Ogłoszenie o zamówieniu na: Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji

Zawiadomienie o wyborze ofert: Zawiadomienie_o_wyborze_ofert.pdf

Rzekuń, dn. 14.11.2022 r.
FPZ.271.120.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia fl września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z zm.), informuje o
wyborze Oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP na zadanie pn.: „Budowa terenu sportowo-
rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce 0 nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin
wraz z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji".
2. Do wyznaczonego terminu wpłynęły 3 oferty.
3. Zamawiający przeprowadził badanie i złożonych i niepodlegających
ofert na podstawie kryterium określonym w specyfikacji warunków zamówienia.
4. Wybrano następującą ofertę dla:
Części l: Ściany wspinaczkowe
ART ROCHER ul. Stalowa 18, 41-948 Piekary Śląskie, oferta otrzymała maksymalną ilość
nktów — 100.
Firma (nazwa) oraz adres
L.p.
Wykonawcy
ART ROCHER
Kryterium wraz
z przyznaną
punktacją
Cena
Kryterium
gwarancy
Okres
gwarancy
40 pkt
40,00 pkt
Łączna
punktacja
pkt.
wOO pkt
1. ul. Stalowa 18, 41-948 Piekary 60 pkt
Śląskie
Części II: Trampoliny
MOVE Sp. z o.o. ul. Morelowa 5/30, 80 -174 Gdańsk, oferta otrzymała maksymalną ilość punktów
- 100.
Firma (nazwa) oraz adres
L.p.
Wykonawcy
MOVE sp. z o.o.
1. ul. Morelowa 5/30, 80-174
Gdańsk
ATUT Tomasz Skiba
2.
ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina
Kryterium cena wraz
z przyznaną
punktacją
Kryterium okres
Cena
60 pkt
Cena
60 pkt
60,00 pkt
44,80 pkt
1
gwarancji
Okres
gwarancji
40 pkt
Okres
gwarancji
40 pkt
40,00 pkt
00,00 pkt
Łączna
punktacja
100,00 pkt.
44,80 pkt.
mgr Bartosz Podolak


Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

nasza gmina
FPZ.271.1.20.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 02.11.2022
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający: Gmina Rzekuń, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września
prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.)
2019 r. -
przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt. 2 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie
Rzekuń na o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz
z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji"
Wykaz złożonych ofert:
Nr
ofer
2.
3.
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
1 MOVE sp. zo.o.
ul. Morelowa 5/30, 80-174 Gdańsk
ATUT Tomasz Skiba
ul. Leśmiana 5, 62-050 Mosina
ART ROCHER
ul. Stalowa 18, 41-948 Piekary Śląskie
Cena brutto dla
Części 1
144 880,00 zł
Cena brutto dla
Części 2
mgr Bart
158 419,08 zł
212 162,00 zł
Podolak
telefon:
29761 7301
29 761 7302
faks:
29643 20 93
Stron a pl
adres: ul. Kościuszki 33
'-411 Rzekuń


Informacja o zmianie terminu otwarcia: Informacja_o_zmianie_terminu_otwarcia.pdf

nasza gmina
Fpz.271.1.20.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 31.10.2022 r.
INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU OTWARCIA OFERT
Zamawiający: Gmina Rzekuń, w związku z prowadzonym postępowaniem
0 udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP na zadanie pn: „Budowa terenu sportowo-
rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181 — etap III park
trampolin wraz z samcxlzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji."
na podstawie art. 222 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Z 2022 poz. 1710 z późń. zm.) informuje o zmianie terminu
otwarcia ofert:
dzień 31 października 2022 r. godz. 12:00,
zmienia się na:
dzień 2 listopada 2022 r. godz. 13:00
Zmiana spowodowana jest awarią systemu teleinformatycznego przy użyciu
któąo następuje otwarcie ofert, brak rnożliwošci otwarcia Ofert
w terminie określonym przez Zamawiającego.
adres: ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
telefon:
29 761 7301
29 761 73 02
faks:
296432093
worr
Strona internetowa: pl
e-mail : rzekun—kun.pl


Informacja o kwocie: Informajca_o_kwocie.pdf

Rzekuń dnia 31.10.2022 r.
FPZ.271.1.20.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym na zadanie pn: „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń
na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą
wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji"
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzšnia 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm) informuję, że Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie powy2szeg0 zamówienia kwotę 400 000,00 zł brutto
łągr
rtosz
do lak


SWZ:SWZ.pdf

Treść ogłoszenia: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa terenu sportowo-rekreacyinego w gminie Rzekuń na dzialCe o n' ewidencyinym 181- etap III park trampolin wraz
KC
z samodzielną śqaną wspinaczkową lako sVefę zdlowia i rekreacji
ZAMAWIA
1•1•) Rola zamawiaiąCego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
I z Nazwa zamawiaiąCego: Gmina Rzekuń
I •a) K' aiowy Numer Identyfikacyiny: REGON 550667959
Adres zamawiającego
UliCa: Kościuszki 33
ieisCOWOść: Rzekuń
Kod pocztowy: 07411
I •E•a•) oiewództwo: mazowieckie
Kraf Polska
LokalizaCia NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
Adres Poczty elektronicznei: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres strony internetowej zamawiaiąCego: www.rzekun.pl
1•6•) Rodzai zamawiaiąCego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznFh - jednostka samorządu
terytorialnego
1•7•) przedmiot działalności zamawiancego: Ogólne usługi publiczne
KC A II - INFORMAC E -ODSTAWOWE
: Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
: Ogłoszenie dotyCzy usług spoleCznyCh i innyCh szCzegÓlnyCh usług: Nie
Nazwa zamówienia albo umowy ramoweF
Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz
z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę Zdrowia i rekreacji
: Identyfikator Postepowania: ocds-148610-d4f46615-4baf-1 led-8832-4e4740e186ac
Numei ogłoszenia: 2022łazp 00393644/01
ersia ogłoszenia: 01
: •T) Data ogłoszenia: 2022-10-14 13:17
: i amówienie albo umowa ramowa zostały uięte w Planie Postępowań: Tak
Numer Planu postępowań w Bžp: 2022/BZP 00049832/05/P
Identyfikator pozycj Planu postepowań:
l. I. 17 Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w grT1inie Rzekuń na działce o nr ewid. 181- etap III park trampolin wraz z
samodzielną ścianką wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji
: •ll•) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłąCznie wykonawCy, o któryCh mowa w alť ustawy: Nie
Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy P' Oiektu lub programu współfinansowanego ze środków unii
Europejskiej: Nie
•16•) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
EKCJA III - UDO PNIANIE DOKUMEN
ZAM ENIA KOMUNI
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.rzekun.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani Są do składania Ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu Środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https:\/miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamo,vienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
Odbywasię przy użyciu miniPortaIu (https:/frniniportaLuzp_gov@.', ePUAPu dostępnego pod
adresem:https:.qepuap_gov_pl\wpsiportal) oraz poczty elektronicznej „2, Wykonav.ca zamierzający wziąć
udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. musi posiadać konto na
ePLJAP.Wykonawca posiadający konto na ePlJAP ma dostęp do następujących formularzy:.Formularz
do złożenia, oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji". 3.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ( ePLJAP ).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia. zmiany, "cofania oferty lub wniosku"i
„Formularza do komunikacji" Wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania Oferty, wniosków,
zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeh lub elektroniczny* kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje sie dat? ich przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający
przekazuje link do postępowania oraz ID postepowania jako załącznik do niniejszej SWZ, Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postepowań klikając wcześniej opcję .DIa Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (Obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. I Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
I ) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktował w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Pahstwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit, c RODO w
zw. z ustawą z dnia 1 1 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą byt udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawan umowę w związku z realizacja usług na
rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty. którym udostepniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. I ustawy z dnia II września 2019 r. — prawo
zamów efi publicznych (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowy* do państwa trzec ego lub
organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowy* w siedzibie Administratora.
Dodatkov.o zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy,
1 ) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektó'.v (np. wspó'finansowanych ze Środków unii Europejskiej)
przez Okres wskazany w wytyczny* w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy
czym: a. w przypadku Obowiązków wynikających z art. 15 ust. 14 RODO zamawiający ma prawo żądać Od osoby, której dane
dotyczą wskazania informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b. skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamó,vienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w Odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze grodków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowo'ne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
a•l•) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia•
przed wszCzęCiem postępowania przeprowadzono konsultaCje rynkowe: Nie
Numei referencyjny: FPZ271.1.202022
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
i amawiająCy udziela zamówienia w CzęśCiaCh, z któryCh każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
. ożliwe jest składanie ofert CzęśCiowyCh: Tak
Liczba części: 2
Ofertę można składać na wszystkie Części
Zamawiający ogranicza liczbę Części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
ZamawiająCy uwzględnia aspekty społeCzne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
• Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część I
a•: Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część 1: Ściany wspinaczkowe:
Zakres zamówienia obejmuje:
1 Opracowanie rysunków/projektu ściany wspinaczkowej zewnętrznej odpornej na warunki atmosferyczne do akceptacji dla
Zamawiającego.
2. Wykonanie konstrukcji i poszycia ścian wraz z wyposażeniem - rodzaj, ilość urządzeń, wyszczególnienie wymaganych
elementów składowych, wraz z parametrami, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia należy do określenia przez
Dostawcę.
Sciana wspinaczkowa objęta realizacją zamówienia powinna być wykonana zgodnie z Europejskimi i Polskimi Normami
dotyczącymi sztucznych ścian wspinaczkowych, wszystkie elementy ściany z materiałów dopuszczonych przez Instytut
Techniki Budowlanej i posiadac aktualne certyfikaty dotyczące bezpieczehstwa ogniowego.
3. Montaż ściany wspinaczkowej: trwale i stabilne zamontowanie konstrukcji Ścian w podłożu wg projektu opracowanego
przez dostawcę zaakceptowanego przez Zamawiającego, Podczas montażu ścian wykonawca ma obowiązek oznakować
prowadzone prace. znad i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.
Ściana wspinaczkowa wysokość do 3m, długość ścianki do 10 m, szerokość do 3m, przeznaczona powierzchnia na której
należy zamontować Ściankę wspinaczkową do 200m2 — zgodnie z załączonym opracowaniem graficznym.
4. uprzątnięcie terenu w Okolicy montowanych urządzeń. Czynność ta obejmuje: usunięcie kamieni, gruzu, zerwanej darni,
wyrównanie terenu wokół placu montażu ścian.
a•: Główny kod CPV: 451112914 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Dodatkowy kod cpv:
45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
i amówienie obejmuje opqe: Nie
a•: •IO•) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
Zamawiający plzewiduje wznowienia: Nie
•13•) ZamawiająCy przewiduje udzielenie dotyChCzasowemu wykonawCy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
a•3•) Kryteria oceny ofert:

Załączniki do SWZ: Edyt_za__..docx

Załącznik nr 1 do SWZ FPZ. 271.1.20.2022 pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy…....................................................................................................……......
Adres….....................................................………………………………………...........…….......… Numer REGON:......................……................... Numer NIP .......................…….......…….......... e-mail:...............................….....…, tel:............…..............…................, fax.......….…..……........ adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:…………………………………………..…..……………….…..
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:
„Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji”
2. Oferuję całość wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:
Cena netto: …..................................................................zł
Słownie złotych....................................................…...............
VAT: …... % …...................................................................zł
Cena brutto: …................................................….................zł
Słownie złotych.....................................................................
3. W terminie: Termin realizacji: do 15 grudnia 2022 r. Termin rozpoczęcia robót od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.
4. Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: …………………. (wyrażony w liczbie miesięcy)
5. Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi po zrealizowaniu zadania w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót.
6. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 5% umowy w formie:.................................................. 7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę do nich uwag.
9. Akceptuję projektowane postanowienia umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy): zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy niebędących podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca 1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,...............................................…. zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy na którego zasoby powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.
1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,.................................................…
Uwaga: W przypadku braku wskazania robót których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
12. Informuję (emy), że posiadam (y) status (wstawić x we właściwe pole)
1) mikroprzedsiębiorstwa □
2) małego przedsiębiorstwa □
3) średniego przedsiębiorstwa □
13. Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego □
2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegow odniesieniu do następujących towarów i/lub usług □
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………………………………………………………………………………………………….
4) Niewypełnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
14. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjii zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.
Nazwisko i imię …………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………………………………
Telefon………………………. Fax…………………………………….
Zakres
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
16. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
17. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………….……………………………………...
18. Inne informacje wykonawcy:…………………………………………………
19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa- usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
(1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 2 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
…………………,dn. ………………………. ………………………………….. /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 2 do SWZ FPZ. 271.1.20.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
składają: Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawyz dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub sąw posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, zew związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnez prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.
___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) / (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 3 do SWZ FPZ. 271.1.20.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp)
Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.: „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji”
Oświadczam, iż:
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………….
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………..……….. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………….
zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………...
__________________ dnia __ __ _____ roku _______________________________ (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 4 do SWZ FPZ. 271.1.20.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji” prowadzonego przez Gminę Rzekuń oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...., nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówieniaw zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r. ................................................................................... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Załącznik nr 5 do SWZ FPZ. 271.1.20.2022 WYKAZ WYKONANYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
(składane na wezwanie Zamawiającego)
„Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji”
Lp.
Nazwa Odbiorcy
(nazwa+adres)
miejsce wykonania
Wartość brutto
zadania
(w zł)
Zakres wykonanych robót 1 (rodzaj)
Data wykonania(dd/mm/rr-dd/mm/rr)
UWAGI
1 - w załączeniu dowody należytego wykonania robót budowlanych ze wskazaniem czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.
Rzekuń, dn..........................… ................................................................... /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 6 do SWZ
FPZ. 271.1.20.2022
............................................................... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji”
Oświadczam(y), że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby:
Lp.
Imię i nazwisko
Zakres czynności przy realizacji zamówienia
Doświadczenie
Posiadane uprawnienia (podać zakres zgodnie z SWZ)
1
Kierownik budowy branży…………..
Ilość lat ……….
2
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła funkcję kierownika budowy w przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia
Jednocześnie oświadczamy, że:
Zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu.
Nie zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia ww. osób.
Miejscowość ..................... dnia ........................ 2022 r. .................................................................................. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA!
W zestawieniu należy uwzględnić osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia zatrudnione u Wykonawcy lub którymi będzie dysponował wykonawca.
W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy, które należy dołączyć do oferty.
Załącznik nr 7 do SWZ FPZ. 271.1.20.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-410 Ostrołęka
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp
„Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkowąjako strefę zdrowia i rekreacji” Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest ,, prowadzonego przez Gminę Rzekuń działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………… Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą. ……………………………………………………... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PFU: PFU.pdf

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŽYTKOWY
„BUDOWA TERENU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W GMINIE RZEKUŃ NA
DZIAŁCE O NR EWIDENCYJNYM 181- ETAP 111 PARK TRAMPOLIN WRAZ
Z SAMODZIELNĄ ŚCLANA WSPNACZKOWĄ JAKO STREFĘ ZDROWIA
REKREACJI"
Zakres robót objęty zamówieniem wraz z kodami CPV
451112 91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów i rekreacyjnych
ADRES INWESTYCJI:
GMINA RZEKUŃ, DZIAŁKA O NR EWID 181
INWESTOR:
URZĄD GMINY RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Autor opracowania
mgr inž_ arch Ewa Kuklińska-Tworek

CZESC OPISOWA
Opis ogólny przedmiotu zamówiema
D Szczegółowy zakres planowanych robót
o Aktualne uwamnkowania wykonania przedmiotu zamówiema
D Lokalizacj a przedsięwzięcia
D Uwarunkou•ania wynikające z NIPZP
o Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres prac.
D Uwarunkou•ania wykonania przedmiotu zam Ówienia
D W7łaściwości ńłnkcjonalno - użytkowe
Opis Zamawiaiacego w stosunku do przedmiotu zamówienia
D Wymagania ogólne
D Inne u-ymagania
CZESC INFORMACYJNA
D Dodatkowe u-ytyczne
D Obowiązujące przepisy i normy prawne
CZESC GRAFICZNA
o Plan sytuacyjny
2

OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓMENIA
Zakres przygotowanie rysunków projektów małej architektury do akceptacji
na mapie do celów opiniodawczych: przygotowanie terenu, wykonanie nau•ierzchni
bezpiecznej (warstwy amortyzującej) dostawa i montaż obiektów rekreacyjnych: małej
architektury w kompozycji trampolin zewnętrznych gruntowych na powierzchni ok.
200 m oraz dostarczenie i montaż Ściany wspinaczkowej na ok. 200m2 uraz z
tablicą z regulaminem.
Szczegółowy zakres planowanych robót.
Sciany wspinaczkowe
Montowane w terenie o pow. ok 200 m — zgodnie z załączonym opracowamem graficznym.
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie rysunków projektu Ściany wspinaczkowej zewnętrznej odpornej na wanunki
atmosferyczne do akceptacji dla Zamawiaj ącego_
2. Wykonanie konstrukcji i poszycia Ścian u.•raz z - rodzaj: ilość urządzeń:
wyszczególnienie wymaganych elementów składowych: wraz z parametrami: jakie
słkłniaĆ poszczególne urządzenia należy do określenia przez Dostawcę.
Sciana wspinaczkowa objęta realizacją zamóu•ienła powinna być wykonana zgodnie z
Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi sztucznych Ścian wspinaczkowych,
wszystkie elementy Ściany z materiałów dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej
i posiadać aktualne certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa ogniowego.
3. Montaż Ściany wspinaczkowej: trwałe i stabilne zamontowanie konstrukcji Ścian
w podłożu wg projektu opracowanego przez dostawcę zaakceptowanego przez
Zamawiającego. Podczas montażu Ścian wykonawca ma obowiązek oznakować prowadzone
prace, znać i stosou•ać przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP
4. Uprzątnięcie terenu w okolicy montowanych urządzeń. Czynność ta obejmuje: usunięcłe
kamieni: gnuzu: zerwanej dami: wyrównanie terenu wokół placu montażu Ścian.
Trampoliny ziemne — publiczne
Zakres zamówienia obejmuje:
1 Opracowanie projektu trampolin zewnętrznych odpomych na wamnki atmosferyczne
2. Dostawa: montaż i przekazame do użytkowania parku trampolin.
Rama trampoliny wykonana ze stali pokryta bezpieczną nawierzchnią
poliuretanowo - gumową. Dopuszczalny nacisk 150kg_ Trampoliny mają być zestau•ione
w konfiguracjach geometryczny:h tworząc park trampolin na 200m2: zgodnie z
3

 • Czas wytworzenia: 03-12-23 05:10
 • Czas udostępnienia: 03-12-23 05:10

Historia zmian

2429 Dodanie Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w gminie Rzekuń na działce o nr ewidencyjnym 181- etap III park trampolin wraz z samodzielną ścianą wspinaczkową jako strefę zdrowia i rekreacji z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2