Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

 • ogloszenie.20080421.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14CO EURO: odwołarłie nie przysługuje.
  Rodzaj zamówienia - dostau,-y
  Data zamieszczenia zamówiema w Biuletynie Zamówień Publicznych 21 04 2CH38 r.
  I. Zamawiający :
  1.1) Nazwa i adres
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail :
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18: w godz. od 8.00
  e-mail :
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych wanmkÓw zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  Adres , na który należy składać oferty
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18
  Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:.
  N ie dotyczy
  1.2) Rodzaj zamawiającego:
  Administracja samorządowa
  II : Przedmiot zamówienia :
  11. 1)Opis
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  Dostawa žwinu drogowego na drogi gminne na terenie gminy Rzekuń
  II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
  -dostawa žwinł drogowego na drogi gminne w miejscowościach: Rzekuń Tobolice:
  Nowe: Przytuły Stare: Ołdaki Rozwory Zabiele
  II. 1.3 ) Rodzaj zamówienia
  dostau,-y
  Odwołanie nie przysługuj e
  11.1.4)Wspólny słownik zamówień (CPĐ
  Główny przedmiot 14.21.00.00-6
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  II. 2)Termin wykonania zamówienia: 30.06.2008 r
  III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium:
  me u-ymagane
  111.2) Warunki udziału
  W mogą brać udział •wy•konawcy : którzy
  -posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy

  nakładają posiadania takich uprawnień:
  -posiadają niezbędną Miedzę i dośxviadczenie oraz potencjał techniczny: a także dysponują osobami
  zdolnymi do Arykonania zamówienia ,
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  -spehliają wanmki zawarte w SIWZ
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  w celu spełniema wamnkÓw uykonawcy dostarczą:
  1 _aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o \vpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej- •wystawłonego nie uczeŔniej niž 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert:
  2_aktua1ne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z
  ( datoxvane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)
  3 _aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne — datou•ane
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert:
  4_aktua1na informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust 1
  pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych
  5 _aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust 1
  pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
  IV: PROCEDURA
  IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg ni e ograniczony
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 30.04.2008 r do
  godz. 11.00
  Tennin ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofefi,
  Nie przewiduje Się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr IS w dniu 30.04.2008 r o godz.
  11.30.
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • siwz.20080421.pdf
  Znak spraury : ZP 5/08
  SPECYFIKACJA
  Rzekuń 21 042008 r
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  na dostawę żwiru drogowego
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul_Kościuszki 33
  teł 029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony afi_39 ustavvy Prawo zamówień publicznych/
  3.Opis przedmiotu zamówienia :
  -dostmva żwiru drogowego na drogi gmmne
  we wsi Rzekuń:
  1) nr 684 — ulica Polna
  2) nr 687
  3) nr688
  4) nr 682 ( ul_Bema)
  5) nr 664 ( Rzekuń -koloma strona lewa jadąc do Ostrowi)
  6) nr 698 droga polna od ul_Bema w kier. drogi woj_627,
  7) nr 689 ( ul_Cicha)
  we wsi Borawe:
  1) drogi za torami
  we wsi Dzbenin
  1 ) droga po urybudowanym
  w Laskoucu — drogi - ( w porozumieniu z Sołtysem)
  droga we wsi Korczaki — w kienmku rzeki Narew
  droga w kierunku mostu kolejowego w miejscowości Dzbenin
  w Czarnowcu
  1) nr 103/9 i 103/18
  2) ulica Kasztanowa
  droga we wsi Teodorowo
  droga w Susku Stałym
  droga we wsi Łau,-y
  ulica Wierzbowa w Tobolicach
  drogi we wsi: Przytuły Nowe Ołdaki Rozwory Przytuły Stare: Zabiele
  3a.Wspólny słownik zamówień CPV : 14.21.00.00 — 6
  4. Termin wykonania zamówienia:
  30 06 2008r
  5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
  tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się u-ykonawcy ,ktÓrzy słkłniają
  następujące warunki :
  -posiadają uprawnienia do urykonnvania określonej działalności lub
  czynności,ježeli ustaŁvy• nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny:a także
  dysponują osobami zdolnymi do •vvykonania zamówienia.
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

  zamówł enła:
  -nie podlegają Łvykluczeniu z o udzielenie zamówienia.
  -spełmają u.•anłnki zawarte w SIWZ
  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów ,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełnienia warunków udziału w :
  l)aktualny odpis z właściwego rejestnł albo aktualne zaświadczenie o \vpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej:ježeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej :vv-ystawionego me wcześniej niž 6 miesięcy przed upły,vem
  terminu składania wniosków o dopuszczeniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2)Aktua1ne zaśxviadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zalegamu z podatkiem
  datowane nie wcześniej niž 3 miesiące przed terminem składama ofert:
  3) Aktualne zaśxviadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne datowane
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert/
  4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w za_kresie określonym w art. 24 ust. 1
  pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych ,uystawiona me wcześnie niż 6 miesięcy przed
  terminem składania oferty
  5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w za_kresie określonym w art. 24 ust. 1
  pkt 4-8 ustawy Prawo zamówłeń publicznych wystawiona nie wcześniej niž 6 miesięcy przed
  upływem terminu składania ofert.
  6)OŚwiadczenie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamóxvień publicznych.
  7 .lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób uprawnionych do
  porozumiewania się z wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny -teL029 7617301 w
  adres-07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska- pokój nr 18 w godz od g do 15
  oświadczenia i dokumenty mogą być składane drogą
  'kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/
  8. Wymagania dotyczące wadium:
  u•adium -nie wymagane
  9. Termin związania ofertą:
  30 dm od dnia złożenia oferty
  10.Opis przygotowania oferty:
  Każdy oferent złoży tylko jedną ofe:ltę
  Oferent:który złoży więcej niž jedną ofertę zostanie •wy•kluczony z
  postępowania
  Oferent poniesie wszelkie koszty z przygotowaniem ofe1Ț
  Oferent zdobędzie wszelkie informacje :ktÓre mogą być konieczne do
  przygotowania oferty i podpisania urnouy
  Przed up"vem terminu składama ofert:zamawiający może zmodyfikować
  treść dokumentów. Każda zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do
  wszystkich oferentów.
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych_
  Zamawiający przedłuży termin składania ofert: w celu umożliwienia oferentom uwzględniema w
  przygotowanych ofefiach zmian lub xvyjaśnień W tym przypadku M.szelkie prawa i
  zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu

  termmowł
  Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ w termime nie
  krótszym niž 6 dni przed terminem złożenia ofefi_ Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmłe i
  prześle jej treść do wszystkich oferentów:którzy odebrali podania danych oferenta
  pytającego.
  Oferta powinna obejmować całość zamówłenia_
  Wszelkie informacje finansowe należy podać w nouych złotych.
  Oferent zamieści ofertę w kopercie: która będzie zaadresowana na zamawłającego,na adres podany
  w pkt. 1 i będzie oznaczenia"Oferta na dostawę żwiru drogowego na drogi gminne na
  terenie gminy Rzekuń”
  11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń ul_KoŔciuszki 33 nie "Źnłej niż
  do dnła 30.04.2008 r do godzll.OO, pok. nr 18
  Wszystkie oferty otrzymane pn tym terminłe będą zwrócone do oferentów bez otwierania
  Oferent może wprowadzić zmiany lub ŁvycofaĆ złożoną ofertę
  wanmkiem:že Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmłan lub
  wycofaniu przed tenninem składania ofert j _ w.
  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub •,vycofaniu oferty zostanie przygotowane opieczętowane
  i oznaczone zgodnie z pkt 17: a kołkrta zostanie dodatkow) oznaczona określeniami „zmłana" lub
  , ăvycofanie”
  Oferent nie może •wy•cofać oferty i wprowadzić zmian po upbwie terminu składania ofeŔ_
  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Oferentów:którzy zechcą przybyć
  w dniu określonym w pkt. 11 : do siedziby zamawiającego, 18 0 gdz_1130
  Przed otwarciem ofert:zamawłający poinformuje oferentów o kwocie jaką może przeznaczyć na
  realizację zamówienia. Pdczas otxvierarłia z ofertami Zamawiający ogłosi nazury
  oferentów i ceny ofertowe. Koperty oznaczone „wycofane” zostaną otwarte w pierwszej kolejnoŔc1_
  Koperty wewnętrzne nie będą otwierane _
  12.Opis obliczenia ceny:
  w/g oferty — cena za 1 tonę dostarczonego žwłnł
  13.Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z
  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Przy •wyborze ofen zamawiający będzie kierował się kryteriamł
  naJmzsza cena
  Zamawiający przyzna zarnówieme oferentowi:którego ofefia będzie odpowiadać zasadom
  określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków
  zamówł
  Zamawiaj ący ofertę,j eželi
  -jest niezgodna z usta•Aą
  -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych xvanunków zamówiema:
  -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji:
  -zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamóxvienia:
  -została złożona przez u-ykonawcę Aykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówł enła
  -zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny:których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu

 • wyjasnienia_do_siwz.20080422.pdf
  Gmina Rzekuń
  07-411 Rzekuń
  ul_KoŔciuszki 33
  Rzekuń 22 04 2008 r
  Do wszystkich Wykonawców nr post: 81969/2008
  Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: 81969 w trybie przetargu
  nieograniczonego na dostawę žwinł drogowego na drogi gminne na terenie gminy.
  WYJAŚNIENIE TREŚCI słwz
  Wójt Gminy Rzekuń , działając zgodnie z afi_ 38 ust. 1 2 i 6 ustav.y z dnia 29 stycznia 2004 roku
  — Prawo zamóxvień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2006 r Nr 164 poz 1163 ) Łvyjaśnia
  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w o udzielenie
  zamówienia publicznego na dostawę żwiru drogowego.
  Pytanie:
  Jaki żwir: jaka granulacja jakiej frakcji ?
  mieszanka kruszywa naturalnego frakcji 0/3125 mm
  W pozostałym zakresie Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
  Wójt Gminy
  inž_ Bogusław Tyszka

 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.20080506.pdf
  Rzekuń 06.05.2008 r
  zp Nr __7/08
  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  W z prowadzonym postępowaniem przetargo•wym zgodnie z alt 39
  ustawy Prmxo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę żwiru
  drogowego na drogi gminne na terenie gminy — Gmina Rzekuń zawiadamia oferta
  DROG” Tadeusz Szlachetka Dylewo 48 07-420 Kadzidło- została uznana za korzystną
  za cenę netto: 22:00 zł, słownie: dwadzieścia dwa złote brutto: dwadzieścia sześć złotych
  84 100
  Zestawienie złožonvch ofefi:
  Nr 1. DAMO Sp z O.O. 99-400 Łowicz ul_Małszyce 2d/2e — za cenę : netto: 78:00 zł słownie:
  siedemdziesiąt osiem złotych , brutto: 95:16 zł słownie: dziewięćdziesiąt pięć złotych 16/100
  Nr. 2 _ PHBRT_ „TRANS DRÓG” - Tadeusz Szlachetka Dylewo 48 : 07-420 Kadzidło - za
  cenę netto: 22:00 zł słownie- dwadzieścia dwa złote bmtto: 26:84 zł słoxvnie: dwadzieścia sześć
  złotych 84/100
  Nr 3 _ Firma Handlowo- Usługowa Zygmunt Mieczkowski ul_Szkolna 22 07-411 Rzekuń — za
  cenę netto: 23:00 zł słownie- dwadzieścia trzy złote brutto: 28:06 zł dwadzieścia osiem złotych :
  06/100
  Zestawienie punktacji złožonvch ofert-
  Oferta nr 1
  26,84 : 95,16 = 0,282 x = 28 p
  Oferta nr 2 :
  26,84 : 26,84 = 1 x = p
  Oferta nr 3:
  26,84 : 28,06 = x = 96 p
  Wójt
  Gminy Rzekuń

 • ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.20080626.pdf
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZA-MÓ'MENIA
  Zamieszczanie obowiązko
  Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 81861
  I..ZAMAWLAJĄCY:
  I. 1 Nazwa 1 adres:
  N azwa:
  Gmina Rzekuń
  Adres pocztowy:
  ul_KoŔciuszki 33
  Miejscowość
  T elefon:
  029 7617301 w_47
  Kod
  07-411
  Fax:
  029 7617302
  Woj ew"ztwo:
  mazowi eckie
  II.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  SEKCJA 11 : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  11.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa żwiru drogowego na drogi gminne
  11.1.2. Rodzaj zamówienia: dostaŁvy•
  11.1.3. Określenie przedmiotu zamówienia:
  dostawa żwiru drogowego — mieszanka kruszywa naturalnego frakcji 0/3125 mm na drogi gminne na
  terenie gminy.
  11.1.4 WSPÓLNY SŁOMNIK ZAMÓ',VIEŃ ( CPV)
  Główny przedmiot: 14.21 00 00-6
  11.1.5. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
  częscł
  Wartość : 22:00 Waluta - PLN
  SEKCJA IV : PROCEDURA
  IV.I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony
  IV.2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
  Zamówienie dotyczy projektWprogramu finansowanego ze Unii EuroŔskiej
  Nie
  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  v.l. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 20/05/2008
  V.2. NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY ,KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  Nazwa:
  PHBRT_ TRANS DROG Tadeusz Szlachetka
  Adres
  Dylewo 48
  Miej scowoŚĆ:
  Dylewo
  Kod
  07-420
  mazowieckie
  V.4. INFORMACJE O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
  ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ ( bez VAT)
  Cena •vvybranej oferty: 22.00
  Ofefia z najniższą ceną: 22 00 Oferta z najuyžszą ceną: 78.00_Wa1uta: PLN
  inż. Bogusław Tyszka
  Wójt
  Gminy Rzekuń


 • Czas wytworzenia: 28-02-24 18:04
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 18:04

Historia zmian

2099 Dodanie Dostawa żwiru drogowego na drogi gminne na terenie gminy Rzekuń z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2