FORMULARZ OPINII:

MZDW.Ost.MZDW.677.2023.04.18.formularz_opinii___Gmina_Rzeku__.pdf

ARKAS-PROJEKT
„Budowa obwodnicy Ostrolek w cłaqu dróg waiewódzkch nr 544 527 wraz z budowa w nowym przediecu drogi wciewódzkiei nr 527 do
rejonu węzła drogi ekspresowej SSI „Komorowo' budowy drogi wajewódzkiej nr 377 na odcinku cc rejonu węzła drogi ekspresowei SSI
„Komorowo' do skrzyżowania z drogą krajowż nr 50 w m. Grądy' w ramach zamówienia publicznego.
zopracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Ostrołękj w ciagu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w
nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 do rejonu węzła drogi ekspresowej Sôl "Komorowo"',
zopracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wąewć.dzkłej nr 577 na odcinku c.d rejonu węzła drogi ekspresowej Sôl
KKomorowc" do skrzyzowania z drogą krajową nr 60 w m Grądy"
FORMULARZ OPINII
SPOTKANIE INFORMACYJNE
Gmina Rzekuń
Swietlica wiejska w Susku Starym, Remiza OSP Kamianka 25.04.2023r.
Przed wypełnieniem formularza opinii prosimy o zapznanie się z informacjami zawartymi na stronie 3, dotyczącymi
ochrony Państwa danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane są przetwarzane
wyłącznie w celu ustosunkowania się do Pana/Pani uwag, jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo
dostępu do trgci swoich danych osobowych oraz ich pprawiania.
UWAGA! Brak ptwierdzenia (podpisu) zgody na przetwarzanie danych osobowych w wersji papierowej formularza
uniemożliwi wykorzystanie opinii w pracach projektowych.
Imię i nazwisko:
Adres nieruchomości, której dotyczy wnicek_n
Obręb i numer działki (jeżeli sąznane):..
Wybieram wariant:
Wl — oznaczony kolorem fioletowym
W2 — oznaczony kolorem pomarańczowym
Inny szczegóby paa]ę poniżej
WARIANT M PRZEBEIGU DROGI
PRZEBEIGu DROGI

ARKAS-PROJEKT
Uwagi do rozwiązań projektowych:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych na niniejszym formularzu dla potrzeb
z realizacją przedmiotowego przedsłęuięcia
Păpis

ARKAS-PROJEKT
Klauzula informacyina o danych osobowych:
1 _ Zgodnie z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (LIE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawe swobodnego przepływu
taki&l danych oraz uchylenia dyrekty:.y 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz Urz. UE L 119,
s. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, ż
a Administratorem danych osobo"ch jest Wykonawca dokumentacji projektowej — spółka Arkas-Projekt
sp. z oo. z siedzibą w Olsztynie, al. J Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn, Inwestor zadania — Mazowiecki
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedziba w Warszawie, ul Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa,
Urząd Gminy w Rzekuniu z siedzibą w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
b. w zagwarantowania pełne] ochrony danych, a także swobffego dc"pu do niezbędnych informacji
o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących prawach Administrator udostępnia adres e-mail,
którym można skontaktować z Administratorem w razie pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących
ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Podmioty wskazane w pkt 1 przetwarzają zebrane od Państwa dane osobowe (na art 6 ust 1 lit e i f
RODO) wyłącznie w celu I zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej Arkas-Projekt
sp z o.o., a Mazowieckim Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, dotyczącą opracowania prn „Budowa
obwcdnicy Ostrołęki w ciągu dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebegu drogi
wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła drogi ekspresowej S61 „Komorowo" i budo" drogi wojewódzkiej nr 677 na
Mcłnku rejonu węzła drogi ekspresowej S61 „Komorowo" do skrzyżowania z dmą krajową nr w m. Grądy" w
ramach zamów enia publicznego: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budo" obwodnicy Ostrołęki w ciasu
dróg wojewódzkich nr 544 i 627 wraz z budową w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 627 do rejonu węzła
drogi ekspresowej S61 "Komorowov, „Opracowanie dokumentacji projektowe] dla budowy drogi wojewódzkie] nr
677 na odcinku od rejonu węzła drogi ekspresowej S61 „Komorowo" do skrzyżowana z dmą krajową nr 60 w m.
Grąd/'
3. Państwa danych osotWhych t&dzie Mazow•i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
4. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do "pełnienia celów opisanych w niniejszej informacji wayżej
tzn. przez okres umowy łączącej Arkas-Projekt sp. z 00 z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich
w Warszawie.
5. Podanie danych csobowych nie warunkiem ustawowym lub umownym, a osoba dane osotm.'e
udostępnia je dobrowolnie w cËu określenia lokalizacji i umożliwienia ewentualnego kontaktu przy realizacji
studium jw. Niepodanie danych dotyczących imienia, nazwiska oraz adresu uniemożliwi ewentualny kontakt,
natomiast brak udostępnienia numeru działki uniemożliwi stwierdzenie czy Państwa znajduje się
w obrębie projektowane drogi.
6. Przysługuje Państwu prawo:
a dostępu do treści swoch danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. żądania cd Administratora do swoch danych osotWUch, ich sprostowania,
lub ograniczenia przetwarzania danych osotWhych,
c. sprzeciwu takiego przetwarzana, przenoszenia danych,
e. cofnięcia zgody na przetwarzane danych
f. skargi do organu nadzorczego
7 _ Dane osotw.ve nie zautomatyzowanemu dacyzji, w tym profilowanill
usunięcia