Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

 • ogloszenie.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14000 EURO
  Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
  Data zamieszczenia zamówiema w Biuletynie Zamówień Publicznych 17 02 2CH39 r
  Data zamieszczenia zamówiema na stronie U_G_ 17 02 2009 r.
  I. Zamawiający :
  1.1) Nazwa i adres
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail:
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18: w godz. od 8.00
  e-mail : mmierzej
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych wanmkÓw zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  Adres , na który należy składać oferȚ:
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18
  Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:.
  N ie dotyczy
  1.2) Rodzaj zamawiającego:
  Administracja samorządowa
  II : Przedmiot zamówienia :
  11. 1)Opis
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  Asfaltowanie drogi nr 1349 w Borawem
  II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
  -zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  II. 1.3 ) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowl arle
  11.1.4)Wspólny słownik zamówień (CPĐ
  Główny przedmiot
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  II. 2)Termin wykonania zamówienia: 31.08.2009 r
  III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium:
  me u-ymagane
  111.2) Warunki udziału
  W mogą brać udział •wy•konawcy : którzy
  -posiadają uprawnienia do uykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy
  nakładają posiadania takich uprawnień:
  -posiadają niezbędną wiedzę i doăviadczenie oraz potencjał techniczny: a także dysponują osobami

  zdolnymi do Arykonania zamówienła ,
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  -spehliają wanmki zawarte w SIWZ
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  w celu spełniema wamnkÓw uykonawcy dostarczą:
  1 _aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej- •wystawłonego nie wcześniej niž 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert:
  2_aktua1ne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z
  ( datoxvane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)
  3 _aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu ze składkami na społeczne — datou•ane
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert:
  4_aktua1na informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust
  1 pkt 9 ustawy pzp oraz w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustmvy pzp_
  5 _oświadczenie o spełnieniu wanmkÓw zawartych w art. 22 ustawy Prawo zamówień
  publicznych.
  IV: PROCEDURA
  IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg ni e ograniczony
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 12.03.2009 r do
  godz. 11.00
  Tennin ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofefi,
  Nie przewiduje Się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr IS w dniu 12.03.2009 r o godz.
  11.30.
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • siwz.pdf
  Nr DZP
  Rzekuń dnia 17 _02_2009 r
  2/2009
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  na asfaltowanie drogi nr 1349 w Borawem
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul_Kościuszki 33
  teł 029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony afi_39 ustavvy Prawo zamówień publicznych/
  3.Opis przedmiotu zamówienia :
  -asfaltowanie drogi nr 1349 w Borawem, w tym:
  -roboty pomiarowe na odcinku długości — 700 mb
  podbudowa z kruszywa łamanego — gr 20 cm ,
  warstwa — profilująca z betonu asfaltowego — gr 3 cm
  warstwa Ścieralna z betonu asfaltowego — gr 3 cm:
  uzupełnianie poboczy
  oznakowanie pionowe — 5 kpl:
  regulacja uysokościowa skrzynek zasuw i gazovvych — 12 szt
  przełożenie kabla telefonicznego — 410 mb,
  wykopanie rowów otxvartych uzdłuž wykonywanej nawierzchni bitumicznej — 1150 mb:
  4. Termin wykonania zamówienia:
  31 08 2009r
  5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
  tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się u-ykonawcy ,ktÓrzy słkłniają
  następujące warunki :
  -posiadają uprawnienia do urykonnvania określonej działalności lub
  czynności,ježeli ustaŁvy• nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny:a także
  dysponują osobami zdolnymi do •vvykonania zamówienia.
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówł enła:
  -nie podlegają Łvykluczeniu z o udzielenie zamówienia.
  -spełniają u.•anłnki zawarte w SIWZ
  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów ,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełnienia warunków udziału w
  I. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenłe o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej:ježeli odrębne przepisy uymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej :vv-ystawionego me wcześniej niž 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania wniosków o dopuszczemu o udzielenie zamówienła składania ofert
  2. z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem datowane nie wcześmej niż 3 miesiące
  przed tenninem składania ofert:
  3. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie
  datowane nie wcześniej niž 3 miesiące przed terminem składania oferť
  4. -aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1
  pkt 9 ustawy pzp oraz w za_kresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy pzp_

  5. oświadczeme o spełnieniu warunków zawartych w alt 22 ustovy• Prawo zamóu•ień
  publicznych
  7 .lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób uprawnionych do
  porozumiewania się z wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny -teL029 7617301 w 47 email: mmierzejewska@rzekun_net
  adres-07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska- pokój nr 1 8 w godz od g do 15
  oświadczenia i dokumenty mogą być składane drogą
  'kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/
  8. Wymagania dotyczące wadium:
  u•adium -nie wymagane
  9. Termin związania ofertą:
  30 dm od dnia złożenia oferty
  10.Opis przygotowania oferty:
  Każdy oferent złoży tylko jedną ofe:ltę
  Oferent:który złoży więcej niž jedną ofertę zostanie •wy•kluczony z
  Oferent poniesie wszelkie koszty z przygotowaniem ofe1Ț
  Oferent zdobędzie wszelkie informacje :ktÓre mogą być konieczne do
  przygotowania oferty i podpisania urnou-y
  Przed up"vem terminu składama ofert:zamawiający może zmodyfikować
  treść dokumentów. Każda zmiana stanle się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich
  oferentów.
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych
  Zamawiający przedłuży termin składania ofert: w celu umożliwienia oferentom uwzględniema w
  przygotowanych ofefiach zmian lub xvyjaśnień W tym przypadku M.szelkie prawa i
  zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
  terminowi
  Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o uyjaśnienia SIWZ w termime nie
  krótszym niž 6 dni przed terminem złożenia ofefi_ Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie i
  prześle jej treść do wszystkich oferentów:którzy odebrali SIWZ:bez podania danych oferenta
  pytającego.
  Ofefia powinna obejmować całość zamówłenia_
  Oferent określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty "mienione w ślepym kosztorysie
  .Pozycje , dla których oferent nie wpisze cen jednostkovwch,nie zostaną zapłacone ich
  wykonaniu i uwažać się ,že zostahy' ujęte w innych cenach "mienionych w ślepym
  kosztorysie. Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności
  umowy i nie będą podlegah/ zmianom z "jątkiem odgmviednich zapisów umowy.
  Wszelkie informacje finansowe należy podać w nouych złotych.
  Oferent zamieści ofertę w kopercie: która będzie zaadresowana na zamawłającego,na adres podany
  w pkt. 1 i będzie oznaczenia"Oferta na asfaltowanie drogi nr 1349 w Borawem”
  11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33 nie "Źnłej niż
  do dnia 12.03.2009 r do godzll.OO, pok. nr 18

  Wszystkie oferty otrzymane po tym termime będą zwrócone do oferentów bez otwierania
  Oferent może wprowadzić zmiany lub ŁvycofaĆ złożoną ofertę
  wanmkiem:že Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmłan lub
  wycofaniu przed tenninem składania ofert j _ w.
  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub •,vycofaniu oferty zostanie przygotowane opieczętowane
  i oznaczone zgodnie z pkt 10: a kołkrta zostanie oznaczona określeniami „zmłana" lub
  : ăvycofanie::
  Oferent nie może •wy•cofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofeŔ_
  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Oferentów:którzy zechcą przybyć
  w dniu określonym w pkt. 11 : do siedziby zamawiającego, nr 18 0 gdz_1130
  Przed otwarciem ofert:zamawłający poinformuje oferentów o kwocie jaką może przeznaczyć na
  realizację zamówienia. Pdczas otxvierarłia z ofertami Zamawiający ogłosi nazury
  oferentów i ceny ofertowe. Koperty oznaczone „wycofane” zostaną otwarte w pierwszej kolejnoŔc1_
  Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
  12.Opis obliczenia ceny:
  wig kosztorysu ofertowego
  1) Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
  uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w tym podatku od towarów i usług VAT:
  2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie:
  3) Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty ( okres związania ofertą)
  13.Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z
  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Przy •wyborze ofen zamawiający będzie kierował się jednym kryterium jakim będzie
  cena — 100%
  Zamawiający oferty wig poniższego uzonł:
  Cena =
  cena nałmzsza
  x 100 pkt
  cena oferty badanej
  Zamawiający przyzna zarnówieme oferentowi:którego ofefia będzie odpowiadać zasadom
  określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków
  zamówł
  Zamawiaj ący ofertę,j eželi
  -jest niezgodna z usta•Aą
  -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówiema:
  -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji:
  -zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamóxvienia:
  -została złożona przez u-ykonawcę Aykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówł enła
  -zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny:których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu
  -uykonawca w terminie 7 dni dnia otrzymania zau•iadomiema nie zgodził się na poprawienie
  omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny:
  -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów:
  Zamawiający powiadomi uszystkich Wykonawców biorących udział w
  Wykonawcę któły otrzymał największą liczbę punktów Zamawiający
  14.1nformacje o formalnościach ,jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu
  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

 • dokumentacja.zip
 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.20090326_2.pdf
  Rzekuń 27.03.2009 r
  zpNr 2/09
  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  W związku z prowadzonym przetargowym zgodnie z art 39
  ustavvy Prmxo zarnówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na urykonanie
  asfaltowania drogi nr: 1349 w Borawem — Gmina Rzekuń zawiadamia ofefia Firmy Drogi i
  Budowy Jan Kaczmarczyk Kacice 76 06-100 Pułtusk została uznana za korzystną za cenę netto:
  170.300:00 zł słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych netto:
  bnltto: 207 _ 766:00 zł słownie: dwieście siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych
  Zestau•ienłe złožonvch ofefi:
  Nr 1 _ Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe „HYDROBUD” Stefan Brzozowski ul.
  Targowa26B 07-410 Ostrołęka — za cenę netto: 228.899,60 zł słownie: dwieście dwadzieścia
  osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 260/100 złotych: , brutto: 279.257,51zł
  słownie: dwieście siedemdziesiąt dzłew1ęĆ tysięcy dxvieście pięćdziesiąt siedem 51 ICH) złotych
  Nr 2: Drogi i Mosty7 Jan Kaczmarczyk Kacice 76 , 06-100 Pułtusk — za cenę netto: 170.300:00 zł
  słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy trzysta złotych brutto: 207.766:00 zł: słoxvnie: dwieście siedem
  tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych
  Nr 3. Przedsiębiorstxvo Robót Drogowo — Mostowych „OSTRADA” Sp z o.o. ul. Lokalna 2
  07-410 Ostrołęka — za cenę netto: 203285,00 słownie: dwieście trzy tysiące dxvieście
  osiemdziesiąt pięć złotych bł-utto: 248 007,70 zł słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy
  siedem złotych '70/ ICH)
  Zestaxvienłe punktacji złožonvch ofert:
  Oferta nr 1
  170.300,00 : 228.899,60 = 0,74 x 74 p,
  Oferta nr 2 :
  170.300,00 : 170.300,00 -1 x IOOp.
  Oferta nr 3:
  170.300,00 : 203.285,00 = x = 84 p.
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka


 • ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.20090512_2.pdf
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZA-MÓ'MENIA
  Zamieszczanie obowiązko
  Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2009 Pozycja 30852
  I..ZAMAWIAJĄCY:
  LI .Nazwa i adres:
  Nazwa:
  Gmina Rzekuń
  Adres pocztowy:
  ul_KoŔciuszki 33
  Miejscowość :
  T elefon:
  029 7617301 w_47
  Kod :
  07-411
  Fax:
  029 7617302
  Woj ew"ztwo:
  mazowi eckie
  II.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  SEKCJA 11 : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  11.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  asfaltowanie drogi nr 1349 w Borawem
  11.1.2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  11.1.3. Określenie przedmiotu zamówienia:
  roboty na odcinku długości 700mb z kruszywa łamanego — gr 20 cm
  warstwa — profilująca gr 3 cm , warstwa Ścieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
  uzupełnienia poboczy oznakowanie kabla telefonicznego 410 mb urykoparłie rowów wzdłuż
  wykonywanej nawierzchni bitumicznej- 1150 mb
  11.1.4 WSPÓLNY SŁOMNIK ZAMÓ',VIEŃ ( CPV)
  Główny przedmiot: 45 _23 _30 ffl-9
  11.1.5. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
  częscł
  Wartość : 170300.00 Waluta - PLN
  SEKCJA IV : PROCEDURA
  IV.I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony
  IV.2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
  Zamówienie dotyczy projektWprogramu finansowanego ze śrdków Unii Eurołkjskiej
  Nie
  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  v.l. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 14/04/2009
  V.2. NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY,KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓMENIA:
  Nazwa :
  Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk
  Adres pocztou-y:
  Kacice 76
  Miejscowość:
  Kacice
  Kod :
  06-100
  Kraj województwo:
  mazowieckie
  V .4. INFORMACJE O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
  ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ ( bez VAT)
  Cena •vvybranej oferty 170300.00
  Ofefia z najniższą ceną: 170300 Oferta z najuyžszą ceną: 228899.60_Wa1uta: PLN
  Wójt Gminy Rzekuń


 • Czas wytworzenia: 28-02-24 17:24
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 17:24

Historia zmian

2109 Dodanie Asfaltowanie drogi nr 1349 w Borawem z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2