Statut gminy:

 • statut.pdf
  Uchwala nr wł4/2003
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 29 stycznia 2003r.
  w sprawie Statutu Gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r.
  Konstytucja Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1
  ustavvy z dnia 8 marca 1990 r _ o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
  poz. 1591 (z późn „zm.) Rada Gminy Rzekuń uchu•ala
  STATUT GMINY RZEKUŃ
  Rozdział I. Postanowienia ogólne
  Uchwała określa
  1) ustrój Gminy Rzekuń
  2) zasady łączenia: podziału i znoszenia jdnostek pomocniczych
  Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy:
  3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Rzekuń: komisji Rady
  Gminy Rzekuń
  4) tryb pracy Wójta Gminy Rzekuń,
  5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Rzekuń:
  6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy
  Rzekuń oraz korzystania z nich.
  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  1) Gminie — należy przez to rozumieć gminę Rzekuń:
  2) Radzie — należy przez to rozumieć Radę Gminy Rzekuń,
  3) komisji — należy przez to komisje Rady Gminy
  4) Komisji Rewizyjnej — należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady
  Gminy Rzekuń
  5) Wójcie — należy przez to Wójta Gminy Rzekuń,
  6) Statucie — należy przez to rozumieć Statut Gminy Rzekuń.
  Rozdział II. Gmina

  1. Gmina Rzekuń jest podstawową jednostką lokalnego samorządu
  terytorialnego: powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
  2. Wszystkie osoby: które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy: z
  mocy ustawy o samorządzie gminnym: stanowią gmmną ws"lnotę
  realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w
  referendum oraz poprzez swe organy.
  1. Gmina położona jest w Powiecie Ostrołęckim. _ : w Województwie
  Mazowieckim i obejmuje obszar 13 550 ha_
  2. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocmcze: sołectwa:
  dzielnice i osiedla oraz — stosownie do potrzeb lub tradycji — Inne jednostki
  pomocmcze_
  3. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy
  1 _W celu wykonywama zadań Gmina jdnostki
  organizacyjne.
  2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
  Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Rzekuń
  Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy
  1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki Gminy a
  także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały: z uwzględnieniem
  nastșujących zasad:
  1) inicjatorem połączenia: podzłału lub zniesienia jednostki
  pomocniczej mogą być mieszkańcy obszam: który ta jeclnostka obejmuje lub ma
  obejmować: albo organy Gminy:
  2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesłenie jednostki musi
  zostać poprzeclzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną
  3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z
  inicjatoramł utworzenia tej jednostki:
  2

  4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien — w młarę mož1ŔA0ści —
  uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne: komunikacyjne i więzi
  społeczne
  2. Do znoszeniajdnostek stosuje się odpowiednio ust 1 _
  Uchwały, o jakich mowa w S 8 ust 1 powinny określać w szczególności
  1) obszar,
  2) granice:
  3) siedzibę władz,
  4) nazwę jednostki
  1 Jednostki gminy prowadzą gospodarkę finansową w
  ramach budżetu Gminy
  2. Jednostki Gminy gospodarują Środkami
  wydzielonymi do ich przeznaczając te środki na realizację zadań
  spoczywający:h na tych jednostkach.
  S 10.
  1 _ Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych spravvuje
  Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi
  2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na
  zasadach określonych w statutach tych jednostek.
  S 11.
  1. Przewodniczący organu uykonawczego jednostki pomocniczej ma
  obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady
  2. Przewodniczący Rady jest umożliwić uczestnictwo w
  sesjach Rady przewodniczącemu organu uykonawczego jednostki
  3 _ Przewodniczący może zabierać głos na sesjach: nie ma jednak prawa do
  udziału w głosowaniu.
  Rozdział IV. Organizacja wewnętrzna Rady
  s 12.
  1 Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
  2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.
  s 13.
  1 _ Rada działa na sesjach: poprzez suoje komisje oraz przez Wójta w
  zakresie: w jakim wykonuje on uchwały Rady.
  3

 • uchwala2.pdf
  Uchwala 11/5/2006
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 4 grudnia 2006 r.
  w sprawie zmiany w statucie gminy .
  Na podstaqie art.3 ust. 1, art 18 ust 2 pkt l,art 22, art 40 ust.2 pkt 1 ustawy z
  dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
  zm. ) uchwala się, co następuje:
  W uchwale nr V/ 14/2003 Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 stycznia 2003 r. W
  sprawie Statutu Gminy Rzekuń ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 68 wprowadza
  się nastQujące zmiany:
  1) 39 ust.5 otrzymuje brzmienie
  „ po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali
  tym osobom, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają
  obrad lub namszająpowagę sesji”
  1) 48 otrzymuje brzmienie
  1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
  2. Dźwiękowy zapis przebiegu obrad sesji Rady przechoquje
  przez okres co najmniej 6 miesięcy po przyjęciu przez Radę protokołu sesji,
  której zapis dotyczy.
  3. Na wniosek radnego dźwiękowy zapis przebiegu obrad sesji może być
  przechowywany do czasu 3 miesięcy po zakończeniu kadencji Rady”
  4. protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
  -2-
  1) numer,datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej i zakończenia

  oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i
  protokólanta,
  2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
  3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem
  przyczyn nieobecności,
  4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
  5) ustalony porządek obrad,
  6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie,
  teksty zgłoszonych jak róvmiež uchv,alonych wniosków, a nadto odnotowanie
  faktów zgłoszenia pisemnych wystQień,
  7) przebieg głosowania z "szczególnieniem liczby głosów: „za” , i
  „ wstrzymujących” oraz głosów nieważnych.
  8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały
  9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
  3) w S 56 dodaje się ust.3 w brzmieniu
  przewodniczący Rady może dokonywać korekt drobnych omyłek, błędów
  literowych i pisarskich, które nie powodują zmian w podjętych uchwałach”
  Wykonanie uchwały poMierza się wójtoqi gminy
  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
  Przewodniczący Rady
  Piotr Liżewski

Zmiany:

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Tomasz Majewski
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 10-07-23 13:15
 • Czas udostępnienia: 10-07-23 13:15

Historia zmian

4647 Modyfikacja Statut gminy Rzekuń z 10-07-2023 13:21:16 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
4646 Modyfikacja Statut gminy Rzekuń z 10-07-2023 13:15:24 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2