Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie danej gminy, które są  przewidziane dla  poszczególnych sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. Trzeba więc przy ich wydatkowaniu kierować się zasadą oszczędności, gospodarności i celowości. Ich uruchomienie i wydatkowanie musi się przy tym odbywać według wymogów formalnych zawartych w ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301). Przedsięwzięcia wskazane przez mieszkańców konkretnego sołectwa do sfinansowania z funduszu nie mogą być jednak dowolne. Muszą odpowiadać warunkom i wymogom formalnym, które zostały określone w ustawie o funduszu sołeckim i w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r poz. 40 ze zm.). To powoduje, że fundusz sołecki musi podlegać takim samym rygorom, określonym w ustawie o finansach publicznych, jakim podlegają zwyczajne środki w budżecie gminy. 


Aby fundusz sołecki faktycznie został zrealizowany w konkretnym sołectwie, powinny być podjęte następujące działania:

a) Przyjęcie przez radę gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego
           Rada Gminy podejmę uchwałę do 31 marca o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Ma ona charakter permanentny, tzn. obowiązuje w kolejnych latach budżetowych, do czasu podjęcia uchwały przez Radę Gminy o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 
          Jeśli Gmina nie chce wyodrębnić funduszu sołeckiego, to co roku musi podejmować uchwalę o jego nieutworzeniu.
b) Wyliczenie przez Wójta Gminny środków jakie będą przysługiwały poszczególnym sołectwom
          Jeżeli w  gminie został wyodrębniony fundusz sołecki kolejną ważną datą jest 31 lipca. To do tego dnia Wójt Gminy musi przekazać sołtysom informację na temat wysokości środków na każde sołectwo. Informacja o dokładnej kwocie powinna dotrzeć do sołtysów najpóźniej do 31 lipca każdego roku.
c) Przygotowanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców
         Sołtys wiedząc jaką kwotę sołectwo ma do dyspozycji powinien najpóźniej do 30 września zwołać zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego. 
d) Zebranie wiejskie
        O przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego decyduje zebranie wiejskie. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne mówi statut sołectwa. A zatem to zebranie wiejskie podejmuje decyzję, a sołtys jest organem wykonawczym. Ustawa mówi, że propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:
        - Sołtys;
        - Rada sołecka;
        - 15 dorosłych mieszkańców sołectwa.
          Zwołując zebranie należy przestrzegać tego, co zapisano w statucie (na ile dni przed zebraniem poinformować mieszkańców, w jaki sposób itp.), w jaki sposób zebranie powinno przebiegać (porządek obrad), w jaki sposób powinno być udokumentowane (protokół z zebrania, lista obecności) oraz jakie czynności sołtys podejmuje po zebraniu (np. terminowe przekazanie uchwał oraz protokołu z zebrania wójtowi).
         Nieprzestrzeganie tych warunków może spowodować unieważnienie podjętych uchwał zebrania wiejskiego. W konsekwencji przepadnie możliwość sfinansowania działań, które mieszkańcy wybrali.
Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:
        - przedsięwzięcia  powinny mieścić się w katalogu zadań własnych gminy;
        - powinny być zgodne ze strategią rozwoju;
        - powinny służyć poprawie warunków życia mieszkańców.
e) Przedłożenie wniosku sołectwa do Wójta Gminy
        Wniosek należy bezwzględnie złożyć Wójtowi najpóźniej do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. Złożony później nie będzie ważny. Termin ten jest ustawowo nieprzekraczalny.  Złożenie Wniosku choćby o dzień później jest równoznaczne z utraceniem przez sołectwo kwoty przysługującej mu na przyszły rok z puli funduszu. 
Do wniosku należy załączyć:
       - protokół zebrania wiejskiego;
       - listę obecności z zebrania wiejskiego;
       - uchwałę zebrania wiejskiego w sprawie uchwalenia Wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego;
       - inne dokumenty, np.: deklarację mieszkańców z podaniem imion i nazwisk oraz podpisami o wykonaniu nieodpłatnym prac porządkowych, itd.
Następnie, licząc od daty otrzymania Wniosku złożonego przez sołectwo, Wójt ma 7 dni na jego odrzucenie, gdyby wniosek nie spełniał choćby jednego z warunków albo formalnych wymogów ustawowych, jednocześnie informując o tym sołtysa.
         Sołtys może w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa powyżej, podtrzymać wniosek niespełniający warunków albo formalnych wymogów ustawowych, kierując go do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy.
         Ustawa o funduszu sołeckim daje sołectwu możliwość poprawienia wadliwego Wniosku, ale złożonego w nieprzekraczalnym terminie, czyli do dnia 30 września. Na podstawie przepisu art. 5 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 poz. 301) ponowny wniosek musi być uchwalony i złożony Radzie Gminy za pośrednictwem Wójta w terminie zaledwie 7 dni od odrzucenia pierwszego Wniosku. 
         W przypadku podtrzymania wniosku przez sołtysa, Rada Gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W przypadku ponownie uchwalonego wniosku, Rada Gminy rozpatruje ten wniosek w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
Uchwalając budżet, Rada Gminy odrzuca wniosek sołectwa, w przypadku gdy zamierzone przedsięwzięcia nie spełniają warunków albo formalnych wymogów ustawowych.
f) Uchwalony wniosek, który spełnił wymagania, musi zostać wprowadzony do budżetu. Budżet uchwala Rada Gminy w kolejnych miesiącach   
        Rada Gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już wcześniej kryteria:
        - wnioskowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy;
        - są zgodne ze strategią rozwoju;
        - służą poprawie warunków życia mieszkańców.
g) Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy
        Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest Wójt Gminy.
h)  Zmiana  zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy
        Sołectwo w trakcie roku budżetowego i nie później niż do 31 października danego roku budżetowego może złożyć do Wójta Gminy wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu  przewidzianych do realizacji w ramach funduszu. Wniosek nie może przekroczyć środków przyznanych pierwotnie w uchwale budżetowej. 
        Sołectwo chcąc zmienić przyjęte przedsięwzięcia bądź ich zakres jest zobligowane do zachowania całej procedury dotyczącej uchwalania i złożenia wniosku. 

Niewykorzystane w roku budżetowym środki funduszu sołeckiego wygasają z upływem roku.

Druki do pobrania:

Zarządzenie nr 80: Zarzadzenie_Nr._80.2024.pdf

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
wóJT A GMINY RZEKUŃ
z dnia 3 lipca 2024 r.
w sprawie określenia wzorów dokumentów ułatwiających procedury dot. funduszu soleckiego
Na podstawie art. 5 ust. I ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.) oraz
art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 poz. 609)
zarządza się, co następuje:
S 1. Wprowadza się wzory dokumentów, które można pomocniczo stosować w procedurach dotyczących
funduszu sołeckiego tj:
l. Załącznik nr 1 - Informacja o wysokości przypadających sołectwu środków funduszu soleckiego,
2. Załącznik nr 2 — Wniosek sołectwa dotyczący przeznaczenia środków stanowiących fundusz solecki,
3. Załącznik nr 3- Protokół z zebrania wiejskiego w sprawie uchwaleni wniosku o uwzględnienie
przedsięwzięć do realizacji,
4. Załącznik nr 4— Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o uwzględnienie
przedsięwzięć do realizacji,
5. Załącznik nr 5 - Wniosek sołectwa o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu,
6. Załącznik nr 6 - Protokół z zebrania wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia
lub jego
7. Załącznik nr 7 - Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięcia lub jego
S 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Obsługi Gospodarczej.
S 3. Wzory dokumentów podlegają udostępnieniu na stronie internetowej Gminy Rzekuń.
4. Traci moc Zarządzenie Nr 66/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie
określenia wzorów dokumentów ułatwiających dot. funduszu sołeckiego.
S 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
ld: B4D2C746-2E4B-4D17.BB3B-F01E5ESS0430. Podpisany
-9
mgr Bartosz Podolak
Strona I

Załącznik nr 2: Zalacznik_Nr_2_-_Wniosek.odt

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2024
Wójta Gminy Rzekuń z dnia 3 lipca 2024 r.
Wójt Gminy Rzekuń
WNIOSEK
SOŁECTWA …………………….…
dotyczący przeznaczenia w ……….....…. roku środków stanowiących fundusz sołecki
WNIOSKOWANA KWOTA ………………………………… zł
Na podstawie art. 5 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz. 301 ze zm.), uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr V/31/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwały nr ……../……..… zebrania wiejskiego sołectwa ……………………...……..……….………. z dnia ………….………...r. wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy na rok ……………..……. niżej wymienione przedsięwzięcie / przedsięwzięcia do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.
UWAGA!
1. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednak łączny ich koszt musi mieścić się w kwocie funduszu. Przedsięwzięcia powinny być zgodne z zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie życia mieszkańców oraz wpisywać się w cele i działania wskazane w strategii rozwoju Gminy Rzekuń.
2. .Łącznie nie więcej niż kwota przyznana na dany rok.
I. ZESTAWIENIE PLANOWYCH ZADAŃ NA ROK ……………..
Nr i nazwa zadania
Elementy składające się na planowane zadania
Koszty zadania
Uwagi
Zakup (w zł)
Usługi(w zł)
Razem (w zł)
Zadanie Nr 1
1.1.
Razem wartość zadania
Zadanie Nr 2
1.1.
Razem wartość zadania
Zadanie Nr 3
1.1
Razem wartość zadania
Zadanie Nr 4
1.1
Razem wartość zadania
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI
II. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ
Nr zadania z
zestawienia
planowanych
zadań
Opis zadania - miejsce realizacji
(miejscowość - obręb geodezyjny, działka, zakres itd.)
Uzasadnienie, że planowane zadanie służy poprawie warunków życia mieszkańców
Termin
od
dd-mm-rr
do
dd-mm-rr
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu …...................................r
Rada sołecka:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…..........................……………..……….............… (pieczęć i czytelny podpis sołtysa)
….................…………........…………….............…
(telefon lub e-mail)
W załączeniu:
1. Protokół z zebrania wiejskiego.
2. Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.
3. Lista obecności osób biorących udział w zebraniu wiejskim.
Akceptacja Wójta Gminy Rzekuń
Wyrażam /nie wyrażam zgodę/y na uwzględnienie zadań we wniosku sołectwa ………………………………… w projekcie budżetu Gminy na ………………..… rok. ……………………………………………………..
data i podpis

Załącznik nr 3: Zal.nr_3_-_protokol_z_zrebrania_wiejskiego.odt

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 3 lipca 2024 r.
PROTOKÓŁ
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa …...................................
odbytego w dniu …..............................…
1. Zebranie rozpoczęło się o godz. ….................... i trwało do godz. …......................
2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - …........ osób, oraz:
…..........................................................................................................................……………………………………
…..........................................................................................................................……………………………………
3. Przewodniczący zebrania: ….....................................................................………………………………………..
na protokolanta wybrano: ………………………………………………………………………………………………….
4. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
5. Streszczenie przebiegu obrad:
............................................………………………………………………………………………………………………..
…...............................................................…………………..............……...............................................................
…........................................................................…………………..………..............................................................
…...........................................................................…………………....…….............................................................
….................................................................................……..................………………….........................................
….................................................................................……........................…………………...................................
….................................................................................……......................................………………….....................
….................................................................................……................................…………………...........................
…....................................................................................................................…………………...............................
..............................................................................………………………………………………...…………………....
6. Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o uwzględnienie przedsięwzięć do realizacji w …….………...roku w ramach funduszu sołeckiego
„za” było ….............. uczestników zebrania,
„przeciw” było …...........… uczestników zebrania,
„wstrzymało się” od głosu …………… uczestników zebrania.
Uchwała została przyjęta / nie przyjęta.
7. Treść podjętych uchwał – uchwały w załączeniu
Protokołował/a: Przewodniczący Zebrania
….......................................... ….........................................…* niepotrzebne skreśli

Załącznik nr 4: Zal._nr_4-_Uchwala_zebrania_wiejskiego.odt

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 80/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 3 lipca 2024 r.
Uchwała Nr …../…….
Zebrania Wiejskiego Sołectwa …..........................................
z dnia ….................................
w sprawie uchwalenia wniosku o uwzględnienie przedsięwzięć do realizacji w …….………...roku w ramach funduszu sołeckiego
Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609) zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 ze zm.) oraz § 7-12 Statutu Sołectwa – Zebranie Wiejskie Sołectwa…………………..……………. postanawia co następuje:
§ 1
1.Uchwala się wniosek o uwzględnienie przedsięwzięć do realizacji w ramach środków finansowych z funduszu sołeckiego, wyodrębnionych w budżecie na rok ……….............., na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Zobowiązuje się Sołtysa do złożenia w terminie do dnia 30 września b.r. niniejszej uchwały wraz z załącznikami do Wójta Gminy Rzekuń, celem uwzględnienia w projekcie budżetu przedsięwzięć wskazanych we wniosku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zebrania - Sołtys ….................................................…
(imię i nazwisko - podpis)
…………………………………………. miejscowość, data

Załącznik nr 5: Zalacznik_nr_5-_wniosek_-_zmiana.odt

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 80/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 3 lipca 2024 r.
WNIOSEK
SOŁECTWA …………………….…
o zmianę przedsięwzięcia lub jego zakresu w ramach środków stanowiących fundusz sołecki w ……….… roku Na podstawie art.7 w związku z art. 5 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. Poz. 301 ze zm.), uchwały Rady Gminy Rzekuń Nr V/31/2015 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki oraz uchwały nr ……../……..… zebrania wiejskiego sołectwa ……………………..……….………. z dnia ………….………...r. wnoszę o zmianę przedsięwzięcia / zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w …………r w ramach środków funduszu sołecki. Zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego przeznaczeniem funduszu sołeckiego w …………….r po zmianach, jest realizacja zadań wymienionych w pkt. I niniejszego wniosku.
UWAGA!
1. Wniosek może dotyczyć więcej niż jednego przedsięwzięcia, jednak łączny ich koszt musi mieścić się w kwocie funduszu. Przedsięwzięcia powinny być zgodne z zadaniami własnymi gminy, służyć poprawie życia mieszkańców oraz wpisywać się w cele i działania wskazane w strategii rozwoju Gminy Rzekuń.
2. Łącznie nie więcej niż kwota przyznana na dany rok.
I. ZESTAWIENIE PLANOWYCH ZADAŃ NA ROK …………………….
Nr i nazwa zadania
Elementy składające się na planowane zadania
Koszty zadania
Uwagi
Zakup (w zł)
Usługi(w zł)
Razem (w zł)
Zadanie Nr 1
1.1.
Razem wartość zadania
Zadanie Nr 2
1.1.
Razem wartość zadania
Zadanie Nr 3
1.1
Razem wartość zadania
Zadanie Nr 4
1.1
Razem wartość zadania
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI
II. OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ
Nr zadania z
zestawienia
planowanych
zadań
Opis zadania - miejsce realizacji
(miejscowość - obręb geodezyjny, działka, zakres itd.)
Uzasadnienie, że planowane zadanie służy poprawie warunków życia mieszkańców
Termin
od
dd-mm-rr
do
dd-mm-rr
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Wniosek niniejszy został uchwalony przez zebranie wiejskie w dniu …...................................r
Rada sołecka:
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…..........................…………….............…
(pieczęć i czytelny podpis sołtysa)
…..........................…………….............…
( telefon lub e-mail)
W załączeniu:
1. Protokół z zebrania wiejskiego.
2. Uchwała zebrania wiejskiego w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięci lub jego zakresu w ramach środków stanowiących fundusz sołecki.
3. Lista obecności osób biorących udział w zebraniu wiejskim
Akceptacja Wójta Gminy Rzekuń
Wyrażam /nie wyrażam zgodę/y na uwzględnienie zadań we wniosku o zmianę przedsięwzięcia/ zmianę zakresu przedsięwzięć sołectwa ………………………………… w projekcie budżetu Gminy na ………………..… rok. …………………………………………………….. data i podpis

Załącznik nr 6: Zal.nr_6_-_protokol_z_zebrania_-_zmiana_wniosku.odt

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 80/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 3 lipca 2024 r.
PROTOKÓŁ
z Zebrania Wiejskiego Sołectwa …...................................
odbytego w dniu …..............................…
1. Zebranie rozpoczęło się o godz. ….................... i trwało do godz. …......................
2. W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa, wg listy obecności - …........ osób, oraz:
…..........................................................................................................................……………………………………
…..........................................................................................................................……………………………………
3. Przewodniczący zebrania: ….....................................................................………………………………………..
na protokolanta wybrano: ………………………………………………………………………………………………….
4. Przewodniczący zebrania stwierdził, iż zebranie wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
5. Streszczenie przebiegu obrad:
............................................………………………………………………………………………………………………..
…............................................................…………………..............……...............................................................
…........................................................................…………………..………..............................................................
…...........................................................................…………………....…….............................................................
….................................................................................……..................………………….........................................
….................................................................................……........................…………………...................................
….................................................................................……......................................………………….....................
….................................................................................……................................…………………...........................
…....................................................................................................................…………………...............................
..............................................................................………………………………………………...…………………....
6. Wyniki głosowania:
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięcia/ zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w …….………...roku w ramach funduszu sołeckiego
„za” było ….............. uczestników zebrania,
„przeciw” było …...........… uczestników zebrania,
„wstrzymało się” od głosu …………… uczestników zebrania.
Uchwała została przyjęta / nie przyjęta.
7. Treść podjętych uchwał – uchwały w załączeniu
Protokołował/a: Przewodniczący Zebrania
….......................................... ….........................................…* niepotrzebne skreśli

Załącznik nr 7: Zal._nr_7-_Uchwala_-_zmiana_wniosku.odt

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 80/2024 Wójta Gminy Rzekuń z dnia 3 lipca 2024 r.
Uchwała Nr …../…….
Zebrania Wiejskiego Sołectwa …..........................................
z dnia ….................................
w sprawie wniosku o zmianę przedsięwzięć lub jego zakresu w ramach środków stanowiących funduszu sołeckiego w roku …….………...
Na podstawie art. 36 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609) zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r., poz. 301 ze zm.) postanawia co następuje:
§ 1
1.Uchwala się wniosek o zmianę przedsięwzięcia / o zmianę zakresu przedsięwzięcia w ramach środków stanowiących fundusz sołecki w …………… roku.
2. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały
§ 2
Zobowiązuje się Sołtysa do złożenia niniejszej uchwały wraz z załącznikami do Wójta Gminy Rzekuń.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zebrania - Sołtys ….................................................…
(imię i nazwisko - podpis)
…………………………………………. miejscowość, data

Lista obecności: lista_obecnosci.doc

Lista obecności - zmiana wniosku: lista_obecnosci-_zmiana_wniosku.doc

 

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Danuta Tyszka
 • Wprowadził(a): Danuta Tyszka
 • Czas wytworzenia: 01-03-24 12:05
 • Czas udostępnienia: 01-03-24 12:05

Historia zmian

12525 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 04-07-2024 10:29:39 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12524 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 04-07-2024 10:28:01 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12523 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 04-07-2024 10:26:51 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12522 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 04-07-2024 10:25:42 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12521 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 04-07-2024 10:23:08 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12362 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 05-06-2024 13:22:10 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
12361 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 05-06-2024 13:20:51 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12360 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 05-06-2024 13:20:38 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
12359 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 05-06-2024 13:19:22 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
 2. Pola dodatkowe
12358 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 05-06-2024 13:16:39 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9932 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 07-03-2024 08:42:47 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9931 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 07-03-2024 08:41:40 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9930 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 07-03-2024 08:41:25 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9929 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 07-03-2024 08:40:54 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9928 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 07-03-2024 08:35:22 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9927 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 07-03-2024 08:33:47 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9926 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 06-03-2024 15:44:20 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9925 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 06-03-2024 15:43:38 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9924 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 06-03-2024 15:42:59 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9923 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 06-03-2024 15:41:14 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9922 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 06-03-2024 15:34:27 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9886 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 13:01:33 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9885 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 13:01:12 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9884 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 13:00:24 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9883 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:59:45 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9882 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:58:43 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9881 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:53:41 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9880 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:53:27 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9879 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:52:53 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9878 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:51:30 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9877 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:50:43 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9876 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:49:32 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9875 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:41:14 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9874 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:41:00 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9873 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:40:33 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9872 Modyfikacja Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:39:23 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Data modyfikacji
9871 Dodanie Fundusz sołecki - informacje z 01-03-2024 12:38:22 dokonane przez Danuta Tyszka
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2