Obowiązujące stawki na 2024 rok zostały określone uchwałą Nr LXIX/515/2023 Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:

 • właściciel
 • użytkownik wieczysty
 • samoistny posiadacz
 • w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1452 ze zm.) podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania IN-1,
 • deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania DN-1.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy). 

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

 • osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do  15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
 • przelewem lub gotówką w kasie na indywidualny numer rachunku bankowego,
 • lub u inkasenta (sołtysa wsi).
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 06-06-23 11:24
 • Czas udostępnienia: 06-06-23 11:24

Historia zmian

9300 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 04-01-2024 10:27:24 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8215 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 02-08-2023 10:43:02 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
8214 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 02-08-2023 10:43:02 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8213 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 02-08-2023 10:42:41 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
1973 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 06-06-2023 15:36:49 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1972 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 06-06-2023 15:36:26 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1967 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 06-06-2023 15:30:38 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1966 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 06-06-2023 15:25:06 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1965 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 06-06-2023 15:24:21 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1963 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 06-06-2023 15:21:42 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
1962 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 06-06-2023 15:20:47 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
 4. Autor modyfikacji
1908 Modyfikacja Podatek od nieruchomości z 06-06-2023 11:24:57 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1907 Dodanie Podatek od nieruchomości z 06-06-2023 11:24:47 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2