1. Daniszewo - cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej
  1_-_Daniszewo_cmentarz_I_ws.pdf
  GEZ NR 1
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1. Nazwa: cmentarz wojenny z czasów I wojny Światowej 2 Czas powstania: 1915-1918 r.
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata alba mapa z zaznaczon}m stanowiskiem archeologicznym:
  C " "terenu cmentarza wo - enne o — widok z NW na SE
  3 _ Miejscowość:
  DANISZEWO
  4 _ Adres: Daniszewo
  dz. ged_ nr 171/2
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rej estr zabytków. nie

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Cmentarz wojenny na którym spoczywa nieznana liczba żołnierzy
  armii niemieckiej oraz być może amnii rosyjskiej: poległych na
  początku sierpnia 1915 r. lub zmarłych w lazarecie fimkcjonuJącym
  wówczas we wsł_
  Cmentarz położony bezpośrednio na póhłocny wschód cd drogi
  — Zapieczne, przy jej skrzyżowaniu z droga wiejską, prowadzącą do wsi
  Drwęcz; od północnego i południowego wschodu graniczy z
  zabudową. Cmentarz na planie prostokąta z półkolistym urystępem od
  północnego wschdu (miejscem przeznaczonym na krzyž i\lub
  pamiątkou-y obelisk): nawiązujący do narysu Świątyni z absydą;
  NE, SE i SW otoczony rowem; mogiły o ziemnych nasypach:
  pierwotnie oznakowane drewnianymi krzyżami, w okresie
  międzywojennym vv-ymienionymi na betonowe: numerowane płyty
  nagrobne (urykazy poległych przyporządkowane do kolejnych
  numerach na płytach znajdowały się w siedzibie gminy; zaginęły w
  czasłe II wojny Światowej). Obecnie zachowane są trzy płyty nagrobne
  nr 3, 4, 5 _ Brakuje płyty o nr 24: która znajdowała się na terenie
  cmentarza przed zniszczeniami w sierpniu 2020 r _
  Wartości:
  Cmentarz jest Świadectwem vvydarzeń historycznym o skali Światowej
  działań wojennych na froncie wschodnim I wojny Światowej oraz
  przykładem grobownictwa •A0jennego z tego okresu.
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  W sierpniu 2020 r _ powierzchnia nekropoli została zniwelowana;
  nasypy mogłł uyrównarłe; zaginęła większość płyt nagrobnych
  (zachowane trzy) brak innych elementów infrastruktury cmentarnej: w
  tym betonowego ogrodzenia urystawionego w okresie
  międzywoj ennym; część terenu cmentarza (cmentarnej działki
  geodezyjnej) zagarnięta (uygrodzona) przez sąsiadów _ Teren
  cmentarza zatarty brak czytelnych nasypów mogił.
  Rów graniczny zachowany w dobrym stanie. Obecnie zachowane są
  trzy płyty nagrobne — nr 3, 4, 5 _ Brakuje płyty o nr 24: która
  znajdowała się na terenie cmentarza przed sierpniem 2020 r.
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 2. Kamianka - cmentarz wiejski i wojenny z czasów II wojny światowej
  2_-_Kamianka_cmentarz_wiejski_i_wojenny.pdf
  GEZ NR 2
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1. Nazwa: cmentarz wiejski i wojenny z czasów II wojny
  2 Czas powstania: koniec XIX w.
  Światowej
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata alba mapa z zamaczon}m stanowiskiem archeologicznym:
  Teren cmentarza wiejskiego — widok z NW na SE; w praunym górnym roku mogiła zbiorowa z II wojny światowej, p•za ogrodzeniem kaplicy,
  widok z SW na NE
  3 _ Miejscowość:
  KAMIANKA
  4 _ Adres: Kamianka
  dz. ged_ nr 466
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rej estr zabytków. nie

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Cmentarz katolicki założony pod koniec XIX w. przy drewnianej
  kaplicy pw. Św. Anny. Prawdopodobnie kontynuuje tradycję grzebania
  zmarłych na znajdujących się tu wcześniej mogiłkach. W czasie II
  wojny Światowej pochowano tu dwie ofiary cywilne II wojny
  Światowej a bezpośrednio na północ od ogrodzenia cmentarza sześciu
  žohlierzy podziemia niepodległościowego.
  Cmentarz rozmieszczony na planie prostokąta. Czytelne
  napowierzchniowo groby znajdują się na od kaplicy. Poza
  ogrodzenłem cmentarza: bezpośrednio na północ niego: położona
  jest mogiła lub groby jednostkowe sześciu żołnierzy podziemia
  niepodległościowego poległych w 1944 r.
  Wartości:
  Cmentarz stanowi miejsce pamięci mieszkańców Kamianki oraz
  miejsce pochówku cywilnych ofiar II wojny Światowej i żołnierzy
  podziemia niepodległościowego
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  Cmentarz i położone poza jego obrębek groby żołnierzy podziemia
  niepodległościowego zachowane w dobrym stanie. Nie u-ymagają
  działań konsenvatorskich_
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 3. Kamianka - cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej
  3_-_Kamianka_cmentarz_I_ws.pdf
  GEZ NR 3
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1. Nazwa: cmentarz wojenny z czasów I wojny Światowej 2 Czas powstania: 1915-1918 r.
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata alba mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:
  C " "terenu cmentarza wo-enne o — widok z NEna SW
  3 _ Miejscowość:
  KAMIANKA
  4 _ Adres: Kamianka
  dz. ged_ nr 38
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rej estr zabytków. nie

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Cmentarz wojenny na którym spoczywa nieznana liczba żołnierzy
  armii niemieckiej i rosyjskiej: poległych między 25 sierpnia i 4
  września 1915 r.
  Cmentarz o powierzchni około 1 : 7 haz położony na wysokim:
  wschodnim brzegu Narwi, około km na zachód od centrum wsi
  Kamianka. W przestrzenł cmentarza vv-yraźnie zaznaczony podział na
  część z pochówkami żołnierzy armil niemieckiej (na planie
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  Mogiły częściowo zatarte: pozbawione nagrobków. W zachodniej
  części cmentarza z żołnierzy annii niemieckiej urządzone
  miejsce pamięci: które doprowadziło do napowierzchniowego zatarcia
  mogił w tej części nekropoli. Konieczne uczytelnienie całej przestrzeni
  cmentarza poprzez usunięcie samosiewek i podrostu oraz odtworzenie
  nasypów mogił ziemnych i ich oznakowanie.
  Łvydłužonego: regularnego ośmioboku) i żołnierzy armii rosyjskiej (na
  planie prostokąta). Obie części cmentarza wspólnym wałem i
  rowem. Wejścia na obie części cmentarza znajdowały się strony
  wschodniej _ Nasypy mogił - ziemne.
  Wartości:
  Cmentarz jest Świadectwem u-ydarzeń historycznym o skali Światowej
  działań wojennych na froncie wschodnim I wojny Światowej (walk o
  przyczółek podczas przełarny,vania linii Narwi przez armię niemiecką)
  oraz przykładem grobownictwa woj ennego z tego okresu.
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 4. Przytuły Stare - cmentarz przykościelny
  4_-_Przytuly_Stare_cmentarz_przykoscielny.pdf
  GEZ NR 4
  1. Nazwa: cmentarz przykościelny
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  2 Czas powstania: 1939 r
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron imała albo z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:
  3 _ Miejscowość:
  PRZYTUŁY
  STARE
  4 _ Adres: Przytuły Stare
  dz. ged_ nr 57
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rej estr zabytków. nie
  zachowan na terenie cmentarza
  bek
  — widok z SE na NW

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Cmentarz założony w 1939 r. jako miej sce Marii z
  zamordowanej przez żołnierzy Armii
  Czemonej 7 paźdzłemika 1939 r _
  Cmentarz położony w południowo-zachdniej części zabytkowego
  parku dworskiego. Znajdują się tu trzy groby: Marii z Jastrzębskich-
  Grochowskiej Aleksandra Mamińskiego i jednej meznanej osoby
  cywilnej _
  Wartości:
  Cmentarz jest Świadectwem wydarzeń histołycznych z czasów II
  wojny Światowej — terroru Armii Czerwonej _
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  Dwa groby _ Aleksandra Mamińskiego i jednej nieznanej osoby
  cywilnej zatarte Nagrobek na grobie Maril z
  Jastrzębskich-Grochowskiej i grób wraz z odnowione.
  Cmentarz nie urymaga działań konsenvatorskich_
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 5. Przytuły Stare - budynek gorzelni w dawnym zespole dworsko-folwarcznym
  5_-_Przytuly_Stare_gorzelnia.pdf
  GEZ NR 5
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1 _ Nazwa: budynek g orzelni w dawnym zespole dworsko- 2 Czas powstania: lata 20. XX w.
  folwarcznym
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:
  e,'2â
  3 _ Miejscowość:
  PRZYTUŁY
  STARE
  4 _ Adres: Przytuły Stare
  dz. ged_ nr 233 1: 233/2
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rej estr zabytków. nie
  Elewa€ a frontowa
  wa — widok z NW na SE

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Budynek wzniesiony w latach dwudziestych XX w jako część
  założenia folwarcznego majątku Grochowskich herbu Lubicz.
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  Budynek częściowo przekształcony. Pokrycia dachów — zmłenione_ W
  części mieszkalnej częściowo zatarty pierwotny kształt otworów
  okiennych. Wymagana konserwacja zachowawcza.
  Budynek na plame bryły rozczłonkowanej — dwudzielnej: mieszczącej
  właściwą gorzelnię i część mieszkalną. Wzniesiony z czerwonej,
  nietynkowanej cegły. Część z gorzelnią du-ukondygnacyjna: otwoły w
  pierwszej kondygnacji zamknięte płasko: w drugiej — kukłem pełnym
  W szczycie okulus_ Dach duruspadovv-y, szczyty osłonięte attykami.
  Część mieszkalna podpiwniczona: przykryta dachem chvuspadowym
  Wartości:
  Budynek stanowi przykład elementu zabudovvy przemysłowej
  folwarku z lat 20. XX w.
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 6. Przytuły Stare - park dworski
  6_-_Przytuly_Stare_park_dworski.pdf
  GEZ NR 6
  1. Nazwa: park dworski
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  2 Czas powstania: 2. połowa XIX w.
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron imała albo z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:
  3 _ Miejscowość:
  PRZYTUŁY
  STARE
  4 _ Adres: Przytuły Stare
  dz. geod. nr 57, 58/1: 58/2: 59: 60/1:
  61/1
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rejestr zabytków. 182 z dn. 27.01.1984
  ku
  widok z W na E

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Park założony w 2 połowie XIX w. jako część założenia dworsko-
  folwarczno-parkowego_ W latach 20. XX w. park wraz całym
  założeniem należał do rodziny Grochowskich herbu Lubicz
  Park krajobrazovvy założony na planie zbliżonym do kwadratu:
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  Pierwotna kompozycja zieleni częściowo zatafia_ Konieczna jest
  konserwacja zachowawcza drzewostanu _
  położony w centrum po północnej stronie drogi do miejscouości
  Ołdaki_ Z pierwotnej zachowały się nasadzenia welonowe
  i grupy drzew t-Aorzących wewnętrzną kompozycję.
  Wartości:
  Park jest przykładem kompozycji krajobrazowej założenia dworsko
  folwarczno-parkowego, charakterystycznej dla majątków ziemiańskich
  wschodniego Mazowsza.
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 7. Rzekuń, ul. Kościuszki - kościół rzymskokatolicki, parafialny p.w. Najświętszego Serca Jezusowego
  7_-_Rzekun_kosciol.pdf
  GEZ NR 7
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1. Nazwa: kościół rzymskokatolicki: parafialny p.w.
  Najświętszego Serca Jezusowego
  2 Czas powstania: 1912 r
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym:
  3 _ Miejscowość:
  RZEKUŃ
  4 _ Adres: Rzekuń: ul. Kościuszki
  dz. geod. nr 357
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rejestr zabytków. A-432 z dnia
  10.01.1974
  Widok
  kościoła z E na W -

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Kościół wzniesiony w 1912 r. w miejscu wcześniejszego,
  drewnianego. Inicjatorem budou-y był Ówczesny ksiądz proboszcz
  Stanisław Zebroxvski. Kościół zaprojektował Józef Pius Dziekoński.
  Prace uykończeniowe prowadzone były od 1914 r. Konsekracja
  kościoła miała miejsce w 1935 r.
  Kościół położony w centrum wsi, orientowany, wzniesiony w stylu
  neogotyckim: pseudobazylikoŁvy trójnawou-y z transeptem i
  zamkniętym trójbocznłe prezbiterium. Wzniesiony z czerwonej:
  nietynkowanej cegły: oszkarpowany, przykłyty• dachem
  wielopołaciou-ym pokrytym blachą. Wszystkie otwory zamknięte
  ostrołukowo. Fasada trzyosiowa z kruchtą flankowaną
  pięciokondygnacyjnymi wiežamł: przykrytymi hełmami wiežouymi_
  Szczyty osłonięte attykami schodkowymi
  Wartości:
  Kościół stanowi przykład architektury sakralnej z początku XX w
  charakterystycznej dla wschodmego Mazowsza.
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji
  Kościół zachowany w stanie dobrym: nie wymaga działań
  konserwatorskich
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  podpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 8. Rzekuń, ul. Kościuszki - cmentarz rzymskokatolicki, parafialny
  8_-_Rzekun_cmentarz_parafialny.pdf
  GEZ NR 8
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1. Nazwa: cmentarz rzymskokatolicki, parafialny
  2 Czas powstania: 1 _połowa XIX w.
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron imała albo mapa z zaznaczon}m stanowiskiem archeologicznym:
  3 _ Miejscowość:
  RZEKUŃ
  4 _ Adres: Rzekuń: ul. Kościuszki
  dz. geod. nr 101, 102
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rejestr zabytków. 226 z dn. 13.01.1986
  cmentarza z
  ; widok z NE na SW

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Cmentarz założony w pierwszej połowie XIX w _ z kaplicą uńundowaną
  w 1856 r. przez Mikołaja Glinkę: właściciela majątków w Susku i
  Szczawinie. Podczas wojny polsko-bolszewickiej na cmentarzu
  pochowano kilkudziesięciu żołnierzy armii polskiej poległych w
  sierpniu 1920 r.
  Cmentarz położony na północno-zachodnim skraju wsi.
  Rozmieszczony na planie prostokąta: otoczony murem z kamieni
  polnych. Układ grobów rzędoŁvy• W zachodniej części cmentarza
  zlokalizowana jest kwatera wojenna żołnierzy wojska polskiego
  poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej i II wojny Światowej
  Wartości:
  Cmentarz jest miejscem pamięci społeczności katolickiej parafii
  Rzekuń oraz miejscem spoczynku żołnierzy wojska polskiego
  poległych w sierpniu 1920 r. wojnie polsko-bolszewickiej i podczas I
  wojny Światowej.
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji
  Starodrzew — niezachowany. Większość grobów ze uspółczesnymi
  nagrobkami. Kwatera wojenna zachowana w starlie dobrym. Cmentarz
  nie uymaga działań konserwatorskich _
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  podpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 9. Rzekuń, ul. Kościuszki - ogrodzenie cmentarza parafialnego
  9_-_Rzekun_ogrodzenie_cmentarza.pdf
  GEZ NR 9
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1. Nazwa: ogrodzenie cmentarza parafialnego
  2 Czas powstania: połowa XIX w.
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron imała alba mapa z zaznaczon}m stanowiskiem archeologicznym:
  3 _ Miejscowość:
  RZEKUŃ
  4 _ Adres: Rzekuń: ul. Kościuszki
  dz. ged_ nr 101, 102
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rej estr zabytków. nie
  Brama w c
  u cmentarza, widok z SE na NW

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Mur wzniesiono w pierwszej XIX w. wokół założonego
  wówczas cmentarza parafialnego.
  Mur z kamienia polnego: nietynkowany przykryty ułórnie
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  Mur: brama i ńifiki zachoxvane w stanie dobrym. Niewielkie ubytki
  tynku w przyziemiu filarów bramy i jednej z flanek. Konieczne
  uzupełnienie ubytków tynku i konserwacja zachowawcza.
  betonou-ym parapetem. Brama i dwie flankujące ją ńLfiki, murowane z
  czerwonej cegły, otynkowane: umieszczone w południowo-wschodniej
  częścł mułu: na osi kaplicy. Otwory bramy i dwóch analogicznych
  ńurtek zamknięte ostrołukowo. Filary bramy i ńLfiek z prostokątnymi
  płycinami: przykryte daszkami du-uspadouymi pokrytymi blachą:
  zwieńczone analogicznymi: metaloqryrnł krzyżami łacińskimi _
  Wartości:
  Mur wraz z bramą cmentarną stanowią przykład architektury
  cmentarzy katolickich wschodniego Mazowsza z pierwszej i długiej
  połovvy XIX w.
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 10. Rzekuń, ul. Kościuszki - kaplica cmentarna w zespole cmentarza parafialnego
  10_-_Rzekun_kaplica_cmentarna.pdf
  GEZ NR 10
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1. Nazwa: kaplica cmentarna w zespole cmentarza
  parafi alnego
  2 Czas powstania: 1 _ połowa XIX w.
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron imała alba mapa z zaznaczon}m stanowiskiem archeologicznym:
  SKI
  3 _ Miejscowość:
  RZEKUŃ
  4 _ Adres: Rzekuń: ul. Kościuszki
  dz. ged_ nr 102
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rejestr zabytków. A-1489 z dn.
  13.03.2019r_
  Elewac a frontowa ka
  11c widok z SE na NW

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Kaplica uńmdowana w 1856 r. przez Mikołaja Glinkę: poświęcona w
  1857 r _ Kaplicę murował mistrz murarski — Teodor Złotowski:
  Wzniesiono ją w miejscu wcześniejszego grobowca rdu Glinków
  Fundatorarni wnętrza byli: Jerzy Majewski z Ostrołęki i
  Maria Glinka: żona Mikołaja.
  Kaplica neoklasycystyczna: wzniesiona na planie równoramiennego
  krzyża łacińskiego, muroxvana z cegły i kamienia polnego, częściowo
  otynkowana: przykryta dachem pokryty blachą.
  Elewacja frontowa rozczłonkowana tynkowanymi pilastrami.
  Złyzalitowany portal — otynkowany flankowany pilastrami i
  zwienczony tympanonem.
  Wartości:
  Kaplica stanoxvi przykład nieprzekształconej neoklasycystycznej
  architektury cmentarnej i Świadectw rodu Glinków: rodziny
  ziemiańskiej zasłużonej dla wschodniego Mazowsza
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  Kaplica zachowana w stanie dobrym. ubytki w tynku w
  przyziemiach części pilastrów _ Wymagane uzupełnienie ubytków
  tynku i konserwacja zachowawcza _
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 11. Susk Stary - dwór w zespole dworsko-parkowym
  11_-_Susk_Stary_dwor.pdf
  GEZ NR 11
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1. Nazwa: dwór w zespole &Aorsko-parkowym
  2 Czas powstania: 1770 r
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron imała alba mapa z zaznaczon}m stanowiskiem archeologicznym:
  Elewac a o odowa: widok z S W na NE
  3 _ Miejscowość:
  SUSK STARY
  4. Adres: Susk Stary
  dz. ged_ nr 132/4
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rejestr zabytków. 23/81/129 z dn.
  30.03.1981 r.

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Załožeme dworsko-folwarczno-parkowe mogło istnieć juž w drugiej
  połowie XVIII w. Od lat czterdziestych XIX w _ był własnością rdu
  Glinków. Dwór w obecnej formie powstał w 1925 r _ : w wyniku
  przebudou-y w stylu dworkovvym (polskim) wcześniejszego:
  osiemnastowiecznego dworu. Autorem projektu przebudoŁvy był
  architekt Rudolf Macur. W 1931 r. dwór został przejęty za długi przez
  Towarzystwo kredytowe Ziemskie i cztery lata później sprzedany
  Dominikowi Kibofiowi. Po II wojnie Światowej majątek został
  rozparcelowany. W latach pięćdziesiątych XX w. wnętrze dwom
  gruntownie przebudowano z przeznaczeniem na mieszkania
  pracowników PGR. Obecnie dwór jest własnością prywatną.
  Dwór założony na planie symetrycznej bryły rozczłonkowanej
  złożonej z prostokątnego korpusu: vv-ysunłętego przed dwa
  analogiczne, prostokątne skrzydła dostawione do Ścian szczytowych
  korpusu. Murowany z cegły: podpiwniczony: jednokondygnacyjny, z
  užytkou-ym poddaszem, otynkowany. Fasada ogrodowa
  pięcioosiowa z otworem drzwło•vvym umieszczonym w trzeciej osi:
  poprzedzonym otwartym gankiem. Trzecia oś zamknięta tympanonem
  z okulusem i herbem rodu Glinków_ Narożniki zdobione boniowaniem.
  Wartości:
  Dwór stanowi przykład nieprzekształconego: wzniesionego w stylu
  polskim: centralnego elementu założenia dworsko-folwarczno
  parkowego i jest Świadectw rodu Glinków: rodziny ziemiańskiej
  zasłużonej dla wschodniego Mazowsza.
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  IhÓr zachowany w złym stanie technicznym. Układ otworów
  okiennych częściowo zmieniony. Wymagany jest pilny remont i
  nadanie obiektowi nowej funkcji użytkowej która zapewni jego
  tnvanie z zachowaniem błyły i stylu architektonicznego.
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  ;
 12. Susk Stary - park w zespole dworsko-parkowym
  12_-_Susk_Stary_park_dworski.pdf
  GEZ NR 12
  KARTA ADRESOWA ZABYTKU
  1. Nazwa: park w zespole dworsko-parkowym
  2 Czas powstania: 4. Ćwierć XVIII w.
  7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do terenów lub stron imała alba mapa z zaznaczon}m stanowiskiem archeologicznym:
  3 _ Miejscowość:
  SUSK STARY
  4. Adres: Susk Stary
  dz. ged_ nr 132/4
  5 _ Przynależność administracyjna
  województwo - mazowieckie
  powiat: ostrołęcki
  gmina: Rzekuń
  6 _ Formy ochrony:
  Rejestr zabytków. A-461 z dn.
  27.01.1984r_

  8. Historia, opis i wafiošci
  Histońa:
  Park około 1900 r. w u-yniku przekomponowania
  wcześniejszego założenia parkowego. Autorem nowej kompozycji
  parkowej był ogrodnik-planista Stefan Celichowski.
  Park w stylu krajobrazou-ym z dobrze zachowanym: zróżnicowanym
  pod względem gatunkowym drzewostanem. Czytelne elementy
  kompozycji w postaci nasadzeń szpalerowych: welonouych i grup
  drzew oaz solitrów_
  Wartości:
  Park stanowi przykład dobrze zachowanego elementu kompozycji
  założenia dworsko-folwarczno-parkowego i jest Świadectw rodu
  Glinków: rodziny ziemiańskiej zasłużonej dla wschodniego
  Mazowsza
  Opracowano na podstawie karty zabytku oraz prac terenouych_
  9. Stan zachowania i dotyczące konserwacji
  Park zachowany w stanie dobrym: pielęgnowany _ Nie wymaga działań
  konserwatorskich _
  10. Wykonanie kam (autor: data i
  pdpis)
  dr hab. Maciej Karczewski: 17.06.2021
  11. Zatwierdzenie kafiy (podpis
  wojewódzkiego konserwatora
  zabytków) *
  8 dotycą dc
  zabytków i do

  .

 

 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Rzekuniu
 • Wytworzył(a)/ odpowiada za treść: Michalina Grala
 • Wprowadził(a): Michalina Grala
 • Czas wytworzenia: 04-07-23 12:28
 • Czas udostępnienia: 04-07-23 12:28

Historia zmian

4715 Modyfikacja Wykaz zabytków w Gminie Rzekuń z 11-07-2023 10:44:38 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Stan
4668 Modyfikacja Wykaz zabytków w Gminie Rzekuń z 10-07-2023 14:00:59 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Stan
4558 Modyfikacja Wykaz zabytków w Gminie Rzekuń z 04-07-2023 13:45:22 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
4548 Modyfikacja Wykaz zabytków w Gminie Rzekuń z 04-07-2023 12:46:06 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tekst wstępny
 2. Tekst
 3. Data modyfikacji
4547 Dodanie Wykaz zabytków w Gminie Rzekuń z 04-07-2023 12:44:29 dokonane przez Michalina Grala
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Data modyfikacji
 9. Autor modyfikacji
 10. Data opublikowania
 11. Dostęp
 12. Pola dodatkowe
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2