1. Mężowi zaufania wyznaczonemu do obwodowej komisji wyborczej przysługuje dieta w wysokości 40% zryczałtowanej diety członków obwodowych komisji wyborczych tj. kwota 240 zł
2. Dieta wypłacana jest wyłącznie tym mężom zaufania, którzy obserwowali głosowanie przez co najmniej 5 godzin i obserwowali cały przebieg ustalania wyników głosowania do momentu podpisania protokołu głosowania. 

3. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej prowadzi ewidencję czasu przebywania mężów zaufania w lokalu wyborczym oraz wydaje zaświadczenie mężom zaufania, którzy spełnili warunki, o których mowa w pkt 2 niniejszej informacji.
4.Podstawą wypłaty diety jest wniosek złożony w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń (biuro podawcze) wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w pkt 3 niniejszej informacji albo jego uwierzytelnioną kopią. Druk wniosku poniżej. Brak zaświadczenia spowoduje odmowę wypłaty diety. 
5. Zgodnie z art. 103aa § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) wypłata diety następuje w terminie 30 dni roboczych  od dnia złożenia wniosku.

 • Wniosek_o_wyplate_diety_dla_meza_zaufania1.docx
  Rzekuń, ………..…………… (miejscowość, data)
  Wójt Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33
  07-411 Rzekuń
  WNIOSEK
  O WYPŁATĘ DIETY
  dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
  Imię i nazwisko wnioskodawcy
  Numer PESEL Adres zameldowania
  Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zameldowania)
  Nazwa banku
  Numer konta bankowego
  Oznaczenie obwodowej komisji wyborczej, przy której wnioskodawca wykonywała obowiązki męża zaufania
  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr ………..
  w …………………….w Gminie Rzekuń
  Nazwa i adres Urzędu Skarbowego
  …………………………………………
  (podpis wnioskodawcy)
  W załączeniu:
  Zaświadczenie (lub jego uwierzytelniona kopia) dla męża zaufania, który spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety wydane przez przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej.
  OŚWIADCZENIE
  Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na*:
  przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie prywatnego numeru telefonu oraz adresu e-mail w celu skontaktowania się ze mną w sprawach związanych z  rozliczeniem diety za wykonywanie obowiązków męża zaufania podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r
  ………………………………………….. …………………………………………… numer telefonuadres e-mail przekazanie przez Urząd Gminy w Rzekuniu deklaracji PIT-R drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie powyżej adres e-mail.
  Niniejszym oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
  *zaznacz właściwe zgody
  …………………..…………………………… data i czytelny podpis
 • klauzula.pdf
  Klauzula informacyjna
  Na art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie przeph,qvu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO” informuję,
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w urzędzie Gminy w Rzekuniu jest: Wójt
  Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
  2) Administrator wyznaczył Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
  sprawach dotyczących przetwarzania danych osobownych za pośrednictwem adresu email: iod@drmendykpl.
  3) Państwa dane osobowe będę przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych Administratora
  w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
  jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust 1 lit c oraz art. B ust.
  2 lit. g RODO oraz ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r — Kodeks (Dz.Ll. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z
  późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40
  z późniejszymi zmianami)
  4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w rozdz. 5a
  ustał." z dnia 5 stycznia 2011 r — Kodeks Wyborczy z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
  w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5) Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
  6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawno dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
  c) prawn do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa),
  w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych (RODO).
  7) Podanie przez Państwa danych osobo'.wch jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem
  realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
  8) Państvva dane mogą zostać przekazane pcdmiotom zewnętrznym na podstawie umown,' powierzenia
  przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
  B) Szczegółowe informacje dot. przetwarzania danych przez urząd Miasta znajdują się na stronie
  www.rzekun.pl
  Rzekuń, dnia
  Podpis

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 18-10-23 13:17
 • Czas udostępnienia: 18-10-23 13:17

Historia zmian

9015 Modyfikacja Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety z 18-10-2023 15:49:12 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9014 Modyfikacja Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety z 18-10-2023 15:49:10 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
9013 Modyfikacja Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety z 18-10-2023 15:41:58 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9012 Modyfikacja Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety z 18-10-2023 15:41:57 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
9011 Modyfikacja Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety z 18-10-2023 15:41:07 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
9010 Modyfikacja Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety z 18-10-2023 15:41:07 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst
 2. Data modyfikacji
8999 Dodanie Informacja dla mężów zaufania dotycząca warunków wypłaty diety z 18-10-2023 13:45:11 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2