Obowiązujące stawki podatku na 2024 r. zostały określone uchwałą Nr XII/83/2015 Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listopada 2015 r.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i wyższej,
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i wyższej,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i wyższą,
  autobusy.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są:

 • osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany,
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja  organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została  decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Zwalnia się od podatku od środków transportowych:

 • pod warunkiem wzajemności - środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystających z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, oraz członków ich personelu, jak również innych osób zrównanych z nimi, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • środki transportowe stanowiące zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
 • pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Terminy i sposoby płatności podatku od środków transportowych

Podatnicy są obowiązani do składania, do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, deklaracji na podatek od środków transportowych, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek – co do zasady - wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na indywidualny rachunek bankowy. 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436).

DT-1  wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.
DT1/A wzór obowiązujący od 1 stycznia 2019 r.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 06-06-23 11:27
 • Czas udostępnienia: 06-06-23 11:27

Historia zmian

9297 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 04-01-2024 10:15:37 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8212 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 02-08-2023 10:41:55 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8211 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 02-08-2023 10:41:22 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
2076 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 13-06-2023 14:45:28 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1970 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 15:34:31 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1969 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 15:33:56 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1954 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 15:02:59 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1953 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 15:01:26 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1952 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 15:00:23 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
1924 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 12:16:09 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1923 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 12:14:57 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1922 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 12:12:32 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
1921 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 12:11:11 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1920 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 12:10:12 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1917 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 12:01:53 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1916 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 12:01:24 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1915 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 11:53:21 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
1914 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 11:52:36 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1913 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 11:49:46 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1912 Modyfikacja Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 11:48:18 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
1910 Dodanie Podatek od środków transportowych z 06-06-2023 11:27:26 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2