Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

 • ogloszenie_20100514.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14000 EURO
  Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
  Data zamieszczenia zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 14_05_2010
  Data zamieszczenia zamówienia na stronie LT_G_ 14 052010
  I. Zamawiający :
  1.1) Nazwa i adres
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail: pl
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18, w godz. od 8.00
  e-mail : mmierzej
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  - 15.00
  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej Gminy
  rzekun_pl
  Adres na który należy składać oferty
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18
  Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:.
  Nie dotyczy
  1.2) Rodzaj zamawiającego:
  Administracja samorządowa
  II : Przedmiot zamówienia :
  11. 1)Opis
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  Asfaltowanie ulicy Krótkiej w Rzekuniu
  II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
  1. roboty pomiarowe na odcinku dł. 316 mb
  2. regulacja qysokościowa włazów studni ks. - szt. 9 ,
  3 podbudowa z mieszanki kruszyvv łamanych — gr 12 cm + 8 cm
  4. nawierzchnie bitumiczne dwie warstwy 3 i 4 cm
  5 _ oznakowanie pionowe — szt. 2.
  II. 1.3 ) Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
  11.1.4)Wspólny słownik zamówień (CPV)
  Główny przedmiot - 45 23_30 00_-9
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawierać umowy rarnoweJ
  II. 2)Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2010
  III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium:
  me wymagane
  111.2) Warunki udziału
  W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy :ktÓrzy
  -posiadają uprawnienia do uykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustaury
  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny: a także dysponują osobami
  zdolnymi do Aykonania zamówienła
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  -spehliają warunki zawarte w SIWZ.
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  w celu spełnienia warunków Arykonawcy dostarczą:
  1 _oświadczenie w trybie alt. 22 ust I usta•vvy Prawo zamówień publicznych
  2. Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustavvy Prawo zamówień publicznych.
  IV: PROCEDURA
  IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg nieograniczony
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 01.06.2010 r do
  godz. 11.00
  Termin związanła ofertą - 30 dni od ostatecznego tenninu składania ofefi,
  Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 w dniu 01.06.2010, o godz.
  11.30 .
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • siwz_20100514.pdf
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  asfaltowanie ulicy Krótkiej w Rzekuniu
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul_Kościuszki 33
  teł 029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Tryb udzielenia zamówienia :
  przetarg nieograniczony na ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
  publicznych ( Dz U. Z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z późn_ zm.)
  Wartość poqyžej 14.000 euro i mniej niž kwoty określone w Prezesa Rady
  Ministrów urydarłego na podstawie alt. 11 ust. g ustavvy Pzp_
  3.Opis przedmiotu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje
  3.1.
  3.2.
  3.3.
  3.5.
  roboty pomiarowe na dł. 316 nb,
  regulacja vv-ysokościowa włazów studni k_s_ - szt. 9
  podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych — gr 12 cm + g cm:
  nawierzchnia bitumiczna dwie warsfivy• 3 i 4 cm
  oznakowanie pionowe — szt. 2.
  4. Termin wykonania zamówienia:
  zakończenie 30.09 2010 r.
  5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
  tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy : którzy spełniają następujące warunki:
  -posiadają uprawnienia do urykonnvania określonej działalności lub
  czynnoścł:ježeli ustmvy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny:a także
  dysponują osobami zdolnymi do •vvykonania zamówienia.
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  -nie podlegają Łvykluczeniu z postępowania o udzieleme zamówienia.
  -spełniają xvamnki zawarte w SIWZ
  Zamawiający dokona cceny spełnienia warunków na podstawie złożonych oăviadczeń i
  dokumentów opisanych w poz. 6
  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów Gakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  I. oświadczenie o słkłnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie afi_ 22 ust 1
  ustau,-y Pra\A0 zamówień publicznych:
  2. oświadczenie o braku podstaw do u-ykluczenia z postępowama w tłybie art. 24 ust. 1
  ustau,-y Pra\A0 zamówień publicznych
  Dokumenty podmiotów zagranicznych:
  1. oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
  2. oświadczenie w trybie art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy Pzp
  Wymagane •,vyžej dokumenty należy przedłożyć w formie pisemnej lub kserokopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem

  Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
  7.1nformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób uprawnionych do
  porozumiewania się z wykonawcami:
  7.1. Wszystkie oświadczenia wnioski zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
  Wykonawcy przekazują pisemnie _ Pytania muszą być skierowane na adres Zamawiającego podany
  w pkt 1 nimejszej specyfikacji.
  72 Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą faksu na nr faksu podany w
  pkt 1 niniejszej specyfikacji warunków zamóxvienia_
  7 Zamawiający me dopuszcza możliwości porozumiewania się droga elektroniczną
  7 _4 Osoby uprawnione do porozumiewania się wz Wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny-tel_029 7617301 w 47
  e-mail
  adres-07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska : pok. nr 18 w godz od g do 15
  8. Wymagania dotyczące wadium:
  -nłe uymagane
  9. Termin związania ofertą:
  30 dm od dnia złożenia oferty
  10.Opis sposobu przygotowania oferty:
  1 _ Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę
  2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
  2 _Oferent:ktÓry złoży więcej niž jedną ofertę zostame wykluczony z postępowania.
  3 _Oferent poniesie wszelkie koszty związarłe z przygotowaniem oferty
  4 _Oferent zdobędzie wszelkie informacje :ktÓre mogą być konieczne do przygotowania
  oferty i podpisama urnou-y
  5 _Przed upływem terminu składania ofert: zamawiający może zmodyfikować
  treść dokumentów.
  6 _Každa zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich oferentów.
  7
  _Zamawiający przedłuży tennin składarłia ofert, w celu umożliwienia oferentom
  uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian lub Ayjaśnień W tym przypadku wszelkie
  prawa i zobowiązania zarnawłającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego tennmu
  będą podlegały nowemu terminoxvi_
  8 Wykonawca może się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ w
  tenninie nie krótszym niž 2 dni przed terminem złożenia ofefi_
  9 _Zamawiający udzieli na piśmie i prześle jej treść do wszystkich
  Wykonawców ,ktÓrzy odebrali SIWZ:bez podania danych oferenta pytającego.
  10. Oferta powinna obejmować całość zamówłenia_
  1 1 _ Wszelkie informacje finansowe należy podać w nouych polskich złotych.
  12 Wykonawca zarnieści ofertę w będzie zaadresoxvana na
  zamawiającego:na adres podany w pkt 1 i będzie posiadać oznaczenia”Oferta na
  asfaltowanie ulicy Krótkiej w
  13 _ Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do
  reprezentowania Wykonawcy,WykonawcÓw w obrocie prawnym zgodnie z danymi
  ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności
  gospodarczej lub Pełnomocnika
  14. W przypadku składania wspólnie oferty przez dw&h lub więcej Wykonawców ofełta i
  oświadczenia muszą być podpisane przez osoby posiadające Ikłnomocnictwo
  11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  1 _Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33 nie
  później niż do dnia 01.06.2010 do godzll.OO,pok. nr 18

  2 Wszystkie oferty otrzymane po tym terminie będą zwrócone do oferentów bez
  otwłerama
  3 _ Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod
  vvamnkiem:že zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
  zmian lub •wy•cofanłu przed tenninem składania ofert j _ w.
  4 _Powiadomienie o uprowadzeniu zmian lub u-ycofarłiu oferty zostanie przygotowane
  opieczętowane i oznaczone a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniami
  „zmiana” lub
  5 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu
  składania ofert.
  6 _Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności oferentów:którzy
  zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 11 : do siedziby zamawiającego: 18 0
  gdz_1130
  7 _Przed otwarciem ofert:zamawłający poinformuje oferentów o kwocie jaką może
  przeznaczyć na realizację zamówienia.
  8 _Pdczas otwierania kopert z ofeł-tami Zamawiający ogłosi naz-v\.y oferentów i ceny
  ofefiowe. Koperty oznaczone zostaną otwarte w pierwszej kolejności.
  Koperty wewnętrzne nie będą otwierane
  12.Opis sposobu obliczenia ceny:
  1) Oferta musł zawierać ostateczną sumaryczna cenę obejmującą wszystkie koszty z
  uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków w tym podatku towarów i usług VAT :
  2) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie:
  3) Cena nie może ulec zmianie przez okres xvažności oferty ( okres związania ofertą)
  13.Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z
  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  W toku dokonywania cceny złożonych ofen zamawiający może żądać wykonawców udzielenia
  wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofen
  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w
  obliczeniu ceny ,mezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców:którzy złożyli oferȚ
  Przy •wy•borze ofen zamawiający będzie kierował się kłyteriami
  cena ofertowa — znaczenie — 100 pkt
  X = cena najniższa w zł : cena badanej oferty w zł x 100 =
  Zamawiający przyzna zamówienie oferentowi:którego ofefia będzie zasadom
  określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych wamnkÓw
  zamówł
  Zamawiający ofertę $ eželi
  -3 est niezgodna z ustawą:
  -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych wanunkÓw zamówienia:
  -jej złożenie stanoxvi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji:
  -zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówiema:
  -została złożona przez uykonawcę Łvykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówł enła
  -zawiera omyłki rachunkowe w obliczemu ceny,któłych nie można poprawić lub błędy w obliczeniu
  -uykonawca : w terminie uryznaczonym przez zamawiającego nie zgodził się na poprawienie
  omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny:
  -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów:
  14.1nformacje o formalnościach ,jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu
  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  Niezwłocznie po •wy•borze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi uykonawców którzy

 • dokumentacja_20100514.zip
 • ogloszenie_o_wyborze_oferty_20100608.pdf
  OGŁOSZENIE
  O "'NBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wójt Gminy
  ul. Kościuszki 33
  07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie
  teł. (029) 7617301, fax (029) 7617302
  zawiadamia: że w wyniku postępowama prowadzonego zgodnie z afi_ 39 ustawy Prawo zamóu•ień
  publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na asfaltoxvanie ulicy Krótkiej w Rzekuniu—
  wybrano ofertę- Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp z o.o. uL Kolonie 7B 07
  411 Rzekuń-
  za cenę 99.564,72 zł netto słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt
  cztery złotych 72/100 i 121.468:96 zł bł-utto słounie: sto dxvadzieścia jeden tysięcy czterysta
  sześćdziesiąt osiem złotych: 96/100
  Przewidywany tennin zawarcia urnoury wdmu 16.06.2010 r.
  Streszczeme oceny i porownania złożonych ofert:
  Nr oferty
  2
  Nazwa i adres wykonawcy
  Przedsł ębiorsnvo Wielobranżowe
  ul. Kolonie 7B 07-411 Rzekuń
  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo
  Mostowych „OSTRADA:: Sp. z o_o_
  uL Lokalna 2 07-410 Ostrołęka
  Liczba punktów w
  kryterium Cena
  100
  73,5
  inž_ Bogusław Tyszka
  Wójt Gminy Rzekun
  Razem
  100
  73:5

 • ogloszenie_o_zawarciu_umowy_20100624.pdf
 • Czas wytworzenia: 12-07-24 18:59
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 18:59

Historia zmian

2134 Dodanie Asfaltowanie ulicy Krótkiej w Rzekuniu z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2