Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2024 r. do 2027 r. 

31 grudnia 2023 roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów. 
Rada Gminy Rzekuń na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.) wybierze ławników na kadencję 2024-2027:
1) do Sądu Okręgowego w Ostrołęce: 
  a) 4 ławników do orzekania w Wydziale Cywilnym;
  b) 2 ławników do orzekania w Wydziale Karnym;
2) do Sądu Rejonowego w Ostrołęce:
  a) 4 ławników do orzekania w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. 2023, poz. 217 ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022 r. poz.2155).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2022 r., poz. 2155). 

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika będzie dostępna:
1) na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl;
2) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.rzekun.pl w zakładce Menu przedmiotowe > Strona główna UG > Wybory ławników na kadencję 2024 - 2027;
3) w tymczasowym punkcie podawczym UG w godzinach pracy Urzędu.

Zgłoszenia, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art.162 § 2-5 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, pozostawia się bez dalszego biegu. 
 
Termin do zgłoszenia kandydata nie podlega przywróceniu.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. 
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. 
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
W celu uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za zaświadczenie, kandydat na ławnika powinien wskazać w treści wniosku (pkt 11 formularza) podstawę zwolnienia z kosztów opłaty: Art. 162 §2 pkt. 1 w związku z art 162 § 7 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. 

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez radę gminy, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. 
Komendant Wojewódzki Policji albo Komendant Stołecznej Policji udziela radzie gminy informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego. 

Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. przez Biuro Rady Gminy Rzekuń w godzinach pracy Urzędu.
 
Wyborów ławników Rada Gminy Rzekuń dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2023 r. 

 1.  Pismo Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

     2. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika:

 • karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika.pdf
  KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA*
  A. Właściwa rada gminy do której następuje zgłoszenie kandydata na
  B. Dane kandydata na ławnika* *
  Imię (imiona) i nazwisko
  Nazwiska używane poprzednio
  Obywatel stwo
  Numer PESEL
  Miejsce zamieszkania, ze uskazanłem, od ilu
  lat kandydat mieszka na terenie gminy
  Adres do korespondencji i dane
  kontaktowe (numer telefonu kontaktowego:
  numer telefonu w miejscu pracy i ewentualnie
  adres e-mail)
  Wykształcenie wyższe tytuł zawodowy i
  namva kierunku studiów lub •wy•kształcenie
  Średnie lub Średnie brarłžowe i nazwa
  zawodu (np. technik budownictwa)
  Status zawodo•vvy• (np. pracownik:
  przedsiębiorca, emeryt, bezrobotny) oraz
  wskazanie: od ilu lat (miesięcy) kandydat
  w nim pozostaje
  Miejsce pracy lub prowadzonej działalności,
  ze wskazamem, od ilu lat kandydat jest
  zatrudniony lub prowadzi działalność
  gospodarczą na terenie gminy
  Doświadczenie w pracy
  społecznej
  (np. członkostwo w organizacjach

  Motywy kandydowania na ławnika
  Informacja o pełnieniu frankcji łaunika
  w poprzednich kadencjach
  Wskazarłie sądu: do orzekania w którym
  Sąd Rejono•vvy• Okręgowy _ _ .
  proponowany jest kan dydat
  (niepotrzebne skreślić)
  Informacja: czy zgłaszany kandydat jest
  proponowany do orzekania w sprawach z
  zakresu prawa pracy: wraz ze zwięzłym
  uzasadnieniem ponvierdzającym szczególną
  znajomość spraw pracowniczych * * *
  Wyrażam zgodę na kandydowanie i potwierdzam prawdziwość powyższych danych zawartych
  w karcie zgłoszenia własnoręcznym podpisem.
  (miejscowość i data v.ypełnienia)
  czytelny podpis kandydata
  na ławnika)
  Zgodnie z art. 158 S 1 pkt 4 ustav.y z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U
  z 2020 r. poz. 2072, z2021 r. poz. 1080 i 1236 orazz2022 poz 655, 1259 i 1933)

  C. Dane podmiotu zgłaszającego karłdydata na ławnika *** *
  Nazwa podmiotu i oznaczenie siedziby*****
  2 Imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata:
  uprawnionej do reprezentacji
  3 Podpis osoby zgłaszającej kandydata:
  uprawnionej do reprezentacji
  4 Nazwa i numer rejestru lub ewidencji:
  do których podmiot jest wpisany
  5 Dane teleadresowe do korespondencji: adres
  (jeżeli jest inny niž adres siedziby), telefon
  kontaktowy i adres e-mail
  (miejscowość i data wypełnienia)
  POUCZENIE:
  (czyteb0' podpis prezesa sądu albo
  osoby reprezentującej podmiot
  określony w art 152 Ś ustauy
  z dnia 27 lipca 2001 r. —Prawo
  o ustroju sądów powszechnych,
  uprmvniongj do zgłoszenia
  kanÓdata lub osoby, Aiórgj nazwisko
  zostało umieszczone jako ptgnvszg na
  liście osób określonej w art. 152 Ś 4
  tej ustawy)
  Zgłoszenie, które wpłynęło do rady gminy po upływie terminu określonego w alt 162 S 1 ustaxvy
  z dnia 27 lipca 2001 r _ — Prawo o ustroju sądów powszechnych, lub niespehlłające uymagań formalnych:
  o których mowa w art. 162 2—5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych
  i rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania
  z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na łałmików oraz wzoru karȚ zgłoszenia
  (Dz. U. poz 693 oraz z 2022 r. poz. 2155), pozostałvia się dalszego biegu Termin do zgłoszenia kandydata
  nie pydlega przywróceniu.

    3.  Zapytanie o udzielenie informacji o osobie KRK:

 • Zapytanie_o_udzielenie_informacji_o_osobie_KRK.pdf
  MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOSCI
  BIURO AFORMACYJNE
  REJESTRU KARNEGO
  Nuwa i
  D ata Mysławie nia
  ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE*
  Data
  opłaty 8
  2.
  4.
  6.
  10.
  12.
  Nazwisko rodowe
  Nazwisko (w tym przybrane)
  Imię ojca
  Data urodzenia
  Miejsce urodzenia
  Miejsce zamieszkania
  Numer PESEL
  numer paszpołtu albo innego doknnentu
  stwierdzającego *
  _ 5 Imię matki
  7. Nazwisko redowe matki _
  g _ Obywatelstwo
  Wskazanie postępowania: w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie
  Art. 162 92 pkt. I w związku z art 162 S 7 - Prawo o ustroju sądówpowszechnych (tj. Dz. U z 2023, poz. 217 ze zm)
  Rodzaj danych które mają być przedmiotem Informacji o osobie:****)
  I. Kartoteka karna
  2. Kartoteka nieletnich
  3. Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym
  13 _ Zakres danyă które maj być przedmiotem informacji o osobie
  Jeżeh pcdlga i j Et
  o*aty
  pdaĆ pažtauie *wiudąącyeh
  Nalzy gdy doty=y
  8 W 12 X w
  Uąskmie bu o z Karwego jest albo km•ą pozb
  do lat 2 (art. 25 z dnia 24 maja r. o

    4. Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego:

 • Wniosek_o_wydanie_odpisu_z_Krajowego_Rejestru_Sadowego.pdf
  CORS
  CI KRS-COD
  Krajowy Rejestr
  S do
  WNIOSKUJĄCY
  Imie nazwisko nazwa lub firma
  Wniosek o wydanie odpisu
  z Krajowego Rejestru Sądowego
  Ulica
  Kod pocztowy
  3
  Nr domu
  Nr lokalu 5
  Poczta
  testowość
  Kraj
  OZNACZENIE REJESTRU Z KTOREGO MA BYC WYDANY ODPIS
  9 Odpis ma być v,ydany z:
  I. rejestru przedsiębiorców
  OKRESLENIE PODMIOTU
  10. Numer KRS
  RODZAJ ODPISU
  aktualny
  rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
  fundacji oraz publiczny:h zakładów o*ki zdro%Otnej
  pełny
  I t Odpis ma być:
  Instru • a
  nia formularza
  uytelniț lub wielkim] Lit.i, z pól
  W należy X
  nieapł—y, którego
  biegu: c

    5.  Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika:

 • Lista_osob_zglaszajacyh_kandydata_na_lawnika.pdf
  LISTA OSOB ZGŁASZAJĄCYCH —
  (imię t nazwisko)
  - KANDYDATA NA LAWNIKA SĄDU POWSZECHNEGO W OSTROŁĘCE
  WYBORY NA KADENCJĘ 2024-2027
  (Lista osób zgłaszających kandydata jest ważna wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika)
  Lp. Imię (Imiona)
  Nazwisko
  Posiadam czynne Miejsce stałego masnoręczny
  PESEL
  prawo wyborcze
  zamieszkania
  IM)dpis
  Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawiona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli
  4.
  10.
  Zgodnie z art. 162 S I ustawo,' z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawc o ustroju sądów (Dz. U. z 2023 r _ poz. 217 ze zm.) prawo zgłaszania kandydata na ławnika posiada co
  najmniej pięćdziesięciu mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujecvch stale na terenie gminy dokonującej wyboru". Osobą uprawnione do składania wyjaśnień w sprawie
  zgłoszenia kandŔata na ławnika przez jest osoba, której nazwisko zostałc umieszczone jako pierwsze na liście— art. 162 S 6 ustawy. Lista osób zgłaszających kandydata
  na ławnika musi zawierać „imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i vdasncreczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata"
  — art. 162 S 4 ustal."
  się

  LISTA OSOB ZGŁASZAJĄCYCH
  Lp.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  (imię t nazwisko)
  - KANDYDATA NA LAWNIKA SĄDU POWSZECHNEGO W OSTROŁĘCE
  WYBORY NA KADENCJĘ 2024-2027
  (Lista osób zgłaszających kandydata jest ważna wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika)
  Imię (Imiona)
  Nazwisko
  Posiadam czynne
  PESEL
  prawo wyborcze
  Miejsce stałego
  zamieszkania
  masnoręczny
  IM)dpis
  Zgodnie z art. 162 S I ustawo,' z dnia 27 ligca 2CM r. — Prawo o ustroju sądów (Dz. U. z 2023 r _ poz. 217 ze zm.) prawo zgłaszania kandydata na ławnika wsiada co
  najmniej pięćdziesięciu mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujecvch stale na terenie gminy dokonującej wyboru". Osobą uprawnione do składania wyjaśnień w sprawie
  zgłoszenia kandŔata na ławnika przez jest osoba, której nazwisko zostałc umieszczone jako pierwsze na liście—art_ 162 S 6 ustawy. Lista osób zgłaszających kandydata
  na ławnika musi zawierać „imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i vdasncreczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata"
  — art. 162 S 4 v•.nN. ustawy.
  się
  nfo n pd f

  LISTA OSOB ZGŁASZAJĄCYCH
  Lp.
  21.
  23.
  24.
  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  (imię t nazwisko)
  - KANDYDATA NA LAWNIKA SĄDU POWSZECHNEGO W OSTROŁĘCE
  WYBORY NA KADENCJĘ 2024-2027
  (Lista osób zgłaszających kandydata jest ważna wraz z kartą zgłoszenia kandydata na ławnika)
  Imię (Imiona)
  Nazwisko
  Posiadam czynne
  PESEL
  prawo wyborcze
  Miejsce stałego
  zamieszkania
  masnoręczny
  IM)dpis
  Zgodnie z art. 162 S I ustawo,' z dnia 27 ligca 2CM r. — Prawo o ustroju sądów (Dz. U. z 2023 r _ poz. 217 ze zm.) prawo zgłaszania kandydata na ławnika wsiada co
  najmniej pięćdziesięciu mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujecvch stale na terenie gminy dokonującej wyboru". Osobą uprawnione do składania wyjaśnień w sprawie
  zgłoszenia kandŔata na ławnika przez jest osoba, której nazwisko zostałc umieszczone jako pierwsze na liście— art. 162 S 6 ustawy. Lista osób zgłaszających kandydata
  na ławnika musi zawierać „imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i vdasncreczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata"
  — art. 162 S 4 ustal."
  się
  nfo n pd f

    6. Oświadczenie – przestępstwo ścigane:

 • Oswiadczenie_przestepstwo_scigane.pdf
  OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA
  (dotyczące prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postepowań
  z oskarżenia publicznego i przestępsh,v skarbowych)
  Ja,
  imię i nazwisko
  nr ewidencyjny PESEL
  nižej podpisany(a), stosownie do obowiązku wynikającego z art 162 S 2 pkt 2 ustawy
  z dnia 27 2001r_ — Prawo o ustroju sądów powszechnych (fr. Dz. U. z 2023, poz.
  217 ze zm.) oraz świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art 233 ustawy
  z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tj. Dz U z 2022 r., poz 1138 ze zm.),
  oświadczam, Ze nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarženia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  data wypełnienia
  czytelny podpis kandydata na ławnika
  Oświadczenie zachovwje swoją wažność, ježeli jego złoženie nastąpiło nie wcześniej
  niž 30 dni przed dniem zgłoszenia kandydata na ławnika.
  OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA
  (dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej)
  Ja,
  imię i nazwisko
  nr ewidencyjny PESEL
  nižej podpisany(a), stosownie do obowiązku wynikającego z art 162 S 2 pkt 3 ustawy
  z dnia 27 2001r_ — Prawo o ustroju sądów powszechnych (fr. Dz. U. z 2023, poz.
  217 ze zm.) oraz świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy
  z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tj. Dz U z 2022 r., poz 1138 ze zm.),
  oświadczam, Ze nie jestem i nie byłem(am) władzy fflzicielskiej,
  a takže Ze władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona.
  data wypełnienia
  czytelny podpis kandydata na ławnika
  Oświadczenie zachovwje swoją wažność, ježeli jego złoženie nastąpiło nie wcześniej niž
  30 dni przed dniem zgłoszenia kandydata na ławnika.

    7. Oświadczenie – władza rodzicielska:

 • Oswiadczenie_wladza_rodzicielska.pdf
  (m data)
  (imię i
  (PESEL)
  OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA ŁAWNIKA
  DO SĄDU POWSZECHNEGO
  (dotyczące posiadanej władzy rodzicielskiej)
  Stosownie do obowiązku wynikającego z art. 162 S 2 pkt 3) Ustawy' z dnia 27 lipca
  2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2023 r., poz. 217 — t.j. z późn.
  zmianami) oświadczam, Że nie jestem ani nie byłem/-am pozbawiony/-a władzy
  rodzicielskiej, a także Że władza rodzicielska nie została mi ograniczona ani zawieszona.
  (czytelny p
  Oświadczenie powinno być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem
  zgłoszenia kandydata na ławnika.

    8. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata:

 • zaswiadczenie_lekarskie_o_stanie_zdrowia_kandydata.pdf
  __2023r_
  podmiotu
  leki
  ZAŚMADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA KANDYDATA NA
  ŁAWNIKA
  Na pdstaxvie przeprowadzonego badania lekarskiego, stuierdzam: że brak jest
  zdrowotnych do wykony,vania funkcji łaunłka przez
  PESEL
  Zaświadczenie xydaje słę zgodnie z alt. 162 S 2 pkt 4 ustaxvy z dnia 27 lipca 2CH)1 r. Prawo o ustroju
  sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zmianami)
  pd-pis opiă
  z 27 2017 r.
  c c•.pi€. (5 _ Dz U. z 2022 r. 2527)
  Zaświadczenie zachowuje ważność, jeżeli jego "danie nastąpiło nie wcześniej niž 30 dni
  przed dniem zgłoszenia kandydata na łannika_

    9.  Klauzula informacyjna. 

 • Klauzula_informacyjna_wybory_lawnikow.pdf
  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA
  PODSTAWIE PRZEPISOW PR\WA
  W związku z realizacją uymogôw Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnła 2016 r. w sprauie ochrony osób fizycznych w związku z przetłvarzanłem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przep5N.u takich danych oraz uchylenia dyrekty..y 95 46;AĘ'E (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych „ROI:XY): informujemy o zasadach przetwarzania Pani,'Pana danych
  osobouych oraz o przysługujących Pani'Panu prawach z Fym związanych.
  2
  4.
  Administratorem 1 - Pani'Pana danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Rzekuniu
  jest: Wójt Gminy Rzekuń: uL Tadeusza Kościuszki 33, 07411 Rzekuń — w zakresie organizacji
  wyborów.
  Administratorem 2 - ParliłPana danych osobowych jest Rada Gminy Rzekuń uL Tadeusza
  Kościuszki 33 07-411 Rzekuń — w zakresie dokonania
  Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Rzekuń jest Bartosz Mendyk:
  Administratorzy danych przetwarzają dane osobowe na podstawłe alt. 6 lit c
  w celu obowiązku pramłego Młynikającego z ustav.y z dnia 27 lipca 2001 r. Prałvo
  o ustroju sądów i Rozporządzenia Ministra Sprauiedliwości z dnia P czenvca 2011 r.
  w sprawie postępov.ania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszamu
  kandydatów na łap.nlkôw oraz wzoru kafry zgłoszenŔ którym jest przeprowadzenie pozedury
  wybom ławników oraz czynności administracyjnych sądu związanych z orgamzacją pracy ławników.
  W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt 4, odbiorcanłi Pani.'Pana danych
  osobouych mogą być:
  Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu - od którego Rada Gminy Rzekuń uzyskuje
  informacje o kandydatach na ławników:
  Prezesi właściwych sądów
  w celu dokonania czynnoścł
  administracyjnych zv.iązany:h z organizacją pracy Țch sądów (dotyczy osób
  wybranych na funkcję łaunika).
  Dokumentacja osób uybranych na mnkcję łav.nika zostaje przekazana do prezesów właściwych
  sądów powszechnych. Zgłoszema osób niewybranych na funkcję łamlika mogą zostać odebrane
  w ciągu 60 dni cd daȚ %Ąyboru: po tym czasie w ciągu 30 dni są niszczone przez komisję powołaną
  przez Radę Gminy. Pozostała dokumentacja będzie przech0MYArana przez okres kadencji ławników:
  a następnie przez okres oraz w zakresie uymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
  w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym: cele badań
  naukowo' ch lub historycznych lub cele statystyczne.
  Posiada prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii: sprostowania
  swoich danych osobowych: ograniczenia przetwarzania danych
  Dane osobowe nie przekazy,vane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynardouych
  oraz nie bțdą podlegać profilowaniu
  Posiadacie Pańsfivo prawo uniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  ul. Stawki 2: [H)-łg3 uarszawa: w prz»adku: gdy Państwa dane osobowe przetwarzane będą
  niezgodnie z przepisarni RODO_

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Małgorzata Żebrowska
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 06-06-23 08:10
 • Czas udostępnienia: 06-06-23 08:10

Historia zmian

8670 Modyfikacja Wybory ławników 2024-2027 z 29-08-2023 08:25:54 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8669 Dodanie Wybory ławników 2024-2027 z 29-08-2023 08:25:51 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2