Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

 • ogloszenie.20091021.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — powyżej 14000 EURO
  Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
  Data zamieszczenia zamówienia w Biuletynie Zamóxvień Publicznych 21 _ 102009 r
  Data zamieszczenia zamówienia na stronie U_G_ 21 _ 10 2009 r.
  I. Zamawiający :
  1.1) Nazwa i adres
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail: pl
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18, w godz. 8.00
  e-mail : mmierzej
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  rzekun_pl
  Adres na który należy składać oferty
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18
  Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:.
  Nie dotyczy
  1.2) Rodzaj zamawiającego:
  Administracja samorządowa
  II : Przedmiot zamówienia :
  11. 1)Opis
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  Asfaltowanie ul. J. i Wrzosowej w oś. Leśniewo na odcinku dł
  240 mb_
  II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
  -zgodme z opisem zawartym w SIWZ
  II. 1.3 ) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowl arle
  11.1.4)Wspólny słownik zamówień (CPV)
  Główny przedmiot
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantovvych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  II. 2)Termin wykonania zamówienia: 31.12.2009 r
  III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium:
  me wymagane
  111.2) Warunki udziału
  W mogą brać udział wykonawcy :ktÓrzy
  uprawnienia do u-ykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustavvy
  nakładają posiadania takich uprawnień:

  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny: a także dysponują osobami
  zdolnymi do Aykonania zamówienła ,
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  -spehliają wamnki zawarte w SIWZ
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  w celu słkłnienia ww wamnkÓw •,vykonawcy dostarczą:
  1 _aktualny odpis z właściwego rejestru aktualne zaświadczenie o wpłsie do ewidencji
  działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej- •wy•stawionego nie wcześniej niž 6 miesięcy przed upbwem
  terminu składania ofert.
  2. u-ykaz osób odpowiedzialnych za •vvykonanie zamówienia wraz z uprawnienłamł_
  3 _aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z
  ( datowane nie wcześnłej niż 3 miesiące przed tenninem składania ofert)
  4_aktua1ne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne — datou•ane
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert:
  5 _aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust
  1 pkt 9 ustawy pzp oraz w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8 ustmvy pzp_
  6_oŚwiadczenie o spełnieniu wanunkÓw zawartych w art. 22 ustavvy Prawo zamówień
  publicznych.
  IV: PROCEDURA
  IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg nieograniczony
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 12.11.2009 r do
  godz. 11.00
  Termin ofertą - 30 dni od ostatecznego tenninu składania ofefi:
  Nie przewiduje słę wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 w dniu 12.11.2009 r o godz.
  11.30.
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka


 • siwz.20091021.pdf
  Rzekuń dnia 21.10.2009 r
  Nr DZP - 15/2009
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  na asfaltowanie ulJ. Kochanowskiego i Wrzosowej w Nowej Wsi Wschodniej , oś. Leśniewo..
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul Kościuszki 33
  teł 029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail rzekun@rzekun_pl
  2. Tryb udzielenia zamówienia :
  przetarg nieograniczony aft 39 ustavvy Prawo zamówłeń publicznych/
  3.Opis przedmiotu zamówienia :
  -asfaltowanie ulicy J. Kochanowskiego i Wrzosowej w Nowej Wsi Wschodniej oś.
  Leśniewo:
  asfaltowanie ulicy J _ Kochanowskiego i Wrzosowej na odcinku 240mb w za_kresie wykonania
  nawierzchni bitumicznej - 2 w-wy gr. 3 cm oznakowanie pionowe — 12 szt profilowanie i
  zagęszczanie
  4. Termin wykonania zamówienia:
  31_122009r
  5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych
  warunków :
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy słkłniają
  warunki
  -posiadają uprawnienia do wykonywania zamówienia:
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej •wykonanie
  zam enła:
  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów ,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  I. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczeme o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej *wystawione nie wcześniej niž 6 miesięcy przed upływem terminu
  składarłia ofen _
  2. z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z datowane me wcześniej niž 3 miesiące
  przed terminem składania ofert:
  3. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie
  datowane nie wcześniej niž 3 miesiące przed terminem składania oferť
  4. -aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 :ust 1
  pkt 9 ustawy pzp oraz w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy pzp_
  5. oświadczenie o spełnieniu wamnkÓw zawa_1Țch w art 22 ustawy Prawo zamówień
  publicznych
  7 .lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób uprawnionych do
  porozumiewania się z wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny -teL029 7617301 w 47 :e-mail:
  adres-07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska- pokój nr 1 8 w godz od g do 15
  oświadczenia i dokumenty mogą być składane drogą

  'kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/
  8. Wymagania dotyczące wadium:
  xvadium -nie wymagane
  9. Termin związania ofertą:
  30 dm od dnia złożenia oferty
  10.Opis przygotowania oferty:
  Każdy oferent złoży tylko jedną ofe:ltę
  Oferent:który złoży więcej nłž jedną ofertę zostanie •wykluczony z
  postq)owanł a.
  Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofe1Ț
  Oferent zdobędzłe wszelkie informacje : które mogą być konieczne do
  przygotowania oferty i podpisania umoŁvy _
  Przed upłyvvem terminu składania ofert:zamawiający może zmodyfikować
  treść dokumentów. Każda zmiana stanle się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich
  oferentów.
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  Zamawiający przedłuży termin składania ofert:w celu umożliwienia oferentom uwzględniema w
  przygotowanych ofefiach zmian lub •,vyjaśnień W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
  zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
  terminowł
  Oferent może nvrÓCIĆ się na piśmie do zamawiającego o vvyjaśnłenia SIWZ w terminie nie
  krótszym niž 6 dni przed terminem złożenia ofefi_ Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie i
  prześle jej treść do uszystkich oferentów:którzy odebrali SIWZ:bez danych oferenta
  pytającego.
  Ofefia powinna obejmować całość zamówienia.
  Oferent określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty vwmienione w ślepym kosztorysie
  .Pozycje ,dla których oferent nie wpisze cen jednostkovwch,nie zostaną zapłacone ich
  wykonaniu i uwažać się ,že zostały ujęte w innych cenach "mienionych w ślepym
  kosztorysie. Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności
  umowy i nie będą podlegah/ zmianom z "jątkiem odgmqiednich zapisów umowy.
  Wszelkie informacje finansowe należy podać w nouych polskich złotych
  Oferent zamieści ofertę w będzie zaadresoxvana na zamawiającego,na adres podany
  w pkt 1 i będzie oznaczenia"Oferta na asfaltowanie ul. J. Kochanowskiego i
  Wrzosowej w Nowej Wsi Wschodniej oś. Leśniewo”
  11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń ul. Kościuszki 33 nie późnłej niż
  do dnia 12.11.2009 r do godz. 11.00, pok. nr IS
  Wszystkie oferty otrzymane po tym terminie będą zwr&one do oferentów bez otwierania
  Oferent może uprowadzić zmiany lub ŁvycofaĆ złożoną ofertę pod
  wanmkiem:že Zamawiający otrzyma pisemne powiadomieme o wprowadzeniu zmian lub
  wycofaniu przed tenninem składama ofert j w.
  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub •,vycofaniu oferty zostanie przygotowane opieczętowane
  i oznaczone zgodnie z pkt 10, a zostanie dodatk0\A0 oznaczona określeniami „zmiana" lub
  , :wycofanie”
  Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofen
  Zamawiający otworzy z ofertami i zmianami w obecności Oferentów:którzy zechcą przybyć
  w dniu określonym w pkt. 11: do siedziby zamawiającego, nr 18 0 gdz_1130
  Przed otwarciem ofert:zamawłający poinformuje oferentów o kwocie jaką może przeznaczyć na
  realizację zamówienia. Pdczas otwierania z ofertami Zamawiający ogłosi nazu-y
  oferentów i ceny ofertowe. Koperty oznaczone „wycofane” zostaną otwarte w pienvszej kolejności.
  Koperty wewnętrzne nie będą otwierane

  12.Opis obliczenia ceny:
  1) Ofefia musi zawierać ostateczną sumałyczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
  uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w tym podatku od towarów i usług VAT:
  2) Cena muSI być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie:
  3) Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty ( okres związania ofertą)
  13.Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z
  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Przy •wy•borze ofen zamawiający będzie kierował się jednym kryterium jakim będzie
  cena — 100%
  Zamawiający oferty wig urzonł:
  Cena =
  cena naJmzsza
  x 100 pkt
  cena oferty badanej
  Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi:którego ofefia będzie odpowiadać zasadom
  określonym w ustaxvie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych wamnkÓw
  zamówłenła.
  Zamawiający drzuci ofenę:j eželi:
  -jest niezgodna z usta•Aą
  -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  -jej złożenie stanoxvi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji:
  -zaxviera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamóxvienła:
  -została złożona przez uykonawcę •wykluczonego z udziału w o udzielenie
  zam ema
  -zau•iera omyłki rachunkowe w obliczemu ceny:których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu
  -uykonawca w tenninie 7 dni dnia otrzymania zawiadomiema nie zgodził się na poprawienie
  omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
  -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów:
  Zamawiający wszystkich Wykonawców biorących udział w
  Wykonawcę któły otrzymał największą liczbę punktów Zamawiający
  14.1nformacje o formalnościach „jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferȚ w celu
  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  1) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawałta zostanie z uwzględnieniem
  postanowień
  2) Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej , po upływie terminu przewidzianego na Mliesienie
  protestu i
  3) O miejscu i terminie podpisania umou,y Zamawiający odrębnym pismem
  Po 7 dniach od dnia otrzymania zawiadomienia o przyznaniu zamówienia oferent którego
  oferta została u-ybrana jest do umowy
  15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania ummvy:
  -nłe u-ymagane
  16.1stotne dla stron postanowienia ,które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

 • dokumentacja_20091028.zip
 • zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.20091116_2.pdf
  Rzekuń 16.11.2009 r
  ZpNr15 09
  ZAWIADOMIENIE
  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  Wójt Gminy Rzekuń działając zgodnie z alt. 93 ust 3 ustavvy z dnia 29
  stycznia 2004 r — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007 r Nr 223 , poz. 1655 )
  zawiadamia o umewažnłeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na asfaltowanie
  ulicy J. i Wrzosowej w Nowej Wsi Wschodnłej oś.Lesniewo_
  zostało umewažnłone na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy — zamówień
  publicznych (tj. Dz. U. Z 2007 r Nr 223 : poz. 1655)
  UZASADNIENIE:
  W uyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
  W związku z pouyžszym postanowiono jak w sentencji.
  inż. Bogusław Tyszka
  W Ójt Gminy Rzekuń

 • Czas wytworzenia: 12-07-24 20:26
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 20:26

Historia zmian

2127 Dodanie Asfaltowanie ul. J. Kochanowskiego i Wrzosowej w NWW oś. Leśniewo na odcinku dł. 240 mb z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2