Wójt Gminy Podolak_Bartosz.pdf

załg e
2021 -05- 05
( miejscowość )
Uwaga :
OŚWIADCZENIE MAJĄ
dnia 3 0
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgod
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
ra n o
2.
3.
4.
5.
6.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, doch(Xlów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego malżxńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś inform.eio
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej pcxlpisany „Bartosz
( imiona i nazwiska oraz nazwisko )
Rpunsuaenou N
urodzony (a). .. 13.04.1986 r.
. ...w... ......Ostrołęce.
Wójt Gminy Rzekuń, Urząd Gminy w Rzekuniu
( gamwi*o lub fimkcja )
po zapznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy ośuiadcnm, posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pieniene:
- środki pieniężnezgromadzone w walucie plskiej:... ok. 120 (m zł —
- środki pieniężnezgmmadzonewwalucie Obcej:......niedotyczy .......„...........
- papiery wartościowe: „akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej
...na kwotę. .... ok

11.
1. m2,owartości ok.
tytuł prawny:.. .własność Rep. A /636/2010 „
2. o pwierzchni. m2, o wartości
tytuł prawny: ...współwłasność Rep. A 236/2013 .
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:..
0 wartcści:... nie dotyczy .
zabudowy:...... niedotyczy .
tytuł prawny: ...
380 (Mzł
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym i w wsokości:.
niedotyczy .
4. Inne nieruchomości:
wi erzchnia:
- 0,1256 ha — działka budowlana.... .....
- 0,1080 ha— działka budowlana
- 2,72 ha działka rolno — leśna
-0,1350 hadziałkabudowlana.............. .
0 wartości: 40 000 zł - 30 (MM) zł, - 25 CM) zł, - 40 zł
tytuł prawny:własność Rep, A 1636/2010, współwłasność Rep. A /0276/2015,
współwłasność Rep. A 53/2016, współwyłasność Rep. 3866/2017
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów...
. nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:.... ..nie dotyczy... ..... ..
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym w wysokości :
nie dotyczy
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy pcxlać liczkĘ i emitenta akcji:
. nie dotyczy .
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:..... .nie
Z tego tytułu osiągnąłem ( ) w roku ubiegłym w "sokości:
niedotyczy ,
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego dc jego majątku
odrębnego ) Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które zbyciu w drc_xlze przetargu — należy pcxlać opis mienia i
datę nabycia, kogo:.....
nie dotyczy

VI.
2.
2.
3.
Prowadzę działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności nie dotyczy
- osobiście.... .. nie dotyczy .
- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ) w roku ubiegłym płzychód i dochód w wsokości:
nie dotyczy
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( naležy podać formę prawną i przedmiot działalności .
nie dotyczy..
- osobiście.... ..... nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami... nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w "sokości:.... . . .
niedotyczy
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ):.. „ nie dotyczy
niedotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorca ( kiedy
. nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy me dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...
. niedotyczy
W spółdzielniach:
niedotyczy
- jestem członkiem (Od kiedy niedotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej3 ( Od kiedy ):.... nie dotyczy .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy . nie dotyczy „
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
. niedotyczy
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
. niedotyczy .
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):...... nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ):... nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiă' ):.. .. nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ę*am ) w roku ubiegłym dochód w wyx)kości:..
. niedotyczy


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu Borkowska_Sawicka_Ewa.pdf

30. .
ĽRZY) GMINY W RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
dnia 30. 2021
OSWIADCZEME MAJĄTKOWE
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminyłkierownikâ.„rząă
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu wójta
.dnia . „
( miejscowość )
Uwaga :
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, Starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
2.
należy wpisać „nie doțyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
5.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
6.
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany :
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urodzon (a .
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój rnajątek odrębny.
1.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej:. —
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:......
- papiery wartościowe: „ .

11.
1. Dom o powierzchni.
. o wartości.............
2. Mieszkanie 0 powierzchni. 5.97220
tytuł '
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:..
o wartości:...
, powierzchnia:...
rodzaj zabudowy:. .
tytuł prawny:......
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
. .oxz.....".kff.žu-/.
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
111.
Posiadam udziały w spółkach handlo h — należy podać liczbę i remitenta udziałów: ... . .
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:...
Z tego tytułu 0
sznąłem ( ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
nut...
akcje te stanowią pakiet większy niż 100/o akcji w spółce:.. ZQ...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo:..

1. Prowad« działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedrniot
działalności ):... ...„auł...."'
- osobiście. ....„Ŕ.
- wspólnie z innymi osobami.. :
) w roku ubiegłym przychód i dochód w
Z tego tytułu osiągnąłem (
.....aut....đe..
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności ):......
- osobiście................
- wspólnie z innymi osobami.. :
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki .
- jestem członkiem zarządu od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy )l... Zt-2ke4..
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..
.au9...ZQkF.4/...
2. W spółdzielniach:
. AV.....deqaeł.
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy . „
- jestem członkiem rady nadzorczej3 od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
..4V...JakF4..
3. W fundacjach prowadzących działalność spodarczą:
- jestem członkiemzarządu(odkiedy'):.....
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy I..
- jestern członkiem komisji rewizyjnej ( od
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzbeninie Cichocka_Ma__gorzata.pdf

GMINY w RZEKUNIU
WPŁYNĘŁO
0 4.03 .
2021 -03- 03
dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKO Ęk*znlaczników........—..
pndpig
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy kierow
nos o am
osoby zarządzającej i członka organu zarądzającego gminną osobą prawn
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Dzbenin, dnia 02.03.2021 r.
(m i ejSCO
Uwaga:
nc mł
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać:
„NIE DOTYCZY".
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależno" poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i zn granicą.
5.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia nwarte są informacje jawne, w części B informacje niejawne dotycące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), Małgorzata Cichocka z d.
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodmw•)
urodzony(a) w Czerwinie..........
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie...............„......................
(miejsce zatrudnienia. stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej pł7M osoby funkcje publiczne (Dz. U. 7. 2006 r. Nr 216, 1584
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446
z późn. zm.), zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące majątek osobisty:
Zasoby pieniężne:
środki pienięžne zgromadzone w walucie polskiej :
20000
środki pieniężne zgromadmne w walucie obcej:
Nie
papiery wartościowe:

Nie dotyczy...
11.
. na kwotę
o wartości: 250000zł tytuł prawny: współwłasność
Dom 0 powierzchni: 180 m2,
Mieszkanie o powierzchni: m
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: .
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
o wartości.
tytuł prawny: .
powierzchnia:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
Inne nieruchomości:
powierzchnia: nr2034/2()ar(A-6423/94);
0 wartości: 100 „
tytuł prawny: .
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów.
Nie dotyczy..
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem (ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Posiadam akcje w handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
Nie
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorądu terytorialnego, ich związków lub od
komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w przetargu — należy
podać Opis mienia i datę nabycia, od kogo:
Nie
1. działalność gospodarczą2
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
Nie dotyczy........................„........................ .
osobiście
wspólnie z innymi osobami

2.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .
Zarządzam działalnością lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności:):
osobiście
wspólnie z innymi osobami .
Z tego tytułu osiągnąłem($lam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
2.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba słN5łki): nie dotyczy........
jestem członkiem zarądu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
W spółdzielniach: nie
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzołuej3 kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorca (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
112 11229 (brutto)-z tytułu wynagrodzenia za pracę.... .
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku
mechanicznych należy podać markę, model i rok pmdukcji):
Suzuki SX4 S-CROSS

Pracownik OPS w Rzekuniu Ciunowicz_Maria.pdf

WPŁYNĘŁO
2021 -04- 23
dnia
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
osoby wydającej
decyzje administracyjne w irnieniu Wójta'
Rzekuń, dnia 26 kwietnia 2021 r.
Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupłnego
wypełn ienia
każdej z rubryk
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4. majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe Obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu
zamieszkania składającego oraz miejsca położenia
cześć A
Ja, niżej podpisany(a), Maria Ciunowicz I z d. Wiśniewska
urodzony(a) 14 lipca r. w Ostrołęce,
zatrudniony/a w Ośrodku Społecznej w Rzekuniu na stanowisku - specjalista pracy socjalnej
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia r. 0 ograniczeniu prowadzenia działalności
przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r, poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2017 r, poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące
majątek odrębny:
Zasoby pienie*ne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie nie dotyczy
— środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: nie dotyczy
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:
I. Dom 0 powierzchni: 200 rn2, 0 wartości: 300 zł tytuł prawny: I AKT NOTARIALNY NRA•
7279187 Z DNIA 26.X.1987 R.
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m', 0 prawny:
3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospcxiarstwa:
IX)wierzchnia:
0 wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nierudnomości: nie dotyczy
powierzchnia:
o wartości:
tytuł prawny:
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać "czbę i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji:
akde te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
nie dotyczy

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metroplitalnego następujące mienie, które
zbyciu w przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, Imo: nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawna i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście -
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w
I. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spcNki): nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy)'
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym w wysokości:
2. W spółdzielniach: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczep (Od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dcx;hód w wysokości'
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
1. DOCHÓD Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ - 6î170,72 ZŁ
2.DOCHóD Z UMOWA,' - ZLECENIA -1400,00 ZŁ
Składniki mienia ruchomego o wartości wwyżej 10 Złotych (w przypadku mechanicznych
należy markę, model i rok prxiukcji): nie dotyczy
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki. na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
SKOK STEFCZYKA pożyczka- 109702,69 z/ stan na dzieł, 31.12.2020 r.
SKOK STEFCZYKA pożyczka- 19%9.89zł stan na dzień 31.12.2020 r.

ge.oąua
(m scowośd, data)
Niewłaściwe skreślić.
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie —'kcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniO"Ch.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Borawem Dawid_Krzysztof.pdf

ÎC. 04.20.:7'
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
orgamzacyjnej gminy,
dnia
3
kierownika jednostki
Uwaga :
istraeyjn mic ni u-wójta—
BIAŁOBIEL dnia 12.04.2021 r.
(miej scowoŚĆ)
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do z"nego z prawdą,
starannego i zupełnego każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastcwowania
należy wpisać „nie dotvczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić
[Hjszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań
do
majątku i majątku objętego małżeńską majątkową.
Oświadczmie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
czĘSC A
Ja, (a)
KRZYSZTOF DAWID
(imiona i naz•wisko oraz nazwisko rodowe)
urodznny (a)
29 maja 1966 r. w Ostrołęce
SZKOŁA PODSTAWOWA im. ORŁA BIAŁEGO W BORAWEM
DYREKTOR
(miejsce zatrudnienia , stanmvisko lub funkcja)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2017r., poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875),
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, 'K)siadam wchodzące w skład małżeńskiej
wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny :
1.
Zasoby pieniężne :
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej : 2500,00 zł (dwadzi"cia pięć tys. zł.)
współwłasność z małżonką.
- środki pieniężne zgromadzone w walucie : nie dotyczy
- papiery wartościowe : nie dotyczy
na kwotę : .
11.
l. Dom 0 powierzchni : 192,2m 2, owartości zł. (trzysta pięćdziesiąt pięć tys. zł.)
tytuł prawny : własność, współwłasność
PINB 735310/140/08
2. Mieszkanie o powierzchni : nie dotyczy m
tytuł prawny:
3. rolne :
nie dotyczy
gospodarstwa :
powierzchnia :
o wartości :
rodzaj zabudowy : _ „ „
tytuł prawny :
z małżonką, pozwolenie na użytkowanie
o wartości
Z tego tytułu Osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości :
4. Inne nieruchomości :
powierzchnia : działka o pow 0,1224 ha (wraz z wybudowanym domem), współwłasność z
małżon ką
0 wartości : wartość z aktu notarialnego 9.000,00 zł. (dziewięć tys. zł.)
tytuł prawny : własność. Akt notarialny Reparatorium A nr 6824/2005

Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów :
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w słńłce :
Z tego tytułu osiągnąłem (głam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji :
n ie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce •
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia
datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
Prowadzę działalność gospodarczą
działalności):
nie dotyczy
- osobiście —
- wspólnie z innymi osobami —
(należy podać formę prawną i przedmiot
2.
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód
w wysokości : .
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przdstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności ) :
nie dotyczy
- osobiście .

Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu D__browska_Danuta.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Y W RZEKUNIU
dnia
2021 -04- 28
kierownika
julnostki organizacyjnej gminy, osoby-zarządzającejxczlonka-organu
—administracyjne-w-imieniu-wó • ta!
.....âkk!i........................................dma —
( miejscowość )
Uwaga :
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannș
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
2.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy".
3. Osoba składająca oświadczenie olH)wiązana jest określić przynależność
posnząólnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W Części A oświadczenia zawarte Są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
czĘść A
Ja, niżej podpisany „
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
w .......luók.....
urodzony .
( miejsce mtrudnienia. stanowisko lub funkcja )
zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. łxyz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 199() r. 0 samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięžnezgromadmnewwalucie polskiej:........ „
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.
•,ili...•.
- papiery wartościowe: .
. ...na kwotę:....

11.
gm cŁvz-
. Dom o łmvierzchni. o wartości..
tytuł prawny:... )V.:
2.
Mieszkanie o ..
„ o wartości...
tytuł prawny:..
3.
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:.
.....,powierzchqța: ...1.....
o wartości: ... . .
rodzaj zabudo •....d?.ą.
,?ff4k,+.źg:ve..
chód i dochód w yysokości:.
4.
Inne nieruchomości:
owartości: .
tytuł prawny: .
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów..........
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy pdać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w słńłce:.... .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ełam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i
datę nabycia, .

2.
2.
3.
ProwadzĘ działalność gosȚX}darczĄ2 ( należy FMlaĆ formę prawną i przedmiot
działalności ):... — .
- osobiście.
- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności
- osobiście...
- z innymi
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęlam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:...
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba . ,nŕ... .Jžk!/.cžH..
- jestemczłonkiemzarządu(odkiedy
- jestem członkiem rady nadzorca ( kiedy):. . .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.... .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:..
W spółdzielniach:
- jestem członkiem zarządu (
- jestem członkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy . . .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiăly
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wsokości: .
W fundacjach prowadzących działalność gospo
- jestem członkiem zarządu ( kiedy „........
- jestem członkiem rady nadzorczej ( kiedy ):. „
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ... .

Dyrektor Żłobka Samorządowego w Rzekuniu Goc__owska_Gra__yna.pdf

GMINY v: RZEKUNIU
w PEYNĘŁO
dnia 1 4
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminyăierownîlcžŕ—
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu wójta'
...dnia ......14.04.2021..
..Rzekuń........
( miejscowość )
Uwaga :
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, Starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy".
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie Oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany . Grażyna Gocłowska (Czamarecka).. .
( imiona i nazwiska Oraz nazwisko rodowe )
. . ...w... ...Ostrowi Mazowieckiej..
urodzony (a)..
..........28.07.1978r..
Złobek Samorządowy w Rzekuniu
Dyrektor..
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięžne zgromadzone w walucie polskiej: 60 000 zł....
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:. .NIE DOTYCZY .
- papiery wartościowe: .......NIE DOTYCZY......

11.
2.
3.
4.
Dom o powierzchni. 110 m 2, o wartości. 130000 tyś..
tytuł prawny:...małżeńska wspólnota majątkowa... .
Mieszkanie o powierzchni...NIE DOTYCZY , o wartości...... . .
tytuł
Gospodarstwo rolne :
rodzaj gospodarstwa: ROLNE, 13,61 ha, o wartości:...400 tyś
rodzaj nbudowy:... budynki gospodarcze
tytuł prawny:. ..własność — 2,83 ha, współwłasność 1/2 z 10,78 ha
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości -
9000 zł.
Inne nieruchomości:
powierzchnia:
- działka budowlano —usługowa— 1451 m20 wartości: 20000 tyś.... „
tytuł prawny: wspólnota majątkowa Rep. A nr 7388/2012
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów: ... .
......NIE DOTYCZY..........
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:. ...NIE DOTYCZY.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości : NIE DOTYCZY
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
DOTYCZY.... .. .... ..... ........................
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: ... .
...NIE DOTYCZY..............
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorądu
terytorialnego, ich związków lub Od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, Od kogo:.
...NIE DOTYCZY....
Prowadz& działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności .......NIE DOTYCZY... ....
- osobiście.... ............. —

- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem (ę-łam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności ):
NIE DOTYCZY
- osobiście.... .
- wspólnie z innymi osobami.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. ..
1. W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki ...NIE DOTYCZY
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):.
.....ME DOTYCZY......
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ..NIE DOTYCZY...
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ...NIE DOTYCZY...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:........
2. W spółdzielniach:
...NIE DOTYCZY...
. ...NIEDOTYCZY........
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):..
- jestem członkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy ):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):...
.......NIE DOTYCZY..
NIE DOTYCZY.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wsokości: . .
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY
. .........NIEDOTYCZY..
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):.
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ...„NIE DOTYCZY .
............NIEDOTYCZY.......
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy ):.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ...
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć,
z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:.
Zatrudnienie — umowa o pracę - 65622,63zł.
Umowa najmu pojazdu — 6000

Pracownik Urzędu Gminy w Rzekuniu Gumowski_Maciej.pdf

w PŁYNĘŁO
dnia 2021 -04- 30
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Rzekuń, dnia 30.04.2021 r.
I Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
2.
3.
Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńska wspólnością
majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
czĘSć A
Ja, niżej podpisany(a), Maciej Gumowski ur. 19 marca 1972r. w Ostrowi Mazowieckiej zatrudniony
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu na stanowisku inspektor
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz usta'" z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawny'
oświadczam, że wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek
1.
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: zł
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
— papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:
II.
1. Dom o powierzchni:110 m2, 0 wartości: 250 zł tytuł prawny: Akt notarialny.
2. Mieszkanie 0 powierzchni: nie dotyczy ma, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy
3. rolne:
rodzaj gospcxiarstwa: nie dotyczy, powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
o wartości:
tytuł prawny:
nie dotyczy
DS. 70,7
MAJĄTKOWE
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać i emitenta udziałów:

udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Od Skarbu państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nie dotyczy
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą' (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, takiej działalności
(należy pcdaĆ formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wpy•sokości:
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
—jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:
nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej' (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ętam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy
— jestem członkiem zarządu (od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: Dochód z tytułu zatrudnienia 65623,00 zi (słownie: sześćdziesiąt
pięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 00/100).
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 (IX) złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): nie dotyczy
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki, na jakich zostały udzielone (wokR•c kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości):
nie dotyczy
CZĘŚĆ B
Rzekuń 30.04.2021 r.
(miejscowość, data)
Niewłaściwe skreślić.
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie
i zakresie gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu Kossakowska_Katarzyna.pdf

04
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
w RZEKUNIU,
dnia 2021 -04- 28
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjn • gminy,
(M)by zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta'
Rzekuń, dnia 27.04.2021 r.
(micjscowość)
Uwaga:
. Osoba składająca oświadczenie obowiązanajest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2.
Jeżeli rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać
,. nie dotyczy".
3.
Osoba składająca oświadczenie jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienięžne.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisana, Katarzyna Kossakowska, Kądzialka
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzona 7 maja 1970 r., Maków Mam)wiecki,
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu — dyrektor
(miejsce stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisarni ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
papiery wartościowe:
nie dotyczy.
11.
Dom o powierzchni: 200 m2, o wartości: 200000 tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2.
3.
Mieszkanie o powierzchni: 30,5 m', o wartości: 362 000 tytuł prawny: współwłasność Rep. A/
1544/2019.
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa: nie dotyczy
nie dotyczy o wartości: nie dotyczy

2
rodnj zabudowy: nie dotyczy tytuł prawny: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy.
4. Inne nieruchomości: nie dotyczy
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy.
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy liczkĘ i emitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w *Słce: nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
Nabyłam od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego,
ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku następujące mienie, które
zbyciu w przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogO: nie dotyczy
2.
Prowadzę działalność gospcO•czą2 (należy IX)dać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
osobiście nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wsokości:nie dotyczy.
Zarądmm działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście nie dotyczy
wsłx51nie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy.
VII.
1.
2.
3.
W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
W spółdzielniach: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem rady nadzorczej3 (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyezy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu kiedy): nie dotyczy

członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy.
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy.
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu — dochód z tytułu zatrudnienia - 01.01. - 31.12.2019 r. - 66
870,26 zł.
Przedszkole Miejskie nr 9 „Bajkowa Kraina” - dochód z tytułu zatrudnienia — 01.01.2019 r —
31.08.2019r. - 2636,89 zł.
Przychód z tytułu najmu - 7730 zł.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku IX)jazdów
mechanicznych należy markę, model i rok produkcji):
samochód osobowy marki Honda Civic, rocznik 2010, wartość - 26 000 zł.
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym mciągnięte kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
Bank Spółdzielczy w Ostrowi zakup mieszkania, 267 630 zł.
CZĘŚĆ B
Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iž na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego
za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
Rzekuń, 27.04.2021 r.
(miejscowo", data)
Niewłaściwe skreślić
(podpis)
2 Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w formie i zakresie
gosțHxlarstwa rodzinnego.
3 Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

Kierownik Referatu Urzędu Gminy w Rzekuniu Krajanowska_Danuta.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
decyzje administracyjne w imieniu Wójta'
UR?ĂD GMINY w RZEKUNIU
WP E Y NĘEO
osoby wydającej
OSTROŁĘKA, dnia 12-04-2021 r.
Uwaga:
2.
4.
Osoba składająca obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i
wypełnienia każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zasto«jwania, należy
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest Okr"IiĆ przynależność poszrzególnych składników
majątkowych, ďw•hodÓw i zolx»wiązań do majątku odrębnego i majątku Objętego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oraz miejsca położenia nieruchomości.
cześć A
Ja, niżej podpisana DANUTA KRAJANOWSKA, KAMIEŃ
urodzona 25-01-1977 r. w OSTROŁĘCE,
URZĄD GMINY W RZEKUNIU, UL KOŚCIUSZKI 33, 07-410 RZEKUŃ
INSPEKTOR DS. INWESTYCJI 1 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - KIEROWNIK REFERATU
R(YZWOJU, INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ DROGOWNICTWA
slanmvisko lub runkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczemu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. 1393) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r _ poz 1875), zgcRlnie z art. 24h tej ustawy oświadczam. że posiadam
wchodące w skład małżeńskiej '.vspólności majątkowej lub stanov.'iące mój majątek odȚbny:
1.
Zasoby pienienie:
— środki pieniężne zgromadn-me w walucie
51 047,41 PLN (KONTO ROR) ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA
— środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej: NIE M)TYCZY
- papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY
11.
1. Dom o powierzchni: NIE DOTYCZY m2, o wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawmy: NIE DOTYCZY
2. Mieszkanie o powierzchni: i 80,30 ma, o wartości: PLN tytuł prawny: AKT NOTARIALNY
Rep.A-2740,2013 Z DNIA 28-03-2013 r. / ROZDZIELNOŚC MAJĄTKOWA AKT NOTARIALNY Rep.A-
10550/2016 Z DNIA 16-09-2016 r.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE M)TYCZY, powierzchnia: NIE X)TYCZY
o wartości: NIE DOTYCZY
rodzaj zabudowy: NIE DOTYCZY
tytuł prawny: NIE DONCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłynu przychód i dochód w wysokości: ME DOTYCZY

4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: 3 555 rn2 DZIAŁKA BUDOWLANA
o wartości: 105.000 PLN
tytuł prawny: AKT NOTARIALNY Rep A-5647,2C08 Z DNIA 25-06-2018 r / ROZDZIELNOŚC
MAJĄTKOWA AKT NOTARIALNY Rep. A-10550/2016 Z DNIA 16-09.2016 r.
powierzchnia: 998 m2 DZIAŁKA BUDOWLANA
o wartości: 13.000 PLN
Țtuł prawny: AKT NOTARIALNY Rep.A-3241/2017 Z DNIA 13-04-2017 r. (UMOWA SPRZEDAŻY -
WARUNKOWA), AKT NOTARIALNY Rep.A-409W2017 Z DNIA 16-05-2017 r. (PRZENIESIENIE
WLASNOŠCI NIERUCHOMOŚCI) 1 ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA AKT NOTARIALNY Rep.A-
10550/2016 Z DNIA 16-09-2016
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy i emitenta udziałów:
NIE DONCZY
udziały te stanowią pakiet Większy niż udziałów w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE M)TYCZY
Posiadam akcje w handlov.rych — należy podać i emitenta akcji:
NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:
NIE IX)TYCZY
Z tego tytułu w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
Nabyłam (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) Skarbu
Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jăinostek samorządu terytorialnego, ich zwi4zków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które PCKilegało zbyciu w drodze przetargu — należy
podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
I. Prowadzę działalność gospcxlarczą2 (należy podać formę prawną i działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE IX)TYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przdstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym w wysokości: NIE DOTYCZY
I. W srx;łkach handlowych (nazwa, siedziba svńlki): NIE M)TYCZY
— jestem członkiern zarządu (Od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej (Od kiedy): ME IX)TYCZY
— jestem członkiełn komisji rewizyjnej (od kiedy): NIE IX)TYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dcychód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. W spółdzielniach' NIE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy): NIE IX)TYCZY

— jestem członkiem rady kiedy): NIE
— jestem członkiern komisji rewizy•jnej kiedy): NIE M)TYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: NIE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu kidy): NIE DOTYCZY
— jestern członkiem rady nadzorczej (MI kiedy): NIE DOTYCZY
— jestern członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z ł»daniem kwot
uzyski wanych z każdego tytułu:
WYNAGRODZENIE (URZĄD Ă,f1ASTA OSTROŁĘKI)
- 1 694,68 PLN (PRZYCHÓD)
- 98 194,68 PLN (DOCHÓD)
WNNAGRODZENIE (URZĄD w RZEKUNIU)
- 23 781,09 PLN (PRZYCHÓD)
- 22 581 PLN
Składniki mienia ruchomego o wartości 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy
markę, model i rok NIE DOTYCZY
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 złoȚch, w zaciągnięte kredyty i oraz warunki, na
jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim w jakiej wsokości):
CZĘŚĆ B
Om)łęka, dnia 12-04-2021 r.
2 Nie dotyay działalno&i w w i w
i gospodarstwa
Nie doły rad mdzorczych spHzielni
(Q/ža.a

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ołdakach Lenkiewicz_Choinka_Anna.pdf

GMINY w RZEKUNIU
dnia
2021 o
33 2
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójtarzastępcy-wójtaîsekretarza-gminy,-skarbnikagminy, kierownika jednostki organizacyjnej gmi
newim
dnia r.
lm iejE5WOŚĆ)
Uwaga:
I. Osoba składająca Oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "_nje_detygy_".
3. Osoba skiadająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością
m ajątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
S. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pienigine.
6. W części A Oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a),
C.KocnLE'
lirnioru i nazwisko waz nazwisko rodowe)
uro
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 4 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z póin.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek Odrębny:
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone wwalucie polskiej: .....p• 0
— Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ...5.Q.Q-2.
— papiery wartościowe:
„ na kwotę:
7ZZôižiži.7..:

I. Dom 0 powierzchni:
„ m, o wartości: .
2, o wartości:
2. Mieszkanie o powierzchni: tu..
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ..ž1W.
powierzchnia:
prawny:
. tytuł prawny:
o wartości: .....lu„ę..
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ......n"z...... . .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam)
4. Inne nieruchomości:
dLâ'
powierzchnia: ......MV.....
o wartości: .......nw......de„ę
tytuł prawny.
.QQ.g.aźa
u ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .hu-:...
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy țX)daĆ liczbę i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dtxhód w wysokości:
Posiadam a je w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
akcje te stan i pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osi
e (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..."e...Q....
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
1. prowadzę działalność (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): _

— osobiście ...04&........
— wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
— osobiście
— wspólnie z innymi osobami ...nu........ .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dcrhód w wysokości: ...NW
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spófki): ..I(LĆŁ......Q.
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w v•qso
2. W spółdzielniach'
— jestem członkiem zarządu (Od kiedy):
— jestem członkiem rady nadzorcze/ (od kiedy): n,LC..... Q
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (oci kiedy): ..4LŁ4{.
Z tego tytułu osiągnąłem(ełam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3. W fundacjacV)
działalność gospodarczą:
— jestem członkiem zarządu kiedy): . hu.
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): .
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): ..nU....,..

Pracownik OPS w Rzekuniu Lada_Lucja.pdf

dnig
59 g
wójta,
OŚWIAłxZENlE MAJĄ
osoby wydającej
decyzje administracyjne w imieniu wójta*
2.
3.
4.
5.
6.
Przytuły Nowe , dnia 21/04/2021r.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana do z prawdą, starannego i zupanego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym za*osowania, należy wpisać
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależno" pszcząólnych składników
majątkowych, i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informxje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu
zamieszkania składającego oświadaenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),
ŁUCJA ŁADA (BOJSKA),
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) 7 WRZEŚNIA 1974 r. w SZCZYTNIE
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU
INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH,
(m Stan lub funkcp)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393) oraz ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 1875), zgodnie z art. 24h tej ustawy
oświadczam, Że w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój
majątek
Zasoby pieniężne:
— środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: NIE
— środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: NIE
- papiery wartościowe: NIE DOTYCZY na kwotę: NIE DOTYCZY
11.
1. Dom 0 159,20 mi, o wartości: 4") (m zł
tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
2. Mieszkanie o powierzchni: NIE m', o wartości: NIE DOTYCZY tytuł prawny: NIE [X)TYCZY
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY, FW.Mierzchnia: NIE [X)TYCZY
o wartości: NIE DOTYCZY
zabudowy: NIE [MYCZY
tytuł prawny: NIE
Z tego tytułu osiągnęłam w roku ubiegłym przychód i w "sokości: NIE tmŕCZY
4. Inne nieruchomości:
a) działka zabudowana domem wskazanym w pkt 1
powierzchnia: 0,26 ha
o wartości: 104 zł
tytuł prawny: własność, majątek osobisty

b) budynek garażowo-gospodarczy 0 powierzchni: 70,61 ma Stan surowy zamknięty,
o wartości zł
tytuł prawny: własność, majątek wchodzący w skład małżeńskiej wspólności majątkowej
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy i emitenta udziałów: NIE DOTYCZY
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęfam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy liczbę i emitenta akcji: NIE DOTYCZY
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: NIE [mYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: NIE DOTYCZY
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało
zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: NIE DOTYCZY
1. Prowadzę działalność (należy formę prawną i przedmiot działalności):
NIE DOTYCZY
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęîam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: NIE
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności
(należy podać formę prawną i przedmiot działalności): NIE
- osobiście NIE DOTYCZY
— wspólnie z innymi osobami NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości; NIE
VII.
1. W s"lkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):NlE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): NIE
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): NIE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
2. W spółdzielniach: NIE M)TYCZY
— jestem członkiem zarządu kiedy): NIE
— jestem członkiem rady nadzorcze? (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):NlE DOTYCZY
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE DOTYCZY
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:NlE DOTYCZY
— jestem członkiem zarządu (od kiedy): NIE DOTYCZY
— jestem członkiem rady nadzorczej kiedy): NIE DOTYCZY
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy): NIE
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: NIE

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: BRUTTO Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA - 56 572,15 ZŁ;
DOCHÓD - ZASIŁKI Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - 1 880,34 ZŁ
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości 10 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych
należy podać markę, model i rok produkcji): SAMOCHÓD OSOBOM CITROEN C3 AIRCROSS 2019r.
x.
pieniężne o wartości powyżej 10 złotych, w tym zaciągnięte kredyty' i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości): Kredyt hipoteczny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 283 129m zł udzielony
na 360 miesięcy kredytobiorcy Łucja Łada, Wiesław Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2020r.
-226 694,19 zł.
Kredyt konsolidacyjny w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. w wysokości 396,77 zł udzielony
na 60 miesięcy kredytobiorcy Wiesław Łada, Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień 31/12/2020r.
- 15 922,61 zł.
pożyczka konsumencka w PSA Consumer Finance Polska Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie (zakup pojazdu)
w wysokości 33 450,00 zł udzielony na 36 miesięcy pożyczkobiorca Łucja Łada, stan zadłużenia na dzień
31/12/2020r. -16 585,72 zł

Skarbnik Gminy Michalska_Monika.pdf

Dyrektor ZOG-u w Rzekuniu Orzo__ek_Danuta.pdf

30. O Q r.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKO E
GMINY w
-04- 30
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy,
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu wójta'
...„dnia ...k!
( miejscowość )
Uwaga :
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nic dotyczy”
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmujc również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urodA)ny (a)
miej trudnien• tanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
Oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Is
- środki pieniężne zgromadzone w walucie •
- papiery wartościowe:
.. ...na kwotę:........

11.
l. Dom 0 2 , 0 wartości.... ZOTCE.V . ?
tytuł prawny: ... ......
2. Mieszkanie opo rzchn,i..a'.ee... .....,eo wartości....
tytuł
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:...
0 wartości:... .
rodzaj zabudowy:......
tytuł prawny: ..... ..... ..
Z tego tytułu osiągnąłem ( Głam ) w roku Rieglym przychód i dochód w wysokości:.
4. Inne nieruchomości:
owartości: . . „
tytuł prawny: .
111.
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:. . .
udziały te stanowią pakiet większy niż 100/0 udzzw w
Z tego tytułu osiągnąłem ( głam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
P siadawkcje
akcje te stanowią pakiet większy niz 10% akcji w
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegły
hód w wsokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państv,.a, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metrw)litarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, od .

VI.
1. ProwadzĘ działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności
- osobiście.
- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłarn ) w roku ubier przychód i dochód w "sokości:
2. Zarządzam działalnością gospo arczą lub jestem pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i
'ot działalności
- osobiście.... .
- wspólnie z innymi osobami.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym w wsokości:.
I. W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki k..
- jestem członkiem zarządu ( Od kiedy .
- jestem członkiem rady nadzorczą ( od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej od ki$
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubie m dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy Ž•Z••
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) roku ubiežlŕhód w wysokości:
3. W fundacjach prowadzących
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od
- jestem członkiem komisji
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku
d w wysokości:.........

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Laskowcu Pieczy__ska_Ma__gorzata.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Wójta, wójta, sekretarm gminy, skarbnika gminy, kierownika
organizacyjnej gminy, zarządzającej i w RZEKUNIU
zarądnjącego gminną prawną oraz (N)by
YNĘŁO
administracyjne w imieniu wójta'
2! 04. 2021
dnia
28.04202țE
1.
2.
3.
4.
S.
6.
Osoba składająca oświadaenie obowiązana jăt do zg«rnie z prawdą, starannep
i każdej rubryki.
Jeżeli rubryki nie majdują w konkretnym prąpadku astomwania,
gotyay"_.
Osoba snadająca określić przynalanîńć
—ególnych majątkowych, i do majątku
i majątku objętego maEeńską majątkową.
majątkowe doȚay majątku w kraju i
majątkowe ot*jmuje równi• wierzytelnŔi
W «ci A zawarte są informacje jawne, w a.«ci B zaś
zami•ania skhdającș
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, ł:xxipisany Małgormta Piemńska,
( i nazwisko )
...25.11.1970 . w ...Ostrołęce.
Ih•rektor Szkoły 1 Księdm Antoniego Pękg w Laskowcu
z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
osoby pełniące fimkcje publicme ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
Oraz ustawy z dnia 8 r. 0 gminnym ( Dz. U. z 2018 r. 994 z
ącxlnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, rx»siadam wchcxlące w Qład
wȘlnoŚci m*kowej lub
1.
pienięžw:
ąromadmne w polskiej: 5 tyś.
w nie dotym
Fpiery wart*ciowe: nie btym
na kwotę .

1. Dom o powierzchni: 150 m2, o wartości: 380 tyś. tytuł prawny. współwłasność
• 2. Mieszkanie o 48 m2, 0 wartości: 340 tyś. •tytuł prawny: wsrńłwłasność
3. Gospcxiarstwo rolne: nie dotyczy
gospcxiarstwa:
owartości:
rodzaj mbudowy:
tytuł prawny: .....
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym i dochód w wysokcści:
4. Inne nieruchomości: nieruchomość niezabudowana
powierzchnia: 0,65 ha
o wartości: 20 tyś.
tytuł prawny: wslńłwłasność
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać licztĘ i emitenta udziałów:
udziały te stanowią pakiet większy niż I O % udziałów w SŔłce:
Z tego tytułu Osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym w wysokości:
Posiadam akcje w srółkach handlowych — należy podać licztĘ i emitenta akcji:
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w srx'łce:
Z tego tytułu Osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w .
Nabyłem(am) (nabył mój małżnnek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
Skarbu Państwa, innej prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego
następujące mienie, które zbyciu w dmize przetargu — należy opis mienia i
datę nabycia. kogo:
...nie dotycą .
l. Prowadzę działalność wsgxiarczą2 (należy formę prawną i przedmiot
działalności):
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i w wysokości:

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub przedstawicielem, pełnomocnikiern
takiej działalności (należy formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy.
wșlnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód•w wysokości:
l. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba
jestem członkiem zarzadu (od .
jestem członkiem rady nadzorczej kiedy):
jestem członkiem rewizyjnej kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w wysokości: nie dotyczy
2. W spółdzielniach:..
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadmrczej3@kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej@kidy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym w nie dotyczy
3. W prowadz.ących działalność gosxxlarcą:—
jestem członkiem mrządu (od kiedy): .
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
Inne osiągane z tytułu utrudnienia lub innej działalności mrobkowej lub ąjŔ z
pdaniem kwot uzyskiwanych z tytułu: dochód z tytułu zatrudnienia — 101294,76
Składniki mienia ruchom%0 0 wartości rmvyżej 10.0ff) złotych (w przypadku pojazdów
mă.hanicmych markę, i rok produkcji): VOLVO s60 — 2015 r. — 40
ty"; TOYOTA YARIS — 2010 r. — 15 tyś. — stan prawny: wsrólwłasność
x.
nx_ywiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kr"'ty i
pożyczki oraz warunki, na jakich udzielone kogo, w z jakim
zdarzŕniem, w jakiej wysokości):
Bank PEKAO S.A. — 222 — hipteka pcxi mkup miesnania;
Zakładowy Fundusz Świadczeń &ycjalnych — 10 zł — zakup miesănia.

p.o. Kierownika Dziennego Domu "Senior+" Sawicka_Sylwia.pdf

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmin , kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wy ają
organu RZEKUNIU
ęŁo
2021 -04- 30
administracyjne w imieniu wójta'
Rzekuń, dnia 30.04.2ff21 r.
( miejscowość )
Uwaga :
dnia
. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku z.astosowania,
należy wpisać „nie dotyczy”.
3.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej (a) Sylwia Kinga Sawicka,
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urodzony (a) 2 listopada 1970 r. w Ostrołęce,
Zatrudniona Dzienny Dom „Senior+” w Rzekuniu na stanowisku p.o. kierownik
( miejsce zatrudnienia, stanowisko lub fimkcja )
po zapoznaniu się z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 ograniczeniu prowadzŕnia
działalności gow)darczej przez osoby funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
późn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie rxjlskiej :
nie dotyczy.
- środki pienięžne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:.
polisa — indywidualne inwestycyjne ubezpieczenie na życie — 37075,24 zł
11

Dom o powierzchni 80,5 m2., o wartości 350 tys. zł.
2.
3.
4.
111
tytuł prawny: własność.
Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy ,
o wartości...
tytuł prawny:...
Gospodarstwo rolne: nie dotyczy
rodzaj gospodarstwa:...
o wartości:..
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: ..... ...
powierzchnia:.... .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
Inne nieruchomości:
powierzchnia:
- garaż — 40 m2
0 wartości: 50 tys. zł.
tytuł prawny: własność
działka rolna — 0,0627 h
działka budowlana — 722 m2
Posiadam udziały w handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:
nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce:..
Z tego tytułu osiągnąłem ( ę*am ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać liczkĘ i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, od kogo: nie dotyczy
VI
l. działalność gospodarczą2 ( należy podać formę prawną i przedmiot
działalności ): nie dotyczy
- osobiście....
- wspólnie z innymi osobami...

2.
2.
3.
vill
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalności ( należy podać formę prawną i przedmiot działalności ): nie dotyczy
- osobiście. . .
- wspólnie z innymi osobami.
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:........... ..
W spółkach handlowych ( nazwa, spółki ): nie dotyczy
członkiernzarządu(odkiedy
• - jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy .
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( Od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wsokości:..............
W spółdzielniach:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy
- jestem członkiem rady nadznrczej3 ( Od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ..... .
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą:
nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu ( Od kiedy .
- jestem członkiem rady nadznrczej ( od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy .
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:. . . . „
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 6 414,24 zł.- umowa zlecenie, 56 923,77 zł —
umowa 0 pracę.

Kierownik OPS w Rzekuniu Sipowicz_Anita.pdf

04.
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
W etYNĘŁo
2021 -04- 27
dnia
Bose zolaczników........„
Podpis
Wójta, zastępcy Wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydaj:łcej decyzje administracyjne w imieniu Wójta'
Rzekuń, dnia 27.04.2021 r.
Uwaga:
liny,
4.
5.
6.
Osoba skladąiąca oświadczenie obowi:v.ana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
Jeżeli rubryki nie znajdują konkretnym przypadku zastosowania. należy wpisaC'
„nie
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jesl przynależność poszczególnych składników
majątkowych, dochodów i zobowiązań do odrgbnego i majątku objglego małżeńską wspólnością
majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W c«Ści A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś intarmacje niejawne dotyczące
adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
Ja, niżej podpisany(a),
ANITA JOANNA SIPOWICZ
nazwisko rodowe)
urodzony(a) 26. 12. 1974 r. w Ostrols•ce
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RZEKUNIU - Kierownik
stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu powadzenia
działalności gospodarc@ przez osoby pełniące łunkcje publiczne (Dz. U. z 201 7 r. poz. 1393, z 2019
r. poz. 371) Oraz ustawy z dnia 8 Inarca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z r. poz. 506).
zgodnie z art. 24 h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odlțbny:
Zasoby pieni#żne:
środki pieniężne zgmmadzone w walucie polskiši: 51 847,00 PLN ("'spólnota
11.
2.
środki pienięžne zgromadznne walucie Obcyj: nie dotyczy
papiery wartościowe:
nie dotyczy
na kwotę
. Dom o powierzchni: nie dotyczy 1112, o wartości: .
tylul prawny: .
Mieszkanie 0 powierzchni: 52,30 1112,
o wartości: 30 % partycypacji (wkład w wysokości
34 500 pln) tytuł prawny: umowa najmu lokalu mieszkalnego z OTBS

Gospodarstwo rolne:
nic (lotvczv
rodza_l gospodarstwa:
powierzchnia:
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: .
7. tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Inne nieruchonłości:
powierzchnia: Dom w trakcie budowy — stan surowy zamknięty w Ostrołęce
os. Stacja — wspólnota majątkowa
o wartości: 140 PLN
tytuł prawny: Akt notarialny — Rcpcrt A nr 1724/2019 działki na której stoi nieruchomość
(10 arÓMr)
Posładam udziały w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż I % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem (glam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Posiadam akgic w spółkach handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji: nic dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: .
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: .
Nabylełn(anł) (nabył mój malžonek, z wyłączenienł mienia przynależnego do jego majątku odrębnego)
od Skarbu Państwa. innej państwowci osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich
zv.iqzków. komunalnyi Osoby prawnej lub związktl metropolitalnego nastgpuiące mienie, które
podlegało zbyciu w drodze przetargu naležy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo:
nic (lotyezy
2.
Prowadzț działalność gospodarczą? (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nic dotyczy
osobiście
wspólnie z innymi
osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Zarządzim działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej
działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nic dotyczy
osobiście .
wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem(ęlam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VII.
L W spółkach handlowych (nazwa. siedziba spółki):
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorca (tul kiedy):
jestem członkiem komisji lewizyjngi (od kiedy):
nie dotyczy

3.
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2. W spółdzielniach:
nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjne.i (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w loku ubicglynł dochód w wysokości:
W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
jestem członkiem zarządu (od kiedy):
jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
jestem członkiem komisji rewizyjnej (Od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowgi lub zajęć, z podaniem
kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Umowa o pracę w OPS w Rzekuniu (69 517v33 brutto)
IX.
Składniki mienia ruchomego 0 wartości powyžgi 10.000 Złotych (w
mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):
FORD MONDEO z 2007 roku - 11 950 pln
x.
przypadku pojazdów
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym ułciągni#te kredyty i pożyczki
oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wolkc kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej
wysokości):
nie dotyczy
Rzekuń 27.04.2021 r.
(miejscowość, data)
Niewłaściwe skreślić
czĘšć B
(po
Nie dotyczy działalności wytwórczej w rolnicłwie złkresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, w i zakresie
gospodarstwa rodzinnego.
Nie dotyczy rad nadzorczych spółdzielni mieszkaniowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drwęczy Szatanek_Ewa.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIC
WPŁYNĘ ŁO
dnia
2021 -04- 30
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
załączników..
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmi
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu wójtal
. ..dnia .
...Ostrołęka......
( miejscowość )
Uwaga :
.....26.04.2021 ...r.
l. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
2.
należy wpisać „nie dotyggy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana określić przynależność
3.
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego malżxńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
4.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje
6.
niejawne dotyczące zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej
...„Ewa Szatanek Zaorska
( imiona i nazwiska oraz nazwisko rodowe )
urcxfr.ony (a)
.........17.06.1980r.
. ...Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy, dyrektor....... .
( miejsce ntrudnienia, stanowisko lub funkcja )
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( Dz.U. z 2017 r. poz 1393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z
zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadcmm, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
1.
Zasoby pieniężne:
- środki pienięžne zgromadmne w walucie polskiej: ..
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:.
- papiery wartościowe:
......23762,49 zł

11.
1. Dorno
owartości.....
tytuł prawny:..
2. Mieszkanie o powierzchni...59,82 o wartoscł
. ...najemca
tytuł prawny: ..
3. Gospodarstwo rolne:
00. powłerzchma.
rodzaj gospodarstwa:..
o wartości:... .
rodzaj zabudowy:...
tytuł prawny:...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:...
4. Inne nieruchomości:
pwierzchnia:
...„1,89 ha — użytki rolne we wsi Gumki, gmina Czerwin
tytuł prawny: ............właściciel .
o wartości: .
.80.OOO zł . .
Posiadam udziały w spółkach handlowych — należy podać i remitenta udziałów:
...nie
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
Posiadam akcje w spółkach handlowych — należy podać i emitenta akcji:
. . . ...niedotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku
odrębnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitarnego
następujące mienie, które zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mienia i
datę nabycia, Od
. „nie dotyczy
VI.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z
podamem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:.
Umowa o pracę — 49665,96 zł
Umowa zlecenie — 1312,69 zł
Inne źródła — 1368,40 zł
Dieta radnego z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich — 17110 zł
Dopłata do użytków rolnych wymienionych w punkcie II . 4 — 1814 zł
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (przypadku pojazdów
mechanicznych należy podać markę, mcxlel i rok produkcji):
Toyota avensis rok produkcji 2010 — współwłasność małżeńska wartość około 35000 zł.
18000zł.
2011 wartość około
Hyundai i30 rok produkcji
x.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i
pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim
zdarzeniem, w jakiej wysokości):.
Ńâu:.
czĘSó B
Powyższe oświadczenie składam świadomy (a), iż na podstawie art. 123 I Kodeksu karnego
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara wolności.
(miejsco!wość, data)
9kOLtwudv
(po dpis)

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ołdakach Wocial_Sylwester.pdf

URZĄD GMINY w RZEKUNIU
W P ŁYN Ę ŁO
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
2021 -04- 27
Wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gmin
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu
zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje
administracyjne w imieniu w
.dnia .29
Cux..m.LNžw.......
miejscowość )
Uwaga :
2.
3.
4.
5.
6.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnie z prawdą, starannego
i zupełnego wypełnienia każdej rubryki.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania,
należy wpisać „nie dotyczy”.
Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadezenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś inforr'.'łcje
niejawne dotyczące adr•esu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca
położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany
urodzony(a).. lYli.yÔ9ă...lYIQ2QJAîeckîm
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ( DzU. z 2017 r. poz. 1 393)
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 094 z
póżn.zm.), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, ze posiadam wchodzące w skład
małżeńskiej wspólności rnajątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
Zasoby pienięžne:
- środki pieniężnezgcom ne w walucie po skiej: e 5..O.OQ L. l.
. LhÎAx_Ač...
- środki pieniężne zgromadzone w walucie Obcej:... .ŃC..
- papiery wartościowe:

11.
. Dom o powierzchni.. .Y.n.., o wertości...
tytuł prawny:....
„ o wartości. ...7.....
Mieszkanie o powier hni..
2.
tytuł prawny:...... ......î¯
Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa:.nik. .
o wartości:.
rodzaj zabudowy:.
tytuł prawny:.......
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:.
Inne nieruchomości :
4.
powierzchniaĂ CA
o wartości: .
tytuł prawny:
111.
Posiadqm udzia w półkach handlowych — należy podać liczbę i remitenta udziałów:.
ă.Q\.RA..
.....nx.Ł....
udziały te stanowią pakiet większy niż udziałów w spółce:..
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości :
h handlowych — należy podać liczbę i emitenta akcji:
PosiadaR akcje w
nĂL..
akcje te stanowią pakiet większy niż akcji w spółce:...
Z tego tytułu osiągnąłem ( głam ) w roku ubiegłym dochód w wsokości:
Nabyłem ( am ) ( nabył mój małżonek, wyłączeniem mienia przynależnego do jego mr.jgtku
odlțbnego ) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samor7'0du
terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej lub związku metropolity:
następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu — należy podać opis mi 'Itia i
datę nakycia, od
..nĂŁ..

VI.
2.
2.
Prowadzę działalność gospo
działalności ....n.țz.....
- osobiście.... .
- wspólnie z innymi osobami..
zą2
należy podać formę prawną i przed:niot
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysc'• ości:
Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem
takiej działalno i ( należy dać formę prawną i przedmiot działalności
- osobiście.... ..
- wspólnie z innymi osobami...
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:......
W spółkach handlowych ( nazwa, siedziba spółki
- jestem członkiem zarządu ( od kiedy ):.......... .
- jestem członkiem rady nadzorczej ( Od kiedy ):..
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( elam ) w roku ubiegłym dochód w wysokości:.... .
W' spółdzielniach:
- jestem członkiem zarządu (od kiedy
- jestem członkiem rady nadzorczej3 ( od kiedy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w uysokošci: . .
- jestem członkiem zarzą (0 iedy
- jestem członkiem rady nadzorczej ( od kiedy ,
- jestem członkiem komisji rewizyjnej ( od kiedy „
Z tego tytułu osiągnąłem ( ęłam ) w roku ubiegłym dochód w "sok,

Sekretarz Gminy Zebrowski_Krzysztof.pdf

 • Czas wytworzenia: 15-07-24 01:16
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 01:16

Historia zmian

4314 Dodanie Oświadczenia majątkowe, kwiecień 2021 z 22-06-2023 10:25:52 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2