Komunikat Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 • informacja_kandydat_komisja_terytorialna.pdf
  KOMUNIKAT
  Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I
  z dnia 16 lutego 2024 r.
  w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych
  komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
  województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
  burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  W związku z art. 178 I pkt 2 oraz S 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
  (Dz. U _ z 2023 r. poz 2408) informuję: Że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których
  zawiadomienia o ufixorzeniu komitetu wyborczego zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy,
  mogą zgłaszać kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.
  Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych dokonują
  pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach stosując formularze
  i przepisy uchwały nr 25/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie
  sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia
  oraz zasad powoływania tych komisji: w tym trybu przeprowadzania losowania: w wyborach do rad
  gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
  burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 104)
  Zgłoszenia należy składać do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I w terminie do dnia
  22 lutego 2024 r.
  w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce:
  uL gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15: 07 410 Ostrołęka, — wejście prawe, pokój 1 19,
  w dni robocze w godzinach pracy: tj. od 8:00 do 16 00 lub listownie pocztą tradycyjną na adres jw.
  O dotrzymaniu terminu, o którym mowa w Komunikacie: decyduje data otrzymania dokumentu przez
  Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I, nie zaś data stempla pocztowego.
  Stosowny formularz zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  dostępny jest na stronach internetowych : ostroleka_kbw _gov_pl oraz pkw _gov_pl w zakładkach. wzory
  dokumentów/wybory samorządowe i referenda lokalne.
  KOMISARZ WYBORCZY
  w Ostrołęce I
  /-/ Kamil Skwiot

 • komunikat_kandydat_komisja_teryt.pdf
  KOMUNIKAT
  Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II
  z dnia 16 lutego 2024 r.
  w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych
  komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików
  województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
  burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  W związku z art. 178 I pkt 2 oraz S 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy
  (Dz. U _ z 2023 r. poz 2408) informuję: Że pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których
  zawiadomienia o ufixorzeniu komitetu wyborczego zostały przyjęte przez właściwy organ wyborczy,
  mogą zgłaszać kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych.
  Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych dokonują
  pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych biorących udział w wyborach stosując formularze
  i przepisy uchwały nr 25/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie
  sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia
  oraz zasad powoływania tych komisji: w tym trybu przeprowadzania losowania: w wyborach do rad
  gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów,
  burmistrzów i prezydentów miast (M. P. poz. 104)
  Zgłoszenia należy składać do Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II w terminie do dnia
  22 lutego 2024 r.
  w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ostrołęce:
  uL gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 15: 07 410 Ostrołęka, — wejście prawe, pokój 1 19,
  w dni robocze w godzinach pracy: tj. od 8:00 do 16 00 lub listownie pocztą tradycyjną na adres jw.
  O dotrzymaniu terminu, o którym mowa w Komunikacie: decyduje data otrzymania dokumentu przez
  Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II, nie zaś data stempla pocztowego.
  Stosowny formularz zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  dostępny jest na stronach internetowych : ostroleka_kbw _gov_pl oraz pkw _gov_pl w zakładkach. wzory
  dokumentów/wybory samorządowe i referenda lokalne.
  KOMISARZ WYBORCZY
  w Ostrołęce II
  /-/ Krystyna Kołota

 • zalacznik_wniosek_kandyd_komisja_teryt_pdf.pdf
  Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
  do organów jednostek samorządu terytorialnego
  o h na dzień 7 kwietnia 2024 r.
  Nazwa komitetu wyborczego
  Zgłoszenia dokonuje
  (zaznaczyć wła Sciwe)
  pełnomocnik wyborczy
  o soba uponzžmona
  przez pełnomocnika uyborczego
  Dane osoby dokonującej zgłoszenia kandydatów na członków komisji
  Drusie
  Dokonuję zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  powiatowa, miejska:
  _2024r.
  dokonujžce zgłc•.ia)
  UWAGA!
  Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia
  upoważnienie lub jego kopię (z oryginałem do wglądu).
  Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie
  Data
  zgłoszenia
  Liczba zgłoszonych kandydatów
  (czytelny podpis osoby przyomująceo zgłoszeme)
  Strona nr 1
  * PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

  Załącznik do zgłoszenia *
  KANDYDAT NA CZŁONKA — KOMISJI WYBORCZEJ
  , , miejskiej:
  miej
  Nazwa komitetu "Nborczego
  Dane kandydata na członka komisji
  Nazwisko
  zamieszkania Gmina
  (zgodny z adresem ujęcia
  w Centralnym Rej estrze
  Wyborców
  w stałym
  obwodzie glosowania)
  Ulica
  Poczta
  PESEL
  Adres
  Drugie imł ę
  Miejscowość
  Nr domu
  Nr lokalu
  Ośxviadczam: że u-yražam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej uryžej komisji oraz, że
  posiadam prawo wybieralności do Sejmu potwierdzone ujęciem w Centralnym Rejestrze Wyborców w
  stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały albo adresem stałego
  zamieszkania i spełniam pozostałe wymogi określone w Kodeksie uyborczym
  2024 r.
  komisjo
  Strona nr 2
  * PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

  Załącznik do zgłoszenia *
  KANDYDAT NA CZŁONKA — KOMISJI WYBORCZEJ
  , , miejskiej:
  miej
  Nazwa komitetu "Nborczego
  Dane kandydata na członka komisji
  Nazwisko
  zamieszkania Gmina
  (zgodny z adresem ujęcia
  w Centralnym Rej estrze
  Wyborców
  w stałym
  obwodzie glosowania)
  Ulica
  Poczta
  PESEL
  Adres
  Drugie imł ę
  Miejscowość
  Nr domu
  Nr lokalu
  Ośxviadczam: że u-yražam zgodę na powołanie mnie w skład wskazanej uryžej komisji oraz, że
  posiadam prawo wybieralności do Sejmu potwierdzone ujęciem w Centralnym Rejestrze Wyborców w
  stałym obwodzie głosowania zgodnie z adresem zameldowania na pobyt stały albo adresem stałego
  zamieszkania i spełniam pozostałe wymogi określone w Kodeksie uyborczym
  2024 r.
  komisjo
  Strona nr
  * PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Komisarz Wyborczy w Ostrołęce I
 • Wprowadził(a): Małgorzata Paśnikowska
 • Czas wytworzenia: 20-02-24 08:15
 • Czas udostępnienia: 20-02-24 08:15

Historia zmian

9744 Modyfikacja K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 lutego 2024 r. z 20-02-2024 09:11:37 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Data modyfikacji
9743 Dodanie K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Ostrołęce II z dnia 16 lutego 2024 r. z 20-02-2024 09:11:35 dokonane przez Małgorzata Paśnikowska
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
 13. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2