Postanowienie Nr 93/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • postanowienie_nr_93.pdf
  NR 93/2023
  KOMISARZA "YBORCZEGO W OSTROŁĘCE 1
  z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  zmieniające postanowienie w sprawie Gminy Rzekuń na stale obwody glosowania, ustalenia ich
  numerów, granic oraz siedzib obwodo"ych komisji
  Na podstawie art. 13 S Iaa w związku z alt 12 11 ustav.y z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks v.yborczy
  (Dz. U _ z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I postanawia, co
  następuje.
  S l. Dokonuje się następujących zmian w Gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania ustalonym
  postanowieniem 120/2019 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie podziału
  Gminy Rzekuń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów: granic oraz sieclzib obwodowych komisji
  uyborczych (Dz Urz. WOJ _ Maz z 2019 r. 10292, zm. z 2020 r. poz. 3960, z 2023 r. 6563.)
  1) dzieli się stały obwa głosowania nr 5, poprzez xvyłączenie z jego granic miejscowości: Przytuły Nowe,
  Tădorowo,
  2) dołącza się miejscowość Przytuły Nowe do stałego obwłxlu głosowania nr 14, z granicami obwdu
  głosowania: sołectwa: Rozwory, Przytuły Nowe oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w: Świetlica
  Gmirma w Rozu•orach, RozuTły 3 8, 07411 Rzekutî
  3) dołącza się miejscowość Tedorowo do stałego obwodu głosowania nr 15, z granicami obwdu
  głosowania: sołectlva: Nowa Wieś Wschodnia: Teodorowo oraz siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
  Świetlica Gminna w Nowej Wsi Wschodniej, Nowa Wieś Wschodnia 27A, 07-411 Rzekuń.
  S 2. Załącznik do postanowienia, o którym mowa w S 1, uwzględniający zrniany dokonane niniejszym
  postanowieniem otrzymuje brzrnienie załącznika do niniejszego postanowienia
  S 3. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Rzekuń, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz
  Państwowej Komisji Wyborczej
  S 4. Na postanowienie v.yborcom w liczbie co najmniej 15 przy•sługuje prawo wniesienia skargi do
  Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni daty podania postanowienia
  do publicznej niadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura
  Wyborczego w Ostrołęce. Skargę •Amosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce L Zgodnie
  z aft. 9 1 Kodeksu nyborczego przez upływ terminu do Mliesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia
  skargi Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce L
  S 5. Postanowienie uchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazołvieckiego oraz podaniu do publicmej wiadomości na stronie internetowej Delegatury
  Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce i w sposób złyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Rzekuń.
  Komisarz Wyborczy
  w Ostrołęce
  Kamil Skwiot
  OCDEF037-BB56-4ED6-nog-8E690E617344_ Podpisany

  Załącznik do postanowienia Nr 93 2023
  Komisarza Wyborczego w Ostrołęce
  z dnia 29 sierpnia 2023 r.
  Podział Gminy Rzekuń na stale obwody glosowania
  Numer
  obwodu
  2
  4
  6
  7
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  Granice obwodu glosowania
  sołectwa: Daniszewo, DAVț,cz, Goworki
  sołectwo Borawe
  sołectwa: Korczaki
  sołectwa: Ołdaki, Przytuły Stare
  sołectwo
  sołectwo Tobolice
  sołectwo Susk NO"
  sołect1.\T Łauy
  sołectwo Kamianka
  sołectwo Zabiele
  sołătwo Susk Stały
  sołectwa: Rozwory, Przytuły Nowe
  sołectwa: Nowa Wieś Wschdnia,
  Tedorowo
  Siedziba (»wodowej Komisji Wyborczej
  Szkoła Podstaumva im. gen. Józefa Bema
  w Rzekuniu (sala gimnastyczna),
  uL Nowa 7, 07-411 Rzekuń
  Szkoła Pcdstaumva im. gen. Józefa Bema
  w Rzekuniu, ul. Szkolna 1
  07-411 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
  w Borawem, Borawe 107, 07411 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im. Mieczysława
  Czychowskiego w Dzbeninie ,
  Dzbenin 6A, 07-410 Ostroł
  Szkoła Podstawowa w Ołdakach:
  Ołdaki 07-411 Rzekuń
  Szkoła Podstawowa im. ks. Antoniego Peksy
  ul
  w Laskowcu, Laskouiec
  90, 07-401 Ostroł
  Suietlica Gminna w Czarnowcu, Czarnowiec uL
  Dzikiej Róžy 2,
  07-411 Rzekuń
  Swietlica Gminna w Tobolicach,
  Tobolice3 07-410 Ostroł
  Swietlica Gminna w Susku Nov.ym:
  suskN 20:07-411 Rzekuń
  Šwietlica Gminna w Ławach:
  Ła 81 07-411 Rzekuń
  Swietlica Gmirma OSP w Kamiance, Kamianka
  41B: 07-411 Rzekuń
  Świetlica Gminna w Zabielu,
  Zabiele 07-411 Rzekuń
  Swietlica Gmirma w Susku Stałym,
  susk-s 9 07-411 Rzekuń
  Swietlica Gminna w Rozworach, Rozłvors 38: 07
  411 Rzekuń
  Swietlica Gminna w Nowej Wsi Wschodniej,
  Nowa Wi eś Wschodnia 27 07-411 Rzekuń
  OCDEF037-BB56-4ED6-nog-8E690E617344_ Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 31-08-23 14:30
 • Czas udostępnienia: 31-08-23 14:30

Historia zmian

8698 Modyfikacja Postanowienie Nr 93 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z 31-08-2023 14:39:19 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8697 Modyfikacja Postanowienie Nr 93 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z 31-08-2023 14:39:17 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
8696 Modyfikacja Postanowienie Nr 93 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z 31-08-2023 14:31:12 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8695 Dodanie Postanowienie Nr 93 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z 31-08-2023 14:31:11 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2