SCHEMAT_CZYNNOSCI_SPRAWDZAJACYCH_PRZEPROWADZANIA_KONTROLI_PODATKOWEJ.pdf

Wójt Gminy Rzekuń mając na uwadze art. 47 ustawy dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców
Dz. U. z 2018 r. poz. 646 prezentuje schemat czynności sprawdzających podczas kontroli podatkowej
p rzedsiębiorców:
SCHEMAT CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ
CEL CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCYCH
I) Sprawdzenie terminowości:
a)skladania deklaracji,
b)wpłacania podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów;
2) Stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów wymienionych w pkt 1;
3) Ustalenie Stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi
dokumentami.
WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE DEKLARACJI PODATKOWEJ
0
1. Organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub
sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku.
2. W razie Wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia,
w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub deklaracji, wskazując przyczyny podania
w Wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.
KOREKTA DEKLARACJI Z URZĘDU
Śl. W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją
niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkow'y w zależności od charakteru i zakresu uchybień:
l) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania
podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku aă kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia lub Wysokości
straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 50(n zł;
2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych w'YjaŚnień, wskazując
przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w Wątpliwość.
52. Organ
I) uwierzytelnia kopię skorygowanej deklaracji, o której mowa w S I pkt I;
2) doręcza uwierzytelnioną kopię skorygowanej deklaracji wraz z informacją o związanej z korektą dekla-
racji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku albo kwoty nadwyżki podat-
ku do przeniesienia lub "sokoŚci straty, informacją o braku takich zmian, oraz pouczeniem o prawie wniesienia
sprzeciwu ,
3. Na korektę, o której mowa w 51 pkt l, podatnik może wnieść sprzeciw do organu, który dokonuje korekty,
w terminie 14 dni Od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Wniesienie sprzeciwu anuluje
korektę.
S 4. W razie niewniesienia sprzeciwu w terminie, korekta deklaracji, o której mowa w 51 pktl, wywołuje skutki
prawne jak korekta deklaracji złożona przez podatnika.
S5.przepisy 51—4 stosuje się odpowiednio do deklaracji składanych przez płatników lub inkasentów oraz
do załączników do deklaracji.
56.Przepisy 5 1—4 stosuje się do deklaracji składanych przez podatnika, płatnika lub inkasenta
za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

SCHEMAT_PRZEPROWADZANIA_KONTROLI_PODATKOWEJ.pdf

Wójt Gminy Rzekuń mając na uwadze art. 47 ustawy z dnia G marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
Dz. U. z 2018 r. poz. G4G prezentuje schemat kontroli podatkowej:
SCHEMAT PRZEPROWADZANIA KONTROLI PODATKOWEJ
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia
kontroli podatkowej — zasada
(kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po
upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30
dni od dnia doręczenia zawiadomienia o
zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej). Jeżeli
kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia , wszczęcie
kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.
Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być
wszczęta przed upływem 7 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia.
PO okazaniu legitymacji służbowej - wyjątek
(kontrola podatkowa może być wszczęta po okazaniu
legitymacji służbowej kontrolowanemu gdy czynności
kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub
zabezpieczenia dowodów jego popełnienia konkretnych
przypadkach wskazanych w ustawie o prawie
przedsiębiorców
Należy dostarczyć kontrolowanemu upoważnienie do
przeprowadzania kontroli, nie później niż w terminie 3 dni
dnia wszczęcia kontroli.
Czas wszystkich kontroli organu kontroli (np. prezydenta Miasta) u przedsiębiorcy w jednym roku
kalendarzowym nie może przekraczać:
- mikroprzedsiębiorca (do 10 pracowników) 12 dni roboczych,
- mały przedsiębiorca (do 50 pracowników) 18 dni roboczych,
- średni przedsiębiorca (do 250 pracowników) 24 dni
- duży przedsiębiorca (powyżej 250 pracowników) 48 dni roboczych.
Czynności kontrolne.
Protokół kontroli
(protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden kontrolujący dostarcza
kontrolowanemu, z wyłączeniem załączonych do protokołu kontroli fotokopii, odpisów i wydruków z
akt, ksiąg oraz innych dokumentów udostępnionych przez kontrolowanego, które zostały zwrócone
przez kontrolującego, czyniąc o tym wzmiankę w protokole z kontroli),
Kontrola zostaje zakończona w dniu doręczenia protokołu kontroli kontrolowanemu
Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od chwili jego
doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując jednocześnie stosowne wnioski
dowodowe. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w tym terminie, przyjmuje się , że
kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć
zastrzeżenia i w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich
załatwienia wskazując w szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione wraz
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Aneta Jaworska
 • Wprowadził(a): Aneta Jaworska
 • Czas wytworzenia: 27-06-23 09:23
 • Czas udostępnienia: 27-06-23 09:23

Historia zmian

4481 Dodanie Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców z 27-06-2023 09:24:49 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2