Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:
 • ogloszenie.20080422.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14CO EURO: odwołarłie nie przysługuje.
  Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
  Data zamieszczenia zamówiema w Biuletynie Zamówień Publicznych 21 04 2CH38 r
  I. Zamawiający :
  1.1) Nazwa i adres
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail :
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18: w godz. od 8.00
  e-mail :
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych wanmkÓw zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  Adres , na który należy składać oferty
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18
  Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:.
  N ie dotyczy
  1.2) Rodzaj zamawiającego:
  Administracja samorządowa
  II : Przedmiot zamówienia :
  11. 1)Opis
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  Asfaltowanie drogi w Borawem — w prawo za kościołem
  II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
  -asfaltowame drogi w Borawem w prawo za kościołem- zgodnie ze SST_
  II. 1.3 ) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowl arle
  Odwołanie nie przysługuj e
  11.1.4)Wspólny słownik zamówień (CPĐ
  Główny przedmiot
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  II. 2)Termin wykonania zamówienia: 31.0S.200S r
  III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium:
  me u-ymagane
  111.2) Warunki udziału
  W mogą brać udział •wy•konawcy : którzy
  -posiadają uprawnienia do uykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy
  nakładają posiadania takich uprawnień:

  -posiadają niezbędną wiedzę i doăviadczenie oraz potencjał techniczny: a także dysponują osobami
  zdolnymi do Arykonania zamówienia ,
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  -spehliają wanmki zawarte w SIWZ
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  w celu spełniema wamnkÓw uykonawcy dostarczą:
  1 _aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o \vpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej- •wystawłonego nie uczeŔniej niž 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert:
  2_aktua1ne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zalegarłiu z
  ( datoxvane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)
  3 _aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu ze składkami na społeczne — datou•ane
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert:
  4_aktua1na informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust 1
  pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych
  5 _aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust 1
  pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
  IV: PROCEDURA
  IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg ni e ograniczony
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 14.05.2008 r do
  godz. 11.00
  Tennin ofertą - 30 dni ostatecznego terminu składania ofefi:
  Nie przewiduje Się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr IS w dniu 14.05.2008 r o godz.
  11.30.
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • siwz.20080422.pdf
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  na asfaltowanie drogi w Borawem — w prawo za kościołem.
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul_Kościuszki 33
  teł 029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony afi_39 ustavvy Prawo zamówień publicznych/
  3.Opis przedmiotu zamówienia:
  -asfaltowanie drogi w Borawem — w prawo za kościołem w tym:
  -roboty pomiarowe — 873 mb:
  -profilowame i zagęszczanie istniejacej nawierzchni żwirowej na szerokości 6:50 m -5050m2:
  -xvarstwa górna podbudovvy z mieszanki kruszyw naturalnego i łamanego — gr _ 15 cm,- 3620 m2
  -xvarstwa Ścieralna z asfaltowego o grubości 5 cm — 3260 m2,
  -profilowame uzupehlianie i zagęszczarłie 4480m2:
  -oznakowanie pionowe — 12 kpL
  -oznakowanie poziome — jezdni farbą chlorokauczukową — przejścia dla pieszych- 4 m2:
  -mechaniczne Ścinanie drzew z karczowaniem pnł — 1 szt,
  -mechaniczne karczowanie krzaków — 0203 haz
  -roboty ziemne wykonywane koparkami -rÓw — 30m3.
  4. Termin wykonania zamówienia:
  31 08 2008r
  5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
  tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się u-ykonawcy ,ktÓrzy słkłniają
  następujące warunki :
  -posiadają uprawnienia do urykonnvania określonej działalności lub
  czynności,ježeli ustaŁvy• nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny:a także
  dysponują osobami zdolnymi do •vvykonania zamówienia.
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówł enła:
  -nie podlegają Łvykluczeniu z o udzielenie zamówienia.
  -spełniają u.•anłnki zawarte w SIWZ
  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów ,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełnienia warunków udziału w :
  1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej:ježeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej :vv-ystawionego me wcześniej niž 6 miesięcy przed upły,vem
  terminu składania wniosków o dopuszczeniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem datowane nie wcześmej niż 3 miesiące przed
  terminem składania ofefi:
  3. z ZUS lub KRUS o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne /datowane nie
  wcześniej niž 3 miesiące przed terminem składania ofelt”

  4. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego - w zakresie określonym w alt 24 ust 1
  pokł 9 ustawy Prawo zamówień publicznych uystawiona me wcześniej niż 6 miesięcy przed
  terminem składania ofefi:
  5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1
  pkt 4-8 ustawy Prawo zamówłeń publicznych -:wystawiona nie wcześnłej nłž 6 miesięcy przed
  terminem składania ofefi_
  7 .lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób uprawnionych do
  porozumiewania się z wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny -teL029 7617301 w
  adres-07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska- pokuj nr 1 8 w godz od g do 15
  oświadczenia i dokumenty mogą być składane drogą
  'kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/
  8. Wymagania dotyczące wadium:
  u•adium -nie wymagane
  9. Termin związania ofertą:
  30 dm od dnia złożenia oferty
  10.Opis sposobu przygotowania oferty:
  Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę
  Oferent:który złoży więcej niž jedną ofertę zostanie wykluczony z
  postq)owania_
  Oferent poniesie wszelkie koszȚ zxviązarłe z przygotowaniem oferty
  Oferent zdobędzie wszelkie informacje :ktÓre mogą być komeczne do przygotowania oferty i
  umovvy_
  Przed up"vem terminu składama ofert:zamawiający może zmodyfikować
  treść dokumentów. Każda zmiana stanle się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich
  oferentów.
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych_
  Zamawiający przedłuży termin składania ofert: w celu umożliwienia oferentom uwzględniema w
  przygotowanych ofefiach zmian lub xvyjaśnień W tym przypadku M.szelkie prawa i
  zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
  terminowi
  Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o uyjaśnienia SIWZ w termime nie
  krótszym niž 6 dni przed terminem złożenia ofefi_ Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmłe i
  prześle jej treść do wszystkich oferentów:którzy odebrali podania danych oferenta
  pytającego.
  Oferta powinna obejmować całość zamówłenia_
  Oferent określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty wymienione w Ślepym kosztorysie
  Pozycje zdła których oferent nie \vpisze cen jednostkouych:nie zostaną zapłacone po ich
  wykonaniu i uważać się będzie zostały ujęte w innych cenach uymienionych w Ślepym
  kosztołysie_ Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności
  umouy i nie będą podlegały zmianom z Łvyjątkiem odpowiednich zapisów urnouy
  Wszelkie informacje finansowe należy podać w noqych złotych
  Oferent zamieści ofertę w kopercie: która będzie zaadresowana na zamawłającego,na adres podany
  w pkt. 1 i będzie oznaczenia"Oferta na asfaltowanie drogi w Borawem ,w prawo za
  kościołem

  11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń ul_KoŔciuszki 33 nie "Źnłej niż
  do dnia 14.05.2008 r do godz. 11.00, pok. nr 18
  Wszystkie oferty otrzymane pn tym terminłe będą zwrócone do oferentów bez otwierania
  Oferent może wprowadzić zmiany lub ŁvycofaĆ złożoną ofertę
  wanmkiem:že Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmłan lub
  wycofaniu przed tenninem składania ofert j _ w.
  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub •,vycofaniu oferty zostanie przygotowane opieczętowane
  i oznaczone zgodnie z pkt 17: a kołkrta zostanie oznaczona określeniami „zmłana" lub
  : ăvycofanie::
  Oferent nie może •wy•cofać oferty i wprowadzić zmian po upbwie terminu składania ofeŔ_
  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Oferentów:którzy zechcą przybyć
  w dniu określonym w pkt. 11 : do siedziby zamawiającego, 18 0 gdz_1130
  Przed otwarciem ofert:zamawłający poinformuje oferentów o kwocie jaką może przeznaczyć na
  realizację zamówienia. Pdczas otxvierarłia z ofertami Zamawiający ogłosi nazury
  oferentów i ceny ofertowe. Koperty oznaczone „wycofane” zostaną otwarte w pierwszej kolejnoŔc1_
  Koperty wewnętrzne nie będą otwierane _
  12.Opis obliczenia ceny:
  w/g kosztorysu ofertowego
  13.Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z
  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Przy •wyborze ofen zamawiający będzie kierował się kryteriamł
  cena — 100%
  Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów _ Pozostałe
  mniej według formuły
  Cn/Cb x x 100% = liczba punktów
  gdzie :
  Cn — najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
  Cb-cena oferty rozpatrywanej ;
  100 — wskaźnik stały,
  100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
  Zamawiający przyzna zarnówienie oferentowi:którego ofefia będzie odpowiadać zasadom
  określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków
  zamówł
  Zamawiaj ący ofertę,j eželi
  -jest niezgodna z usta•Aą
  -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówiema:
  -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji:
  -zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamóvvienia:
  -została złożona przez u-ykonawcę uykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówł enła
  -zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny:których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu
  -uykonawca w terminie 7 dni dnia otrzymania zau•iadomiema nie zgodził się na poprawienie
  omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny:
  -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów:

 • dokumentacja.20080422.zip
 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.20080526.pdf
  Rzekuń 26.05.2008 r
  zp Nr _5/08
  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  W z prowadzonym postępowaniem przetargo•wym zgodnie z alt 39
  ustawy Prmxo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na •vvykonanie
  asfaltowania drogi w Borawem (w prawo za kościołem) — Gmina Rzekuń zawiadamia oferta
  Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostovv-ych „OSTRADA” Sp z O.O. ulLoka1na2 07-410
  Ostrołęka, została uznana za korzystną za cenę netto: 182.749:00 zł słownie sto osiemdziesiąt dwa
  tysiące siedemset czterdzieści dziewięć złotych netto:
  brutto: 222.953:78 zł słownie: dwieście du•adzieścia dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy
  78/100
  Nr 1 Przedsiębiorstxvo Robót Drogowo-Mostouych „OSTRADA” Sp z O C). ul. Lokalna 2
  07-410 Ostrołęka - za cenę netto: 182749:00 zł słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset
  czterdzieści dziewięć złotych ( brutto: 222.953:78 zł )
  Nr 2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo- Handlowe „HYDROBUD' Stefan Brzozowski
  ul_Targowa 26B 07-410 Ostrołeka—za cenę netto: 207.256:14 zł słownie: dwieście siedem
  tysiecy du•ieścłe pięćdziesiąt sześć 14 100 złotych (brutto. 25285249 zł).
  Zestawienie punktacji złožonvch ofert-
  Oferta nr 1
  222.953,78 : 222.953,78 = 1 x = 100 p,
  Oferta nr 2 :
  222.953,78 : 252.852,49 = 0,88 x = SS p .
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.20080611.pdf
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZA-MÓ'MENIA
  Zamieszczanie obowiązko
  Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 81969
  I..ZAMAWLAJĄCY:
  I. 1 Nazwa 1 adres:
  N azwa:
  Gmina Rzekuń
  Adres pocztowy:
  ul_KoŔciuszki 33
  Miejscowość
  T elefon:
  029 7617301 w_47
  Kod
  07-411
  Fax:
  029 7617302
  Woj ew"ztwo:
  mazowi eckie
  II.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  SEKCJA 11 : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  OPIS
  11.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  asfaltowanie drogi w Borawem — w prawo za kościołem
  11.1.2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  11.1.3. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Asfaltowanie drogi w Borawem w prawo za kościołem — zgodnie z SIWZ
  11.1.4 WSPÓLNY SŁOMNIK ZAMÓ',VIEŃ ( CPV)
  Główny przedmiot: 45.23_30 00-9
  11.1.5. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
  częscł
  Wartość : 182749.00 Waluta - PLN
  SEKCJA IV : PROCEDURA
  IV.I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony
  IV.2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
  Zamówienie dotyczy projektWprogramu finansowanego ze Unii EuroŔskiej
  Nie
  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  v.l. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - 10/06/2008
  V.2. NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY ,KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  Nazwa:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogouo — Mostowych OSTRADA Sp z O.O.
  Adres
  Ostrołęka
  Miej scowoŚĆ:
  Ostrołęka
  Kod
  07-410
  mazowieckie
  V.4. INFORMACJE O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
  ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ ( bez VAT)
  Cena •vvybranej oferty: 182749.00
  Oferta z najniższą ceną: 182749 00 Oferta z najuyžszą ceną: 182749_00
  Waluta: PLN
  inż. Bogusław Tyszka
  Wójt
  Gminy Rzekuń

 

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 16:55
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 16:55

Historia zmian

2100 Dodanie Asfaltowanie drogi w Borawem - w prawo za kościołem z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2