W 2024 roku podatek rolny wynosi:

185,00 zł (od 1 ha przeliczeniowego) dla gruntów gospodarstwa rolnego
370,00 zł (od 1 ha fizycznego) dla gruntów niestanowiących gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna: Uchwała nr LXIX/510/2023  Rady Gminy Rzekuń z dnia 15 listopada 2023 r.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:

 • właściciel gruntów,
 • posiadacz samoistny gruntów,
 • użytkownik wieczysty gruntów,
 • dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
 • posiadacz gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego albo,

b) jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych,

w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Nieruchomości Rolnych i Lasów Państwowych.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.) podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego IR-1,
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku DR-1.

Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

 • wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
 • w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty,
 • przelewem lub gotówką w kasie na indywidualny numer rachunku bankowego,
 • lub u inkasenta (sołtysa wsi).
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Tomasz Majewski
 • Czas wytworzenia: 06-06-23 11:25
 • Czas udostępnienia: 06-06-23 11:25

Historia zmian

9302 Modyfikacja Podatek rolny z 04-01-2024 10:42:22 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9299 Modyfikacja Podatek rolny z 04-01-2024 10:24:55 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9298 Modyfikacja Podatek rolny z 04-01-2024 10:22:59 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
8210 Modyfikacja Podatek rolny z 02-08-2023 10:40:25 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8209 Modyfikacja Podatek rolny z 02-08-2023 10:39:40 dokonane przez Katarzyna Bałazy
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
2077 Modyfikacja Podatek rolny z 13-06-2023 14:46:38 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1960 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 15:11:57 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1959 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 15:10:18 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1958 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 15:09:19 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1957 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 15:07:57 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
1935 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 14:08:05 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1934 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 14:03:07 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
1933 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 13:50:55 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1932 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 13:49:19 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
1931 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 13:26:26 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
1930 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 13:26:10 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
1929 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 13:26:02 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1928 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 13:22:48 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1927 Modyfikacja Podatek rolny z 06-06-2023 12:52:20 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
 3. Autor modyfikacji
1909 Dodanie Podatek rolny z 06-06-2023 11:26:05 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2