Wniosek o wydanie postanowienia o zgodności projektu podziału działki z ustaleniami obowiązującego planu Wniosek_o_wydanie_postanowienia_o_zgodnosci_projektu_podzialu.pdf

(Imię i nazwisko)
(Adres)
Nr teł
Rzekuń,
Wójt Gminy
Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK
o wydanie postanowienia o zgodności projektu podziału działki/działek
z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Rzekuń
Proszę o wydanie postanowienia o zgodności przedłożonego projektu podziału
działki/działek, położonej/połožonych w miejscowości
oznaczonej/ oznaczonych numerem geodezyjnym/ geodezyjnymi:
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
wniosku dołączam:
l. Projekt podziału działki/działek (3 egz.)
2. Aktualny uproszczony wypis z rejestru gruntów
czytelny wnioskodawcy
Zgoăie 2 1 o (RODOI ie;
jest RRkuń,
z danych
będr:e 6 "t. c) tj. w na
dnu 8 r. o z 14
q inn'n a także z
miąîku Z
z dam,zh
5) "ministratM
6) w siedNe
zgodnie Z
n będą przepiîów z dn. e
Razp«zndu-nia Minima i z 20 2015 r.
do archiwów
treści sp—ia tub
pdMie pr-zyp•xh
Onych będzie
czytelny podpis wnioskodawcy
niepotrzebne skreślić

Złożenie wniosku:
a) przesłanie drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP -120741wfcyh/skrytka .
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,
b) przesłanie drogą elektroniczną przy pomocy zwyklej skrzynki pocztowej na adres e-mail:
uqOrzekun.net- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
zaufanym,
c) przesłanie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przeslanie listem poleconym),
d) złożenie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy."
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej
Sposób i termin załatwienia sprawy:
Rozpoznanie sprawy, przygotowanie i wydanie postanowienia — do 30 dni od daty złożenia wniosku.
Podstawa prawna:
art 93 ust 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 344 ze zm.)
art. 123, 124, 125 ustawy z dnia 14 czervłca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r., poz.775 ze zm.)

Wniosek o podział nieruchomości: Wniosek_o_wydanie_decyzji_podzialowej.pdf

Rzekuń, dnia
(imię i nazwisko)
(adres)
(telefon)
Wójt Gminy Rzekuń
Wniosek
o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
Proszę o wydanie decyzji zatwierdzającej pcxfriał nieruchomości położonej
w obrębie
gm. Rzekuń 0 powierzchni ogólnej .
oznaczonej numerem/ami ewidencyjnym/i .
na podstawie
, będącej moją własnością
Dokumentacja geodezyjna i projekt podziału zostały przez uprawnionego geodetę
Pana/ panią .
i zarejestrowane
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w pod numerem
z dnia
Do wniosku załączam:
3..
5..
str. 112
(podpis wnioskodawcy)
GGK-OI-ZAL 1

str. 212
GGK-OI-ZAL 1

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_przeznaczeniu_dzialki.pdf

(Imię i nazwisko)
(Adres)
Nr teł .
Rzekuń, dnia.
Wójt Gminy
Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/ działek w obowiązującym planie
zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń
Proszę o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki/działek,
położonej/połožonych w miejscowości
oznaczonej/ oznaczonych numerem geodezyjnym/ geodezyjnymi:
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Rzekuń.
wniosku dołączam:
l. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w WYS. 17,00 zł
o 80 DO) że:
Gminy 07-411
a się
lit. Rmo, u. w
będzie
z z 8 1990 r. o 1960 f.
q byt a takie
S' nie
maj ą w
z tj. z dn. 1983 r. o i
dnia 20 20" r,
ď archiwów
pmtuwje do także do
dănFh
n i epedania będzie
aytehy
• niepotrzebne skreślić

Złożenie
a) przesłanie dmą elektroniczną przy skrzynki kontaktowej ePUAP -120741wfcyh/skrytka -
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,
b) przesłanie elektroniczną przy pomocy zwyklej skrzynki pcatowej na adres e-mail:
ugorzekun.neț- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
zaufanym,
c) przesłanie tradycyjną (dla celów zaleca się przeslanie listem poleconym),
d) złożenie w urzędzie w godzinach jego pracy,
e) przy składaniu wniosku przez ustanowionego pełnomocnika należy dołączyć: pełnorncmictwo
notarialne oraz opłatę wniosku i
Opłaty:
Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia -17,00 zł.
Opłata skarbowa od pełnomcx:nictwa - 17,00 zł.
Z opłaty za pełnomocnictwo zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej zwolnieni są: zstępni, wstępni,
rodzice, rodzeństwo oraz małżonek.
Należności należy wpłac.ać na rachunek bankowy Gminy Rzekuń:
10 8923 0124 2371 2012 0002 przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi
Sposób i termin załatwienia sprawy:
Rozpoznanie sprawy, przygotowanie i wydanie zaświadczenia — do 7 dni daty złożenia wniosku
prawna:
art. 123. 124, 125 ustawy z dnia 14 czerwca r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 20CB r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 ze zm.).

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek_o_wydanie_wypisu_i_wyrysu_z_obowiazujacego_planu_miejscowego.pdf

(Imię i nazwisko)
Nr teł.
Rzekuń,
Wójt Gminy
Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK
o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego
Proszę o wydanie wypisu i wyrysu z obowiązującego planu zagospodarowania
przestrzennego dot. działki/ działek, położonej/ położonych w miejscowości:
oznaczonej/ oznaczonych numerem/ numerami geodezyjnym/ geodezyjnymi:
Powyższe dokumenty są mi potrzebne do
czytelny wnioskodawcy
DO wniosku dołaczam:
I. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej
'Jud Gnny 07-411
sie Spmvaeh
daN 6 t). celu
wyn•a z z 8 1990 o z dnia
q na a
Z na
usługę z da"Ch
nie
6) maja
z prwpisó* tj. z o
z dnia 20 r. w
do
Rh ograniczenia a także do skargi do
2) d.Stępu
zMari
będz"
aytelny podpis wnioskMawcy
n90trzebne skreślić

Złożenie wniosku:
a) przeslanie drogą elektroniczną przy skrzynki kontaktowej ePUAP - 120741wfcyh/skrytka -
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym gmipisem zaufanym,
b) przeslanie drogą elektroniczną przy gm•nocy zwyklej skrzynki na adres e-mail:
opatrując dokumenty kwalifikowanym pcxjpisem elektronicznym pMjpisem
zaufanym,
c) przeslanie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
d) złożenie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy,
Opłaty:
Do wniosku należv dołaczvć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowei w wysokości:
1) wypisu:
a) do 5 stron- 30,00 zł
b) powyżej 5 stron — 50,00 z/
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozfxxzętą częSC stronie formatu A4 —
b) nie więcej niż zł
Wysokość opłaty należy uzgodnić osobiście w pokoju nr 104 w godz. pracy l_Jrză.
Należności nale2y wpłacać na rachunek bankowy Gminy Rzekuń:
10 8923 0008 0124 2371 2012 0002 prowadzony przez Bank Wdzielczy w Ostrowi
Sposób i termin załatwienia sprawy:
sprawy, przygotowanie i wydanie wypisu i wyrysu — do 30 dni daty złożenia
podstawa prawna:
Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2CK)3 r. o planowaniu i przestrzennym (Dz. U.
z 2023r.,poz. 977 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 listopada r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022, ze zm.)
Uwagi:
Każdy ma prawo wglądu do planu miejscowego oraz otrzymania z niego wypisu i wyrysu.

Wniosek o nadanie/zmianę nazw ulic, placów Wniosek_o_nadanie_zmiane_nazw_ulic_placow.pdf

(Imię i nazwisko)
(Adres)
Nr teł .
BGK-06-ZAL-6
Rzekuń, dnia.
Wójt Gminy
Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK
0 nadanie/zmianę* nazw ulic, placów
Zwracam się z prośbą o nadanie/zmianę• nazwy ulicy
wewnętrznej, prywatnej, położonej w miejscowości...
oznaczonej w ewidencji gruntów nr geodezyjnym.
Proponowana nazwa ulicy
Uzasadnienie wniosku
dla
drogi
gmłnnej,
W przypadku braku zgody na moje warianty, wybór ostatecznej nazwy pozostawiam do decyzji Rady Gminy
Rzekuń.
DO wni )Sku dołączam:
1. Kopia mapy ewidencyjnej z naniesionym
odcinkiem ulicy proponowanej do nadania
lub zmiany nazwy — (l egz.).
(Czytelny p odpi$)
ZgMnie z 1 a
Rzekł” ul. 33.07•411
z któmn sp—ch ănyCh za
bęđz• Mt_ 6 1 "t. c' RODO, tj. na
z 14
a z którm
51
zgodnie z 3 2
z z 14 r. o
w i z 20 2015 r. w
prz-,slucuje d%t. da tre±i ich a także do do
na raego.
(C:yte/ny
• niepotrzebne skreślić

Złożenie wniosku:
a) przesłanie drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - 12074bNfcyh/skrytka -
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,
b) przeslanie drogą elektroniczną przy pomocy zwykłej skrzynki pocztowej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym,
c) przeslanie pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym),
d) złożenie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej
Podstawa prawna
Art 18 ust. 2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.
40 ze zm.)
Art. 8 ust.l pkt la ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.)
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego Wniosek_o_ustalenie_numeru_porzadkowego.pdf

BGK-04 ZAL-4
Rzekuń, dnia.
Wnioskodawca:
urząd Gminy
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
w Rzekuniu
(adres)
(nr telefonuiadres e-mail)
WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO
Wnoszę o ustalenie numeru porządkowego budynkowi/budynkom zlokalizowanemu/-nym
w miejscowości..
Na działce ewidencyjnej nr... .. .
przy ul.
Załączniki: (zakreślić właściwe)
. w obrębie..
(pajpis wnioskodawcy )
2.
3.
Budynek oddany do użytku:
a) Potwierdzenie dokonania odbioru
b) Mapa z pokazanym budynkiem
Budynek nie oddany do użytku:
a) pozwolenie na budowę — kserokopia
b) Mapa z pokazanym budynkiem
Budynek prognozowany
a) Mapa do celów opiniodawczych
b) dokument gmwierdzający prawo własności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych informujemy, że:
I) administratorem Państwa danph osobowych jest Urz-d Gminy Rzekuń adres: uL Kogciuszki Rzekuń.
2) administrator wyznaczy' Inspektora Ochrony Danych. z którym rnogą się państwo kontaktował w sprawaó
przetwarzania Państwa danych osobowych za poczty elektonicznej :
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. w celu wypehma
obowiązku prawnego ciążącego na Zdminisfratorze, co wynika z ustawy z dnia 8
marca r, o sernctządzie gminnym oraz ustawy z dnia 14 Czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom. na podstawie przepisów prawa, a także na
rzecz podmiotów. z którymi administrator zawarł LHnowe w związku z realizacją usług
na rzecz administratora (nm kancelarią prawną. dostawcą oprogramowania. zewnętrznym audytorem. zleceniobiorcą
Świadczącym usługę Z zakresu ochrony danych osobowych),
S) administrator nie zamierza przekazpa± Państwa danych osobcwvych do państwa trzeciego lub organizaâi
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię sw'ich danych osobowwh w siedzibie administratora
z art. 13 ust. 2 ROCK) informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowpe.•ane przez okres wynikający z przepisów p'awa. tj. z ustawy z dnia 14 lipca
1983 r _ O narodowym zasobie i archiwach oraz W Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania dokumentacji. przekazywania materiałów archiwalnych do
archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swcich danych, ich sprostowania lub 'Maniczenia przetwarzania, a tak2e
prawo do skargi do organu nadzorczego.
3) w przypadku realizacji zadań ustawowych podanie danych jest obligatoryjne w pozostałych podanie
danych osobowych ma charakter Konsekwencją niepăania danych załatwienia sprawy przez
administratora,
4) administrator podejmup decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o państwa osobowe.
(pcdpis wnioskodawcy
Złożenie wniosku:
e) przeslanłe drogą elektroniczna przy skrzynki kontaktowej ePUAP - 120741wfcyh/s*rytka • opatruac dokumenty kwali-
fŔowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym
b) przeslanie drogą elektronicznĘ przy pomocy skrzynki pocztowej na adres e-mail: opatrując doku-
menty kwatiflko•.vanym elektronicznym albo zaufanym.
c) poczta tradycyjną (dla celow przeslanie poleconym).
d) złożenie t*zpośrednlo w urzędzie w godzinach jego pracy. "
Wniosek o numeru porządkowego budynku jest wolny od opłat.
Sposób i termin załatwienia sprawy:
Wydanie zawiadomiema o usta'eniu numeru porządkowego budynku następuje nie niż w terminie 30 dni od daty złoże-
nia wniosku wraz z kompletem dokuTentóW za wyjątkiem budynków, położonych przy uhcy, dla której prowadzona jest proce-
dura do uchwalenia przez Radę Gminy Rzekuń nazwy.
Podstawa prawna:
Art. 47A i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r, prawo geodezyjne i kartwaficzne (Dz. U z poz.
IX' ze zm.),
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.) w sprawie ewidendi
miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1390),
Art. 217 ustawy z dnia 14 czervvca r. Kodeks administracyjnego (Dz. U. z 2023 r.
775 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 r. o opłacie skarłw.vej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

Wniosek o wydanie zaświadczenia o oznaczeniu nieruchomości, budynku numerem porządkowym Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_oznaczeniu_nieruchomosci_budynku_numerem_porzadkowym.pdf

BGK-04 ZAL-4
Rzekuń, dnia
(imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
(adres)
(nr telefonu/adres e-mail)
Urząd Gminy
w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK
o wydanie zaświadczenia o oznaczeniu nieruchomości, budynku
numerem porządkowym
Proszę o wydanie zaświadczenia o oznaczeniu budynku nr porządkowym
zlokalizowanego na działce nr.
położonej w miejscowości
przy ulicy
Zaświadczenie niniejsze jest niezbędne celem przedłożenia w .
DO wniosku 4placzam:
I. Potwierdzenie dokonania opłaty skartmvej w WYS. 17,00 zł
(czytelny podpis wnioskodawcy)
Zgodnie 2 I Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych że:
1) ăministratorem Paristwa jest urząd Gminy Rzekun Ko±óugzki 33, 07-411
administrator Inspektora Ochrony kt5•rn w Państwa
danych ta
3) administrator będzie państwa dane art. 6 ust 1 lit c) w
na co wynika z t_Et.y z E
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 14 czerwca 1 postępowana administracyjnego.
4) dane bye uprawnionym ne caepiG&W prawa. a taX2e rzec. z
którymi administrator zawał' w z realizacja Vih.g
na administratr%a Op. audytMem, z
zakresu ONîtCny osoaw•yCh).
E) nie zamieaa państwa danych do państwa lub organizaș
Państwo prawo koplę danych w Siedzibie administgatora.
zgodnie z art. 13 2 RODOinVarmujemy. Ze:
1) państwa dane będą przez okres wynikający 2 ptzep•w z z 14 g83 o
archiwach oraz w Ministra Kultury i Dziedzictwa z 20
2015 r. w przekazywana archiwalnych do państwowych brakowania
dokumentacji
2) przysługuje PafisMu prawo do Eh lub przetwarzania. a także prawo do
skargi do organu
3) w zadań danych jest •gatoryjne w podX'lC
danych będzie Odmgwa z*twi—
4) nie decyzji w spasÔb w oparciu o państwa osobowe.
(podpis wnioskodawcy)

Złożenie
a) przesłanie drąą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - /20741wfcyh/skrytka -
opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem efektronicznym albo podpisem zaufanym,
b) przeslanie dmą elektroniczną przy zwyklej skrzynki na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem
zaufanym,
c) przesłanie pocztą tradycyjną (dla celów dowcxjowych zaiwa się przesłanie listem
d) złożenie bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
Opłaty :
Oplata skarbowa od wydania zaświadczenia -17,00 zł.
Oplata skarbowa pełnomocnictwa - 17,00 zł.
Z opłaty za pełnomcx:nictwo zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej zwolnieni są: zstępni,
wstępni, rodzŔ rodzeństwo oraz małżonek.
Należności należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Rzekuń:
10 8923 0124 2371 2012 0002 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Ostrowi
Mazowieckiej.
i termin załatwienia sprawy:
sprawcy przygotowanie i wydanie zaświadczenia — do 7 dni daty złożenia wniosku.
podstawa prawna
Art. 47A i 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo i kartograficzne (Dz. U.
z 2021, poz. 1990 ze zm.).
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, pracy i z dnia 21 lipca 2021 r.) w sprawie
ewidencji miejscowoSci, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1358),
Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca IE() r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2023 r. 775 ze zm.),
Ustawa z dnia 16 listopada 20CE r. o opłacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Katarzyna Siok
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 21-06-23 15:07
 • Czas udostępnienia: 21-06-23 15:07

Historia zmian

8901 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 14:22:29 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8900 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 14:22:26 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8899 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 14:17:00 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8898 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 13:58:19 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8897 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 13:45:29 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8896 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 13:40:53 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8895 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 13:34:01 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8894 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 13:34:00 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
8893 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 13:25:42 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8892 Modyfikacja Wzory dokumentów z 28-09-2023 13:25:40 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
4823 Modyfikacja Wzory dokumentów z 18-07-2023 16:15:06 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
4822 Modyfikacja Wzory dokumentów z 18-07-2023 16:09:23 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
4820 Modyfikacja Wzory dokumentów z 18-07-2023 16:08:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
4736 Modyfikacja Wzory dokumentów z 13-07-2023 09:06:01 dokonane przez Marcin Olszewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
4277 Dodanie Wzory dokumentów z 21-06-2023 15:07:28 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Stan
 4. Kategoria
 5. Data utworzenia
 6. Autor
 7. Data modyfikacji
 8. Autor modyfikacji
 9. Data opublikowania
 10. Dostęp
 11. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2