Ogłoszenie o zamówieniu: BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU:

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf

Rzekuń, dn. 05.12.2022 r.
FPZ.271.1.1.2022
Zawiadomienie 0 wyborze oferty
1. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.), informuje o
wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP na zadanie pn.: „Budowa biblioteki w Laskowcu".
2. Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty.
3. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu
ofert na podstawie kryterium określonym w specyfikacji warunków zamówienia.
4. Wybrano następującą ofertę dla:
Zielone Inwestycje PL Sp. z o. o. ul. Antoniego Spiro 1 , 07-410 Ostrołęka, oferta Otrzymała
maksymalną ilość punktów — 100.
Lp.
2.
3.
Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Cora New Sp z o.o. ul.
Ratuszowa 11 lok. 228, 03-
450 Warszawa
Zielone Inwestycje PL SP, z o.o.
ul. Antoniego Spłro l, 07-410
Ostrołęka
Zakład Remontowo Budowlany
KAM-BUD Kamionowski Spółka
Jawna ul. podbipięty 24, 07410
Ostrołęka
Kryterium cena wraz
z przyznaną
punktacją
Cena
41 pkt
60 pkt
Cena
60,00 pkt
60 pkt
Cena
40,73 Pkt
60 pkt
Kryterium okres
gwarangł
Okres
gwarancji
40 pkt
Okres
gwarancji
40 pkt
Okres
gwarancy
40 pkt
40,00 pkt
40,00 pkt
40,00 pkt
Dyrekt
Łączna
punktacja
81 pkt.
100,00 pkt.
80,73 Pkt.
ublicznej
Gminnej Bibli e
mgr Mari
Suchowiecka


Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

nasza gmina
FPZ271.1_1.2022
URZĄD GIWNY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 24.11.2022
INFORMACJA Z OMARCIA OFERT
Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, z art 222 ust 5
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2022 poz
1710 z póżń_ zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art 275 pkt 2 ustawy Pzp na zadanie pn.
,Budowa biblioteki
w Laskowcu" realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa filii
bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń”
Wykaz zložonych ofert:
Nr
2.
3.
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
Cora New Sp z o.o. ul. Ratuszowa 11 lok. 228, 03-450
Warszawa
Zielone Inwestycje PL Sp. z o.o. ul. Antoniego Spiro 1, 0-
410 Ostrołęka
Zakład Remontowo Budowlany KAM-BLID Kamionowski
Spółka Jawna ul. Podbiplęty 24, 07-410 Ostrołęka
Sisetue Not V
Data: 202211.24 14:3
Cena brutto
2 940 OOO,OO zł
2 033 OOO,OO zł
2 994 558,00 zł
6 CET
: ul_ 33
07-411
29 761 73 01
29 761 73 02
29643 2093


Informacja o kwocie: Informacja_o_kwocie.pdf

Rzekuń dnia 24.11.2022 r.
FPZ.271.1.1.2022
Gminna Biblioteka
Publiczna w Rzekuniu
ul. Kolonia IB
07-411 Rzekuń
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na zadanie pn: pn. „Budowa biblioteki w Laskowcu" realizowane w ramach
zadania inwestycyjnego „Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń"
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm) informuję, że Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę 1 700 000,00 zł brutto.
Dyre
Gminnej Biblio
mgr M aria g
o
ublicznel
uchowiecka


Wyjaśnienie treści SWZ:

Do_Wykonawc__w.pdf

Rzekuń 22.11.2022
FPZ.271.1.1.2022
Do Wykonawców
ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
dotyczy: pn. „BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU" w ramach
zadania inwestycyjnego: 'Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń"
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji warunków
zamówienia ww. postępwania:
1) Czy w meblach podanych w PFU jako detal, można użyć kształtowników metalowych, zamiast
stali kwasoodpornej?
2) Rozumiem, że jako udogodnienia w dla osób niepełnosprawnych przewidujemy tylko, bez
progowe poruszanie się po parterze budynku?
3) Czy w zakresie jest wyposażenie biblioteki w regały?
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad 1. Zamawiający nie wyraża zgody na odstępstwo od PFU w powyższym zakresie.
Ad 2. Udogodnienia w dla osób niepełnosprawnych należy przewidzieć na parterze oraz na
poziomie antresoli obiektu.
Ad 3. Tak, zakres zamówienia obejmuje równiež wyposażenie biblioteki w regały, zgodnie z PFU
i załączoną koncepcją projektową.
Dyr t
Gminnej Bibl t Publicznej
mgr Maria / Suchowiecka

Do_Wykonawc__w_2.pdf

Rzekuń 22.11.2022
FPZ271.1.1.2022
Do Wykonawców
ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
dotyczy: pn. „BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU" w ramach
zadania inwestycyjnego: "Budowa fdii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń"
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu działając z art. 284 ust. 6 ustas-•q Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treśd warunków
zamówienia ww. postępwania:
1) Na art. 100 ust.4 i ust5 Usta" Prawo Zamówień Publicznych zwracam się z prośbą
i wnoszę o że ekologiczna technologia drewniana prefabrykowana do wykonania
konstrukcji kondygnacji nadziemnych budynku traktowania za równoważną w przypadku
udowodnienia przez wykonawcę, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia i Ze w takim wypadku oferta Wykonawcy
warunkiem wykazania nie będzie odrzuceniu.
Wniosek dotyczy nowoczesnej opartej o konstrukcje z masywnąo drewna wzdłużnie
klejonąo, izolowane materiałami ekologicznymi wraz z wykorzystaniem płyt
włóknowo gipsowych
Wszelkie niezbędne dokumenty mówiące o ogniowej ścian i stropńw przebadane są w
Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie lub innei jednostki akredytowanej przez Polskie
Centrum Akredytacji. dysponuje zatem dokumentami potwierdzającymi, ze oferowane
rozwiązanie równoważne pod względem odporności w zakresie ReiN) oraz Rei30.
Proponowana gwarantuje takže zachowanie innych parametrów równoważności
gwarantujących możliwość wykonania przedmiotowego budynku w opisywanej technologii takich
jak odporność ogniowa, nośność i sztywność konstrukcyjna oraz parametry (l.ze) izolacyjności
termicznej.
Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej jako rozwiązania równoważnego w żaden
nie wpłynie na przebieg oraz treść dokumentów w ramach przedmiotu
Ważny jest fakt, Że opisywane w niniejszym piśmie rozwiązanie równoważne
dotyczyć jedynie:

- ścian zewnętrznych i wewnętrznych, gdzie zamiennie wykonane zostaną elementy oparte o
konstrukcję drewniana wzdłużnie klejoną wraz z obudową płytą gipsowo włóknową typu OF dla
zachowania odporności ogniowej Rei60
konstrukcję stropu/dachu płaskiego, gdzie zamiennie wykonane zostaną elementy oparte o
konstrukcję drewnianą wzdłużnie klejoną wraz z obudową płytą gipsowo włóknową typu DF dla
zachowania odporności ogniowej Rei60/Rei30
Charakterystyczne parametry obiektu tj.: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość,
szerokość i liczba kondygnacji obiektu nie ulegną zmianie. Również instalacje, materiały
wykończeniowe pozostają zgodne z tymi opisanymi w pfu z ew. niewielką korektą. Opisywana
technologia równowažna nie dotyka także pozostałych elementów technologicznych jak choćby
stolarka otworowa, instalacje czy materiały wykończeniowe.
Poza atutem jakim jest czas realizacji inwestycji, technologia drewniana prefabrykowana nie
zaniża parametrów nośnych, wytrzymałościowych, konstrukcyjnych, cieplnych, użytkowych oraz
wizualnych. Co więcej szereg z nich zostanie spełnionych w większym stopniu, bardziej
korzystnym, a dcxiatkowo budynki wykonane w tej technologii charakteryzują się 0 60%
mnłejszymi kosztami utrzymania (są to obiekty niskoenergetyczne)
— szczególnie przy uwzględnieniu kosztów w cyklu życia budynku, a nie tylko przez
pryzmat ceny nabycia. Niewątpliwie ze względu na wykorzystanie ekologicznych materiałów i na
dyfuzyjnie otwarty charakter obiektu (oddycha) mikroklimat wewnątrz obiektu jest znacznie
przyjaźniejszy od tego jaki występuje w obiektach Potwierdzają to obecni
użytkownicy obiektów wykonanych w naszej technologii. Proponowana technologia w
równoważnym stopniu spełnia wymagania okr"lone w opisie przedmiotu zamówienia, a nawet
daje Zamawiającemu dodatkowe korzyści.
Proponowana przez nas technologia charakteryzuje się niw cechami:
• konstrukcja drewniana tak zwana „masywna konstrukcja niemiecką" wykonana z drewna
klejonego KVH o najmniejszym przekroju elementów konstrukcyjnych 200x60mm.
• materiały izolacyjne użyte w naszej technologii to materiały ekologiczne, wykonane z włókien
wnioskowana technologia
drzewnych płyty poszywające ściany zewnętrzne jak i wewnętrzne —
zakłada wzmacniane
płyty gipsowo włóknowe.
Możliwość dopuszczenia rozwiązania równowažnego w technologii, 0 którym mowa
powyżej, jest dopuszczalna na gruncie PZP W doktrynie prawa zamówień publicznych stanowczo
wskazuje się, że należy pamiętać, że rozwiązanie równoważne nie jest rozwiązaniem tożsamym z
opisanym w przdmiocie zamówienia: "W pierwszej kolejności, Izba podtrzymuje i uznaje za
własne, pojęcie równoważności przedstawione przez odwołującego". Istotnie: oferta
równowažna to taka, która przedstawia produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem
referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu
referencyjnego cechy i parametry. Pojęcie równoważności bowiem nie może oznaczać tożsamości
produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby
możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemožliwą do spełnienia.
Zas rozwiązanie równoważne nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej
równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie parametry konkretnego urządzenia,
określonego producenta, przyjętego przez projektanta, gdyż naruszałoby to zasadę równego

traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. (za wyr. z 19.3.2010 r., KIO 189/10,
https://orzeczenia.uzp.gov.pl). W sytuacji odmiennej technologii jest niemożliwym zachowanie
wszystkich parametrów technicznych i jakościowych na zasadzie zero-jedynkowej względem
technologii referencyjnej, preferowanej przez zamawiającego, gdyż ze swej istoty technologie są
odmienne, z uwagi na zastosowanie odmiennych rozwiązań technologicznych. Powyžsze ma
miejsce w przedmiotowym stanie faktycznym, zaoferowana technologia przez odwołującego, a
ściślej instalacja o określonej technologii, wykorzystuje bowiem te same procesy i mechanizmy, co
instalacja w technologii referencyjnej, choć niewątpliwie rozwiązania technologiczne są ze swej
istoty różne (wyr. KIO z 9.7.2013 r., KIO 1458/13, Legalis). Również wyr. KIO z 8.7.2013 r., KIO
1483/13, Legalis: "Wyrób równoważny nie musi się charakteryzować w pełni identycznymi cechami
i parametrami jak produkt opisany wprost w SWZ. Nie powinien jednak mieć Ęmorszonych
właściwości, a przede wszystkim, jeżeli stanowi element wyposażenia, czy część zamienną
maszyn górniczych, jakimi są przenośniki zgrzebłowe, stosowane w podziemnych wyrobiskach
górniczych, winien gwarantować możliwość bezpiecznego i kompatybilnego zastosowania do tego
celu we wskazanych typach przenośników, dla jakich zostały owe rynny i elementy
zapotrzebowane. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana iako n i orzystniejsza,
zobowiązany będzie każdorazowo przed przvstanieniem do realizacii zamówienia, do konsultacji
szczepÓłÓw technicznvch wykonania przedmiotu dostawy z zakładem górniczym w
zleceniu zamawiającego”
Dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji kondygnacji
nadziemnych budynku jest atrakcyjną altematywą do konstrukcji opisanej projektem budowlanym
oraz spowoduje jednocześnie rozszerzenie kręgu potencjalnych wykonawców. Zwiększy to
konkurencyjność prowadzonego postępowania, co spowoduje lepszą realizacją celów stawianych
przed pămiotami publicznymi w ustawie prawo zamówień publicznych.
Reasumując, prosimy o potwierdzenie, że:
• technologia drewniana prefabrykowana do wykonania konstrukcji kondygnacji nadziemnych
budynku tĘdzie uznana za równoważną w przypadku udowodnienia przez wykonawcę, że
proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia wymagania określone w opisie
przedmiotu zamówienia,
• oferta Wykonawcy obejmująca w/w technologię nie podlegała odrzuceniu (pod
warunkiem wykazania równowa2nošci),
• parametry równoważności dla w/w rozwiązania to: n"ność i sztywn"ć
konstrukcyjna oraz parametry (lepsze) żolacyjności termicznej.
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad 1. Zamawiający zgodnie z tršcią SWZ dopuszcza rozwiązania równoważne przy zachowaniu
funkcji, technologii wykonania oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów nie gorszych
niż opisane w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot i zakres zamówienia. W przypadku
zastosowania rozwiązania równoważnego Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie, na
podstawie art. 99 ust 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 ze zm.), Ze oferowane przez niego roboty budowlane wymagania
określone przez Zamawiającego.
Dyre t
Biblio
Publiczne]
Mariu Suchowiecka


Ogłoszenie o zamówieniu: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU
MAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
1.3.) Oddział zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550070026
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kolonia I B
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.60 Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https:/\vrmv.rzekun.pl/biblioteka.html
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury
1.7.) przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU
u.) Identyfikator postępowania:
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022łazp 004311001
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-09 11:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00430714/01 /P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań :
1.1.1 Budowa filii bibliotecznej w msc. Laskowiec gmina Rzekuń
2.11 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Narodowego programu czytelnictwa priorytet z kierunku — infrastruktura Bibliotek 2021-2025

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN
ZAM ENIA I KOMUNIKACJA
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https:/,'ezamowienia.gov.pl!mp-client\search/list\ocds- 148610-3dd524fa-6012-11 ed-9171-f6b7c7d59353
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wmioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami • adres strony internetowej: opisane w rozdz. VIII SWZ - https:/\media.ezamowienia.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóło•.ve informacje na temat
zakładania kont podmiotów
oraz zasady warunki korzystania z Platformy e-ZamÓwienia określa Regulamin
Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https:.'/ezamowienia_gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce .Centrum
omOCY
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust, I Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)
informujemy. że:
I ) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu 0 udzielenie zamówienia publicznego jest
Urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować
w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 1 1
września 2019 r, — Prawo zamÓWefi publicznych (Pzp) w celu związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego;
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa,
a także podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią
prawną. dostawcą oprogramowania. zewnștrznyrn audytorem). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. I ustawy z dnia I I września 2019 r. — prawo
zamów eri publicznych (Rzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobOWFh do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) Mają państwo prawo uzyskał kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora,
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy. że:
I ) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamÓWefi realizowanych w
ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres wskazany w wytycznych w zakresie
kwalifikowa Iności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. przy czym:
a, w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane dotyczą
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności pcydania nazwy lub daty
zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia;
b, skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień urnowy w sprawie zarnóvienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz
nie może naruszać integralności protoko•u oraz jego za'ączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w Odniesieniu do
przechownywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowo'ne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp.
Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
4.1 Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1 Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.20 Numer referencyjny: FPz.271.1.12022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
zadanie inwestycyjne, w trybie „zaprojektuj i wybuduj" pn."BlBLlOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO
WYPOCZYNKU", polegać będzie na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowego budynku filii bibliotecznej w msc. Laskowiec
gm. Rzekuń, który przyczyni się do wzmocnienia potencjału i roli bibliotek publicznych, dla których organem założycielskim
jest gmina, NOWO wybudowana filia biblioteki w miejscowości Laskowiec stanowić będzie centrum dostępu do kultury i
wiedzy umożliwi rozwój i upowszechni wśród mieszkańców czytelnictwo. ale także stanowić będzie centrum integrujące
społeczność lokalną oraz stworzy warunki dla zwiększania udziału w kulturze różnych grup wiekowych - członków
społeczności lokalnej.
Planuje się parterowy, niepodpiwniczony i energooszczędny budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych o
powierzchni zabudty.•.ny Około 320m2 Wydzielona w nim zostanie przestronna sala z miejscem na wypożyczalnię i czytelnię,
pomieszczenie przeznaczone do aktywnej pracy z dziećmi z wyposażeniem dostosowanym do tej grupy wiekowej,
oznakowane pomieszczenie przeznaczone do aktwnej pracy z seniorami.
z wyposażeniem dostosowanym do tej grupy wiekowej. osobne oznakowane pomieszczenie przeznaczone na
pracownię/czytelnię komputerową z wyposażeniem dostosowanym do stanowisk komputerowych, pomieszczenie socjalne,
gospodarcze, pomieszczenie techniczne i taras.
Zakres zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje na podstawie udostępnianej przez Zamawiającego koncepcji
oraz programu funkcjonalno-užytkowego:
• Sporządzenie wielobranżov,nych projektów (budowlanego, technicznego i wykonawczego) oraz dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (przedmiar. kosztorys. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych),
• Uzyskanie wymaganych przepisami praw uzgodnień i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,
• Wykonanie robót budowlano - instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów wraz z odbiorem przez Nadzór
budowlany i uzyskaniem zgody na użytkowanie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
428.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11 Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny Ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium I
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.60 Waga: 60
Kryterium 2
4.3.40 Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.60 Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek


SWZ: SWZ_Biblioteka.pdf

nasza
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
Zamawiający:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
ul. Kolonia IB
07_411 Rzekuń
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów
unijnych o jakich stanowi alt. 3 ustavry z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(DzlJ 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp" na rotm,' budowlane
pn. „BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU”
w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa filii bibliotecznej w msc.
Laskowiec gmina Rzekuń"
TRYB ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Narodowego programu
czytelnictwa priorytet z kierunku — infrastmktura Bibliotek 2021-2025"
Numer ogłoszenia (BZP): 2022/BZP 00431148/01
Identyfikator postępowania: ocds-148610-3dd524fa-6012-11ed-9171 f6b7c7d59353
Rzekuń 09.11.2022 r.

l. Nazwa oraz adres Zamawia'
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Kolonia IB
07-411 Rzekuń
tel.: 29 643 20 88
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres skrytki ePUP: 120741wfcyh/skrytka
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
Godziny urzędowania:
Poniedziałek: dzień wewnętrzny.
Wtorek: 8.00 - 17.00
Sroda: 8.00 -16.00
Czwartek: -
Piątek: 8.00 -16.00
Znak .tępowania: FPZ.271.1.1.2022
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówień bezpośrednio związane z postępowania
o udzielenie zamówienia.
2
3
4
5.
W postępowaniu
o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,
a wykonawcami się przy użyciu elektronicznych zamówień publicznych, który dostępny
jest pod adresem:
https://ezamowieniagov_pl
ePUAPu dostępnego pod adresem:
https•//epuap gov pl/wps/portal
oraz elektronicznej: msuchowiecka@rzekun_net
Zmiany i "jaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniania na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Rzekuniu: https://vwm_rzekun.p[/zarnowienia-publiczne/ przetargi.html (zwanej
dalej „stroną internetowa").
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący do
widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov_pl/mo-client-
board/bzp/notice-details/id/08dac23f-da43-e63e-4d73 b7001 Oea9c18
można wyszukać równiež ze strony głównej Platforrny e-Zamówienia (przycisk
Przeglądaj postępowania/konkursy").
Identyfikator (ID) postęwwania na Platformie e-Zamówienia.
1 1 ed-9171-f6b7c7d59353
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia Szczegółowe
informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy
e-Zamówienia określa Regulamin Platforrny e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowieniagov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy"
2

6.
T
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złoženia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularz do komunikacji", Unosi
150 MB
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na https://ezamowienia.gov.pl
III. Tryb udzielania zamówienia
. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawovvym z fakultatywnymi negocjacjami,
o którym mowa w aft 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz 1710
z późn. zm.), zwaną dalej ustawą „Pzp" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SWZ".
2.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza pruów unijnych o jakich
mowa w art 3 ustawy pzp.
3.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.
Zamawiający nie dopuszcza_składania ofert wariantowych
5.
Zamawiający nie przewiduje złoženia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6.
Zamawiający nie prowadzi .tępowania w celu zawarcia umowy ramowej
7.
Zamawiający nie dzieli zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych,
zamówienie jest niepodzielne na części ze względów technicznych, organizacyjnych i tworzy
nierozerwalną całość.
8.
Zamawiający nie zastrzega možliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, tj mających status zakładu pracy chronionej,
s':ńłdzłelnie scțalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich organizacyjnie jednostek, które realizowały zamówienie,
jest i integracja osób społecznie marginalizowanych.
9.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekvvowania wymuu zatrudnienia na
stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących załącznik nr 8 do SWZ
10. Zamawiający nie określa dodatkovvych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym
wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp składane w trakcie postępowania między
zamawiającym, a vvykonawcą muszą być sporządzone w języku
12 W zakresie nieuregulowanym niniejsza SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie lub
wcześniej obowiązujących przepisów.
IV. Informacja czy zmawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z možliwością prowadzenia
1) Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi aft. 288 ust 1 usta." Pzp.
2) W przypadku decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający
poinformuje równocześnie wszystkich vvykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
a) których oferty nie zostały oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łącznej punktacji,
b) których oferty zostały odrzucone, - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3


Edyt. zał: Edyt_za__..docx

Załącznik nr 1 do SWZ FPZ. 271.1.1.2022 pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy…....................................................................................................……......
Adres….....................................................………………………………………...........…….......… Numer REGON:......................……................... Numer NIP .......................…….......…….......... e-mail:...............................….....…, tel:............…..............…................, fax.......….…..……........ adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:…………………………………………..…..……………….…..
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:
„BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU”
2. Oferuję całość wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:
Cena netto: …..................................................................zł
Słownie złotych....................................................…...............
VAT: …... % …...................................................................zł
Cena brutto: …................................................….................zł
Słownie złotych.....................................................................
3. W terminie: Termin realizacji: Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy oraz robóti wykonania wszystkich prac przez Wykonawcę dla Etapu I, II i III nastąpi w okresie do: 10 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że wykonanie Etapu I nastąpi w terminie do 31.12.2022 r. zgodnie z uzgodnionym z Zamawiającym harmonogramem rzeczowo – finansowym.
4. Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: …………………. (wyrażony w liczbie miesięcy)
5. Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi płatnościami częściowymi po zrealizowaniu etapu I, II i III w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót.
Uwaga: Wysokość ostatniej transzy wynagrodzenia będzie odpowiadać kwocie pozostałej do zapłaty z zastrzeżeniem, że jej wysokość nie może być wyższa niż 50% kwoty brutto określonej w ust. 1 łącznie dla Etapów I, II i III postanowień umowy.
6. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 5% umowy w formie:.................................................. 7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę do nich uwag.
9. Akceptuję projektowane postanowienia umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy): zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy niebędących podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca 1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,...............................................…. zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy na którego zasoby powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.
1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,.................................................…
Uwaga: W przypadku braku wskazania robót których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
12. Informuję (emy), że posiadam (y) status (wstawić x we właściwe pole)
1) mikroprzedsiębiorstwa □
2) małego przedsiębiorstwa □
3) średniego przedsiębiorstwa □
13. Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego □
2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegow odniesieniu do następujących towarów i/lub usług □
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………………………………………………………………………………………………….
4) Niewypełnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
14. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjii zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.
Nazwisko i imię …………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………………………………
Telefon………………………. Fax…………………………………….
Zakres
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
16. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
17. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………….……………………………………...
18. Inne informacje wykonawcy:…………………………………………………
19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa- usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
(1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 2 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
…………………,dn. ………………………. ………………………………….. /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 2 do SWZ FPZ. 271.1.1.2022
OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
składają: Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawyz dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub sąw posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, zew związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnez prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.
___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) / (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 3 do SWZ FPZ. 271.1.1.2022
FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp)
Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.: „BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU”
Oświadczam, iż:
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………….
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………..……….. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………….
zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………...
__________________ dnia __ __ _____ roku _______________________________ (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 4 do SWZ FPZ. 271.1.1.2022
OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU” prowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzekuniu oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...., nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówieniaw zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r. ................................................................................... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 5 do SWZ FPZ. 271.1.1.2022 WYKAZ WYKONANYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
(składane na wezwanie Zamawiającego)
„BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU”
Lp.
Nazwa Odbiorcy
(nazwa+adres)
miejsce wykonania
Wartość brutto
zadania
(w zł)
Zakres wykonanych robót 1 (rodzaj)
Data wykonania(dd/mm/rr-dd/mm/rr)
UWAGI
1 - w załączeniu dowody należytego wykonania robót budowlanych ze wskazaniem czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.
Rzekuń, dn..........................… ................................................................... /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 6 do SWZ
FPZ. 271.1.1.2022
............................................................... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu pn. „BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU”
Oświadczam(y), że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby:
Lp.
Imię i nazwisko
Zakres czynności przy realizacji zamówienia
Doświadczenie
Posiadane uprawnienia (podać zakres zgodnie z SWZ)
1
Kierownik budowy branży…………..
Ilość lat ……….
2
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła funkcję kierownika budowy w przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia
Jednocześnie oświadczamy, że:
Zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu.
Nie zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia ww. osób.
Miejscowość ..................... dnia ........................ 2022 r. .................................................................................. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA!
W zestawieniu należy uwzględnić osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia zatrudnione u Wykonawcy lub którymi będzie dysponował wykonawca.
W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy, które należy dołączyć do oferty.
Załącznik nr 7 do SWZ FPZ. 271.1.1.2022
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp
„BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU” Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest ,, prowadzonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rzekuniu działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………… Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą. …………………………………………………... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PFU: PFU.zip

Link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dd524fa-6012-11ed-9171-f6b7c7d59353

 • Czas wytworzenia: 09-12-23 15:11
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 15:11

Historia zmian

2434 Dodanie BIBLIOTEKA FILII BIBLIOTECZNEJ Z MIEJSCEM DO WYPOCZYNKU z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2