Uchwała nr XXIII/86/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na rok 2008.

Zmiany:

Załączniki:

 • uchwala.23.86.2007.pdf
  Uchwala Nr xx111/86/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 14 grudnia 2007r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rzekuń na rok 2008.
  Na podstav.'ie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit „i" ustaxvy z dnia 8 marca 1990 r. o
  samorządzie gminnym (Dz U. z 2CH)1 r. Nr 142, ze zrn_) oraz aft. 165, art. 184, art. 188 ust.
  2 i art. 195 ust 2 ustaxvy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
  ze zrn_)_
  Rada Gminy uchwala, co następuje:
  Do cl$r budżetu gminy w wysokości
  zgodnie z załącznikiem nr I
  Wydatki budżetu gminy w uysokości
  z@dnie z załącznikiem nr 2.
  - 18.803.130,00zł
  - 19.519.530,00
  2
  2.
  w Țm na zadania inwestycyjne w uysokości - 5.290.175,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem 3a, w tym z GFOŠiGW - zł
  Limity xydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010
  zgodnie z załącmikiem nr 3 _
  Deficyt budżetu gminy w uysokości zł, pDkłyty zostanie pochodzącymi z
  zaciuniętych pożyczek i kredytów
  Przychody budżetu gminy uynoszą
  i rozchody uynoszą
  zgodnie z załącznikiem rłr 4.
  - 1.133.600,00zł,
  W tłvorzy się rezerwy:
  1) ogólną w nysokości
  2) rezerwa celowa z ustawą o zarządzaniu kryzysov.ym w kwcM:ie
  39.436,00zł

  2
  2.
  2.
  Docl$r i uydatki z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
  zleconych odrębnymi ustawami,
  zgodnie z załącmikiem nr 5 , 5a i 5b_
  Dochcdy i nydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
  zgodnie z załącmikiem nr 6 _
  Ustala się dochody w k'.\Tcie - zł z tytułu vvydawania ze.zuTleń na sprzedaż napojów
  alkoholowych oraz xvydatki w - zł na realizacją zadań określonych w gminnym
  programie profilaktyki i rozłviązyxania problemów alkoholonych_
  Ustala się łvydatki w ku•ocie - 1.600,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
  przeciudziałania narkomanii
  Plan przychodów i uydatków w łącznej ku.zie dla:
  zakładu budżetowego : przychody - zł,
  xydatki - zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 7
  Plan i v.ydatków w łącznej kuocie dla własnych jednostek budžetov.ych-
  dochody 184.700,00 zł;
  nydatki - zł,
  zgodnie z załączrllkiem nr 7 a
  Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu z tytułu dopłaty na
  dofinansowanie ogólnych kosztów działalności
  zgodnie z załącznikiem nr 8.
  Dotacje podmiotowe dla:
  gminnej instytucji kultury na łączną kwotę
  zgodnie z załącznikiem nr 9
  - 49.500,00zł,
  - 208.000,00-a
  Ustala się plan przychodów i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wcdnej w v.ysokości:
  1) przy•cl$r
  185.000,00 zł,
  2) wydatki
  205.000,00 zł,
  zgodnie z załącznikiem nr 10.
  S 10
  Upoważnia się Wójta do:
  1) zaciuania kredytów i požyczek na pokrycie występującego w căi roku przejściowego deficytu
  budżetu do uysokości 900.000,00 zł,
  2) zaciuania zobowi ązań:
  a) na finansowanie na nieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

  realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na
  zadania IV,nikające z kontraktów wojewódzkich do nysokości określonej w załącznikach nr 3 ,
  b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia
  ciągłości działania gminy i termin zapłaty upły-\va w 2009 roku na łączną kwotą 800.000,00. zł,
  3) dokonnvania zrnian w planie nydatków z nyłączeniem przeniesień łvydatków między działami.
  4 ) lokowania wolnych śodków budžetoxvych na rachunkach bankonych w innych bankach niż bank
  prowadzący obsługą budżetu gminy.
  S 11
  Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na 2CH)8 roku i lata
  S 12
  Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  S 13
  Uchwała wchdzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i pdlega publikacji w Dzienniku
  Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
  Przewodniczący Rady Gminy
  Piotr Ližewski

 • uchwala.23.86.2007.zal1.pdf
  Zał. Nr 1
  do Uchwały Nr XXIII/86/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 14 grudnia 2007r
  Dochody budżetu gminy na 2008 r.
  w zło ch
  Planowane dochod
  Dzial Rozdział* S
  60016
  Zródło dochodów
  ransport i łączność
  Drogi publiczne gminne
  na 2008 r
  ma • tkowe
  O ółem
  250 00
  250
  bież ce
  70cos
  71035
  75011
  Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewćdzt•.a n
  inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane n
  pcZstawie łnrozumieh między jednostkami samorząd
  ryton alnego
  250
  Gospodarka mieszkaniowa
  Gospodarka gruntami nieruchomościami
  413 400
  z opłat za zarząd, użytkowanie uzytkaweni
  0470
  eczyste
  CCChcZy z najmu i dzłerzawy składników
  Skarbu Państwa, jedrostek samorządu terytorialnego Iu
  0750
  innych jednostek zaliczanych do sektora fina
  publiczrwch oraz innych umów o pcdo•bnyrn charakterze
  z tytułu na*a prawa Wasności
  prawe uzytkcwania wieczystego nieruchon-,cści
  000,
  0920 Pozostałe
  Pozostała działalność
  CCChcZy z najmu i dzłerzawy składników
  Skarbu Państwa, jedrostek samorządu terytorialnego Iu
  0750
  innych jednostek zaliczanych do sektora finans '
  publiczrwch oraz innych umów o pcdo•bnyrn charakterze
  Działalność usługowa
  Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zada
  2020 biezące realizowane przez gminę ma
  wrozumieh z organami administracji rządcnwej
  ministracja publiczna
  Urzędy woj ev.•ćdzkłe
  70 033
  Dotacje celcwe z budżetu państwa n
  2010 realizację zadań z zakresu administrac
  rządowej oraz innych zadan zlecanych gminie usta-v.ami
  CCChcZy jednostek samorzău terytorialnego
  realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
  innych zadań zleconych ustawami
  Urzędy gmin
  250
  250 co
  250
  400
  13 400
  8 500
  400
  70 033
  2 500,

  Planowane dochod
  Dział
  Rozdział*
  75101
  75414
  7±15
  7±16
  Zródło dochodów
  Ogółem
  na 2008 r
  majątkowe
  z różnych usług
  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  Urzędy naczelnw:h organów władzy państwowe], kontroli
  ochrony prawa
  Dotacje celcwe z budżetu państwa n
  2010 realizację zadań biezących z zakresu administrac
  rządowej oraz innych zadań zlecanych gminie usta-v.ami
  Bezpieczeństwo
  prz eciwpozarowa
  Obrona cywilna
  publiczne
  Dotacje celcwe z budżetu państwa n
  2010 realizację zadań z zakresu administrac
  rządowej oraz innych zadan zlecanych gminie usta-v.ami
  Dochody od osób prawnych, od fizycznych i
  innych jednostek nieposiadających
  prawnej oraz vvydatki związane z ich poborem
  79976
  z pcaatku dochodowego osób
  PMatek cc działalności gospodarczej osób fizycznych,
  0350
  o*cany w formie karty podatkowej
  0910 Odsetki od nietermłncwych wpłat z t,tułu opłat
  podatku rolnego, pcdatku leśnego, podatku
  czynnścł cywilnoprawn,ch, ccdatków opłat lokalnych
  osób prawmch innych jedrcstek organizacyjny:h
  2 550,
  0310 Podatek nieruchomości
  2 750 000
  0320 Podatek rolny
  0330 Podatek leśny
  17 goo,
  0340 Podatek ca śr.Mków transportow"h
  17
  Podatek ca czynności cymlnoprawnych
  z róžnw:h opłat
  0910 Odsetki od nietermłncwych wpłat z t,tułu opłat
  10000
  podatku rolnego, pcdatku leśnego, podatku
  spadków darowizn, gndatków cc czynnośc
  cnvilnovavmych oraz păatków i opłat okalnych ca osó
  zycznw:h
  0310 Podatek nieruchomości
  517 000
  0320 Podatek rolny
  210
  0330 Podatek leśny
  0340 Podatek ca śr.Mków transportow,ch
  12000
  Podatek ca spadków darowizn
  0500 Podatek ca czynności cymlnoprawnych
  2
  bieżące
  2 500
  7 997 654
  2 ssą
  17 goo,
  17 000,
  10000
  517 000
  210000,
  12000

  Planowane dochod
  Dział
  Rozdział*
  7±18
  75814
  80101
  80104
  85212
  85213
  Zródło dochodów
  Ogółem
  na 2008 r
  majątkowe
  z różnych opłat
  0910 Odsetki od nietermłncwych wpłat z t,tułu opłat
  z innych opłat stanw.'iących dochody
  samorządu terytorialnego na pc:dstawie ustaw
  0410
  331 000
  z o*ti skarbowej
  z opłaty za wydawanie zezwoleń na
  alkoholu
  230 000,
  z innych lokalnw:h opłat p
  04EC' ednostkj samorządu terytorialnego na
  odrębnych ustaw
  0910 Odsetki od nietermłncwych wpłat z t,tułu opłat
  Udziah' gmin w podatkach stanowiących budżet
  0010 Podatek od osób
  0020 Podatek od osób prawnyc h
  Różne rozliczenia
  Cześć oświato"Z subwencji wólnej
  samorządu terytorialnego
  2920 Subwencje ogólne z budżetu
  3 758104
  3 408 104,
  350
  669960
  dla
  s 15g17g
  s 15g17g
  Cześć wyrćnvnavnza subwencji dla gmin
  1 424,
  2920 Subwencje ogólne z budżetu
  1 424
  Różne rozliczenia f mansov.e
  0920 Pozostałe
  Oświata i wychowanie
  145 00
  Szkoły podstawowe
  Dotacje celowe otrzymane z samorządu wojewćdzt•.a n
  inwestycje i zakupy Inwestycyjne realizowane n
  pcZstawie łnrozumieh między jednostkami samorząd
  ryton alnego
  0830
  000,
  z usług
  Pomoc społeczna
  2 978 00
  Swiadczenia rcdzinne, zaliczka alimentacyjna,
  składki na ubezpieczenia emen,telne i rentowe
  ubezpieczenia społecznego
  Dotacje celcwe z budżetu państwa n
  2010 realizację zadań biezących z zakresu administrac
  rządowej oraz innych zlecanych gminie usta-v.ami
  Skkadkl na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
  wbierające niektóre świadczenia z pomocy społec
  oraz niektóre świadczenia rcCzinne
  3
  2 000
  bieżące
  331 000
  3 104
  3408104,
  603
  s 15g17g
  s 15g17g
  1 424,
  1 4±424
  45
  2 978
  6 700

 • uchwala.23.86.2007.zal2.ods
  Wydatki budżetu gminy na 2008r Zał. Nr2 do Uchwały Nr XXIII/86/2007 RG Rzekuń z dnia 14.12.2007r
  Dział
  Rozdział
  Paragraf
  4P
  Jednostka
  Zadanie
  Rodzaj
  Wartość
  10
  1010
  426
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  5000
  10
  1010
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  3000
  10
  1010
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Budowa wodociągu spinającego sieć z hydrofornii Rzekuń do Laskowca Własne
  250000
  10
  1010
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu Rzekuń - Kolonie
  Własne
  400000
  10
  1010
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  wykonanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w miejscowości Borawe wzdłuż drogi powiatowej do posesji Państwa Dudziec
  Własne
  10000
  10
  1010
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w Dzbeninie na drogach nr 521,149/8,150/2,216/5,431/8,74/6 oraz na drodze 529
  Własne
  50000
  10
  1030
  285
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  4300
  10
  1095
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  2000
  10
  1095
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  18000
  600
  60014
  630
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Dofinansowanie do budowy chodnika ( w poroz. z powiatem) w miejscowości Dzbenin
  Własne
  30000
  600
  60014
  630
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Dofinansowanie do budowy chodnika ( w poroz. z powiatem) w miejscowości Daniszewo
  Własne
  70000
  600
  60014
  630
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  dofinansowanie do budowy chodnika (w poroz. z powiatem ) w miejscowości Susk Nowy
  Własne
  80000
  600
  60016
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  20000
  600
  60016
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  235000
  600
  60016
  443
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  23000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Budowa chodnika na ulicach Kopernika, Batorego, Słonecznej i Ks. Skłodowskiego
  Własne
  150000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi w Borawem w prawo za kościołem
  Własne
  20000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Miłej w Korczakach
  Własne
  30000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi 520 w Dzbeninie
  Własne
  100000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi w Ławach ( w kier. państwa Głębockich) i drogi nr 617
  Własne
  40000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Wykonanie odwodnienia drogi w Teodorowie
  Własne
  20000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej na asfaltowanie dróg: Susk Nowy-Janochy, Ul. Kasztanowa w Czarnowcu, Dzbenin-Ostrołęka po wale, droga nr 1349 w Borawem,nr 682 w Rzekuniu,ul. Jasna i Kościelna w Laskowcu, ul. Nowa wraz z chodnikiem i odwodnieniem w La
  Własne
  17800
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi 530 w Dzbeninie do drogi 531
  Własne
  50000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Wykonanie parkingu w Laskowcu przy ulicy Kościelnej
  Własne
  40000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie ul. Ogrodowej i Środkowej w Laskowcu
  Własne
  330000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi nr 314,324,326,327 w miejscowości Drwęcz
  Własne
  40000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Uregulowanie stanu prawnego oraz wykonanie dokumentacji i asfaltowanie drogi w Borawem od kościoła w kierunku cmentarza
  Własne
  20000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  asfaltowanie ulicy Szkolnej i Wesołej w Laskowcu
  Własne
  20000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie ul. Sienkiewicza w Rzekuniu
  Własne
  100000
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Wykonanie barierki na ulicy Długiej od strony rzeki Narew w Laskowcu
  Własne
  20000
  700
  70005
  303
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  20000
  700
  70005
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  23000
  700
  70095
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  51700
  710
  71014
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  42000
  710
  71035
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Porozumienia
  5000
  750
  75011
  401
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Zlecone
  69684
  750
  75022
  303
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  153400
  750
  75022
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  8000
  750
  75022
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  44000
  750
  75022
  436
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  3000
  750
  75022
  441
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  2000
  750
  75023
  302
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  10000
  750
  75023
  401
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  1066016
  750
  75023
  404
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  84800
  750
  75023
  411
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  205100
  750
  75023
  412
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  29300
  750
  75023
  414
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  25000
  750
  75023
  417
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  31800
  750
  75023
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  38000
  750
  75023
  423
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  1000
  750
  75023
  426
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  35000
  750
  75023
  428
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  3000
  750
  75023
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  102000
  750
  75023
  435
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  5000
  750
  75023
  436
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  21600
  750
  75023
  437
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  20000
  750
  75023
  441
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  27000
  750
  75023
  443
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  6000
  750
  75023
  444
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  19100
  750
  75023
  470
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  18000
  750
  75023
  474
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  21000
  750
  75023
  475
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  31000
  750
  75023
  606
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Zakup sprzętu komputerowego Własne
  10000
  750
  75075
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  15000
  750
  75075
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  7000
  750
  75095
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  3000
  750
  75095
  443
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  6000
  751
  75101
  401
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Zlecone
  1204
  751
  75101
  411
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Zlecone
  207
  751
  75101
  412
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Zlecone
  29
  754
  75404
  617
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Program Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
  Własne
  12375
  754
  75412
  303
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  48000
  754
  75412
  411
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  3800
  754
  75412
  417
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  40000
  754
  75412
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  35000
  754
  75412
  426
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  16000
  754
  75412
  428
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  2000
  754
  75412
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  15000
  754
  75412
  441
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  500
  754
  75412
  443
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  15000
  754
  75412
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Budowa garażu OSP w Kamiance
  Własne
  20000
  754
  75414
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Zlecone
  500
  756
  75647
  410
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  85000
  756
  75647
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  8000
  756
  75647
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  8000
  757
  75702
  807
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  220000
  758
  75814
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  29000
  758
  75818
  481
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  59436
  801
  80101
  259
  0
  Szkoła Podstawowa w Zabielu
  Własne
  120000
  801
  80101
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  34600
  801
  80101
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  69200
  801
  80101
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  37000
  801
  80101
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  30400
  801
  80101
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  34200
  801
  80101
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  21600
  801
  80101
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  376900
  801
  80101
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  783500
  801
  80101
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  373400
  801
  80101
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  307100
  801
  80101
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  327800
  801
  80101
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  229800
  801
  80101
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  29500
  801
  80101
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  60000
  801
  80101
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  29600
  801
  80101
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  24700
  801
  80101
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  27500
  801
  80101
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  17900
  801
  80101
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  74100
  801
  80101
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  156100
  801
  80101
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  74100
  801
  80101
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  62600
  801
  80101
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  67400
  801
  80101
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  46600
  801
  80101
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  10500
  801
  80101
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  22100
  801
  80101
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  10500
  801
  80101
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  8900
  801
  80101
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  9600
  801
  80101
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  6600
  801
  80101
  417
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  2000
  801
  80101
  417
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  1000
  801
  80101
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  16000
  801
  80101
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  32279
  801
  80101
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  14000
  801
  80101
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  12000
  801
  80101
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  32000
  801
  80101
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  10000
  801
  80101
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  4000
  801
  80101
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  5000
  801
  80101
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  4000
  801
  80101
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  3500
  801
  80101
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  4000
  801
  80101
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  4000
  801
  80101
  426
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  30000
  801
  80101
  426
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  60000
  801
  80101
  426
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  32000
  801
  80101
  426
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  30000
  801
  80101
  426
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  5600
  801
  80101
  426
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  18000
  801
  80101
  427
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  1000
  801
  80101
  427
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  3000
  801
  80101
  427
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  4000
  801
  80101
  427
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  2000
  801
  80101
  427
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  2000
  801
  80101
  427
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  3000
  801
  80101
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  10000
  801
  80101
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  13400
  801
  80101
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  12000
  801
  80101
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  8000
  801
  80101
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  11600
  801
  80101
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  10000
  801
  80101
  435
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  1000
  801
  80101
  435
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  1800
  801
  80101
  435
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  1000
  801
  80101
  435
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  1000
  801
  80101
  435
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  1000
  801
  80101
  435
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  1000
  801
  80101
  437
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  2000
  801
  80101
  437
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  3000
  801
  80101
  437
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  2000
  801
  80101
  437
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  3000
  801
  80101
  437
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  2000
  801
  80101
  437
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  1500
  801
  80101
  441
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  500
  801
  80101
  441
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  1000
  801
  80101
  441
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  1000
  801
  80101
  441
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  500
  801
  80101
  441
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  700
  801
  80101
  441
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  500
  801
  80101
  443
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  1500
  801
  80101
  443
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  2500
  801
  80101
  443
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  3000
  801
  80101
  443
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  1000
  801
  80101
  443
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  2000
  801
  80101
  443
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  1700
  801
  80101
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  26600
  801
  80101
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  55200
  801
  80101
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  24500
  801
  80101
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  18500
  801
  80101
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  23200
  801
  80101
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  18600
  801
  80101
  474
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  500
  801
  80101
  474
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  1000
  801
  80101
  474
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  500
  801
  80101
  474
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  500
  801
  80101
  474
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  500
  801
  80101
  474
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  500
  801
  80101
  475
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  800
  801
  80101
  475
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  2000
  801
  80101
  475
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  1000
  801
  80101
  475
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  500
  801
  80101
  475
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  1000
  801
  80101
  475
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  600
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakach
  Własne
  600000
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Rozbiórka starej Szkoły oraz budynków gospodarczych przy Szkole w Borawem
  Własne
  40000
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Wykonanie ogrodzenia przy Szkole w Drwęczy
  Własne
  10000
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Wykonanie ogrodzenia Szkoły w Laskowcu
  Własne
  20000
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu
  Własne
  1200000
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Wykonanie dokumentacji technicznej na remont Szkoły w Drwęczy
  Własne
  10000
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Wykonanie oświetlenia przy Szkole w Laskowcu
  Własne
  20000
  801
  80103
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  4300
  801
  80103
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  4300
  801
  80103
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  3900
  801
  80103
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  3300
  801
  80103
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  37500
  801
  80103
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  38000
  801
  80103
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  32600
  801
  80103
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  44700
  801
  80103
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  3200
  801
  80103
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  3200
  801
  80103
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  3100
  801
  80103
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  2700
  801
  80103
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  7800
  801
  80103
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  7900
  801
  80103
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  6900
  801
  80103
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  6600
  801
  80103
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  1100
  801
  80103
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  1200
  801
  80103
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  1000
  801
  80103
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  1000
  801
  80103
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  400
  801
  80103
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  700
  801
  80103
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  1000
  801
  80103
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  400
  801
  80103
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  1300
  801
  80103
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  1800
  801
  80103
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  1000
  801
  80103
  424
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  2000
  801
  80103
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  1000
  801
  80103
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  1900
  801
  80103
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  1900
  801
  80103
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  1900
  801
  80103
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  1900
  801
  80104
  302
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  19600
  801
  80104
  401
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  236700
  801
  80104
  404
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  17500
  801
  80104
  411
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  47400
  801
  80104
  412
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  6700
  801
  80104
  421
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  12200
  801
  80104
  424
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  3000
  801
  80104
  427
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  5000
  801
  80104
  430
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  13500
  801
  80104
  437
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  1500
  801
  80104
  441
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  200
  801
  80104
  443
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  400
  801
  80104
  444
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  14700
  801
  80104
  474
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  1000
  801
  80104
  475
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  500
  801
  80110
  302
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  80500
  801
  80110
  401
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  878300
  801
  80110
  404
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  67200
  801
  80110
  411
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  177600
  801
  80110
  412
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  25100
  801
  80110
  421
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  16000
  801
  80110
  424
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  15600
  801
  80110
  426
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  50000
  801
  80110
  427
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  11000
  801
  80110
  430
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  30000
  801
  80110
  435
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  1800
  801
  80110
  437
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  3000
  801
  80110
  441
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  1500
  801
  80110
  443
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  1500
  801
  80110
  444
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  54900
  801
  80110
  474
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  1500
  801
  80110
  475
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  1500
  801
  80110
  605
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  10000
  801
  80113
  401
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  18900
  801
  80113
  404
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  750
  801
  80113
  411
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  9000
  801
  80113
  412
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  500
  801
  80113
  417
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  29500
  801
  80113
  421
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  17000
  801
  80113
  430
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  200000
  801
  80113
  441
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  300
  801
  80113
  443
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  3200
  801
  80113
  444
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  850
  801
  80114
  401
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  138700
  801
  80114
  404
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  11300
  801
  80114
  411
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  26100
  801
  80114
  412
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  3700
  801
  80114
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  5700
  801
  80114
  427
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  300
  801
  80114
  430
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  1400
  801
  80114
  441
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  2000
  801
  80114
  444
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  3700
  801
  80114
  470
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  800
  801
  80114
  474
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  1000
  801
  80114
  475
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  2500
  801
  80146
  430
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  7700
  801
  80146
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Własne
  3700
  801
  80146
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Własne
  3700
  801
  80146
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  6900
  801
  80146
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Dzbeninie
  Własne
  3200
  801
  80146
  430
  0
  Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  Własne
  1700
  801
  80146
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Własne
  2100
  801
  80146
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Własne
  3300
  801
  80148
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  47900
  801
  80148
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  3800
  801
  80148
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  9000
  801
  80148
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  1300
  801
  80148
  421
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  14000
  801
  80148
  430
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  1200
  801
  80148
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  2600
  801
  80195
  401
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  9700
  801
  80195
  411
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  1700
  801
  80195
  412
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  300
  801
  80195
  430
  0
  Zakład Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rzekuniu
  Własne
  4500
  851
  85153
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  1600
  851
  85154
  411
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  6400
  851
  85154
  412
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  750
  851
  85154
  417
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  72400
  851
  85154
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  121000
  851
  85154
  426
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  3000
  851
  85154
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  24850
  852
  85202
  433
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  16800
  852
  85212
  311
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  2600000
  852
  85212
  401
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  39000
  852
  85212
  411
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  27700
  852
  85212
  412
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  960
  852
  85212
  421
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  4000
  852
  85212
  424
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  2000
  852
  85212
  430
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  18000
  852
  85212
  441
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  1000
  852
  85212
  470
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  2000
  852
  85212
  474
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  1500
  852
  85212
  475
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  3840
  852
  85213
  413
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  6700
  852
  85214
  311
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Zlecone
  70000
  852
  85214
  311
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  252200
  852
  85215
  311
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  25000
  852
  85219
  302
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  2350
  852
  85219
  401
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  205800
  852
  85219
  404
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  21100
  852
  85219
  411
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  40200
  852
  85219
  412
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  6200
  852
  85219
  421
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  2000
  852
  85219
  424
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  1000
  852
  85219
  427
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  1000
  852
  85219
  428
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  200
  852
  85219
  430
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  18000
  852
  85219
  441
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  1000
  852
  85219
  443
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  200
  852
  85219
  444
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  6150
  852
  85219
  470
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  1000
  852
  85219
  474
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  1000
  852
  85219
  475
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  2000
  852
  85228
  430
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  19100
  852
  85295
  311
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  38000
  852
  85295
  421
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  4000
  852
  85295
  430
  0
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
  Własne
  8000
  854
  85401
  302
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  2900
  854
  85401
  401
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  19200
  854
  85401
  404
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  1500
  854
  85401
  411
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  3800
  854
  85401
  412
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  600
  854
  85401
  444
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Własne
  1900
  900
  90001
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji łącznie z przebudową sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Mazowieckiej i Kościuszki do skrzyżowania z ulicą cichą
  Własne
  1000000
  900
  90001
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji w Ławach osiedle Zarośle ul. Miłosza, Szymborskiej, Brzozowa, Lipowa, Zarośle, Osiedlowa, Objazdowa i Składowa
  Własne
  300000
  900
  90015
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  50000
  900
  90015
  426
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  260000
  900
  90015
  427
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  70000
  900
  90015
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  5000
  900
  90017
  265
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  49500
  900
  90095
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  69200
  921
  92109
  426
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  8000
  921
  92109
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  4000
  921
  92116
  248
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  208000
  921
  92120
  272
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  10000
  921
  92120
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  1000
  921
  92120
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  2000
  921
  92195
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  3000
  921
  92195
  443
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  4000
  926
  92695
  421
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  15900
  926
  92695
  430
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  26900
  926
  92695
  443
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Własne
  5200
  19519530
 • uchwala.23.86.2007.zal3.ods
  Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/86/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007r Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010
  Dział
  Rozdział
  Paragraf
  4P
  Jednostka
  Zadanie
  Rodzaj
  Wartość całkowita
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu
  Własne
  1931712
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakach
  Własne
  1347878
  3279590
 • uchwala.23.86.2007.zal3a.ods
  Zał. Nr 3a do Uchwały Nr XXIII/86/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007r Zadania inwestycyjne w 2008r
  Dział
  Rozdział
  Paragraf
  4P
  Jednostka
  Zadanie
  Rodzaj
  Źródło finansowania inwestycji
  Wartość
  Rok Rozpoczęcia
  Rok Zakończenia
  10
  1010
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu Rzekuń - Kolonie
  Własne
  Dochody własne jst
  100000
  2008
  10
  1010
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu Rzekuń - Kolonie
  Własne
  Kredyty i pożyczki
  300000
  2008
  10
  1010
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Budowa wodociągu spinającego sieć z hydrofornii Rzekuń do Laskowca Własne
  Kredyty i pożyczki
  250000
  2008
  10
  1010
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  wykonanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w miejscowości Borawe wzdłuż drogi powiatowej do posesji Państwa Dudziec
  Własne
  Dochody własne jst
  10000
  2008
  10
  1010
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa wodociągu w Dzbeninie na drogach nr 521,149/8,150/2,216/5,431/8,74/6 oraz na drodze 529
  Własne
  Dochody własne jst
  50000
  2008
  600
  60014
  630
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Dofinansowanie do budowy chodnika ( w poroz. z powiatem) w miejscowości Dzbenin
  Własne
  Dochody własne jst
  30000
  2008
  600
  60014
  630
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Dofinansowanie do budowy chodnika ( w poroz. z powiatem) w miejscowości Daniszewo
  Własne
  Dochody własne jst
  70000
  2008
  600
  60014
  630
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  dofinansowanie do budowy chodnika (w poroz. z powiatem ) w miejscowości Susk Nowy
  Własne
  Dochody własne jst
  80000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Budowa chodnika na ulicach Kopernika, Batorego, Słonecznej i Ks. Skłodowskiego
  Własne
  Dochody własne jst
  150000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi w Borawem w prawo za kościołem
  Własne
  Dochody własne jst
  20000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i asfaltowanie ul. Miłej w Korczakach
  Własne
  Dochody własne jst
  30000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi 520 w Dzbeninie
  Własne
  Dochody własne jst
  100000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi w Ławach ( w kier. państwa Głębockich) i drogi nr 617
  Własne
  Dochody własne jst
  40000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Wykonanie odwodnienia drogi w Teodorowie
  Własne
  Dochody własne jst
  20000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej na asfaltowanie dróg: Susk Nowy-Janochy, Ul. Kasztanowa w Czarnowcu, Dzbenin-Ostrołęka po wale, droga nr 1349 w Borawem,nr 682 w Rzekuniu,ul. Jasna i Kościelna w Laskowcu, ul. Nowa wraz z chodnikiem i odwodnieniem w La
  Własne
  Dochody własne jst
  17800
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi 530 w Dzbeninie do drogi 531
  Własne
  Dochody własne jst
  50000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Wykonanie parkingu w Laskowcu przy ulicy Kościelnej
  Własne
  Dochody własne jst
  40000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie ul. Ogrodowej i Środkowej w Laskowcu
  Własne
  Dochody własne jst
  330000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie drogi nr 314,324,326,327 w miejscowości Drwęcz
  Własne
  Dochody własne jst
  40000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Uregulowanie stanu prawnego oraz wykonanie dokumentacji i asfaltowanie drogi w Borawem od kościoła w kierunku cmentarza
  Własne
  Dochody własne jst
  20000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  asfaltowanie ulicy Szkolnej i Wesołej w Laskowcu
  Własne
  Dochody własne jst
  20000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Asfaltowanie ul. Sienkiewicza w Rzekuniu
  Własne
  Dochody własne jst
  100000
  2008
  600
  60016
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Wykonanie barierki na ulicy Długiej od strony rzeki Narew w Laskowcu
  Własne
  Dochody własne jst
  20000
  2008
  750
  75023
  606
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Zakup sprzętu komputerowego Własne
  Dochody własne jst
  10000
  2008
  754
  75404
  617
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Program Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
  Własne
  Dochody własne jst
  12375
  2008
  754
  75412
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Budowa garażu OSP w Kamiance
  Własne
  Dochody własne jst
  20000
  2008
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakach
  Własne
  Kredyty i pożyczki
  200000
  2008
  2009
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach
  Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakach
  Własne
  Dochody własne jst
  400000
  2008
  2009
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Wykonanie ogrodzenia przy Szkole w Drwęczy
  Własne
  Dochody własne jst
  10000
  2008
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Borawem
  Rozbiórka starej Szkoły oraz budynków gospodarczych przy Szkole w Borawem
  Własne
  Dochody własne jst
  40000
  2008
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Wykonanie ogrodzenia Szkoły w Laskowcu
  Własne
  Dochody własne jst
  20000
  2008
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu
  Własne
  Kredyty i pożyczki
  600000
  2008
  2009
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
  Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu
  Własne
  Dochody własne jst
  600000
  2008
  2009
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Laskowcu
  Wykonanie oświetlenia przy Szkole w Laskowcu
  Własne
  Dochody własne jst
  20000
  2008
  801
  80101
  605
  0
  Szkoła Podstawowa w Drwęczy
  Wykonanie dokumentacji technicznej na remont Szkoły w Drwęczy
  Własne
  Dochody własne jst
  10000
  2008
  801
  80110
  605
  0
  Gimnazjum w Rzekuniu
  Wykonanie ogrodzenia przy Gimnazjum w Rzekuniu
  Własne
  Dochody własne jst
  10000
  2008
  900
  90001
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji łącznie z przebudową sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Mazowieckiej i Kościuszki do skrzyżowania z ulicą cichą
  Własne
  Kredyty i pożyczki
  500000
  2008
  900
  90001
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji łącznie z przebudową sieci wodociągowej na odcinku od skrzyżowania ulicy Mazowieckiej i Kościuszki do skrzyżowania z ulicą cichą
  Własne
  Dochody własne jst
  500000
  2008
  900
  90001
  605
  0
  Urząd Gminy Rzekuń
  Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji w Ławach osiedle Zarośle ul. Miłosza, Szymborskiej, Brzozowa, Lipowa, Zarośle, Osiedlowa, Objazdowa i Składowa
  Własne
  Dochody własne jst
  300000
  2008
  5140175
 • uchwala.23.86.2007.zal4.pdf
  Załącznik Nr 4
  do Nr XXIII/86,'2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 14 grudnia 2007r
  Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.
  Lp.
  2
  2
  2
  Treść
  w złotych
  Klasyfikacja
  Kwota 2008 r
  Dochody
  'Ńatki
  ynłk budżetu
  Przychody ogółem:
  Kredyț'
  Pożyczki
  Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
  udziałem śrc-dków pochodzących z budżetu LIE
  płaty pozyczak udzielcn'ft:h
  Prywatyzacja majątku jst
  Nadwyżka budżetu z lat ubie„gkych
  Papiery wartościowe (obligacje)
  Inne źródła (wolne środki)
  Rozchody ogółem:
  płaty kredytów
  płaty pozy czek
  płaty pożyczek ctrzymanych na finansowanie zadań
  ealizcwanych z udziałem śrMków pcchodzacyn:h z
  udžetu LIE
  Udzielone pozyczki
  Lokaty
  ykup papierów (obligacji)
  Rozchody z tytułu Innych rozliczeń
  S 252
  S 252
  S 903
  S 251
  S 257
  S 231
  S ggł
  S gg4
  18 803 130,
  19 519 530,
  716
  1 850 000,
  800 noc, co
  1 oso
  1 133 600,
  568 noc, co

 • uchwala.23.86.2007.zal5.ods
  Zał. Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/86/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007r Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rząd. I innych zadań zleconych w 2008r
  Dział
  Rozdział
  Paragraf
  4P
  Wartość
  750
  75011
  201
  0
  69684
  751
  75101
  201
  0
  1440
  754
  75414
  201
  0
  500
  852
  85212
  201
  0
  2700000
  852
  85213
  201
  0
  6700
  852
  85214
  201
  0
  70000
  2848324
 • uchwala.23.86.2007.zal5a.ods
  Zał. Nr 5a do Uchwały Nr XXIII/86/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007r Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. i innych zadań zleconych w 2008r
  Dział
  Rozdział
  Paragraf
  4P
  Wartość
  750
  75011
  401
  0
  69684
  751
  75101
  401
  0
  1204
  751
  75101
  411
  0
  207
  751
  75101
  412
  0
  29
  754
  75414
  430
  0
  500
  852
  85212
  311
  0
  2600000
  852
  85212
  401
  0
  39000
  852
  85212
  411
  0
  27700
  852
  85212
  412
  0
  960
  852
  85212
  421
  0
  4000
  852
  85212
  424
  0
  2000
  852
  85212
  430
  0
  18000
  852
  85212
  441
  0
  1000
  852
  85212
  470
  0
  2000
  852
  85212
  474
  0
  1500
  852
  85212
  475
  0
  3840
  852
  85213
  413
  0
  6700
  852
  85214
  311
  0
  70000
  2848324
 • uchwala.23.86.2007.zal5b.pdf
  Zał. Nr 5b
  do Uchwały Nr XXIII/86/2007
  Wójta Gminy Rzekuń
  z dnia 14 grudnia 2007r
  PLAN
  DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
  Z ZAKRESU ADMLNISTRACJI RZĄDO"TJ NA 2008 r.
  Dział 750
  Rozdział 75011
  2360
  Administracj a publiczna
  Urzędy Woj e\M5dzkie
  dochody jednostek samorządu terytorialnego
  związarłe z realizacją zadań z zakresu
  administracji rządowej oraz innych zadań
  zleconych ustau•ami
  349,00
  349:00
  349:00
  Uzasadm enie:
  Planowane dochody w kwocie 6.990:00 zł — stanowią opłaty za wydawane dowody osobiste.
  Złego 5% od 6.990:00 = 349:00 stanowią dochody własne Gminy.

 • uchwala.23.86.2007.zal6.pdf
  Załącznik Nr 6
  do Uchwały Nr XXIII/86/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 14 grudnia 2007r
  Dcchody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie
  porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.
  Dzial
  71
  Rozdział
  świadczenia
  społeczne
  w zło ch
  Wydatki
  majątkowe
  Dotacje
  ogółem
  5 ooo,oo
  5 ooo,oo
  5 ooo,oo
  5.000,00
  Wydatki
  ogółem
  (6+10)
  5 ooo,oo
  5 ooo,oo
  5 ooo,oo
  5 ooo,oo
  Wydatki
  bieżące
  z tego:
  w tym:
  pochodne od
  wynagrodzenia
  wynagrodzeń
  71035
  Ogółem
  2020
  4300
  kol 3 do wykorzystania fakultatywnego)
  5 ooo,oo
  5 ooo,oo
  5 ooo,oo
  5 ooo,oo
  Strona 1

 • uchwala.23.86.2007.zal7.pdf
  Załącznik Nr 7
  do Uchwały Nr XXIII/86/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 14 grudnia 2007r
  Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
  oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.
  PrzychMly•
  Lp.
  Wyszczególnienie
  akłady budżetowe
  z tego:
  I. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzekuniu
  Rachunki dochodów własnych
  •ednostek budżet
  ch
  z tego:
  I. Szkoła Pcdstav,mva w Rzekuniu
  2 Przedszkole Samorządcwe w Rzekuniu
  Ogółem
  Stan środków
  obrotowych"
  na początek
  roku
  w złotych
  Wydatki
  Rozliczenia
  z budżetem
  Stan środków
  z tytułu wplat
  w tym:
  obrotowych"
  nadwyżek
  wplata do
  na koniec roku
  ogółem
  5.580.000,
  ssnoc„o,
  184.700,
  141.200,
  5.764.700
  dotacje
  budżetu*"
  w tym:
  w tym:
  S 265
  inwestycje
  budżetu
  środków za
  2007 r.
  141.200,
  43500,
  lnooo,oo
  400,00
  3CQoo
  100,00
  łn400,oo
  W odnłe.słenłu do dochodów własnych jednostek budżetowych:
  dochody
  stan SrodkOw pemęžnych
  žródŕa dochodów wskazanych przez Rad?

 • uchwala.23.86.2007.zal8.pdf
  Dotacje przedmiotowe w r.
  Lp.
  Dział
  90
  Rozdział
  9001
  Nazwa jednostki
  otrzymującej dotację
  Gospodarka komunalna i
  chrona środowiska
  akład Gos darki Komunalne
  Dotacja przedmiotowa
  budżetu
  dla
  zakładu
  2650 budżetowego
  Ogółem
  Zakres
  Załącznik Nr 8
  do Uchwały Nr XXIII/86/2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 14 grudnia 2007r
  w złotych
  Ogółem kwota
  dotacji
  49 500,0
  49 500,0
  49 500,0
  49 500,0
  kol. 4 do wykorzystania fakultatnvnego)


 • uchwala.23.86.2007.zal9.pdf
  Lp.
  Dział Rozdział
  921
  9211
  Dotacje podmiotowe* w 2008 r.
  Nazwa instytucji
  Kultura i ochrona dziedzictwa narodoweg
  Biblioteki
  Dotacja podmiotowa z budżetu
  2480
  samorządowej instytucji kultury'
  Ogółem
  dla
  Załącznik Nr g
  do Uchwały Nr XXIII/86,'2
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 14 grudnia 2007r
  w złotych
  Kwota dotacji
  208 ooo,oo
  208 ooo,oo
  208 ooo,oo
  208 ooo,oo
  * mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art 80 ust 4 i art. go ust 4 ustawy o systemie oświaty
  w związku z art. 106 ust 2 pkt 2 i art 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)
  kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

  LOOi

 • uchwala.23.86.2007.zal10.pdf
  Załacznik Nr 10
  do Uchwały Nr XXIII/86,'2007
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 14 grudnia 2007r
  Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  Lp.
  2.
  3.
  III.
  2
  IV.
  Wyszczególnienie
  Stan środków obrotowych na początek roku
  P rzychody
  Przelewy redystrybucyjne S 296
  ydatki
  ydatki bieżące
  4210 — zakup zieleni na place
  4300 — Instalowanie gniazd bocianich, koszty utrzymania
  akc ch
  mieci
  ydatki majątkowe
  61 10
  Opracowanie dokumentacji technicznej
  zieleni: wywóz
  budowa sieci
  ociagowej w Rzekuniu (ulice Malinowa, Porzeczkowa, Agrestowa,
  łota:Platynowa i Dobra)
  6110 — Budowa wodociuu spinającego sieć z hydrofornii Rzekuń do
  Laskowca i Teodorowa
  Stan środków obrotowych na koniec roku
  w złot" h
  Plan na 2008 r.
  22.000,00
  185.000,00
  185.000,00
  205.000,00
  55.000,00
  25.000,00
  30.000,00
  150.000,00
  50.000,00
  100.000,00
  2.000,00


 • uchwala.23.86.2007.zal11.ods
  Zał. Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/86/2007 Rady Gminy Rzekuń z dnia 14 grudnia 2007r
  Pozycja
  Wyszczególnienie
  Wykonanie 2007
  Prognoza 2008
  Prognoza 2009
  Prognoza 2010
  Prognoza 2011
  Prognoza 2012
  1
  Zobowiązania wg tytułów dłużnych:
  6527000
  7243400
  5910800
  4502000
  3271000
  0
  1.01.2008
  Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):
  6527000
  1.02.2008
  Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):
  1850000
  0
  1.03.2008
  Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):
  0
  1.04.2008
  Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):
  0
  1.05.2008
  Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12
  0
  2
  Spłata długu
  1444600
  1716600
  1719800
  1464000
  3606000
  2.01.2008
  Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):
  1133600
  1332600
  1408800
  1231000
  3271000
  2.02.2008
  Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):
  0
  2.03.2008
  Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)
  311000
  384000
  311000
  233000
  335000
  2.04.2008
  Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)
  0
  3
  Prognozowane dochody budżetowe
  19005820
  18803130
  19600000
  22100000
  23500000
  26000000
  4.01.2008
  długu (art. 170 ust. 1); 0,34
  0,39
  0,3
  0,2
  0,14
  0
  4.02.2008
  długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);
  0,34
  0,39
  0,3
  0,2
  0,14
  0
  4.03.2008
  spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3 0,08
  0,09
  0,08
  0,06
  0,14
  4.04.2008
  spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3 0,08
  0,09
  0,08
  0,06
  0,14
 • Czas wytworzenia: 12-07-24 18:43
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 18:43

Historia zmian

4374 Dodanie Budżet gminy Rzekuń na 2008 rok z 26-06-2023 14:49:06 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2