Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji

Zawiadomienie o unieważnieniu: Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_post__powania.pdf

Rzekuń 13.10.2022 r.
FPZ.271.1.18.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 255 pkt 1 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej w skrócie „Pzp",
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na . Budowa terenu șportowp-
rekreacyinego w gminie Rzekuń na działce 0 nr ewidencyjnym 181 — etap park trampolin wraz
z samodzielna ścianą wspinąęzkqwa jako strefę zdrowia i rekreacji."
Uzasadnienie prawne;
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1, ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.
1710 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
- Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty"
Uzasadnienie unieważnienia faktyczne;
Dnia 13.10.2022 roku 0 godzinie 10:00 upłynął termin składania Ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu
nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art 255 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Zgodnie z powyższym, unieważnienia postępowania jest brak wymaganej
przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez
Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.
Bartosz Podolak
1


Informacja o kwocie: Informacja_o_kwocie.pdf

Rzekuń dnia 13.10.2022
FPZ.271.1.18.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na zadanie pn: „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń
na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą
wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji"
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm) informuję, że Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę 400 000,00 zł brutto.
mgr Ba
Podolak


SWZ:SWZ.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z
samodzielną Ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji
- ZAMAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667959
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kościuszki 33
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.60 Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.70 Numer telefonu: 296432000
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: •m•nv.rzekun.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z
samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-add17719-3f2c-1 led-8832-4e4740e1B6ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00368842/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-28 15:20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postepowań w BZP: 2022/E3ZP 000498321058?
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
l. I. 17 Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce 0 nr ewid. 181- etap III park trampolin wraz z
samodzielną ścianką wspinaczkową jako strefę Zdrowia i rekreacji
2.11 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze Środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN
ZAM ENIA I KOMUNIKACJA
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
wnvw.rzekun.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wmioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami • adres strony internetowej: https:\/miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami
odbywasię przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp_gov.pl\, ePUAPu dostępnego pod
adresem:httpswepuap.gov.plft.vps/portal) oraz poczty elektronicznej,2, Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
epuAp,Wykonawca posiadający konto na ePUAR ma dostęp do następujących formularzy:.Formularz
do złożenia, zmiany.wycofania Oferty lub wniosku" oraz do Formularza do komunikacji". 3.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortaIu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ( epuAR Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia. zmiany, "cofania oferty lub wniosku"i
„Formularza do komunikacji" wynosi 150 Ma,5, Za date przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień,dokumentów elektronicznych. oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający
przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ Dane
postępowanie można Wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładki postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postepowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust, I Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie (RODO) informujemy, że:
I ) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu 0 udzielenie
zamówienia publicznego jest urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. z którym mogș sie kontaktował w sprawach
przetwarzania moich danw.h osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z ustawą Z dnia I I września 2Cłg — Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamo,vienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą byt udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także podmiotom, z którv-ni Administrator zawan umowę w związku z realizacją usług na
rzecz Administratora (np. kancelaria prawną, dostawcą oprogramowania. zewnętrznym audytorem).
Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — prawo
zamówień publicznFh (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazynvać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowy* w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
I ) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie PZP albo w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. wspó'finansowanych ze Środków unii Europejskiej)
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy
czym: a. w przypadku Obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać Od osoby, której dane
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający* na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b. skorzystanie z prawa do

sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień urnowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobo"ch do czasu zakończenia
tego postepowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Środków ochrony prav.nej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie darłFh osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
4.1 Informacje ogólne odnoszące sie do przedmiotu zamówienia.
4.1 Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.20 Numer referencyjny: FPZ271.1.182022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4 Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie. wykonanie, dostawa i montaż ścian wspinaczko"ch, oraz parku trampolin
w trybie , Zaprojektuj i wybuduj" dla zadania:
,Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z
samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji"
Zakres robót obejmuje:
• przygotowanie terenu,
• nawierzchni poliuretanowej (warstwy amortyzującej)
• montaż Obiektów malej architektury w postaci trampolin zewnętrznych gruntowych na powierzchni Ok. 500 m2, kompozycji
Ścian wspinaczkowych 0 wym. Około wys.3 x dł.2m
i wys.5m x dł. 3m oraz tablic z regulaminem.
426.) Główny kod CPV: 451112914 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
4.2.7.) Dodatkowy kod cpv:
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
428.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
4.2.11 Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny Ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium I
4.3.50 Nazwa kryterium: Cena
4.3.60 Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
Inne.

Załączniki do SWZ: Edyt_za__..docx

Załącznik nr 1 do SWZ FPZ. 271.1.18.2022 pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy…....................................................................................................……......
Adres….....................................................………………………………………...........…….......… Numer REGON:......................……................... Numer NIP .......................…….......…….......... e-mail:...............................….....…, tel:............…..............…................, fax.......….…..……........ adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:…………………………………………..…..……………….…..
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:
„Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji”
2. Oferuję całość wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:
Cena netto: …..................................................................zł
Słownie złotych....................................................…...............
VAT: …... % …...................................................................zł
Cena brutto: …................................................….................zł
Słownie złotych.....................................................................
3. W terminie: Termin realizacji: do 15 grudnia 2022 r. Termin rozpoczęcia robót od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
4. Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: …………………. (wyrażony w liczbie miesięcy)
5. Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi po zrealizowaniu zadania w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót.
6. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 5% umowy w formie:.................................................. 7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę do nich uwag.
9. Akceptuję projektowane postanowienia umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy): zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy niebędących podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca 1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,...............................................…. zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy na którego zasoby powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.
1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,.................................................…
Uwaga: W przypadku braku wskazania robót których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
12. Informuję (emy), że posiadam (y) status (wstawić x we właściwe pole)
1) mikroprzedsiębiorstwa □
2) małego przedsiębiorstwa □
3) średniego przedsiębiorstwa □
13. Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego □
2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegow odniesieniu do następujących towarów i/lub usług □
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………………………………………………………………………………………………….
4) Niewypełnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
14. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjii zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.
Nazwisko i imię …………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………………………………
Telefon………………………. Fax…………………………………….
Zakres
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
16. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
17. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………….……………………………………...
18. Inne informacje wykonawcy:…………………………………………………
19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa- usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
(1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 2 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
…………………,dn. ………………………. ………………………………….. /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 2 do SWZ FPZ. 271.1.18.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
składają: Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawyz dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub sąw posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, zew związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnez prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.
___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) / (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 3 do SWZ FPZ. 271.1.18.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp)
Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.: „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji”
Oświadczam, iż:
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………….
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………..……….. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………….
zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………...
__________________ dnia __ __ _____ roku _______________________________ (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 4 do SWZ FPZ. 271.1.18.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji” prowadzonego przez Gminę Rzekuń oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...., nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówieniaw zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r. ................................................................................... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Załącznik nr 5 do SWZ FPZ. 271.1.18.2022 WYKAZ WYKONANYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
(składane na wezwanie Zamawiającego)
„Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji”
Lp.
Nazwa Odbiorcy
(nazwa+adres)
miejsce wykonania
Wartość brutto
zadania
(w zł)
Zakres wykonanych robót 1 (rodzaj)
Data wykonania(dd/mm/rr-dd/mm/rr)
UWAGI
1 - w załączeniu dowody należytego wykonania robót budowlanych ze wskazaniem czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.
Rzekuń, dn..........................… ................................................................... /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 6 do SWZ
FPZ. 271.1.18.2022
............................................................... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji”
Oświadczam(y), że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby:
Lp.
Imię i nazwisko
Zakres czynności przy realizacji zamówienia
Doświadczenie
Posiadane uprawnienia (podać zakres zgodnie z SWZ)
1
Kierownik budowy branży…………..
Ilość lat ……….
2
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła funkcję kierownika budowy w przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia
Jednocześnie oświadczamy, że:
Zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu.
Nie zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia ww. osób.
Miejscowość ..................... dnia ........................ 2022 r. .................................................................................. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA!
W zestawieniu należy uwzględnić osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia zatrudnione u Wykonawcy lub którymi będzie dysponował wykonawca.
W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy, które należy dołączyć do oferty.
Załącznik nr 7 do SWZ FPZ. 271.1.18.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-410 Ostrołęka
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp
„Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji” Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest ,, prowadzonego przez Gminę Rzekuń działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………… Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą. ……………………………………………………... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PFU: PFU.pdf

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŽYTKOWY
„BUDOWA TERENU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W GMINIE RZEKUŃ NA
DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 181- ETAP 111 PARK TRAMPOLIN WRAZ
Z SAMODZIELNĄ ŚCLANA WSPNACZKOWĄ JAKO STREFĘ ZDROWIA
REKREACJI"
Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV
451112 91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów i rekreacyjnych
ADRES INWESTYCJI:
GMINA RZEKUŃ, DZIAŁKA O NR EWID 181
INWESTOR:
URZĄD GMINY RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Autor opracowania
mgr inž_ arch Ewa Kuklińska-Tworek

CZESC OPISOWA
Opis ogólny przedmiotu zamówiema
D Szczegółowy zakres planowanych robót
o Aktualne uwamnkowania wykonania przedmiotu zamówiema
D Lokalizacj a przedsięwzięcia
D Uwarunkou•ania wynikające z NIPZP
o Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac.
D Uwarunkou•ania wykonania przedmiotu zam Ówienia
D W7łaściwości ńłnkcjonalno - użytkowe
Opis Zama%viaiacego w stosunku do przedmiotu zamówienia
D Wymagania ogólne
D Inne u-ymagania
CZESC INFORMACYJNA
D Dodatkowe u-ytyczne
D Obowiązujące przepisy i normy prawne
CZESC GRAFICZNA
o Plan sytuacyjny
2

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓMENIA
Zakres obejmuje. przygotowanie terenu, wykonanie nawierzchni poliuretanowej
(warstwy amortyzującej) montaž obiektów rekreacyjnych: małej architektury w postaci
trampolin zewnętrznych gruntowych na powierzchni ok. 500 m2: kompozycji Ścian
wspinaczkowych o wym. około uys_3m x dł_2m i wys_3m x dł_3m wraz z nawierzchnią
bezpłeczną na powierzchni około 280 m2 oraz tablic z regulaminem.
Szczegółowy zakres planowanych robót.
Sciany wspinaczkowe
Montowane na placu o pow. ok 280m2 — zgodnie z załączonym opracowaniem graficznym.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie projektu Ścian wspinaczkouych zewnętrznych odpomych na warunki
atmosferyczne. Uzyskanie uymaganych przepisami uzgodnień: pozwoleń: zgłoszeń:
zezwoleń: itp. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia: opinie: dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania: wybudowania
i uruchomienia obiektu
2. Wykonanie konstrukcji i poszycia Ścian wraz z wyposażeniem - rodzaj: ilość urządzeń:
wyszczególnienie wymaganych elementów składowych: wraz z parametrami: jakie
słkłniaĆ poszczególne urządzenia należy do określenia przez Dostawcę. Scianki
wspinaczkowe objęte realizacją zamówienia powinny być wykonane zgdnie z Eurołkjskimi
i Polskimi Normami dotyczącymi sztucznych Ścian wspinaczkowych: wszystkie elementy
Ściany z materiałów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej i posiadać aktualne
certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa ogniowego.
3. Montaż Ścian wspinaczko•wych: trwałe i stabilne zamontowame konstmkcji Ścian
w podłożu wg projektu opracowanego przez dostawcę zaakceptowanego przez
Zamawiającego. Podczas montażu Ścian wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone
prace, znać i stosou•ać przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP
4. Uprzątnięcie terenu w okolicy montowanych urządzeń. Czynność ta obejmuje: usunięcie
kamieni: gnuzu: zerwanej dami: wyrównanie terenu wokół placu montażu Ścian.
Trampoliny ziemne — publiczne
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie projektu trampolin zewnętrznych odpornych na wanmki atmosferyczne
Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień: poz•A01eń: zgłoszeń: zezwoleń: itp
Wykonauca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem uzgodnienia: opinie:
3 • Czas wytworzenia: 03-12-23 05:54
 • Czas udostępnienia: 03-12-23 05:54

Historia zmian

2428 Dodanie Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacj z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2