Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Wójt Gminy Rzekuń, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1)    prowadzenia robót w pasie drogowym,

2)    umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3)    umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego,

4)    umieszczanie w pasie drogowym reklam,

5)    zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-4.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót:

1. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w pkt. 1, 3 i 5 ustala się stawkę opłaty w wysokości 4,00 zł za 1 dzień utwardzonej jezdni, chodnika, placu i zatoki lub innego utwardzonego elementu drogi oraz 3,00 zł za 1 dzień zajęcia nieutwardzonych elementów pasa drogowego z wyjątkiem przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych, a także infrastruktury telekomunikacyjnej.

2. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót związanych z budową lub przebudową sieci lub przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych ustala się stawkę opłaty w wysokości 2,00 zł za 1 dzień zajęcia utwardzonej nawierzchni jezdni, chodnika, placu i zatoki lub innego utwardzonego elementu drogi oraz 1,00 zł za 1 dzień zajęcia nieutwardzonych elementów pasa drogowego.

3. Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót związanych z obiektami i urządzeniami infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty w wysokości 0,20 zł za 1 dzień zajęcia pasa drogowego drogi gminnej bez względu na rodzaj zajętego elementu pasa drogowego.

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym:

1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w pkt. 1, ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 40,00 zł z z wyjątkiem przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych, a także infrastruktury telekomunikacyjnej.

2. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w nim sieci lub przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz obiektów z nimi związanych, ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 30,00 zł.

3. Za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia w nim obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia w wysokości 20,00 zł.

4. Za zajęcie pasa drogowego za każdy dzień umieszczenia reklamy w pasie drogowym ustala się stawkę w wysokości 1,00 zł za 1 m2 powierzchni reklamy.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Marlena Kowalczyk
 • Wprowadził(a): Marlena Kowalczyk
 • Czas wytworzenia: 10-07-23 14:09
 • Czas udostępnienia: 10-07-23 14:09

Historia zmian

4672 Modyfikacja Jakie opłaty należy wnieść za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym? z 10-07-2023 14:48:14 dokonane przez Marlena Kowalczyk
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
4671 Dodanie Jakie opłaty należy wnieść za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym? z 10-07-2023 14:22:39 dokonane przez Marlena Kowalczyk
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2