Wójt Gminy Rzekuń z przyjemnością informuje, że od poniedziałku, na terenie całej gminy Rzekuń, udostępniliśmy internet bez żadnych opłat.

III etap projektu walki z wykluczeniem cyfrowym na terenie Gminy obejmuje swoim zasięgiem prawie 90% mieszkańców.

Aby z skorzystać z usługi należy zaopatrzyć się w antenę Wi-fi (najlepiej zewnętrzną) pracującą w częstotliwości 2.4 GHz w standardzie 802.11b/g.

Informacje dotyczące sposobu uwierzytelnienia w sieci zamieściliśmy w wiadomości dotyczącej II etapu projektu - tu cała procedura jest analogiczna.


Życzę miłego korzystania,

Wójt
Stanisław Godzina

Regulamin usługi: Regulamin.pdf

Regulamin Świadczenia usługi bezpłatnego
dostępu do internetu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Operatorem bezprzewodowych punktów dostępu do internetu jest gmina Rzekuń, ul.
Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zwana dalej Gminą.
Pftstawą prawną działania usługi jest art. 3.1 ust. 1, pkt. 3 c Ustawy z dnia 7 maja 2010 r.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
• sieci - oznacza to sieć hotspotów Gminy;
użytkowniku - oznacza to osobę wykonującą połączenie z siecią i uwierzytelnienie
przy użyciu danych uzyskanych w rejestracji.
Czas trwania połączenia wynosi 244 minuty, po czym należy nawiązać połączenie
Dostęp do sieci nie ma charakteru komercyjnego.
Dostęp do wszystkich usług sieciowych nie jest gwarantowany.
Do podłączenia urządzenia przenośnego do sieci bezprzewodowej wymagane jest
posiadanie urządzeń radiowych Mfi-Fi, zgodnych ze standardem 802. llb/g/n.
Gmina nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników w zakresie zakupu i
konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi za kompatybilność
urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci.
Gmina nie gwarantuje prawidłowego działania sieci.
10.Ruch w sieci jest na bieżąco monitorowany i rejestrowany.
11.Gmina zastrzega sobie prawo do stosowania sexerów pośredniczących w celu podniesienia
wydajności i/ lub bezpieczeństwa sieci.
12. Użytkownik zobowiązuje się do:
rejestracji przy użyciu własnego numeru telefonu,
przechowywania danych logowania w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
innych niż sam użytkownik,
logowania się do sieci przy wykorzystaniu danych logowania nie należących do
innego użytkownika,
niewykorzystywania sieci do działań niezgodnych z prawem,
nieprzesyłania i nieudostępniania treści, które są niezgftne z prawem lub są
przedmiotem ochrony własności intelektualnej nie należącym do użytkownika,
nieprzesyłania i nieudostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra
osobiste,
niewykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez
odbiorców treści o charakterze reklamowym,
• nierozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących
uszkodzić komputery innych użytkowników.
13.Użytkownik może zostać czasowo lub na stałe odłączony od dostępu do sieci za działania
niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami, zagrażające bezpieczeństwu sieci itp. W
szczególności zabronione jest:
• usiłowanie uzyskania dostępu do wszelkich zasobów sieciowych, do których
użytkownik nie jest uprawniony,
próby ominięcia zabezpieczeń stosowanych przy dostępie bezprzewodowym,

udostępnianie oraz pobieranie z sieci materiałów chronionych prawami autorskimi
(oprogramowanie, filmy, muzyka itp.) i pornograficznych,
korzystanie z aplikacji p2p,
• uruchamianie serwerów usług na urządzeniach podłączonych do sieci,
• wszelkie inne działanie użytkownika, które może zostać uznane za potencjalnie
niebezpieczne dla funkcjonowania sieci.
14.Decyzję o odłączeniu użytkownika podejmuje administrator sieci.
15. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia swojego komputera przed
niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz do posiadania oprogramowania antywirusowego.
16.Niniejszy regulamin może zostać zmieniony bez uprzedzenia.
17.Nieznajomość regulaminu przez użytkownika nie zwalnia go z odpowiedzialności.
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2023 r.

 • Czas wytworzenia: 21-06-24 00:40
 • Czas udostępnienia: 21-06-24 00:40

Historia zmian

4509 Modyfikacja Bezpłatny internet na terenie całej Gminy z 27-06-2023 16:34:20 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Stan
4503 Modyfikacja Bezpłatny internet na terenie całej Gminy z 27-06-2023 16:33:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Stan
4360 Dodanie Bezpłatny internet na terenie całej Gminy z 23-06-2023 12:29:57 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Obrazy
 14. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2