Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

 • ogloszenie_20100609.pdf
  Rzekuń: Kanalizacja deszczowa PCV 0 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki
  678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego
  szczegółowego. rurociągami perforowanymi PCV a 150 ulicy Radosnej o
  numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3,400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze
  ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15,
  753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu
  melioracyjnego.
  Numer ogłoszenia: 160892 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
  o•bawiazkawe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia pWczne•go
  SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY
  l. 1) NAZVVAI ADRES: u Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, woj. n-azowieckie, teł 029 7617301 w. 47, faks 02g 7617302
  strony internetowej zamawiającego: www.rzekl_npl
  l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Admiristracja samorzadowa
  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
  'LI) OKRESLENIE PRZEDMIOTU Z"OWIENIA
  11.1. I) Nazwa nadana zaniwieniu przez zamawiającego: KarVizacja deszczowa PCV a 3m w ulicy Miłej o numerze ewidemyjrrym diaki
  678 obręb Rzekli z odprcwadzeriem wody do Striejącego rowu szczegóh•.vew OŃwodn er*e rurocăami perforowanym
  PCV a ISO o numerach 403/3, 403/2, 402/11 753/1 , Liicy bez o numerze ewidemyjrrym
  408/4 działek nun-er ewidercyjrry 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 75313, 753/14, 404/3, 404/5 z
  c:dprowadzenem do istriejące•go rowu
  11.1.2) Rodzaj zamóvaenia: ro•baty
  11.1.3) Okreśăie przedmiotu oraz vnelkości lub zakresu zanźwienia jest robił bujowtanych w
  zăaria Kar"zacja deszczcwa PCV 300 w Ľcy MB o ewidencyjnym dS*kl 678 obręb Rzekli z corowadzenem
  wc:đy do istr*ejącego rcmu melioracynego szcz"óhwew rwociągan-i perforcnwerymł PCV O ISO ulicy Radosnej o m_rnerach
  ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402" I , 400/3, 402/4, 753/1, Wizy bez nazwy o rzrnerze 406/4 i działek ewidemyjmy 7S3,'3,
  753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 zodprowadzenemdoistri*cegorowu
  o następuqcym zakresie: A. Roboty przygotowawcze: Wyroszerie skarp odmuler*e rowu A o - 800 nt. V'.ynoszenie
  skarp i cdmĽerie rowu B o - 898 Odmuler*e i przebudowa istniejących yzepLstów drogcnv•ych- 8 kanalizacji
  deszczcnwej PCV a 300 z konieczryrn o - 315 nlb. C. VVykorarie z rur perforowanych PCV a z
  koneczryrn drogcmymw ilośc II szt o - 1406
  11.1.4) Czy przewduje się udzielenie zanówień uz*niajqcych: nie
  ILI.5) wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45 2324 51-a, 452324.52-5
  11.1.6) Czy dopuszcza się oferty częściowej: Ńe_
  11.1.7) Czy dopuszcza się oferty
  ILZ) cząs TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31_12.2010
  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM EKONOMICZNYM FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  1".2) ZALICZKI

  Czy przevâduje się udzielenie zaliczek na poczet "konania zamówienia:
  1".3) WARUNKI UDZIAŁU W POST*OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW
  IN. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynnŔci, jeżeli przepisy prawa nakładają obovnązek ich
  posăania
  Opis sposobu dokonywania oceny spehliania tego warunku
  Ocena spehienła waru*u udiaku w postępowar*u dokorzra będzie w oparciu o dokumenty przez wykorawcș w
  postșpcnwanu waru*u granłcmego - spena / nie spełria.
  W. 3.2) Wiedza i
  Opis sposobu dokonywania oceny spehliania tego warunku
  Ocena spełnienia waru*u udžah_l w postępowaniu dokorzra będzie w oparciu o dokumenty przez wykorawcș w
  postșpcnwaniu waru*u granłcmego - spena / nie spełria.
  W. 3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spehliania tego warunku
  Ocena spehienła waru*u udiaku w postępowar*u będzie w oparciu o dokumenty przez wykorawcș w
  postșpcnwaniu waru*u granłcmego - spena / nie spełria.
  1".3.5) ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spehliania tego warunku
  Ocena spehienła waru*u udiaku w postępowar*u dokorzra będzie w oparciu o dokumenty przez wykorawcș w
  postșpcnwaniu warurku grancmego - spełnia / nie spełnia
  1".4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB [M)KUMENTACH, JAKIE MAJA [M)STARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
  SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. I
  USTMY
  1".4.1) W zakresie v.ykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których nwwa w art. 22 ust. I ustawy, oprócz
  oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu, przedłożyć:
  • wyku robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazałia s.pehier*a waruNu wiedzy i doświadczeria, wykoranych w
  okresie ostał'*ch pięciu lat przed termm składanie ofert albo wniosków o dopuszczenie do w postepowariu, a
  jeżeli okres prowadzena działalrăcł jest krótszy - w tym okresie, z pcdan•em ich rodzaju i wartości, daty i mesca wykonania oraz
  załączeniem dokl_mentu potwierdzałacego, że roboty zostah' z zasadam sztuki bLdcnwIar8 i prawidłow3
  wyku căb, które bę•$ uczestriczjć w wykon,wariu zamćmieria, w szcz*răcł o$owiedzalrrych za świadczerie LSł1_g,
  kontrolę jakŔCl ILO kieroxvanie roboten* wraz z temat Zh kwal«acji zawodowych, doświadczeŃa i
  wykształteria riezbędrych dla wykonana zaniwieria, e także zakresu wykonywanych przez rie czynności, oraz "-formacją o
  podstawie do dyswnoxvanła tym osc•bam
  • oświadczerŕ że osoby, które Irzestniczyć w wykonywaniu zarnówieria, .iada]ą wymagare LVawŃenia, jeżeli ustawy
  rakładają obowiązek posiadaria takich uprawnień
  • informację banku 'Lb kasy w których wykorawca posada rachu-ek, potwierdzająca
  wysokość posiadanych środków ub zdoln*ć kredytcnvą wystawioną nie wcześniej 3 mesiące przed
  Lgmvern terninu skhdaŃa wniosków o dopuszczenie do u:lzjału w postepcmanłu o LdzieIeNe zanńwienia albo skhdania ofert
  • polisę, a w przypadku Je] breku potwierdzający, że jest LEe4łeczomy od odpowiedzialrości
  w zakresie prowadzone dziełalmści z•włžzanej z przedmiotem zamavienła
  Wykorawca powołuący się przy spenenia waru*ćnv Ldzłału w postępoxvaniu na zdolność innych podmiotów ,
  przedkłada banku 'Lb spiłdzjelczej kasy oszczędncściowo-krăytcnwej, dotyczącą podmiotu, z którăo zdohości fransowej
  kor.ta pc:dstawłe art. 26 ust. 20 ustawy potwierdzającą wysok"i posiadam* przez ten podntat śrcdkŕnv "Jb lego
  zdolrość kredytcnwą nie wcześre 3 miesiące przed LVłn•vem tern*nu składeria wniosków o dopuszczenie do Ldzału w
  postșpcnwaniu o Ldzieleme zanńwienia albo soadaria ofert

  1".4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I ustaw, należy przedbżyć:
  • o traku podstaw do wykli_czeria
  • aktualny co•is z whścpwă•o restru, c:drębre przepisy v.yrn»aŔ wpisu do rejestru, w celu wykazarO braku pc:dstaw do
  wykli_czeria w oparciu o art. 24 LSt I pkt 2 ustawy, wystawiony rie wcześnie 6 mesięcy przed terninu składał*a
  wrioskćnw o dopuszczenie do Ldzjału w postępcnwer*u o uizielerie zanówăa aZo składanie ofert, a w stosur*u do osób
  fizyczrvch oświadczerie w zakresie art 24 LEt. I 2 ustawy
  • aktualne zaświadczerșe właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdz$ące, że wykorzwca z opłacanem
  lub zaświadczere że uzyskał przewidziane prawem zwolnłerie, cčroczenie lub rosožerie rz raty zaległych pełności
  wstrzymarie w całości wykorzria decyzji właściw. organu - wystawione Ńe wcześŃej 3 n*esiece przed tern*nu
  składanie o dopł_szczerie do LdSa'u w postępowariu o LdSeIerie zarnówieria albo składania ofert
  • aktualne właściwego cddžału Zakładu Społecznych 'Lb Kasy Rolriczego Cbezpieczeria Spcłecz-ego
  potwierdzające, że rie zalega z opłacariem składek na Lbezpłeczer*e i społecz-łe, lub potwierdzenie, że
  Lzyskał prawem zwolnienie, lub m*oženie ra raty zaległych *tności 'Lb wstr4manie w cahści
  wykonania decyăl właściwego orgerw - wystawiore wcześŃej 3 miesiące przed tern*-łu skhdaria o
  do udS*u w postepowariu o Ldzjelerșe zamówienia albo składanie ofert
  wykonawca powouący się prz,• v.ykzy-waniu warur*ów w postępowariu potemjał nnych
  bede trały Ldăał w części zanńwłenia, przedkhda także dotyczące tego p:drniotu w zakresie wymaganym
  dla wykonawcy, określonym w pkt III 42
  W. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania o zaniwdenie publiczne tylko dla "konawców, u których ponad %
  stanowią osoby nie*ospravme: nie
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.I) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
  IV. 1.1) Tryb udzielenia przetarg niecgrar*czory.
  IV.2) KRWERIA OCENY OFERT
  IV.2.I) Kryteria oceny ofert: năntższa cena
  IV.2.2) Czy przeprowadzona aukcja elektroniczna: nie
  IV.3) NIANA UMOWY
  Czy przevâduje się istotne zmiany zwartej w stosunku do treści oferty, na podstawde której dokonano wyboru
  "konawcy: rie
  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.4.I) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zaniwienia: www.rzekl_npl
  istotnych warunków można uzyskać adresem: l*zqd Gminy Rzekuń KościLszki 33 pokój 10 07411
  IV.4.4) Tern*n składania Mliosków o do udziału w postepowoniu lub ofert: 24T2010 godžrz 10:00, miejsce: urząd
  Gminy Rzekuń LII Kościuszki 33 (Sekretariat l_rzedu Gn*Ti) 07-411 Rzekuń
  IV.4.5) Tern*n związania ofertą: okres w dr*ach: 30 (c:d ostateczEgo termitu skhdaria ofert).
  IV.4.17) Czy sie postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
  z budżetu Unii Europejskiej oraz zwrotowi śrMków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
  Europejsk€go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które nŃO• być przeznaczone na sfinansowanie cabści lub części
  zanwwEma: me

 • SIWZ.odt
  GMINA RZEKUŃ
  07-411 Rzekuń, ul Kościuszki 33, tel.(029) 761 73 01, fax. (029) 761 73 02
  www.rzekun.pl e-mail: rzekun @rzekun.pl
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Sprawa 1/2010
  Przedmiot zamówienia: Kanalizacja deszczowa PCV Ø 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV Ø 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3,400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego.
  Kod wg CPV : 45232130 – 2, 45232451 – 8 , 45232452 – 5 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
  Termin otwarcia ofert: 24.06.2010 r.
  Zatwierdzam:
  Podpisał:
  Wójt Gminy Rzekuń
  inż. Bogusław Tyszka
  Rzekuń, dn. 8.06.2010 r.
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), oznaczanej dalej w SIWZ skrótem „pzp” oraz obowiązujących przepisów wykonawczych do ustawy.
  Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz U Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
  I. Zamawiający:
  Gmina Rzekuń, 07 - 411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33 tel.(029) 761 73 01, fax: .(029) 761 73 02 Adres poczty elektronicznej – postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej. Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane faxem muszą być potwierdzone na piśmie.
  II. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 39.
  III. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Kanalizacja deszczowa PCV Ø 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV Ø 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3, 400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego” o następującym zakresie:
  A.Roboty przygotowawcze:
  Wynoszenie skarp i odmulenie rowu "A" o długości-800 mb.
  Wynoszenie skarp i odmulenie rowu "B" o długości -898 mb.
  Odmulenie i przebudowa istniejących przepustów drogowych-8 szt. B. Wykonanie kanalizacji deszczowej PCV Ø 300 z koniecznym uzbrojeniem o długości - 315 mb.
  C.Wykonanie rurociągów z rur perforowanych PCV Ø 150
  z koniecznym uzbrojeniem drogowy w ilości 11 szt o długości - 1406 mb Kod wg CPV: 45232130 – 2, 45232451 – 8, 45232452 – 5 Szczegółowy opis i zakres robót określają:
  dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
  zał. Nr 1
  niniejsza SIWZ
  Stosowane wyroby budowlane powinny posiadać wymagane atesty umożliwiające ich stosowanie oraz stwierdzające ich nieszkodliwość na środowisko oraz świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.
  Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów (urządzeń, materiałów, surowców) użyte w dokumentacji budowlano-wykonawczej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyrobów równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia zachowania tych parametrów spoczywa na wykonawcy.
  Podwykonawcy – Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcy. Podstawowe roboty ziemne i melioracyjne nie mogą być przedmiotem zlecenia na rzecz podwykonawców.
  a) ubezpieczenie budowy
  Wykonawca ubezpieczy budowę z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, zalania, obsunięć ziemi i innych zdarzeń.
  Okres ubezpieczenia robót obejmuje cały cykl realizacyjny.
  b) finansowanie zamówienia:
  Przewidziane jest finansowane zadania przy udziale środków własnych.
  1. Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.
  IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego temu samemu wykonawcy w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy pzp.
  W przypadku zlecenia robót uzupełniających jeszcze w okresie realizacji niniejszego zamówienia do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty zostaną przyjęte te same stawki co do wyceny zamówienia podstawowego.
  V. Termin wykonania zamówień – od podpisania umowy do dnia 31.12.2010 r.
  Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a pzp.
  VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 Ustawy pzp, i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp:
  1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:
  a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (kanalizacja deszczowa z rur PCV, odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV) za łączną kwotę min. 1.000.000,00 zł netto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.
  b) wykonawca musi mieć do dyspozycji min. jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - sieciowej i przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
  3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  a) wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 zł.
  b) wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 4. Udzielą gwarancji na wykonane roboty min. 36 m-cy.
  a) Oferty składane wspólnie.
  1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  2.Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, o którym mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
  3.Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania (nazwę) o zamówienie publiczne, którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, daty udzielenia pełnomocnictwa.
  4.Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
  wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
  5. Każdy z Wykonawców na potwierdzenie spełnienia wymaganych warunków, zobowiązany jest do złożenia dokumentów wymienionych w pkt VII a) i b). Oświadczenie, o którym mowa w pkt c) oraz wykaz wykonanych robót i uprawnienia o którym mowa w pkt d) i e) wykonawcy składają łącznie.
  6. Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub od każdego z osobna, albo też w inny sposób ustalony w umowie.
  7. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia (w przypadku wybrania oferty wspólnej)
  Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy konsorcjum.
  VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  Wykonawcy dla potwierdzenia spełnienia wymaganych warunków złożą następujące dokumenty i wypełnione formularze zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający (Dz. U. Nr 87 poz 605 § 1 ust 1, 2 i 3 z póź. zm.),
  a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
  b) Podpisane oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. ustawy pzp. - form.2,
  c) Podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy pzp – form 3.
  d) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (kanalizacja deszczowa z rur PCV, odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV) na łączną kwotę min. 100.000,00 zł netto potwierdzonych dokumentami (referencje, protokóły odbioru lub inne dokumentami, że roboty te zostały wykonane należycie – form4
  e) Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarno - sieciowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy.
  f) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 500 000 zł , wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
  g) polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
  Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
  Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp.
  Przy ocenie spełnienia warunku udziału, o których mowa wyżej w pkt VI pkt 2, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII a) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym, osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą
  1. Uprawnionymi pracownikami Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
  Maciej Gumowski – pod inspektor ds. ochrony środowiska, melioracji, tel. 0-29 761 73 01
  2. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wyjaśnienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) - Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.
  Zamawiający dopuszcza składanie „Korespondencji” za wyjątkiem protestu za pomocą telefaksu na nr (0-29) 761 73 02, ale musi być ona niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania „Korespondencji”.
  Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
  3. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedmiotu zamówienia.
  4. Zamawiający niezwłocznie udziela wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
  5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania oraz przekaże Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ.
  6. W uzasadnionych przypadkach w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść SIWZ.
  7. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią Specyfikacji i zostanie przekazana Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ oraz udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
  8. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeśli w wyniku modyfikacji treści SIWZ, niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert, Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej.
  IX. Wadium
  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
  X. Termin związania ofertą.
  1. Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą, ale nie dłużej niż 30 dni.
  2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa terminu składania ofert. 3. Zamawiający co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
  XI. Opis sposobu przygotowania ofert
  1. Ofertę stanowi komplet wszystkich wymaganych dokumentów.
  1.1. Wypełniony formularz ofertowy – form. nr 1,
  1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu lub zgłoszenia do działalności ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
  1.3. Podpisane oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2. ustawy pzp. na form.2,
  1.4. Podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust 1 pzp na form. nr 3,
  1.5. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres), robót odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (kanalizacja deszczowa z rur PCV, odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV) na łączna kwotę min. 100.000,00 zł, potwierdzonych referencjami lub protokołami odbioru lub innymi dokumentami, że w/w prace zostały wykonane z należytą starannością na form. nr 4,
  1.6. Referencje lub protokóły odbiorów
  1.7. Właściwe uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do IIB dla osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy.
  1.8. Informację Banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie 500 000 zł , wystawioną nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
  1.9. Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  1.10. Kosztorys ofertowy wraz z tabelą elementów scalonych sporządzony zgodnie z przedmiarem robót na form. nr 5,
  W przypadku, gdy Wykonawca dołącza kopię jakiegoś dokumentu, kopię należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (upoważnionego przedstawiciela). Poświadczenie za zgodność winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką. 2. Wykonawca przedstawi ofertę sporządzoną zgodnie z wymogami SIWZ
  3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
  3.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w maszynopisie lub ręcznie pismem czytelnym i podpisana oryginalnie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  3.2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty o ile nie wynika to z dokumentów dołączonych do oferty.
  3.3. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
  3.4. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane przez upoważnioną do tego osobę i kolejno ponumerowane.
  4. Wykonawca zamieści ofertę w kopercie opatrzonej pieczęcią Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego oraz oznaczy następująco:
  „OFERTA NA ............................” (wpisać nazwę przedmiotu zamówienia)
  „NIE OTWIERAĆ PRZED .................... ” (wstawić datę otwarcia ofert)
  5. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem pkt 4, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA”. Koperty oznakowane z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu ofert Wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.
  6. Wykonawca uprawniony jest do zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania i osobom trzecim. – informacje te winny być umieszczone w osobnej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby uniemożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty).Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy pzp.
  7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.
  8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w przetargu.
  XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Rzekuń – /I piętro/ w terminie do dnia 24.06.2010 do godz. 10.00.
  2. Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi dnia j.w. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościuszki 33 - Sala konferencyjna. Zaprasza się wszystkich Wykonawców do udziału w sesji otwierania ofert.
  3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
  4. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych: nazwa i adres Wykonawcy, cena ofertowa, warunki płatności, termin wykonania, okres gwarancji.
  XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
  1. Wykonawca sporządzi i załączy do oferty kosztorys ofertowy sporządzony na przekazanym formularzu wyceny (form. 5) bez dokonywania zmian w opisach pozycji i ilościach robót.
  2. Wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami. Cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysowej musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, zakupu, pracy sprzętu i transportu oraz koszty pośrednie i zysk, bez podatku VAT
  3. W ramach ceny ofertowej Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wszelkie inne koszty związane z realizacją zamówienia.
  4. Cena oferty ma być wyznaczona z dokładnością do jednego grosza.
  5. Podatek VAT należy doliczyć do wartości kosztorysowej robót.
  6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego zgodnie z obowiązującym wszystkich wykonawców przedmiarem robót, bez dodawania lub ujmowania jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej. Wykonawca nie ma obowiązku sporządzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z podaną w przedmiarze robót podstawą normatywną. Przywołane katalogi nakładów rzeczowych stanowią jedynie uszczegółowienie opisu robót.
  Ogółem wartość kosztorysową robót (z podatkiem VAT), należy wpisać do odpowiedniej pozycji formularza
  ofertowego. (form. 1). Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę będą obowiązywały do zakończenia umowy i nie będą podlegały zmianom.
  XIV. Opis kryteriów i sposoby dokonywania oceny ofert.
  Przy wyborze oferty będą stosowane następujące kryteria:
  1. Cena (z VAT) za całość zamówienia - 100 %
  Punkty za cenę zostaną przyznane następująco (max 100 pkt):
  cena najniższa z oferowanych
  Pkt = cena badanej oferty x 100
  Punkty zostaną przydzielone z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
  Oferta, która łącznie uzyska najwyższą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
  2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe i inne omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pzp.
  3. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w art. 89 ustawy.
  4. Spośród ofert nie odrzuconych - spełniających wymagane warunki Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą.
  5.W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca składa wyjaśnienia na piśmie.
  6. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści informację na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie w zakresie zgodnym z art. 92 ustawy pzp.
  XV. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN
  1. Należność za wykonane roboty nie będzie waloryzowana, ewentualne zmiany cen z tytułu inflacji powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej.
  2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z § 4 ust. 1 wzoru umowy.
  3. Zapłata faktury końcowej nastąpi w terminie 30 dni od przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury wraz z obowiązującymi dokumentami.
  4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy kosztorysowe.
  XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
  2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie, w określonym terminie, przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 7 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę.
  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:
  3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr 14 8922 0009 0002 4673 2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Ostrołęce z adnotacją „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia w Rzekuniu" 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
  3.3) w gwarancjach bankowych,
  3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
  3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
  4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz:
  5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane6. Jeżeli o udzielenie zamówienia ubiegają się wykonawcy występujący wspólnie, ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  7. Jeżeli wyłoniony wykonawca nie wniesie w określonym terminie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.
  8. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.
  XVII . Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.
  Załącza się wzór umowy – form. 6 do niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę wg załączonego wzoru.
  XVIII. Formalności do spełnienia po zakończeniu przetargu.
  Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia (w przypadku wybrania oferty wspólnej) Zamawiający będzie żądał przedłożenia umowy konsorcjum, zawierającej, co najmniej:
  - zobowiązania do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia
  - określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy
  - czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi i gwarancji.
  Umowa powinna zostać podpisana nie wcześniej niż po upływie 7 dni licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargów, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą z zastrzeżeniem art. 94 ust. 1a pzp.
  XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
  1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
  2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.
  3. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy można wnieść protest do Zamawiającego.
  4. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia i tylko przed zawarciem umowy.
  5. Protest dotyczący treści ogłoszenia i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
  Zamawiającego.
  6. Kopię wniesionego protestu Zamawiający przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a w
  przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza go również na stronie internetowej, na której jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu
  7. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania do wzięcia udziału.
  8. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące:
  a) treści ogłoszenia
  b) postanowień SIWZ
  c) wykluczenia Wykonawcy z postępowania, odrzucenia oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu.
  Brak rozpatrzenia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
  9. Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które wnosi się w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu.
  10. Odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego (art. 184 ust. 1a ustawy pzp):
  - opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
  - wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia
  - odrzucenia oferty
  Szczegółowe warunki protestów określa Dział VI ustawy p z.p .
  W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy – prawo
  zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
  XX. Wykaz załączników do Specyfikacji.
  Form.1 - wzór oferty ,
  Form 2 - oświadczenie,
  Form 3 - oświadczenie
  Form 4 - wykaz wykonanych robót
  Form 5- kosztorys ofertowy - wzór,
  Form 6 - wzór umowy.
  Zał. nr 1 – dokumentacja techniczna (część opisowa i graficzna), dokumentacja techniczna podłoża gruntowego, przedmiar robót, STWiOR.
  Form. nr 1
  ..............................................................
  Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców Data …………………………………..
  Regon: ………………………
  NIP: …………………………
  Fax ………………………….
  Tel. ………………………….
  e-mail: ………………………
  Gmina Rzekuń
  ul. Kościuszki 33
  07 - 411 Rzekuń
  O F E R T A
  Ja niżej podpisany ..................................................................................................................................................................
  działając w imieniu i na rzecz.................................................................................................................................................
  ................................................................................................................................................................................................
  nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ Wykonawców, powiat, województwo,
  jako ........................................................................................................................................................................................
  stanowisko służbowe
  w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania:
  „Kanalizacja deszczowa PCV Ø 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV Ø 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3,400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego.” niniejszym oferuję wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ za cenę brutto …………..............…. zł, słownie zł: …................................................................................………………………, w terminie do dnia .............................................2010 r.
  Oferowana cena wynika z załączonego do oferty kosztorysu ofertowego.
  Jednocześnie oświadczam, że:
  - zapoznałem się ze „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia” oraz ze wzorem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  - zapoznałem się z warunkami technicznymi wykonawstwa w terenie
  - Kierownikiem robót na obiekcie będzie ……..................………………………………………………………................
  Uprawnienia budowlane nr ………………………………..................…………………………………………..................
  - wnieśliśmy wadium w wysokości ....................................zł w dniu ....................................... w formie.............................
  - zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej
  wysokości w formie ....................................... przed terminem podpisania umowy.
  - zobowiązujemy się do ubezpieczenia robót na okres ich trwania od zdarzeń losowych (ubezpieczenie kontraktowe)
  - uważam się związany ofertą w terminie określonym w SIWZ.
  - oferta zawiera .............ponumerowanych stron
  - osobą uprawnioną do porozumiewania się z Zamawiającym jest .......................................................................................
  tel............................... fax .....................................
  - niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ........................ do ....................
  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
  W skład oferty wchodzą następujące dokumenty:
  .............................................................................................. ..............................................................................................
  ..............................................................................................
  ..............................................................................................
  ………………………………………………………..........
  ………………………………………………………..........
  ................................................... podpis i pieczęć osoby uprawnionej
  Form. 2
  ............................................
  pieczęć oferenta
  O Ś W I A D C Z E N I E
  o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania
  o zamówienie publiczne.
  Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
  .........................................., dn...................... ...............................................................................
  ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
  ¹ z ustawy „Prawo zamówień publicznych” – art. 24
  1. „ Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
  1)wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
  2)wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego
  3)wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwa popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 13
  udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
  skarbowego;
  8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
  10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3.
  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
  1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;
  przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2
  2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
  3) nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3;
  4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
  Form. 3
  ............................................
  pieczęć oferenta
  O Ś W I A D C Z E N I E
  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
  o zamówienie publiczne
  Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................
  ...............................................................................................................................................................................oświadczam, że podmiot / podmioty* który reprezentuje spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) tj.:
  1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia i/lub* przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
  3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
  4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  .........................................., dn. ..................... ............................................................................. ( podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)
  *niepotrzebne skreślić
  Form. nr 4.
  ......................................
  Pieczęć Oferenta
  Doświadczenie wykonawcy
  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
  ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia:
  Nazwa i zakres zamówienia,
  rodzaj wykonanych robót *
  Wartość netto zamówienia w zł
  Czas realizacji
  Nazwa i adres zamawiającego
  początek
  koniec
  1
  2
  3
  4
  5
  Łączna kwota netto
  ............................
  *Uwaga: należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z należytą starannością – referencje (świadectwa) lub protokóły odbioru
  ................................., dn. .................... ................................................................. pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela
  Form. 5
  Kosztorys ofertowy
  Na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Kanalizacja deszczowa PCV Ø 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV Ø 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3,400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego.”
  Lp
  Element, asortyment robót, opis pozycji przedmiarowej
  Jedn. przedmiarowa Ilość jednostek
  Cena jednostkowa
  Wartość netto w zł (poz.5 x 6)
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Razem ………...............................
  Podatek VAT (22 %) .........................................
  Wartość brutto ........................................
  WYKAZ STAWEK I NARZUTÓW – CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH
  1. Roboczogodzina .............................zł/godz.
  2. Koszty ogólne ............................. %
  3. Koszty zakupu materiałów ............................. %
  4. Zysk ............................. %
  5. Materiały (jednostka .........) cena ............................. zł*
  (zestawienie w załączeniu)
  ...............................................
  podpis osoby upoważnionej
  * - w poz. 5 należy załączyć zestawienie wszystkich materiałów przewidzianych do użycia przy realizacji zamówienia, zawierające ilości, ceny jednostkowe i wartość.
  - wielkość narzutów procentowych oraz stawek jednostkowych musi być identyczna w stosunku do zastosowanych przy kalkulacji jednostkowych cen ofertowych.
  TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
  Lp
  Opis elementu
  Rozmiar rzeczowy
  Wartość netto PLN
  Cena jedn. PLN
  1
  2
  3
  4
  5
  Razem netto
  X
  Ogółem wraz z podatkiem VAT
  X
 • SIWZ.pdf
  GMINA RZEKUŃ
  07-411 Rzekuń, ulKošciuszki 33, teL(029) 761 73 01, fax. (029) 761 73 02
  e-mail: rzekun @rzekun_pl
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  Sprawa 1/2010
  Przedmiot zamówienia: Kanalizacja deszczowa PCV 0 300 w
  ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb
  Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu
  melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami
  perforowanymi PCV 0 150 ulicy Radosnej o numerach
  ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3,400/4, 753/1, ulicy
  bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer
  ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8,
  753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem
  do istniejącego rowu melioracyjnego.
  Kod wg cpv : 45232130 -2, 45232451 -8 , 45232452 - 5
  Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
  Tennin otwarcia ofert: 24.06.2010 r.
  Zatwierdzam:
  Podpłsał_
  W Ójt Gminy Rzekuń
  inż. Bogusław Tyszka
  Rzekuń, dn. 8 06 2010 r.

  Postępowame o udzielenie zamóu•ienła publicznego prowadzone jest na podstawie
  przepisów ustawy z dma 29 stycznia 2004 r.
  Prawo zamówień publicznych
  (tekst jedn. Dz.U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn_ zm.): oznaczanej dalej w SIWZ skrótem „pzp"
  oraz obowiązujących przepisów •,vykonawczych do ustmvy.
  Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia stosuje słę przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz U Nr 16:
  poz. 93 z "Źn_ zm.) jeżeli przepłsy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej _
  I. Zamawiający:
  Gmina Rzekuń: 07 - 411 Rzekuń: ul. Kościuszki 33 761 73 01: _(029) 761 73 02
  Adres poczty elektronicznej
  postępowanie będzie prowadzone w formie pisemnej.
  Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane faxem muszą być
  potwierdzone na piśmie.
  II. Tryb udzielenia zamówienia - przetarg nieograniczony, z przepisami Usta" Prawo zamówień
  publicznych — alt 39.
  III. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamónienia _l est vvykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn deszczowa
  PCV O w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do
  istniejącego rouu melioracyjnego szczegółowego. Oduodnienie rurociągami perforowanymi PCV 0 150
  ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403 2: 402/11, 400/3, 400/4, 753 1, ulicy bez o
  numerze ewidencyjnym 405/4 i działek numer exvidencyjny 753 3, 753/4: 402/9, 402/13, 402/14, 753/15,
  753/8, 753/10, 753/11, 753/13: 753 14, 404/3, 404/5 z oclprowadzeniem do istniejącego roum
  melioracyjnego” o następującym zakresie
  A.
  Roboty przygotowawcze:
  Wynoszenie skarp i odmulenie rowu "A” o długości
  Wynoszenie skarp i odmulenie rowu "B” o długości
  Odmulenie i przebudowa istniejących przepustów drogowych
  Wykonanie kanalizacji deszczowej PCV 0 300
  z koniecznym uzbrojemem o długości
  Wykonanie rurociągów z nur perforowanych PCV 0 150
  z koniecznym uzbrojemem drogowy w ilości 11 szt o długości
  800
  898 mb_
  8 szt
  315 mb_
  1406 mb
  Kod wgCPV: 45232130-2, 45232451-8, 45232452 5
  Szczegółowy opis i zakres rolf,t określają:
  dokumentacj a projekto'.\ą przedmiar robót oraz tăhniczne v.ykonania i odbioru răt
  zał. Nr I
  niniej sza SIWZ
  Stosowane wyroby budowlane powmny posiadać uymagane atesty umożliwiające ich stosowanie oraz
  stwierdzające ich nieszkodliwość na oraz świadectwa zgcdności poszczególnych dostaw
  materiałów z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną.
  Wszystkie euentualne v.yrobów (urządzeń: materiałów: surowców) użyte w dokumentacji
  budowlano-wykonawczej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry
  jakościowe oraz uymagany standard Zamałviający dopuszcza zastosowanie vvyrobów róxvnowažnych
  wanmkiem spełniania przez nie parametrów róunowažności określonych w dokumentacji i specyfikacji
  technicznej wykonania i roE,t_ Ciężar udou•odnienia zachowania tych parametrów spoczywa na
  wykonawcy.

  Poduykonawcy — Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których uykonanie
  powierzy roboty ziemne i melioracyjne nie mogą być przedmiotem zlecenia na
  rzecz podxvykonawców_
  a) bud0"Y
  Wykonawca budowę z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w złviązku ze zdarzeniami losouymi w
  zakresie powodzi, ulewnych deszczy, zalania, obsunięć ziemi i innych zdarzeń.
  Okres ubezpieczenia robót obejmuje cały cykl realizacyjny.
  b) finansowanie zamówienia:
  Przewłdzłane _l est finansowane zadania przy udziale własnych.
  1. Nie przewiduje się składania ofert częściovvych_
  2 Nie dopuszcza się składania ofen wariantov.ych.
  3 Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej
  IV. Zamawiający prze"iduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niž 50%
  waności zamówienia podstawowego temu samemu nykonawcy w okresie trzech lat udzielenia
  zamónienia podstawowego, na podstav.'ie alt. 67 ust. 1 pkt 6) ustav.y pzp.
  W przypadku zlecenia robót uzupełniających jeszcze w okresie realizacji niniejszego zamówienia do
  ustalenia uynagrodzenia Wykonawcy za te robDty• zostaną przyjęte te same stawki co do u,yceny
  zamónienia pod stawowego
  V. Termin wykonania zamówień — podpisania umołvy do dnia 31.12.2010 r.
  Zamałviający przewiduje zawarcie umox•.y w terminie nie krótszym niž 7 dni od dnia przekazama
  zawiadomienia o v.yborze ofełty, nie później jednak niż przed upłyv.rem terminu zu•iązania ofertą z
  zastrzeżeniem aft. 94 ust la pzp.
  VI. Opis warunków udziału w postw»vaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
  warunków
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki alt 22 ust. 1 pzp,
  i nie podlegają vvykluczeniu z postępowania na pdstałvie art 24 ust. 1 i 2 Usta" pzp:
  1 _ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustaxvy nakładają
  obowiązek posiadania takich uprawnień:
  2 Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
  zdolnymi do nykonania zamówienia. lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych do
  udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do V.ykonania zamówienia:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli:
  a) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem uszczęcia postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności
  jest krótszy to w tym okresie) V.ykonał roboty odpowiadające suTim rodzajem robotom stanowiącym
  przedmiot zamówienia (kanalizacja deszczowa z rur PCV, cduTdnienie ruociągami perforowanymi PCV)
  za łączną kwotę min. 1 zł netto oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały
  wykonane należyci e.
  b) wykonawca musi mieć do dyspozycji mm. jedną osobę posiadającą upravmienia budowlane bez
  ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - sieciowej i przynależącą do
  właściwej izby samorządu zawodowego _
  3 _ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej vvykonanie zamóuienia:
  a) wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w nysokości co najmniej 3CH) 000 zł.
  b) vvykonawca musi być ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  4. Udzielą gwarancji na vvykonane roboty min. 36 m-cy_
  a) Oferty składane wspólnie.
  1_Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy
  ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamónienia
  reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamónienia publicznego.
  2_Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza, o którym
  mowa w pkt 1, musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.
  3 Pełnomocnictwo powłnno w szczególności wskazanie: postępowama (nazwę) o zamówienie
  publiczne, którego dotyczy; wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
  wymienionych z nazv.y z określeniem adresu siedziby; ustanowionego Pełnotnocnika oraz zakres jego
  umocowania, daty udzielenia pełnomocnictwa

 • wzor_umowy_20100609.odt
  Form. Nr 6
  UMOWA NR ……
  W dniu ………….. 2009 r. w Rzekuniu, pomiędzy:
  Gminą Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń NIP ………….........…., REGON …………............……..,
  zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ………………. – Wójta Gminy Rzekuń, przy kontrasygnacie ……………………. – Skarbnik Gminy a ……………………… zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
  1. Prezesa
  w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych, art.39 (Dz.U. z 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:
  § 1
  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kanalizacja deszczowa PCV Ø 300 w ulicy Miłej o numerze ewidencyjnym działki 678 obręb Rzekuń z odprowadzeniem wody do istniejącego rowu melioracyjnego szczegółowego. Odwodnienie rurociągami perforowanymi PCV Ø 150 ulicy Radosnej o numerach ewidencyjnych 403/3, 403/2, 402/11, 400/3,400/4, 753/1, ulicy bez nazwy o numerze ewidencyjnym 406/4 i działek numer ewidencyjny 753/3, 753/4, 402/9, 402/13, 402/14, 753/15, 753/8, 753/10, 753/11, 753/13, 753/14, 404/3, 404/5 z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego”
  2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych niniejsza umową określa:
  a. Dokumentacja projektowa.
  b. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
  c. Kosztorys ofertowy wraz z ofertą przetargową.
  d. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia .
  - stanowiące integralną część niniejszej umowy.
  § 2
  1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty podpisaniu umowy.
  2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia - 29.10.2010r.
  Za termin zakończenia zadania uważa się podpisanie komisyjnego protokółu odbioru końcowego.
  § 3
  1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie kosztorysowe, które wg oferty Wykonawcy wynosi brutto: ………… zł, słownie zł: ………………………...
  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 uwzględnia wszystkie koszty związane z organizacją i realizacją
  przedmiotu umowy, obowiązujące podatki, w tym podatek VAT, opłaty, odszkodowania ,koszty nadzorów obcych wynikających z uzgodnień i inne wydatki związane z wykonywaniem robót.
  3. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w kosztorysie ofertowym oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.
  Wynagrodzenie nie może przekroczyć kwoty określonej w § 3 ust. 1.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu rzeczowego na skutek wprowadzenia robót
  zamiennych w oparciu o protokół konieczności, spisany przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego na podstawie kosztorysu różnicowego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych cen i wskaźników, zawartych w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do umowy.
  5. Roboty dodatkowe, których konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy w zakresie nie przekraczającym 50% wartości realizowanego zamówienia, potwierdzonego w protokóle konieczności spisanego przez strony i zatwierdzonego przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie udzielone z wolnej ręki (w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) po zawarciu nowej umowy.
  6. Wynagrodzenie za wykonanie robót określonych w ust. 5 zostanie obliczone w oparciu o czynniki cenotwórcze podane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy w kosztorysie ofertowym na roboty dodatkowe (lub zamienne) wystąpią materiały/urządzenia /sprzęt, których nie było w zamówieniu podstawowym – ceny tych materiałów/urządzeń/sprzętu nie mogą przekraczać średnich cen publikowanych przez wydawnictwo „Sekocenbud” z kwartału poprzedzającego wykonanie robót, zaś w przypadku konieczności wbudowania materiałów nie ujętych w tym wydawnictwie - ich ceny muszą zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
  7. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek.
  8. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą innym niż wymieniony w ofercie wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy.
  9. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność
  za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami.
  10. Wzajemne stosunki Podwykonawcy z Wykonawcą, nie wchodzą w zakres niniejszej umowy.
  11. Zamawiający dokona zapłaty należności dla Wykonawcy po uprzedniej zapłacie wynagrodzenia dla podwykonawcy przez Wykonawcę na podstawie:
  1) faktury VAT zgodnie z zapisami § 4 umowy wraz z załączoną kserokopią faktury VAT podwykonawcy, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę za roboty określone w § 1 pkt 1;
  2) oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty.
  § 4
  1. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywało się fakturami częściowymi za wykonane elementy robót w terminach i kwotach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót stanowiącym zał. nr 1 do umowy oraz fakturą końcową.( ustalanych przez strony.)
  2. Harmonogram może być aktualizowany w trakcie realizacji robót.
  3. Podstawę do zapłaty części robót stanowi faktura częściowa wraz z załącznikami:
  a. protokółem odbioru częściowego uwzględniającym zapisy § 8 pkt. 5 ppkt. b, podpisanym przez inspektora
  nadzoru i kierownika budowy oraz zgodnie z § 4 ust. 1
  b. kosztorysem powykonawczym uwzględniającym zapisy § 8 pkt. 5 ppkt. b, podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
  4. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 pkt. 1 niniejszej umowy.
  5. Rozliczenie końcowe robót budowlanych nastąpi fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy na podstawie faktury wraz z załącznikami:
  a. protokółem końcowego odbioru robót uwzględniającym zapisy § 8 pkt 5 ppkt b, podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz zgodnie z § 4 ust. 1.
  b. kosztorysem powykonawczym uwzględniającym zapisy § 8 pkt. 5 ppkt. b, podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy.
  6. Strony ustalają, że termin zapłaty faktur częściowych i końcowej Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, określonymi w § 4 ust. 3 i ust. 5, przelewem na konto Wykonawcy:
  7. Opóźnienia realizacji robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym z winy Wykonawcy bądź opóźnienie wystawienia faktury z załącznikami zgodnie z § 4 spowoduje, że wykonawca może żądać zapłaty za wykonane roboty, pod warunkiem zatwierdzenia planu finansowego wydatków majątkowych obowiązującego Zamawiającego, na podstawie uchwały organu stanowiącego.
  § 5
  1. Wykonawca wniósł jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy wartość 5 % kosztorysowego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. kwotę ….. zł w formie ……..gwarancji ubezpieczeniowej, 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. zł (słownie: zł) jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, zaś 70% tj. zł (słownie: zł) przeznacza się jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
  2. Zabezpieczenie w wysokości 70%, w przypadku środków pieniężnych, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty protokółu bezusterkowego odbioru końcowego robót.
  3. Zabezpieczenie w wysokości 30% z tytułu rękojmi i gwarancji, w przypadku środków pieniężnych, zostanie zwrócone w ciągu 15 dni od daty protokółu odbioru po okresie rękojmi.
  4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w gotówce wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
  5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, w której określono termin jej wygaśnięcia, w sytuacji przedłużenia terminu wykonania umowy, określonego w § 2 pkt 2 na podstawie aneksu Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem aneksu do umowy do przedłożenia gwarancji z terminem odpowiednio wydłużającym okres zabezpieczenia z uwzględnieniem zapisów pkt 3, 4, 5 pod rygorem rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
  § 6
  I. Do obowiązków Wykonawcy należy:
  1. Przejęcie terenu budowy.
  2. Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją
  techniczną wykonania i odbioru robót, SIWZ, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem robót i oddanie go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
  3. Zatrudnienie do wykonania przedmiotu umowy personelu wymienionego w ofercie przetargowej.
  4. Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wykonana przez służby geodezyjne.
  5. Prowadzenie na bieżąco, przechowywanie i udostępnianie osobom upoważnionym dokumentacji budowy,
  na którą składają się:
  a. dziennik budowy,
  b. dokumentacja wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty),
  c. protokoły odbiorów robót,
  d. protokoły z narad i ustaleń,
  e. korespondencja przechowywana na budowie związana z realizacją przedmiotu umowy.
  6. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów:
  a. opracowany przed rozpoczęciem robót, uzgodniony z odpowiednim organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, aktualizowany na bieżąco w zależności od potrzeb i postępu robót,
  b. opracowany przed rozpoczęciem robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  c. harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania,
  d. sporządzenie i przekazanie wraz ze zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru pełnej dokumentacji
  powykonawczej zawierającej:
  - dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,
  - dziennik budowy i szczegółowy rejestr obmiarów,
  - deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów,
  - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
  - kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
  - protokoły odbiorów robót, korespondencję związaną z realizacją przedmiotu umowy, protokoły z narad i ustaleń,
  - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi normami oraz o doprowadzeniu terenu budowy do należytego stanu i porządku.
  7. Naprawa dróg zniszczonych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
  8. Dbanie o mienie znajdujące się na terenie budowy oraz zapewnienie właściwych warunków BHP.
  9. Ponoszenie kosztów związanych z dzierżawą placu budowy.
  10. Zapłata i załatwienie spraw związanych z poborem wody i energii.
  11. Zgłoszenie właścicielowi-administratorowi urządzeń podziemnych i nadziemnych zamiaru wykonania robót w ich obrębie i uzgodnienie warunków ich prowadzenia.
  12. Poniesienie kosztów zniszczeń powstałych wskutek prowadzenia robót bez zachowania technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej.
  13. Informowanie inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy o terminie odbioru robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował inspektora nadzoru o odbiorze robót zanikowych, zobowiązany jest do dokonania odkrywek lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na własny koszt.
  14. Uzgodnienie z właścicielem i zapłata ewentualnego odszkodowania za czasowe zajęcie jego gruntu pod pas technologiczny robót.
  15. Udostępnienie na żądanie dysponenta środków finansowych w czasie inspekcji wszystkich rachunków wystawionych Zamawiającemu i zapisów dotyczących wykonania umowy oraz pozwolenie na przeprowadzenie audytu oraz kontroli przez dysponenta środków finansowych lub Zamawiającego.
  16. Zapewnienie Zamawiającemu i wszystkim upoważnionym przez niego osobom i innym uczestnikom procesu budowlanego oraz audytorom i kontrolującym dostępu do terenu budowy i każdego miejsca, gdzie roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą wykonywane.
  II. Ubezpieczenie budowy
  1. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć budowę z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w zakresie powodzi, ulewnych deszczy, huraganu i ognia oraz innych zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej.
  Ubezpieczeniu podlegają szczególnie:
  a. roboty, obiekty, budowle oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,
  b. szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
  2. Okres ubezpieczenia robót budowlanych obejmuje cały cykl realizacyjny tj. od daty rozpoczęcia robót
  do zakończenia i podpisania protokółu końcowego odbioru.
  3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową w ciągu 28 dni od daty podpisania umowy w zakresie określonym w pkt 1.
  4. W przypadku nie ubezpieczenia budowy przez Wykonawcę, Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić zwrotu poniesionych kosztów za zapłatę składek.
  III. Do obowiązku Zamawiającego należy:
  1. Przekazanie dokumentacji określającej przedmiot zamówienia w terminie do….. . .2010r.
  2. Przekazanie terenu budowy w terminie do…. 2010 r.
  3. Dostarczenie dziennika budowy wraz z pozwoleniem na budowę.
  4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego
  5. Dokonanie odbiorów prób technicznych i odbiorów robót:
  Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:
  1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
  a. odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru, o którym mowa w § 9 pkt. 1 w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia w postaci wpisu do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru,
  b. zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości ułożenia rurociągów i spadków za pomocy
  kamery,
  2) odbiór częściowy,
  Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego elementu robót następuje zgodnie ze sporządzonym przez wykonawcę „Harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania. Odbiór częściowy elementu robót musi być potwierdzony protokółem odbioru częściowego podpisanym przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, o których mowa w § 9 niniejszej umowy. Protokół odbioru częściowego powinien stwierdzać minimum 20-to procentowe zaawansowanie robót.
  3) odbiór końcowy,
  Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie zgłoszenia (oświadczenia) kierownika budowy o zakończeniu robót oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy- prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kolejność czynności przy odbiorze końcowym zawiera § 10 niniejszej umowy.
  4) odbiór po okresie rękojmi i gwarancji,
  Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez zamawiającego z udziałem użytkownika oraz wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości. Odbiór odbywa się w terminie określonym w § 11 ust. 8 pkt b).
  § 7
  1. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest inspektor nadzoru………………posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – aktualne uprawnienia Nr …...... wydane przez ………….
  2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy ………. posiadający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – aktualne uprawnienia Nr ………. oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby samorządu zawodowego 3. W czasie realizacji umowy może nastąpić zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że przyjmujący obowiązki inspektora nadzoru i kierownika budowy będą posiadali odpowiednie uprawnienia, będą przynależały do Izby samorządu zawodowego, a w przypadku kierownika budowy wykażą się uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi w SIWZ. Zmiana osób zostanie wprowadzona aneksem do umowy.
  § 8
  1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie w pełni zrealizowany przedmiot umowy.
  2. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi zakończenie robót i gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy o czym powiadomi pisemnie Zamawiającego. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni liczonych od daty dokonania wpisu oznaczać będzie gotowość do odbioru z datą wpisu do dziennika budowy. Negatywna opinia inspektora nadzoru potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub przedstawicieli Państwowego Nadzoru Budowlanego kontrolujących budowę na wezwanie Inwestora oznacza, że roboty nie zostały zakończone.
  3. Do obowiązków Wykonawcy – najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru - należy przekazanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) kompletu dokumentów budowy pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru i zgłoszenia zakończenia robót do Państwowego Nadzoru Budowlanego.
  4. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu umowy nie wcześniej niż 21 dni od daty zawiadomienia Państwowego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu robót. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące
  uprawnienia:
  a. jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy poprzez naprawę lub wykonanie elementu wadliwego po raz drugi, b. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odpowiednio obniży wynagrodzenie o poniesione wszelkie koszty z tego tytułu nie płacąc za elementy wadliwe.
  c. Istnienie wady i jej usunięcie powinno być stwierdzone protokolarnie.
  d. inne uprawnienia wynikające z tytułu rękojmi i gwarancji określone w Kodeksie Cywilnym.
  6. Strony postanawiają, że z czynności wszelkich odbiorów robót będą spisywane protokóły zawierające
  wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad.
  7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu stwierdzenia usunięcia wad w terminie i w sposób uzgodniony przez strony.
  8. Zamawiający wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usunięcie wad.
  9. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad w terminie i w sposób uzgodniony przez strony.
  § 9
  1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w przedmiocie umowy w terminie i na zasadach określonych w KC. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 36 m-cy
  2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 m-cy na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej
  3. Okresy rękojmi i gwarancji płyną równolegle, rozpoczynając swój bieg od daty bezusterkowego protokołu
  odbioru końcowego.
  4. Kartę gwarancyjną wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik
  do protokółu odbioru.
  5. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących
  w przedmiocie umowy określonym w karcie gwarancyjnej.
  6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w § 9 ust. 2 umowy.
  7. Strony ustalają, że Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, korzystając z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, a powstałe w okresie rękojmi i gwarancji.
  8. W okresie trwania gwarancji i rękojmi przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach:
  a) na każde żądanie Zamawiającego w przypadku stwierdzenia wad i usterek przez służby Zamawiającego lub użytkownika obiektu (nie rzadziej niż raz w roku)
  b) na jeden miesiąc przed upływem terminu rękojmi i gwarancji
  9. Rozliczenie Wykonawcy z obciążeń wynikających z rękojmi i gwarancji musi być potwierdzone protokółami odbiorów: „odbioru po okresie rękojmi” przedmiotu umowy.
  § 10
  1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
  1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
  a. za opóźnienie w rozpoczęciu robót – w wysokości 0,3% całości kosztorysowego wynagrodzenia umownego brutto - za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty rozpoczęcia robót określonej w § 2 umowy. b. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,3 % całości wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot odbioru - za każdy dzień zwłoki, licząc od daty zakończenia określonej w § 2 umowy
  c. za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji za wady – w wysokości 0,3 % całości kosztorysowego wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot odbioru - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
  d. w razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym kara ulega podwojeniu - licząc od dnia upływu terminu dodatkowego określonego przez strony w protokole odbioru.
  e. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 10% całości kosztorysowego wynagrodzenia umownego brutto przedmiotu umowy.
  2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego z tytułu szkód przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych.
  3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych wymienionych w pkt. 1 i odszkodowania wymienionego w pkt. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy (faktur).
  4. Potrącenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani z innych zobowiązań umownych.
  § 11
  1. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
  2. Strony mogą zmienić postanowienia zawartej umowy jeżeli zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, a w szczególności zmiany mogą dotyczyć:
  1) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.
  2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku:
  a. jeżeli wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego,
  b. wystąpienia okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej”(np. huragany, gwałtowne burze) uniemożliwiających realizację robót przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany terminu umowy.
  c. potrzeby wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.
  3) zmiany wynagrodzenia (ceny) oraz w zakresie przedmiotu umowy:
  a. jeżeli dla należytego wykonania zamówienia konieczne będzie wykonanie robót zamiennych lub zaniechanie części robót.
  b. jeżeli nastąpi ograniczenie lub brak środków finansowych
  c. zmiany stawki VAT
  4) konieczności zrealizowania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji technicznej i ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót.
  3.W innych przypadkach określonych w niniejszej umowie
  4.Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. § 12
  1. Strony postanawiają, że przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
  1) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:
  a. przewidzianym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  b. jeżeli w stosunku do Wykonawcy toczy się postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe.
  c. jeżeli Wykonawca jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia,
  d. jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn po upływie 14 dni od terminu umownego określonego w § 2 pkt 1 i ich nie rozpoczynał, pomimo dodatkowego wezwania przez Zamawiającego na piśmie.
  e. jeżeli Wykonawca przerwał realizację robót z własnej winy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.
  f. jeżeli Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  2) Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku:
  a. jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót.
  2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy obowiązany on jest:
  a. sporządzić z udziałem Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia w terminie 14 dni liczonych od daty odstąpienia od umowy,
  b. zabezpieczyć na własny koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Zamawiającego
  c. zgłosić zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,
  d. niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 30 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza dostarczone lub wzniesione przez Wykonawcę, pod rygorem ponoszenia dalszych kosztów utrzymania tego zaplecza,
  e. zobowiązany jest ponieść przedstawione przez Zamawiającego koszty związane z odstąpieniem od umowy. Koszty te zostaną określone w protokóle zgodnie z § 4 ust. 2 lub ust.4.
  f. koszty wyszczególnione w pkt. e Zamawiający potrąci z ostatniej faktury, jeżeli kwota faktury nie będzie wystarczająca na pokrycie poniesionych kosztów przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia tej różnicy.
  4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany
  jest do:
  a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
  b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót lub ograniczenia ich zakresu z rozwiązaniem umowy włącznie – w przypadku ograniczenia lub braku środków finansowych na realizację inwestycji.
  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wstrzymaniu robót najszybciej jak to jest możliwe.
  W takim przypadku strony postanawiają, że:
  a. Dla zakresu rzeczowo-finansowego robót uzgodnionego w harmonogramie rzeczowo-finansowym strony dokonają inwentaryzacji robót wykonanych i do wykonania. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonane części robót w sposób określony w § 4 ust. 3 lub ust. 5.
  b. Za wstrzymanie, ograniczenie lub odstąpienie od umowy prze z Zamawiającego od zakresu umownego robót – Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
  § 13
  1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane w drodze polubownych uzgodnień.
  2. W przypadku braku takich uzgodnień spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
  3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
  4. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu.
  5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie tematycznym uregulowanym w umowie.
  6. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.
  ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
 • wzor_umowy_20100609.rtf
 • dokumentacja_20100609.zip
 • sprostowanie_siwz_20100622.pdf
 • zawiadomienie_o_wyborze_oferty_20100701.pdf
 • ogloszenie_udzielenie_zamowienia_20100714.pdf
 • Czas wytworzenia: 12-07-24 20:06
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 20:06

Historia zmian

2135 Dodanie Kanalizacja deszczowa PCV Ø 300 w ulicy Miłej z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2