Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi podstawę "planowania przestrzennego" w gminie. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest aktem prawa miejscowego. Przy sporządzaniu planów miejscowych wiążące są ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, pod rygorem nieważności planu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń:

Załączniki:

 • uchwala.pdf
  MIEJSCOWY PLAN
  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  GMINY RZEKUŃ
  Autor kieruiacv ooracowaniem:
  mgr inż. architekt Aleksander Wietrow
  Nr upr w przestrz. — 464/88
  Uchwała Nr Rady Gminy w Rzekuniu
  z dnia 2g grudnia roku.
  (publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
  . z dnia
  Plan otM)Wiązuje od
  Rzekuń
  grudzień 21116 r.

  G:mrr,•
  UCHWAŁA Nr
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 29 grudnia r.
  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnie 8 marca lego r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Cz. U. z
  2001r , Nr 142, poz. 1521 ze zm.), art 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r c planowaniu i zagospodarowanie
  przestrzennym (Oz U. z 2003r_, Nr 80, 717 ze zm roworządzenła Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia r. w
  sprawie zakresu projektu miejscowego planu zagcwodarowania przestrzennego (Oz U. z 21113r., Nr. 164, poz.
  1587) oraz Uchwały Nr Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 13 grudnia 2002 r w sprawie przystąpienia do
  worządzenia miejscowego planu przestrzennego dla gminy Rzekuń: uchwala sie miejscowy plan
  zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
  DZIAŁ 1
  USTALENIA OGOLNE
  Rozdział 1
  Zakres planu
  Sł. Miejscowy plan zagospodarowania zwany dalej planem — zawiera:
  1) tekst planu miejscowego — treść uchwały,
  2) rysunek planu miejscowego — część graficzna stanowąca załącznik nr 1 do uchwab,', a mianowicie rysunki w skali
  12000
  - rysunek nr 1
  - Borawe,
  - rysunek nr 2
  - CzarnowĐ:,
  - rysunek nr 3
  - Daniszewo,
  - rysunek nr 4
  - Drwęcz,
  - rysunek nr 5
  - Dzbenin,
  - rysunek nr 6
  - Gowq)rki,
  - rysunek nr 7
  - Kamianka,
  - rysunek nr 8
  - Korczaki,
  - rysunek nr 9
  - Laskowiec
  - rysunek nr 10 - Ławy,
  - rysunek nr 11 - Nowa Wieś Wschodnia,
  - rysunek nr 12- Ołdaki,
  - rysunek nr 13 - Przytuły Nowe,
  - rysunek nr 14
  - Przytuły Stare,
  - rysunek nr 15- Rozwory,
  - rysunek nr 16 - Rzekuń,
  - rysunek nr 17 - Susk Nom,
  - rysunek nr 18 - Susk Stary,
  - rysunek nr łg - Teodorowo,
  - rysunek nr 20 - Tobolice,

  G:mrr,•
  - rysunek nr 21 — Zabiele
  52. 1. Granica obszaru objętego opracowaniem oEBmuje obszar gminy w jej granicach administracyjnych z
  uwzględnieniem granic ccl 1 styczna 2007r„
  2 Plan okreś ony jest jako bez terminu jego
  3 Plan zagospodarowania przestrzennego opracowano zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków
  zagowodarowania przestrzennego
  53. 1. W załączniku nr 2 do uchwały Rady Gminy rozstrzyga się c realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
  technicznej, które należą do zadań własnych gminy craz zasadach ich finansowania.
  2 W załączniku nr 3 do uchwały Rady Gminy rozstrzyga się o sposobie uwzględnienia uwag zgłoszonych do projektu
  planu.
  54. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
  1) ustawie — należy przez to ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2) planie — należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w Sl uchwały, o ile z treści przepisu nie wynka
  Inaczej,
  3) uchwale — należy przez to rozumieć niniejsza Lichw* Rady Gminy Rzekuń w sprawie uchwalenia miejscowego planu
  zagcwodarowania przestrzennego dla gminy Rzekuń w granicach określonych w S2 ust. 1 uchwały i oznaczonych w
  załączniku nr 1 do uchwały, o Ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
  4)
  rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały, który został sporządzony w
  formie rysunkowej na mapach ewidencyjnych sołectw w skali 1:20111,
  5) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
  waniczenia w dywonowaniu terenem, wynikające z prawomccnyn:h decyzji administracyjnyc
  6) obszarach funkcjonalnych - należy przez to rozumieć tereny o okreś onym rodzaju przeznaczenia podstawow•ego i
  dopuszczonego, wyznaczone na r/sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone sym&olami graficznymi,
  7) obszarach górniczych — należy przez to rozumieć przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do
  wydobywania kopalin oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji,
  8) terenie — należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu o określonym rodzaju przeznaczenia
  i dopuszczalne.gc: wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
  9) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntowa lub działkę gruntu, której wielkość, cech
  geometryczne, dostęp dc drc„gi publiczne] oraz w urządzenia infrastruktury technicznej span ają wymogi
  realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,
  10) przeznaczeniu 'M)dstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które w,vinno przeważać na danym
  obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
  11) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rMzaje przeznaczenia inne niż codstawowe, które
  uzucan ają lub rozszerzają przeznaczenie podstawowe,
  12) liniach rozgraniczających — należy przez to rozumi4 linie dzielącą tereny o różnym przeznaczeniu, różnych
  funkcjach lub różnych zasadach zagosp.Marowania,
  13) nieprzekraczalnych liniach zabudowy — należy przez to rozumieć "nie ograniczające potencjalną zabudowę wzdłuž
  w.vierzchni ścian zewnętrznych, wystających maksymalnie 1 m poza ten obrys okapów, schodów i balkonów,
  14) mieszkalnictwie jednorodzinnym - należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniowa z budynkami jednorodzinnymi,
  dla których definicje określają przepisy Mrebne,
  15) mieszkalnictwie wielorodzinnym - należy przez to rozumieć zabudowę mieszkaniowa z budynkami wielorMzinnymi,
  dla których definicje określają przepisy Mrebne,
  16) zamieszkaniu zbiorowym - należy przez to zabudowę zamieszkania zbiorowego zgMnie z definicja
  określoną w przepisach odrębnych:

 • Załącznik nr 1 stanowią mapy (odsyłacze powyżej)
 • zal2.pdf
  Załącznik nr 2
  do Uchwały Nr w,'19/2006
  Rady Gminy Rzekuń z dnia 2g grudnia 2006 r.
  w sprawie rozstrzygnięcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
  które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania
  Na podstawie art 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r c planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz U. z
  2003r Nr 80, paz 717: z 2004 r. Nr 6, paz 41, Nr 141, poz. 1422, z 2005r_ Nr 113: poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z Nr
  45, poz 31g) Rada Gminy Rzekuń określa następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury techniczne], które
  należa do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
  Sł. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, stanowią
  zgodnie z art 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca łggo c samorządzie gminnym (Oz. LI. z 2001r Nr 142, poz. 15g1, z 2002 r.
  Nr 23: 220: Nr 62, paz 558: Nr 113, poz. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, paz 1806, z 2003" Nr poz. 717, Nr 162,
  poz. 1568: z Nr łoz poz. 1055, Nr 116, 1203, Nr 167, paz 1753 z 2005r. Nr 172, 1441, Nr 175, poz. 1457,
  z 2006r. Nr 17, poz. 128), zadania własne gnilnL
  S2_ Opis sposobu realizacji inwestycji wskazany w SI
  1) realizacja inwestAi przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym między innymi zgodnie z ustawą
  Rravn budowlane, ustawa o zamówieniach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce
  komunalnej, ustawą Prawo energetyczne, ustawa o odpadach i ustawą Prawo ochrony środowiska.
  2) sposób realizacji inwestycji może ulegać modyfikacji wraz z dokonujący się postępem techniczno — technologicznym,
  zgodnie z zasada stosowania najlepszej dostępne] techniki o ile nie nastąpi naruszenie ustaleń planu,
  3) realizacja i finansowania Inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie w,'szczególnłonych w Sl będzie
  przedmiotem umowy zainteresowanych stron.
  53. Finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w
  niniejszym planie podlega przepisom Ustawy z dnia 26 listopada łgg8r. o finansach publicznych (Oz LI. z 2003r Nr 15, poz.
  148, Nr 45, poz. 321: Nr 65, poz. 524: Nr 26, poz. 874, Nr 166, paz 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r_ Nr łg, 177, Nr go,
  poz. ggo, Nr 121, 1264, Nr 123: 12g1, Nr2ło: poz. 2135, Nr 273: poz. 2703, z 2005r Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz
  565, Nr 180, paz 1425) przy czym:
  - wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Gminy,
  - wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy usta a sie w uchwale budżetowej.
  54. Rzeczywisty koszt inwestycji, o których mowa w Sl, zostanie określony w wyniku postepowania o udzielenie
  zamówienia w trybie ustawy — Rravn o zamówieniach publicznych.
  Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń
  Piotr Ližewski

 • zal3.pdf
  Załącznik nr 3
  do Uchwały Nr
  Rady Gminy Rzekuń z dnia 29 grudnia r.
  w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu
  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń
  Sł. Na codstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 21113r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz U.
  z 2003 r. Nr go, paz 717, Nr6, 41: Nr 141, 1422, z 2005 Nr 113, 954, Nr 130, poz 1087,
  Nr 45, 319) Rada Gminy Rzekuń rozstrzyga o wosobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
  52. W trakcie wyłożenia projektu planu zagosp.Marowania przestrzennego gminy Rzekuń zgłoszono 7
  53. Po rozpatrzeniu uwag przez Wójta Gminy Rzekuń zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz LI z 21113 r Nr 80, pcz 717, z 2004 r Nr 41, Nr 141: 1422:
  z 2005 r Nr 113, poz. g54, Nr 130, 1087, z 21106 r. Nr 45, poz. 31g), wszystkie zgłoszone uwagi zostały rozpatrzone
  pozytywnie.
  PrzewMnłczacy Rady Gminy Rzekuń
  Piotr Ližewski

Zmiany:

 1. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo
 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi Ławy, Goworki, Nowa Wieś
  Wschodnia, Teodorowo
 3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń w zakresie związanym ze zmianą przebiegu części trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Narew - Ostrołęka.
 4. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obszaru gminy Rzekuń, obejmującego tereny w obrębach wsi: Ławy, Nowa Wieś Wschodnia, Teodorowo
 5. Uchwała Nr XVIII/119/2000 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń
 6. Uchwała Nr XIII/106/2000 Rady Gminy w Rzekuniu z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Siok
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 26-07-23 13:11
 • Czas udostępnienia: 26-07-23 13:11

Historia zmian

7963 Modyfikacja Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennnego z 26-07-2023 13:45:52 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
7959 Modyfikacja Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennnego z 26-07-2023 13:31:25 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
7955 Dodanie Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennnego z 26-07-2023 13:11:57 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Stan
 4. Kategoria
 5. Data utworzenia
 6. Autor
 7. Data modyfikacji
 8. Autor modyfikacji
 9. Data opublikowania
 10. Dostęp
 11. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2