Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:
 • ogloszenie.20080714.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14CO EURO: odwołarłie nie przysługuje.
  Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
  Data zamieszczenia zamówiema w Biuletynie Zamówień Publicznych 14 07 2CH38 r
  Data zamieszczenia zamówiema na stronie U_G_ 14 07 2008 r.
  I. Zamawiający :
  1.1) Nazwa i adres
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail:
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18: w godz. od 8.00
  e-mail : mmierzej
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych wanmkÓw zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  Adres , na który należy składać oferȚ:
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18
  Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:.
  N ie dotyczy
  1.2) Rodzaj zamawiającego:
  Administracja samorządowa
  II : Przedmiot zamówienia :
  11. 1)Opis
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  Asfaltowanie ulicy Miłej w Korczakach
  II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
  -zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  II. 1.3 ) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowl arle
  Odwołanie nie przysługuj e
  11.1.4)Wspólny słownik zamówień (CPĐ
  Główny przedmiot
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  II. 2)Termin wykonania zamówienia: 31.10.2008 r
  III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium:
  me u-ymagane
  111.2) Warunki udziału
  W mogą brać udział •wy•konawcy : którzy
  -posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy

  nakładają posiadania takich uprawnień:
  -posiadają niezbędną Miedzę i dośxviadczenie oraz potencjał techniczny: a także dysponują osobami
  zdolnymi do Arykonania zamówienia ,
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  -spehliają wanmki zawarte w SIWZ
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  w celu spełniema wamnkÓw uykonawcy dostarczą:
  1 _aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o \vpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej- •wystawłonego nie uczeŔniej niž 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert:
  2_aktua1ne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z
  ( datoxvane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)
  3 _aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne — datou•ane
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofelt:
  IV: PROCEDURA
  IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg ni e ograniczony
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 06.08.2008 r do
  godz. 11.00
  Tennin ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofefi:
  Nie przewiduje Się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr IS w dniu 06.0S.200S r o godz.
  11.30.
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • siwz.20080714.pdf
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓMENIA
  na wykonanie podbudowy ulic: Srodkowej i Ogrodowej w Laskowcu
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul_Kościuszki 33
  teł 029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony afi_39 ustavvy Prawo zamówień publicznych/
  3.Opis przedmiotu zamówienia :
  -asfaltowanie ulicy Miłej w Korczakach w tym
  -roboty pomiarowe na odcinku długości — 153 mb,
  uykonanie vv-ykopów koryta pod nawierzchnię — 230 m3
  wykonanie studzienek ścieko•vvych chłonnych — 2 kpl,
  przełożenie kabla telefonicznego z jezdni w pas — 85 mb:
  dolna warstwa podbudou,-y z mieszanki kruszyw łamanego i naturalnego — gr 15 cm
  górna warstwa podbudouy— gr 10 cm - 860 m2
  warstwa -profilująca - gr 4 cm
  warstwa Ścieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej — gr 3 cm
  regulacja uysokościowa skrzynek zasuw wodociągoŁvych — 6 szt
  uzupełnianie i profilowanie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego
  pionowe znaki drogowe — 3 szt
  dtworzenie rowów drogowych w obrębie skrzyżowania z drogą powiatouą
  4. Termin wykonania zamówienia:
  - 860 m2
  5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
  tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się u-ykonawcy ,ktÓrzy słkłniają
  następujące warunki :
  -posiadają uprawnienia do urykonnvania określonej działalności lub
  czynności,ježeli ustaŁvy• nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny:a także
  dysponują osobami zdolnymi do •vvykonania zamówienia.
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówł enła:
  -nie podlegają Łvykluczeniu z o udzielenie zamówienia.
  -spełniają u.•anłnki zawarte w SIWZ
  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów ,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełnienia warunków udziału w :
  -aktualny odpis z właściwego rejestnł albo aktualne zaświadczenie o \vpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej:ježeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej :vv-ystawionego me wcześniej niž 6 miesięcy przed upły,vem
  terminu składania wniosków o dopuszczeniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  -z Urzędu Skarbowego o me zalegamu z podatkiem datou•ane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  terminem składania ofert:

  -z Zakładu Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
  datowane nie wcześniej niž 3 miesiące przed terminem składania oferť
  7 .lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób uprawnionych do
  porozumiewania się z wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny -teL029 7617301 w 47 :e-mail: mmierzejewska@rzekun_net
  adres-07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska- pokój nr 1 8 w godz od g do 15
  oświadczenia i dokumenty mogą być składane drogą
  'kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/
  8. Wymagania dotyczące wadium:
  u•adium -nie wymagane
  9. Termin związania ofertą:
  30 dm od dnia złożenia oferty
  10.Opis przygotowania oferty:
  Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę
  Oferent:który złoży więcej niž jedną ofertę zostanie •wy•kluczony z
  Oferent poniesie wszelkie koszty z przygotowaniem ofe1Ț
  Oferent zdobędzie wszelkie informacje :ktÓre mogą być konieczne do
  przygotowania oferty i podpisania urnou-y
  Przed up"vem terminu składama ofert:zamawiający może zmodyfikować
  treść dokumentów. Każda zmiana stanle się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich
  oferentów.
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych_
  Zamawiający przedłuży termin składania ofert: w celu umożliwienia oferentom uwzględniema w
  przygotowanych ofefiach zmian lub xvyjaśnień W tym przypadku M.szelkie prawa i
  zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
  terminowi
  Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ w termime nie
  krótszym niž 6 dni przed terminem złożenia ofefi_ Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmłe i
  prześle jej treść do wszystkich oferentów:którzy odebrali podania danych oferenta
  pytającego.
  Oferta powinna obejmować całość zamówłenia_
  Oferent określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty u-ymienione w Ślepym kosztorysie
  Pozycje zdła których oferent nie \vpisze cen jednostkouych:nie zostaną zapłacone po ich
  wykonaniu i uważać się będzie zostały ujęte w innych cenach uymienionych w Ślepym
  kosztołysie_ Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności
  umouy i nie będą podlegały zmianom z Łvyjątkiem odpowiednich zapisów urnouy
  Wszelkie informacje finansowe należy podać w noqych złotych
  Oferent zamieści ofertę w kopercie: która będzie zaadresowana na zamawłającego,na adres podany
  w pkt. 1 i będzie oznaczenia"Oferta na asfaltowanie ulicy Milej w Korczakach"
  11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń ul_KoŔciuszki 33 nie "Źnłej niż
  do dnia 06.0S.200S r do godz. 11.00, pok. nr 18
  Wszystkie oferty otrzymane pn tym terminłe będą zwrócone do oferentów bez otwierania
  Oferent może wprowadzić zmiany lub ŁvycofaĆ złożoną ofertę
  wanmkiem:že Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmłan lub
  wycofaniu przed tenninem składania ofert j w.

  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub uycofaniu oferty zostanie przygotowane opieczętowane
  i oznaczone zgodnie z pkt 1 7, a koperta zostanie dodatk0\A0 oznaczona określeniami „zmłana" lub
  : ăvycofanie::
  Oferent nie może •wy•cofać oferty i wprowadzić zmian po upbwie terminu składania ofeŔ_
  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Oferentów:którzy zechcą przybyć
  w dniu określonym w pkt. 11 : do siedziby zamawiającego, 18 0 gdz_1130
  Przed otwarciem ofert:zamawłający poinformuje oferentów o kwocie jaką może przeznaczyć na
  realizację zamówienia. Pdczas otxvierarłia z ofertami Zamawiający ogłosi nazury
  oferentów i ceny ofertowe. Koperty oznaczone „wycofane” zostaną otwarte w pierwszej kolejnoŔc1_
  Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
  12.Opis obliczenia ceny:
  wig kosztorysu ofertowego
  13.Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z
  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Przy •wyborze ofen zamawiający będzie kierował się kryteriamł
  cena — 100%
  Zamawiający przyzna zarnówieme oferentowi:którego ofefia będzie odpowiadać zasadom
  określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków
  zamówł
  Zamawiaj ący ofertę,j eželi
  -jest niezgodna z usta•Aą
  -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówiema:
  -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji:
  -zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamóxvienia:
  -została złożona przez u-ykonawcę Aykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówł enła
  -zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny:których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu
  -uykonawca w terminie 7 dni dnia otrzymania zau•iadomiema nie zgodził się na poprawienie
  omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny:
  -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów:
  14.1nformacje o formalnościach ,jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu
  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  Po 7 dniach od dnia otrzymania zawiadomienia o przyznaniu zamówienia (jednak nie
  niž do dnia 28 04 2CH37 r )oferent którego oferta została •,vybrana zobowiązany jest do
  podpisania umovvy
  15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  -nłe uymagane
  16.1stotne dla stron postanowienia ,które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umo'vy
  w sprawie zamówienia publicznego,ogólne warunki umowy albo wzór umowy ,jeżeli
  zamawiający wymaga od wykonawcy,aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
  publicznego na takich warunkach:
  xvzÓr umovvy stanowi załącznik nr 1 do SIWZ_
  17.pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania
  o udzielenie zamówienia:
  Oferentom,których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
  zamawiającego określonych w ustawie , :Prawo zamówień publicznych” zasad udzielania
  zamówień:przysługują odwoławcze
  Oferent ma prawo:
  -wnieŚĆ protest na ręce zarnawłającego w terminie 7 dni dnia w którym
  oferent lub mógł u•iadomoŚĆ o okolicznościach stanowiących podstawę jego

 • dokumentacja.20080714.zip
 • ogloszenie_o_zawarciu_umowy.20081001.pdf
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZA-MÓ'MENIA
  Zamieszczanie obowiązko
  Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 159480
  I..ZAMAWLAJĄCY:
  I. 1 Nazwa 1 adres:
  N azwa:
  Gmina Rzekuń
  Adres pocztowy:
  ul_KoŔciuszki 33
  Miejscowość
  T elefon:
  029 7617301 w_47
  Kod pocztowy:
  07-411
  Fax:
  029 7617302
  Woj ewództwo:
  mazowi eckie
  II.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  SEKCJA 11 : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  OPIS w słwz
  11.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  asfaltowanie ulicy Miłej w Korczakach
  11.1.2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  11.1.3. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Asfaltowanie ulicy Miłej w Korczakach— zgodnie z SIWZ
  11.1.4 WSPÓLNY SŁOMNIK ZAMÓ',VIEŃ ( CPV)
  Główny przedmiot: 45.23_30 00-9
  11.1.5. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
  częscł
  Wartość : Waluta - PLN
  SEKCJA IV : PROCEDURA
  IV.I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony
  IV.2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
  Zamówienie dotyczy projektWprogramu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
  Nie
  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  v.l. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 26/09/2008
  V.2. NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY ,KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  Nazwa:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogouo — Mostowych OSTRADA Sp z O.O.
  Adres pocztowy:
  Ostrołęka
  Miej scowoŚĆ:
  Ostrołęka
  Kod pocztowy:
  07-410
  mazowieckie
  V.4. INFORMACJE O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
  ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ ( bez VAT)
  Cena •vvybranej oferty: 83094.00
  Oferta z najniższą ceną: 83094 00: Oferta z najuyžszą ceną: 83094_00
  Waluta: PLN
  inż. Bogusław Tyszka
  Wójt
  Gminy Rzekuń

 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.20081006.pdf
  Rzekuń 19.08.2008 r
  zp Nr _ 12/08
  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  W z prowadzonym postępowaniem przetargo•wym zgodnie z alt 39
  ustawy Prmxo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na asfaltowanie ulicy
  Miłej w Korczakach — Gmina Rzekuń zawiadamia ofefia Przedsiębiorstwa Robót Drogowo
  „OSTRADA" Sp z OO. ul_Loka1na2 07-410 Ostrołęka: została uznana za korzystną
  za cenę netto: 83094:00 zł netto słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote :
  brutto: 101374:68 zł słownie: sto jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 68/100.
  Zestawienie złožonvch ofert:
  Nr 1 _ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Spz O.O. ulLoka1na 2
  Ostrołeka—za cenę netto: 83094.00 bnltto_ 101374.68 zł.
  Zestawienie punktacji złożonych ofert
  Oferta nr 1
  101374.68 : 101374.68= x p
  Wójt Gminy
  inž Bogusław Tyszka
  07-410

 

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 16:43
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 16:43

Historia zmian

2104 Dodanie Asfaltowanie ulicy Miłej w Korczakach z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2