Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.

Cechy studium:

 • zawiera część tekstową i graficzną, uwzględnia zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia zawarte w strategii rozwoju i planu województwa oraz strategii rozwoju gminy,
 • sporządza się je dla obszaru w granicach administracyjnych gminy,
 • ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych,
 • nie jest aktem prawa miejscowego.

Pliki do pobrania:

 • Uchwala_o_uchwaleniu_studium_Rzekun_2018.pdf
  UCHWAŁA NR XLVI/283/2018
  RADY GMINY RZEKUŃ
  z dnia 28 marca 2018r_
  w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego gminy Rzekuń
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustał"" z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t j.
  Dz U. z 2017 r. poz 1875) oraz art. 11 pkt 12 i art. 12 ust. 1 ustaw,y z dnia 27 marca 2003 r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz LI. z 2017 r., poz. 1073), w złMązku
  zuchwałą Nr XXXIX/262/2013 Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie
  przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
  przestrzennego gminy Rzekuń uchwala się, co następuje:
  Sł.
  1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  Rzekuń, zwane dalej „studium".
  2. Studium składa się z następujących dokumentów:
  1) części tekstowej: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  gminy Rzekuń" stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały,
  2) części graficznej (rysunek studium):
  a) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
  Plansza uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Skala 1: 25 000. Rys. 1",
  b) „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
  Plansza kierunków zagospodarowania przestrzennego. Skala 1: 25 000. Rys. 2",
  stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.
  3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do studium stanowi załącznik
  nr 3 do uchwały.
  Wykonanie uchw'ały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń.
  Traci moc uchwała Nr IV/ 12/2010 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 grudnia 2010r_ w sprawie
  uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  gminy Rzekuń.
  Uchwała wchodzi w Zycie z dniem jej podjęcia.
  Przewodniczący Rady
  Edward Gryczka

 • Zal_nr_1_do_uchwaly_Tekst.pdf
  Załącznik Nr 1
  do Uchwały Nr XI-v1/283/2018
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 28 marca 2018 r.
  STUDIUM
  UWARUNKOWAŃ 1 KIERUNKÓW
  ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  „RADE
  GMINY RZEKUŃ
  Rzekuń — Marzec 2018 r.
  — 07-410 Lok 53. CI-łg-85

  Autorzy:
  Kierownik
  Pracowni
  „RADE
  i Gminy Rz*uń
  Zlecenicdawca: Wójt Gminy Rzekuń
  1) główny projektant:
  mgr inž_ architekt Aleksander Wietrow
  Nr upr_ w pl. przestrz_ — 464/88
  2) zespół autorski:
  mgr inž_ Malta Stepnowska
  3) współpraca w zakresie ochrony środowiska:
  Pracownia Badań Ekologicznych , NATURA”
  - Marek Wierzba
  mgr inž_ arch. Aleksander Wietrow
  2
  — 07-410 Lok 53. CI-łg-85

  i Gminy Rz*uń
  SPIS TRESCI
  v.TROWADZENIE
  Przedtniot i cel acowania.
  od no-ka_lto
  ące lan mi -scowe_
  acowmia znei
  acowanta oraz
  Położenie
  P dane
  UWARUNKOWANA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
  Liwamnkowania uynłkające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i
  uzbr enia terenu.
  Liwamnkowania
  ące ze stanu ładu
  Liwamnkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni
  produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz M,ymog6w ochrony środowiska,
  od i E-a-cbrazu:
  obrazu kulturoue
  Stan
  LI ołvanłe
  Rolnicza sa-zeti
  Leśna sffzeti
  Pozarolnicza działalność
  Zaso wcdne_
  Budowa eolo
  zno - cchron ircdowiska: d i obrazu.
  Liwamnkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
  Liwamnkowania uynikajace z rekomendacji i uniosków zawa:Țch w audycłe
  krajobrazouym lub przez audyt krajobrazouy granic krajobrazów
  Liwamnkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców: w t}Tn ochrony ich
  10
  s eczna
  Liwamnkowania
  Liwamnkowania v.
  ludności
  b mcżliuăci
  Liwamnkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniające analizę
  sów dokumentów
  a za a
  Przestrzerme Wo ewództwa
  Rozwoh_l W ewćdztwa Mazowiecki e o do 2030 r.
  8.12.
  821.
  822.
  823.
  Rozwo u
  Rzekuń na lata 2016 — 2025.
  Liwamnkowania wynikające z potrzeb 1 możliuăci rozwcju gminy, uwzględniających
  anal ekonomiczne, śro dowiskoue i
  Analiza ekonomiczna.
  Analiza śro dowiskowa.
  Analiza oleczna.
  Liwamnkowania wynikające z potrzeb 1 możliuăci rozwcju gminy, uwzględniających
  prognozy demograficzne w t}Tn uwzględniające, tam gdzie to uzašadnłone, migracje w
  ramach mle skłch obszarów o
  ośrodka wo ewćdzkłe
  Liwamnkowania wynikające z potrzeb 1 możliuăci rozwcju gminy, uwzględniających
  możliwości finansowama
  „RADE
  — 07-410 Lok 53. CI-łg-85

 • Zal_nr_2_do_uchwaly_Kierunki.jpg
 • Zal_nr_2_do_uchwaly_Uwarunkowania.jpg
 • Zal_nr_3_do_uchwaly_Wykaz_uwag_nieuwzglednionych.pdf
  Załącznik Nr 3
  do Uchwały Nr XLVI/283/2018
  Rady Gminy Rzekuń
  z dnia 28 marca 2018 r.
  ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO STUDIUM
  LISTA NIEUWZGLEDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH OO WYEOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU
  PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAN 1 KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wykaz dotyczy studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego gminy Rzekuń
  Lp.
  2.
  3.
  Data
  wpływu
  uwagi
  20_11_
  2017
  20_11_
  2017
  20_11_
  2017
  Nazwisko i imię
  nazwa jednostki
  organizacyjnej
  i adres
  zgłaszającego
  Treść uwagi
  Likwidacja drogi
  na dzakach nr
  419/51, 419/52.
  Sprostowanie
  pomylonych
  numerów działek
  na mapie Studium
  Przeznaczenie
  dziaki nr 17613
  drogę
  dojazdową
  wewnętrzną
  Oznaczenie
  nieruchomości,
  której dotyczy
  uwaga (nr
  działki)
  419/51, 419/52 -
  Dzbenin
  419/51,
  419/52,
  419/50
  - Dzbenin
  176/3
  - Dzbenin
  Ustalenia
  projektu
  studium dla
  nieruchomości,
  której dotyczy
  uwaga (nr
  działki
  419/51, 419/52,
  Dzbenin —
  MNNIJ
  419/51, 419/52,
  419/50, Dzbenin
  - MN,'MU
  176/3, Dzbenin
  MNNIJ
  Rozstrzyg n ięcie Wójta,
  w sprawie rozpatrzenia uwagi
  Rozstrzygnięcie Rady Gminy
  uwaga
  Uwaga
  nieuwzg
  Llwąa
  nieuwzględniona
  uwaga
  nieuwzględniona
  uwaga
  nieuwzględniona
  Uwaga
  Uwaga
  nieuwzg
  10
  Llwąa
  nieuwzględniona
  uwaga
  nieuwzględniona
  uwaga
  nieuwzględniona
  Zmiana przebiegu drogi
  nastep. w mpzp. Ze
  względu na klasę drogi
  (KO — drcga dojazdowa)
  — drcga ta nie zastała
  na rysunku
  Studium.
  Rysunek Studium nie
  jest tworzony na mapach
  zawierających numery
  działek Sprostc•wanie
  numerów działek nastepi
  naeta iem
  Korekta uk\adu
  komunikacyjnego
  następuje w mpzp_ Drui
  wewnętrzne dojazdowe
  nie są pokazane na
  nku Studium.

  20_11_
  4.
  2017
  20_11_
  5.
  2017
  20_11_
  6.
  2017
  1312
  2017
  1312
  8.
  2017
  Likwidacja drogi
  dojazdowej na
  dziabce nr 419/50
  Sprostowanie
  pomylonych
  numerów działek
  na mapie Studium
  Zmiana
  przeznaczenia
  części dzia•ki z
  leśnej na rolną
  Zmiana przebiegu
  lub likwidacja
  planowanej drogi
  wojewódzkiej KG.
  klasyfik$i drui z
  KL na KOV.' oraz
  usunięcie z nie]
  możliwości dojazdu
  do planowanej
  drogi
  wojewódzkiej.
  419/50 - Dzbenin
  419/50
  41351
  419/52 - Dzbenin
  14 - Dzbenin
  289/6
  Dzbenin
  289/6
  Dzbenin
  419/50, Dzbenin
  - MN/MU
  419/51, 419/52,
  419/50, Dzbenin
  - MN/MU
  14, Dzbenin
  - ZL
  289/6 -
  - KG
  289/6 -
  - KG
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Llwąa
  nieuwzględniona
  Rady
  Edward Gryczka
  Zmiana przebiegu drogi
  nastep. w mpzp. Ze
  względu na klasę drogi
  (KO — drcga dojazdowa)
  — drcga ta nie zastała
  na rysunku
  Studium.
  Rysunek Studium nie
  jest tworzony na mapach
  zawierających numery
  działek Sprostc•wanie
  numerów działek nastepi
  naeta iem
  Działka znajduje się na
  obszarze Natura 2000: a
  funkcja terenu na
  uzgăniona została w
  ROOS i nie może ulec
  zmłanłe_
  Przebieg planowanej
  drogi KG (droga główna
  — wojewăzka) w
  Studium, jest zgodny z
  mpzp gminy Rzekuń i
  nie ule a zmianie
  Zmiana klasyfikacj drui
  nastep. w mpzp. Ze
  względu na klasę drogi,
  droga ta nie została
  na rysunku
  Studium.
  * W zwi*ku z ustawąz dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Oz 2014 z. 1182 ze zmianan-i), dane osobwe w kolumnie nr 3 zastały Runięte.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Siok
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 26-07-23 13:13
 • Czas udostępnienia: 26-07-23 13:13

Historia zmian

7958 Modyfikacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 26-07-2023 13:20:43 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
7957 Modyfikacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 26-07-2023 13:13:51 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Kategoria
 2. Data modyfikacji
7956 Dodanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 26-07-2023 13:13:40 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Stan
 4. Kategoria
 5. Data utworzenia
 6. Autor
 7. Data modyfikacji
 8. Autor modyfikacji
 9. Data opublikowania
 10. Dostęp
 11. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2