Wniosek złóż do:

Regionalnej dyrekcji ochrony środowiska – w przypadku:

 1. poniższych inwestycji – jeśli są one przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
  • dróg;
  • napowietrznych linii elektroenergetycznych;
  • instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu;
  • sztucznych zbiorników wodnych;
  • obiektów jądrowych;
  • składowisk odpadów promieniotwórczych;
 2. przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej;
 3. przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich;
 4. zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny;
 5. przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego;
 6. inwestycji w zakresie terminalu;
 7. inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi;
 8. przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 9. przedsięwzięć polegających na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż kopalin lub na wydobywaniu kopalin ze złóż, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, prowadzonych na podstawie koncesji;
 10. napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych;
 11. przedsięwzięć, o których mowa w pkt 3, dla których wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych;
 12. inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 13. przedsięwzięć, w odniesieniu do których wniósł sprzeciw, o którym mowa w art. 72 ust. 10;
 14. przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć, dla których do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy był regionalny dyrektor ochrony środowiska;
 15. elektrowni wiatrowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. poz. 961 oraz z 2018 r. poz. 1276);
 16. strategicznej inwestycji w sektorze naftowym;
 17. inwestycji w zakresie linii kolejowych;
 18. inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

Jeżeli wyżej wymienione przedsięwzięcia wykraczają poza obszar jednego województwa to wniosek złóż do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska w tym województwie, na terenie którego znajduje się największa część terenu, na którym chcesz realizować przedsięwzięcie. Decyzja zostanie wydana po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

Do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska złóż wniosek, jeśli przedsięwzięcie choć w części realizowane ma być na terenie zamkniętym albo na obszarze morskim.

Jeśli twój wniosek obejmuje co najmniej dwa przedsięwzięcia realizowane w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego, dla których decyzje wydają różne urzędy, w tym regionalna dyrekcja ochrony środowiska, to wniosek złóż właśnie tam.

Starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu – w przypadku:

scalania, wymiany lub podziału gruntów;

Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku:

zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny.

Jeżeli wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, to wniosek składa się do regionalnej dyrekcji ochrony środowiska;

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska – w przypadku:

inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej i inwestycji towarzyszących realizowanej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;

Urzędu miasta lub gminy – w przypadku:

pozostałych przedsięwzięć.

Jeżeli twoje przedsięwzięcie wykracza poza obszar jednej gminy, to złóż wniosek do tego urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się największa część terenu, na którym chcesz realizować przedsięwzięcie. Decyzja zostanie ci wydana po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 11-07-23 09:34
 • Czas udostępnienia: 11-07-23 09:34

Historia zmian

4712 Modyfikacja Gdzie mam złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? z 11-07-2023 10:17:18 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
4711 Modyfikacja Gdzie mam złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? z 11-07-2023 10:07:42 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
4710 Dodanie Gdzie mam złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? z 11-07-2023 10:07:15 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2