Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 września 2023 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2022 r. poz.1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaje się do publicznej wiadomości informację Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 5 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 • obwieszczenie_wojta.pdf
  OBWIESZCZENIE
  WÓJTA GMINY RZEKUŃ
  z dnia II września 2023 r.
  Na podstawie art. 16 S 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks w)ărczy (Dz. U. 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) podaje się
  do publicznej wiadomości informację Komisarza w Ost10łęce I z dnia 5 2023 r. 0 numerach oraz granicach
  obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i
  pełnomocnika w do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Polskiej zar7ądzmych na dzień
  1 5 października 2023 r.
  Nr obwodu
  glosowania
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  Granice obwodu głosowania
  Rzekuń
  Sołectwa: Daniszewo, Drwęcz,
  Goworki
  Sołectwo Borawe
  Sołectwa: Dzbenin, Korczaki
  Sołectwa: Ołdaki, Przytuły Stare
  Sołectwo Laskowiec
  Sołectwo
  Sołectwo Tobolice
  Sołectwo Susk Nowy
  Sołectwo Ławy
  Sołectwo Kamianka
  Sołectwo Zabiele
  Sołectwo Susk Stary
  Sołectwa: Rozwory, Przytuły Nowe
  Sołectwa: Nowa Wieś Wschodnia,
  Teodorowo
  Zakład Karny w Przytułach Starych
  Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
  Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu (sala gimnastyczna),
  ul. Nowa 7, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potr7* wyborców niepełnosprawnych
  Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu (sala gimnastyczna),
  ul. Szkolna l, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do wyborców niepełnosprawnych
  Szkoła Podstawowa im. Orla Białego w Borawem,
  Borawe 107, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego
  Dzbenin 6 A, 07-410 Ostrołęka
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach,
  Ołdaki 8A, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Peksy w Laskowcu,
  Laskowiec ul. Długa 90,
  07-401 Ostrołęka
  Lokal dostosowany do potrzeb wylX)rców niepełnosprawnych
  Świetlica Gminna w Czarnowcu,
  Czarnowiec ul. Dzikiej Róży 2, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzeb "borców niepełnosprawnych
  Świetlica Gminna w Tobolicach,
  Tobolice 3, 07-410 Ostrołęka
  Lokal dostosowany do potrzeb "brców niepełnosprawnych
  Świetlica Gminna w Susku Nowym,
  susk Nowy 20, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzeb niepełnosprawnych
  Świetlica Gminna w Ławach,
  Lawy 81, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Świetlica Gminna OSP w Kamiance,
  Kamianka 41 B, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców
  Świetlica Gminna w Zabielu,
  Zabiele 59A, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzsb wyborców niepełnosprawnych
  Świetlica Gminna w Susku Starym,
  susk stary 9, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Świetlica Gminna w Rozworach,
  Rozwory 38, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Świetlica Gminna w Nowej Wsi Wschodniej,
  Nowa Wie' Wschodnia 27 A, 07-411 Rzekuń
  Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
  Zakład Karny w Przytułach Starych,
  Przytuły Stare ul. Główna 32, 07-411 Rzekuń
  w
  Dzbeninie,
  mgr Bartnsz Podolak

  Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
  1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
  2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu usta•.vy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
  zawodowej i społecznej oraz ntrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy IX)siadający orzeczenie organu
  rentowego o:
  a) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  b) całkowitej niezdolności do pracy,
  c) niezdolności do sarnodzielnej egzystencji,
  d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  a także "borcy o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
  3) podlegający w dniu głosowania otX)wiązkowej kwarantannie, imlacji lub izolacji w warunkach domowych, 0 których mowa w ustawie z dnia
  5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz U. z 2022 r. poz. 1657);
  Zamiar glosowania korespondencyjnego powinien 7x)stać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I najpóźniej do dnia
  2 października 2(n3 r. z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu glosowania obowiązkowej kwarantannie, imacji lub izolacji
  w warunkach domowych, który zamiar glosowania zgłasza do dnia 10 października 2023 r.
  Głosować przez pełnomocnika mogą wyărcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub
  umiarkowanym stopniu w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecmej oraz
  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  2) całkowitej niezdolności do pracy,
  3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
  5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,
  a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
  Wniosek o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Rzekuń najpóźniej do dnia 6 października 2023 r.
  Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 15 października 2023 r. od godz. 7:00 do godz.
  mgr Bartosz Podolak

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Bartosz Podolak
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 11-09-23 15:42
 • Czas udostępnienia: 11-09-23 15:42

Historia zmian

8779 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 września 2023 r. z 12-09-2023 16:59:37 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8778 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 września 2023 r. z 12-09-2023 16:59:36 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Tekst wstępny
 3. Data modyfikacji
8765 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 września 2023 r. z 11-09-2023 15:47:08 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8764 Modyfikacja Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 września 2023 r. z 11-09-2023 15:46:14 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8763 Dodanie Obwieszczenie Wójta Gminy Rzekuń z dnia 11 września 2023 r. z 11-09-2023 15:46:12 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2