wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_wielkosci_gospodarstwa.pdf

Rzekuń: dn
(Nazwisko i imię, Pesel oraz miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się o zaświadczenie)
Wójt Gminy Rzekuń
Ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK
o wydanie zaświadczema o wielkości użytków rolnych gospodarstwa (w hektarach
fizycznych i przeliczeniouych), którego jestem podatnikiem. Zaświadczenie jest
do przedłoženia_.
za rok.
(podpis osoby składającej wniosek)
Kwitu ę cKlbiór zaświadczenia
Rzekutî dnia.
(podpis)
Klauzula informacvina RODO
Zgoili' z 13 I Fozporz*gnia o Oci—
I) dmrh Urząd Gmipc; w 33,
2) Ochrm: z siș w
3) Ó I lit c) Rom.
dnia S
o z ilia ] 4
19-50 Kodak

4)
51
5)
I)
2)
3)
4)
być przgpisdw a
mwș w
adminisfyatwa
do lub org—ąiî
kopłș dmTh w siedibig aininisratTQ
z 13 2 Rom
pzgpisdw fr. z z ] 4 lipca o
w Mnistya i z 20
5 i do
i brak.
do ick lub a do
pąpadku w pą.px&ch podmłis dmTh
nig podșimui€ w spxÓb w o
2/2

wniosek_o_zmiane_adresu.pdf

Rzekuń: dnia.
Wój t Gminy Rzekuń
Ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Informacja o zmianie adresu
z dotychczasowego (widoczny powyżej) na:
KOD PCCZTO'\VY
MIEJSCOWOŠC_
ULICA 1 NR DONU
pono
Zgoili' z ] 3 I Fozporz*gnia o Oci—
1)
2)
dmrh Urząd Gmipc; w 33, 07411
Ochrm: z w
5 I lit c) Rom. fr. w
dnia S
1960 Kodak

być przwisdw a ta&8
mwș w
adminisfyatwa
do lub org—ąiî
S)
S)
1)
2)
4)
prm•.o dmTh w aŕinisnatTQ
z 13 2 Rom
p•zwisdw fr. z z 14 r. o
w Mnistya i z 20
5 i do
i brak.
do ick lub a do
w pą.px&ch podmłis dmTh
nig podșimui€ w spxÓb w o
2/2

wniosek_o_przeksiegowanie_nadplaty.pdf

Wnioskodawca
Imię i Nazwisko _
A dres
PESEL__
Nr karty podatnika.
Rzekuń: dn
Wój t Gminy Rzekuń
UL Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty w
słownie złotych.
z pozycji podatkowej nr
zami eszkały/a_
z pozycji podatkowej nr
zami eszkały/a_
na poącj ę podatkową nr
zami eszkały/a_
_ ____(imię i nazwisko)..
_ ____(imię i nazwisko)..
_ (imię i nazwisko)...
(podpis osoby składającej wniosek)
2)
3)
z Ogdln€:o o (RODO)
Gminy w 07-411
czȚ
c) RODO w
a łgg-5 o
z dnia 14

4)
5)
5)
I)
2)
3)
4)
z RODO
a ds lub
z z z dnia 14 o
z dnia 20
do f
do ick a
nie w o

wniosek_o_zaliczenie_nadplaty.pdf

Wnioskodawca
Imię i Nazwisko _
A dres
PESEL _
Nr karty podatnika.
Rzekuń: dn
Wój t Gminy Rzekuń
UL Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK
O ZALICZENIE NADPŁATY NA POCZET
PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
Zwracam się z prośbą o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na bieżących lub przyszłych
zobowiązań podatkovvych z Țtułu poclatku
(podpis osoby składającej wniosek)
z (ROD o;
2)
3)
4)
5)
5)
I)
2)
3)
4)
Gminy w 07-411
czȚ
RODO. Ci. w
a h do lub
z RODO
z 24
z z z dnia 14 o
z dnia 20
do f
do ick a
w pą;pađn w
nie w o

wniosek_o_zwrot_nadplaty.pdf

Wnioskodawca
Imię i Nazwisko _
A dres
PESEL__
Nr karty podatnika.
Rzekuń: dn
Wój t Gminy Rzekuń
UL Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK O Z"ROT NADPŁATY
Zwracam się z prośbą o Z"T0t nadpłaconego podatku za
( słonnie złotych ) _
któły dotyczy ( zaznacąć właścixvy):
podatku od nieruchomości
podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od środków transportu
łącznego zobowiązania pieniężnego
„rok, w v.ysokości
_ zł
wnoszę o zwrot nadpłaconego podarku z pozycji podatkowej bez naliczania odsetek na podane poniżej konto
bankowe:
(podpis osoby składającej wniosek)
Zgodnie z (ROD o;
2)
3)
Gminy w 07-411
czȚ
RODO. Ci. w
a łgg-5 o
z dnia 14

4)
5)
5)
I)
2)
3)
4)
z RODO
a ds lub
z z z dnia 14 o
z dnia 20
do f
do ick a
nie *cyzii w o

wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o_niezaleganiu_w_podatkach_lub_stwierdzajace_stan_zaleglosci.pdf

Wnioskodawca
Imię i Nazwisko _
A dres
PESEL__
Rzekuń: dn
Wój t Gminy Rzekuń
UL Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
WNIOSEK
Proszę o "danie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub sfivierdzające stan zaległości
Niniejsze zaświadczenie potrzebne jest do przedłożenia w..
Kwitu ę
(podpis osoby składającej wniosek)
Zgodnie z (ROD o;
2)
3)
4)
5)
5)
Gminy w 07-411
czȚ
RODO. Ci. w
a łgg-5 o
z dnia 14
a ds lub
Dodatkowa z RODO
I)
2)
3)
4)
z z z dnia 14 o
z dnia 20
do f
do ick a
nie w o

 

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 załącznik do DN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 załącznik do DN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 załącznik do IN-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 załącznik do IN-1 - dane pozostałych podatników

 

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

ZDR-1 załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDR-2 załącznik do DR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IR-1 Informacja o gruntach

ZIR-1 załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIR-2 załącznik do IR-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIR-3 załącznik do IR-1 - dane pozostałych podatników

 

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

ZDL-1 załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2 załącznik do DL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

 

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-1 załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-2 załącznik do IL-1 - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIL-3 załącznik do IL-1 - dane pozostałych podatników

 

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1

 

 

 

 

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Aneta Jaworska
 • Czas wytworzenia: 06-06-23 09:34
 • Czas udostępnienia: 06-06-23 09:34

Historia zmian

2069 Modyfikacja Wzory dokumentów z 12-06-2023 08:26:51 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2048 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 14:32:52 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
2046 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 14:12:48 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2045 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 14:12:21 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2042 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 14:10:24 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2041 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:59:16 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2040 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:56:12 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2039 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:49:14 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2038 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:44:40 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2037 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:42:53 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2036 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:41:18 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2035 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:39:34 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2034 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:36:39 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2033 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:36:27 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2032 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:33:55 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
2031 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:32:25 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2030 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:28:32 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2029 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:27:11 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2028 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:25:29 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2027 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:23:48 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2025 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:13:07 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2024 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:09:56 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
2023 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 13:08:45 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1993 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 12:14:06 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1989 Modyfikacja Wzory dokumentów z 07-06-2023 12:06:45 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
1906 Dodanie Wzory dokumentów z 06-06-2023 09:34:52 dokonane przez Aneta Jaworska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2