Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez współadministratorów danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez współadministratorów danych osobowych: wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta, w tym współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów informatycznych, reprezentantów/pełnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli przekazujących zgłoszenia związane z realizacją programu za pomocą dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Klauzula_informacyjna_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_przez_Wspoladministratorow_GMINY.pdf

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu przez Współadministratorów danych osobowych:
wnioskodawcy/beneficjenta oraz innych osób wskazanych przez wnioskodawcę/beneficjenta,
w tym współmałżonka, współwłaściciela budynku (lokalu mieszkalnego), pełnomocnika i opiekuna
prawnego wnioskodawców, oferentów, wykonawców i podwykonawców, użytkowników systemów
informatycznych, reprezentantów/pelnomocników i pracowników współadministratorów, obywateli
przekazujących zgłoszenia związane z realizacją Programu za pomocą dedykowanych narzędzi
(np. poczta elektroniczna) w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze"
(zasadnicza treść uzgodnień)
Zgodnie z art. 13 lub 14, art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2015 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektî,mô' 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane
osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów.
Współadministratorami pani/pana danych osobowych są:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW z siedzibą w 02-673 Warszawie, przy
ul. Konstruktorskiej aa, teł. 22/459 05 21, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., więcej
możesz dowiedzieć się na stronie wwvv.gov.pl/web/nfosigw/narodovw-fundusz-ochrony-srodowiska
-i-gospodarki-wodnej, zwany dalej "Administrator 1".
oraz
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą
w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7, 00-893 Warszawa teł. 22 504 41 00, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
więcej możesz dowiedzieć się na stronie: www.wfosigw.pl, zwany dalej „Administrator 2".
1. Administrator 1 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f ) RODO (w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony Środowiska) i Administrator 2 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz e) RODO
(w tym ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) wspólnie administrują pani/pana
danymi osobowymi, w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze".
Zakres odpowiedzialności i cele szczegółowe Współadministratorów:
Administrator 1:
opracowanie dokumentacji dotyczącej Programu, w tym wzoru wniosku
o dofinansowanie, wniosku o płatność wraz z instrukcjami dla beneficjentów, regulaminu naboru wniosków
w ramach Programu oraz metodyki szacowania efektu ekologicznego i rzeczowego, a co za tym idzie
ustalenie zakresu danych, wprowadzanie zmian do Programu i pozostałych dokumentów obowiązujących
w ramach Programu oraz uzgadnianie ich z Administratorem 2, przeprowadzanie kontroli przedsięwzięcia
u beneficjentów (w tym przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych), bieżące monitorowanie
sposobu realizacji Programu, realizacja wszelkich czynności związanych z prawidłową realizacją Programu
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osoboveych, pozyskiwanie środków,
w tym unijnych, na finansowanie Programu, w tym aplikowanie, rozliczanie i sprawozdawczość, audyt
i kontrola środków pozyskiwanych na finansowanie Programu za pośrednictwem centralnego systemu
teleinformatycznego CST2021 lub innego udostępnionego przez właściwego ministra, administrowanie
i obsługa generatora wniosków (GWD), w tym nadawanie/odbieranie uprawnień oraz zapewnienie
możliwości składania wniosków w formie elektronicznej, zapewnienie możliwości składania wniosków
o dotację na częściową spłatę kapitału, obsługa udostępnionych skrytek ePUAP obsługujących Program,
certyfikatów do tych skrytek oraz dostęp do repozytorium plikowego, zawieranie umów/porozumień
z podmiotami, którym powierzy dane osobowe w związku z realizacją zadań (w jego imieniu i na jego rzecz)
w zakresie realizacji Programu, m.in. z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., dostawcami IT.
Administrator 2: prowadzenie naboru wniosków (w tym przez generator wniosków — GWD udostępniony
przez Administratora 1) oraz dokonywanie oceny i wyboru przedsięwzięć do dofinansowania, zawieranie
umów o dofinasowanie w ramach Programu i ich obsługa, prowadzenie kontroli przedsięwzięć w ramach
Programu (w tym przedsięwzięcia finansowanego ze środków unijnych), umożliwienie przeprowadzania
przez Administratora 1 lub inne uprawnione podmioty kontroli realizacji Programu, przygotowywanie
zestawień danych dla Administratora 1 do pozyskiwania i rozliczania środków, w tym unijnych, zawieranie

umów/porozumień z podmiotami, którym powierzy dane osobowe w zw•ązku z realizacją zadań (w jego
imieniu i na jego rzecz) w zakresie realizacji Programu m.in. z gminami, bankami, dostawcami 'T.
Współadministratorzy powołali odrębnych Inspektorów ochrony danych (100), z którymi można się
kontaktować we wszelkich sprawach dotyczących danych osobowych, w tym dotyczących wypełniania
obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której
dane dotyczą przysługujących jej praw z art. 15-22 RODO , zgodnie z podziałem zadań pomiędzy
Współadministratorami, o którym mowa w pkt 1 niniejszej klauzuli informacyjnej. za pośrednictwem poczty
elektronicznej:
a) 100 Administratora 1 — adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
b) 100 Administratora 2 - adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Współadministratorzy będą przetwarzać następujące kategorie pani/pana danych osobowych,
tj. identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe, finansowe i inne zawarte w dokumentacji związanej
z wnioskowaniem o dofinansowanie i jego rozliczeniem lub zawarciem umowy o wspólnej realizacji
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze".
pani/pana dane osobowe Współadministratorzy pozyskali od
4.
a) Wnioskodawcy/Beneficjenta, który zfožyf wniosek o dofinansowanie/zawarf z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze"
b) Podmiotu, który zawarł ze Współadministratorami umowę/porozumienie, którego jest pani/pan
reprezentantem lub który wskazał panią/pana jako osobę do współpracy w związku
z zawarciem/wykony.vaniem umowy/porozumienia
. pani/pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, którym Współadministratorzy powierzyli
przetwarzanie danych, w szczególności, dostawcy usług IT (w tym Microsoft w zakresie przechowywania
danych w chmurze Azure - Administrator nr 1) oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Odbiorcami pani/pana danych osobowych mogą być inne podmioty upoważnione do ich przetwarzania na
podstawie przepisów prawa krajowego i unijnego w celu otrzymania i wydatkowania (przez Administratora
nr 1) środków z budżetu Unii Europejskiej oraz realizacji, kontroli, audytu, sprawozdawczości i ewaluacji
przedsięwzięć finansowanych z tych środków, w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste
Powietrze".
Współadministratorzy będą przetwarzali pani/pana dane osobowe przez okres realizacji umowy,
z uwzględnieniem okresu trwałości zrealizowanego przedsięwzięcia, do zakończenia okresu niezbędnego
do zrealizowania wszystkich zobowiązań wynikających z finansowania Programu oraz przez okres
wynikający z obowiązujących w tym zakresie przepisów archiwizacyjnych:
a) Administrator 1: pięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych dofinansowaniem
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze",
b) Administrator 2: dziesięć lat po zakończeniu okresu trwałości dla zadań objętych dofinansowaniem
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste powietrze".
. pani/pana prawo do dostępu do swoich danych osobowejch, żądania sprostowania swoich danych
osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobol"ch, może być realizowane
w trybie i na zasadach określonych w RODO.
. pani/pana dane osobowe nie są wykorzysty.vane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
10. pani/pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej
niż Unia Europejska.
WFOŚiGW w Warszawie informuje, iż przedmiotowe klauzule znajdują się: na stronie internetowej Funduszu
w kilku miejscach, m.in. https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/wazne-informacie/, Generatorze Wniosków o
Dofinansowanie (GWD) oraz w Błp.

 

Klauzula informacyjna NFOŚiGW na potrzeby planu rozwojowego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez instytucję koordynującą i instytucję odpowiedzialną za realizację inwestycji w ramach porozumienia o realizacji inwestycji w ramach planu rozwojowego.

Klauzula_informacyjna_NFOSiGW_na_potrzeby_planu_rozwojowego.pdf

PLAN
ODBUDOWY
Rzeczpospolita
Polska
S Finansowane przez
unię Europejską
NextGenerationEU
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
przez Instytucję Koordynującą i Instytucję odpowiedzialnQ za realizacje inwestycji w ramach porozumienia
o realizacji inwestycji w ramach planu rozwojowego
I. Administrator danych
Odrębnymi administratorami s
Instytucja Koordynująca, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Z Instytucją Koordynującą można
skontaktować się pod adresem jego siedziby: UL Wspólna 2/4, oc-g26 Warszawa;
Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycji, tj. Minister Klimatu i Srcdcwiska. Z Instytucją
odpowiedzialne za realizację inwestwzjl można skontaktować się pod adresem jego siedziby: uL
Wawelska 52/54, 00-g22 Warszawa;
Ostateczny odbiorca wsparcia Przedsięwzięcia pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawia efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Czyste Powietrze", tj.:
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, ul.
Konstruktorska 3A, 02 — 673 Warszawa w zakresie w jakim realizuje Przedsięwzięcie.
II. Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Danych Osobovwch, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących
ochrony danych oscbcwvch pod adresem siedziby
Instytucji Koordynującej, oraz na adres skrzynki elektronicznej
Instytucji odpowiedzialnej za realizację Inwestycji, oraz na adres skrzynki elektronicznej
odbiorcy
Ostałe cz nego
wsparcia,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. DL
III. Cel przetwarzania danych
oraz
adres
krzynki elektronicznej
Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycji oraz Ostateczny cdbicrca wsparcia
przetwarza dane osobowe w celu realizacji, kontroli, audytu i ewaluacji inwestycji w ramach planu rozwojowego
będącej przedmiotem Porczumienia z dnia 31 października 2022 r. zawartym pomiędzy Instytucją Koordynującą
a Instytucją odpowiedzialną za realizację inwestycji, oraz w związku z realizacją Ponadto dane
osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami o archiwach państwowych oraz
zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dc realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.
IV. Podstawa prawna przetwarzania
Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycji oraz Ostateczny cdbicrca wsparcia
przetwarza dane osobowe na podstawie art. 141zj w związku z art. 141zm z dnia E grudnia 2006 r _ o
zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. LI. z 2021 r. poz 1057, z późn_ zrrL) oraz rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r _ ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy
Zwiększania Odporności związku z art. S ust. I lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążecego na administratorze) i art. 6 ust I lit. e RODO (ze względu na niezbędność
przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanegc w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).
Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycji oraz Ostateczny cdbicrca wsparcia
przetwarza również dane osobowe na podstawie przepisów ustav.n,' z dnia 17 lutegc 2005 r. c informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustav.n,' z dnia 14 lipca 1983 o narodow,'m zasobie
archiwalnym i archiwach związku z art. 5 ust _ I lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypeînienia
obowiązku prawnego ciążecegc na administratorze) i 6 ust _ I lit. e RODO (ze względu na niezbędność
przetwarzania tych danych do wykonania zadania realizowanegc w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej pcwierzonej administratorowi).
V. Okres przechowywania danych
Instytucja Koordynująca oraz Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycji będzie przetwarzała dane
osobowe przez okres realizacji Porczumienia, oraz 3 lub 5 lat po realizacji Porozumienia zgodnie z art. 132
rozporzedzenia 2018/10461, przepisami ustawo,' z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego unii, zmieniajece rozporządzenia (UE) nr

PLAN
ODBUDOWY
Rzeczpospolita
Polska
S Finansowane przez
unię Europejską
NextGenerationEU
realizujących zadania publiczne oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r _ o narodowym zasobie archiwalnym -
archiwach.
VI. Rodzaje przetwarzanych danych
Instytucja Koordynująca, Instytucja odpowiedzialna za realizacje inwestycj oraz Ostateczny odbiorca wsparcia
przetwarza następujece kategorie danych osobovwch:
Dane użytkowników systemu teleinformatycznego,
Dane pracowników Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji oraz Ostatecznego odbiorcy
wsparcia,
Dane podmiotów wnioskujących c objecie wsparciem z planu rozwojowego, podmiotów realizujących
przedsięwzięcia w ramach planu rozwojowego, zgodnie z art. 22 ust _ 2 pkt d rozporządzenia 2021/241,
Dane uczestników komisji przetargowych powołanych w ramach realizowanych inwestycji Wlub
przedsięwzięć,
Dane oferentów, wykonawców i podwykonawców, realizujących umowy w sprawie zamówienia
publicznegc oraz świadczecw:h usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym dane osób (w
szczególności pracowników), które zostały przez nich zaangażowane
w przygotowanie oferty lub
włączone w wykonanie umowy albo wystawiły im referencje dla potrzeb ubiegania Się o zawarcie
umowy,
Dane uczestników grup roboczych oraz szkoleń, konkursów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze
informacyjnym czy promocyjnym dotyczących realizacji inwestycji i przedsięwzięć w ramach planu
rozwoj eg o,
Dane ekspertów uczestniczących w procesie oceny i wyboru przedsięwzięć dc dofinansowania,
Dane obwvateli przekazujących zgłoszenia zwiezane z realizacje planu rozwojowego za pomocą
dedykowanych narzędzi (np. poczta elektroniczna).
VII. Dostęp do danych osobowych
Dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane:
Podmiotom świadczecym na rzecz Instytucji Koordynującej usług zwiezanych z obsługą i rozwojem
systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT
i operatorzy telekomunikacyjni,
Organom administracji publicznej (na podstawie przepisów prawa),
Organom unii Europejskiej (na podstawie przepisów prawa),
Podmiotom, którym Instytucja Koordynująca powierzyła wykonwvanie zadań w
rozwoj eg o _
Prawa osób, których dane dotyczą
I) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii — art. 15 RODO;
2) prawo do sprostowania danych osobowych — art. 16 RODO;
ramach
planu
3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania - jeżeli spełnione są przestanki określone w art.
RODO;
4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych — art. 77 RODO.
IX. Źródło pochodzenia danych osobowych
Instytucja Koordynujeca otrzymała dane osobowe cd Instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji tj.
Ministra Klimatu i Srodowiska_
18
od
Instytucja odpowiedzialna za realizację inwestycji otrzymała dane osobowe cd Ostatecznego odbiorcy wsparcia,
tj. Narcdcwego Funduszu Ochrony Srcdcwiska i Gospodarki Wodnej.
Ostateczny odbiorca wsparcia, Narcdcw\' Fundusz Ochrony Srcdcwiska i Gospodarki Wodnej otrzymał dane
osobowe od Podmiotu zaangażowanego w realizację Przedsięwzięcia.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Dane osobowe nie będę podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
XI. Przekazywanie danych do państwa trzeciego.
Dane osobowe nie będą przekazwvane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej innej niż Unia
Europejska
1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013,
(UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE,
Euratom) nr 966/2012.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Monika Pawłowska
 • Wprowadził(a): Monika Pawłowska
 • Czas wytworzenia: 12-02-24 12:34
 • Czas udostępnienia: 12-02-24 12:34

Historia zmian

9705 Modyfikacja Klauzule informacyjne dla wnioskodawców P.P. "Czyste powietrze" z 12-02-2024 12:40:06 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9704 Modyfikacja Klauzule informacyjne dla wnioskodawców P.P. "Czyste powietrze" z 12-02-2024 12:40:01 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9703 Modyfikacja Klauzule informacyjne dla wnioskodawców P.P. "Czyste powietrze" z 12-02-2024 12:36:25 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9702 Modyfikacja Klauzule informacyjne dla wnioskodawców P.P. "Czyste powietrze" z 12-02-2024 12:35:56 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9701 Dodanie Klauzule informacyjne dla wnioskodawców P.P. "Czyste powietrze" z 12-02-2024 12:35:15 dokonane przez Monika Pawłowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2