Informuje się o przystąpieniu do opracowywania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.

Tresc_informacji_o_konsultacjach-2.pdf

Informacja 0 konsultacjach społecznych projektu programu ochrony środowiska przed hałasem
dla obszaru województwa mazowieckiego i zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjnym
Informuje się o przystąpieniu do opracowyvvania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego w sprawie programu ochrony środowțka przed hałasem dla obszaru
województwa mazowieckiego i rozpoczęciu konsultacji społecznych tego dokumentu.
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 11
kwietnia do 2 maja 2024 roku na formularzu, który jest do pobrania na dole strony.
1.
2.
w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
al. „Solidarności" 61, 03-402 Warszawa;
ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
al. „Solidarności" 61, 03 — 402 Warszawa;
za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) a) pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,
b) b) za pośrednictwem platformy e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki
podawczej /umwm/SkrytkaESP
- bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Organem właściwovm do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Marszałek Województwa
Mazowieckiego.
Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie
terminu określonego powyżej, pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wersja elektroniczna projektu programu jest dostępna na stronie internetowej
www.mazovia.pl, www.bip.mazovia.pl oraz www.dialog.mazovia.pl w zakładce Konsultacje
społeczne.
Z projektem uchwały w wersji papierowej można zapoznać się od poniedziałku do piątku
w godzinach 09:00-15:00. w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych, przy al. "Solidarności” 61 w Warszawie - wyłącznie po wcześniejszym
umówieniu wizyty.
Jednocześnie zaprasza się na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 24
kwietnia 2024 roku w formie online. Podczas spotkania zostanie przedstawiona prezentacja
dot. programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego.
W spotkaniu wezmą udział specjaliści z dziedziny akustyki zaangażowani w tworzenie ww.
programu. Aby dołączyć do spotkania należy się zarejestrować klikając w link:
https://events.teams.microsoft.com/event/c7a2acce-6ea3-44db-ac11-
9251b9941df7@5c6f382c-Odf7-4d67-8aec-a10431041c95. Po zarejestrowaniu się każdy
uczestnik otrzyma link do spotkania.


klauzula_RODO-1.pdf
Klauzula informacyjna:
Uprzejmie Informujemy Ze Administratorem danych osobowych jest Marszałek
Województwa Mazowieckiego
Dane kontaktowe: urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel. (22) 5979100, email:
urzad marszałTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePLlAP: /umwm/Skry•tka ESP
Administrator vvyznaczył inspektora ochrony danych, z którym možna skontaktować się pod
adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie, na adres Urzędu, z dopiskiem
„inspektor ochrony danych"
1) Pani/Pana dane osobowe:
2) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust 1 lit c RODO, na podstawie obowiązku
prawnego ciąžącego na administratorze wnikającego z art 119 a ust 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz IJ z 2024 r., poz 54), w celu
dokonania szczegółowej analizy uwag, wniosków i opinii wniesionych w trakcie
konsultacji społecznych do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa
mazowieckiego.
3) mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu,
4) będą przechowywane nie dłužej niž to wynika z przepisów o archiwizacji, dostępnych
m.in. na stronie mazoviapl, w zakładce „Polityka pływatności".
5) W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu.
prawo žądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich
sprostowania, Zadania ich usunięcia oraz žądania ograniczenia ich
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobovwch na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać
z brakiem možliwości kontaktu

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 11-04-24 12:35
 • Czas udostępnienia: 11-04-24 12:35

Historia zmian

10197 Modyfikacja Konsultacje społeczne dot.projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego z 11-04-2024 15:01:54 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
10192 Dodanie Konsultacje społeczne dot.projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszaru województwa mazowieckiego z 11-04-2024 15:01:11 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2