Postanowienie Nr 98/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Rzekuń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 • POSTANOWIENIE_98_Zakl_Karny.pdf
  NR 98/2023
  KOMISARZA "YBORCZEGO W OSTROŁĘCE 1
  z dnia 31 sierpnia 2023 r.
  w sprawie utworzenia Mlrębnego obwodu glosowania w Gminie Rzekuń w "Tborach do Sejmu
  Rzeczy1M)spolitej Polskiej i do Senatu Rzeczy1M)spolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października
  2023 r.
  Na podstawie art. 12 S 4 i 11 ustav.y z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks uyb„orczy• (Dz. U. z 2022 r.
  poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I postanawia, co następuje:
  S l. Tworzy się 1 odrębny obwód głosowania w Gminie Rzekuń: ustala się jego numer, granice oraz
  siedzibę obwodowej komisji łvyborczej, wuyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:
  Numer obw(Klu
  osowama
  16
  Granice obwodu glosowania
  Zakład Karny w Przytułach Starych
  Siedziba Obwcxlowej Komisji
  borcze•
  Zakład Karny w Przytułach Stałyă
  Przytuły Stare
  ul. Głónna 32 07411 Rzekuń
  S 2. Postanowienie podlega przekazaniu Wójtowi Gminy Rzekuń, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz
  Państwowej Komisji Wyborczej
  3. Na postanowienie v.yborcom w liczbie co najmniej 15 przy•sługuje prawo wniesienia skargi do
  Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni daȚ podania postanowienia do publicznej
  uiadomości poprzez opublikowanie na stronie intemetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
  w Ostrołęce Skargę •Amosi się za pośrednicnvem Komisarza Wyborczego w Ostrołęce L Zgodnie z alt 9 S
  1 nyborczego przez upływ terminu do Imiesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi
  Komisarzowi Wyborczemu w Ostrołęce L
  S 4. Postanowienie uchodzi w Zycie z dniem podpisama i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
  Województwa Mazołvieckiego oraz podaniu do publicmej wiadomości na stronie internetowej Delegatury
  Krajowego Biura WybDrczego w Ostrołęce i w sposób złyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Rzekuń.
  Komisarz Wyborczy
  w Ostrołęce
  Kamil Skwiot
  ACA3A2203-5A51-4A16-A826-B3A74120612E_ Podpisany

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 31-08-23 11:24
 • Czas udostępnienia: 05-09-23 11:24

Historia zmian

8703 Modyfikacja Postanowienie Nr 98/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 31 sierpnia 2023 r. z 05-09-2023 11:28:13 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
8702 Dodanie Postanowienie Nr 98/2023 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 31 sierpnia 2023 r. z 05-09-2023 11:28:11 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2