W 2024 roku podatek leśny wynosi - 72,0346 zł (od 1 ha gruntów)

Stawki podatku leśnego zostały ustalone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (M.P. z 2023 r., poz.1130).

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy - grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są: 

 • właściciel lasów,
 • posiadacz samoistny lasów,
 • użytkownik wieczysty lasów,
 • posiadacz lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym 
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.) podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego IL-1,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku DL-1.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego. 

Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym. 

Zwalnia się od podatku leśnego:

 • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat,
 • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków,
 • użytki ekologiczne,
 • uczelnie,
 • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
  instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk,
 • prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.


Terminy i sposoby płatności podatku leśnego: 

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca,
 • w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
 • przelewem lub gotówką w kasie na indywidualny numer rachunku bankowego,
 • lub u inkasenta (sołtysa wsi).
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 06-06-23 12:08
 • Czas udostępnienia: 06-06-23 12:08

Historia zmian

9301 Modyfikacja Podatek leśny z 04-01-2024 10:32:11 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9296 Modyfikacja Podatek leśny z 04-01-2024 10:13:36 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2075 Modyfikacja Podatek leśny z 13-06-2023 14:45:05 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1945 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:25:52 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1944 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:24:21 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1943 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:22:22 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1942 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:19:19 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1941 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:17:52 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1940 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:16:53 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1939 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:14:08 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1938 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:12:04 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1937 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:10:49 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1936 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 14:10:26 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
1926 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 12:33:13 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1925 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 12:32:05 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
1918 Modyfikacja Podatek leśny z 06-06-2023 12:08:20 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2