Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

 • ogloszenie.20100211.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14000 EURO
  Rodzaj zamówienia - usługi
  Data zamieszczenia zamówiema w Biuletynie Zamówień Publicznych 08 02 2010
  Data zamieszczenia zamówiema na stronie U_G_ 11 02 2010
  I. Zamawiający :
  1.1) Nazwa i adres
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail:
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18: w godz. od 8.00
  e-mail : mmierzej
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych wanmkÓw zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  Adres , na który należy składać oferȚ:
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18
  Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:.
  N ie dotyczy
  1.2) Rodzaj zamawiającego:
  Administracja samorządowa
  II : Przedmiot zamówienia :
  11. 1)Opis
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  Konsenvacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Rzekuń
  II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
  -zgodnie z opisem zawartym w SIWZ
  II. 1.3 ) Rodzaj zamówienia - usługi
  11.1.4)Wspólny słownik zamówień (CPĐ
  Główny przedmiot : 31 00 00 00-6
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  II. 2)Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2014
  III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium:
  me u-ymagane
  111.2) Warunki udziału
  W mogą brać udział •wy•konawcy : którzy
  -posiadają uprawnienia do uykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy
  nakładają posiadania takich uprawnień:
  -posiadają niezbędną Miedzę i dośxviadczenie oraz potencjał techniczny: a także dysponują osobami
  zdolnymi do Arykonania zamówienia ,
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  -spehliają wanmki zawarte w SIWZ

  Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  w celu spełniema wamnkÓw uykonawcy dostarczą:
  1 _aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o \vpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej- Łvystawłonego nie wcześniej niž 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert: a w przypadku do osób fizycznych oăviadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
  pkt 2 ustawy,
  2. u-ykaz osób odpowiedzialnych za •vvykonanie zamowienia uraz z uprawnieniami.
  3 _aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że
  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane
  prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
  całości u-ykonania decyzji właściwego organu — Arystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamâvienia
  albo składania ofert.
  4_aktua1ne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego że Łvykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
  zdrowotne i lub potwierdzenie że uzyskał przewidzłane prawem zwolnienie
  lub rozłożenie na raty zaległych lub wstrzymanie w całości •vvykonania decyzji
  właściwego organu — uystawione nie wcześniej niž 3 miesiące przed up"vem terminu składania
  wniosków o dopuszczenie do udziału w postQowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
  ofelt_
  IV: PROCEDURA
  IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg ni e ograniczony
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 04.03.2010 r do
  godz. 11.00
  Tennin ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofefi:
  Nie przewiduje Się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr IS w dniu 04.03.2010, o godz.
  11.30 .
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • siwz.pdf
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  NA WYKONANIE KONSERWACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA
  DROGOWEGO NA TERENIE RZEKUŃ
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul_Kościuszki 33
  teł 029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony na ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
  publicznych ( Dz U. Z 2007 r Nr 223 poz. 1655 z "Źn_ zm.)
  3.Opis przedmiotu zamówienia :
  Zamówienie obejmuje konserwację urządzeń oświetlenia drogowego w 21 miejsco•A0ściach gminy
  Rzekuń administrowanych przez Urząd Gminy Rzekuń.
  W 21 miejscowościach zainstalowanych jest 925 sztuk punktów Świetlnych.
  Przedmiotem zamówienia jest cena konserwacji jednego urządzenia Świetlnego w okresie jednego
  młesłąca_
  Do obowiązków konserwatora urządzeń oświetlenia drogowego należeć będzłe:
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  9.
  Sprawowanie nadzoru nad oświetleniem drogou,-yrn , a w tym
  a)dokonyvvame raz w miesiącu przeglądu stanu urządzeń ośxvietlenia drogowego w
  celu vv-ykrycia uszkdzeń mechanicznych awarii oraz aktów wandalizmu.
  Wymiana Źródeł Światła w tym: żarówek dławików i bezpieczników latarniowych:
  Konserwacja , naprawa i przestawianie urządzeń sterujących,
  Doraźne naprawy innych elementów obwodu oświetlenia — każdorazowo w termime
  do trzech dni od dnia przyjęcia zgłoszenia o zakłóceniu bądź awarii:
  Współpraca z zamawiającym w za_kresie bieżącej Łvymłany zegarów, fotokomórek
  •wyłączników czasoqych — w celu osiągnięcia •,vymiernych korzyścł poprzez
  zmniejszenie ilości zużytej energii elektrycznej na oświetlenie drogowe na terenie
  Zakup i urymiana skrzynek u,Taz z urządzemami sterującymi
  Wymiana starych rtęciovv-ych opraw i żarówek na nowe energooszczędne oprawy- i
  żarówki sodowe o mocy nie przekraczającej 1 OOW w ilości ok. 50% stanu
  istniejącego tj. ok. 100 sztw okresie trzech lat:
  Rozbudowa istniejących linii oświetlenło•vvych po uzgodnieniu z Rejonem
  Energetycznym poprzez montaż dodatkouych lamp w ilości do 3 szt z użyciem
  materiałów zakupionych przez zamawiającego:
  Usuwame skutków wandalizmu i urypadków drogouych tj. u-ymiana zniszczonych
  lub brakujących kloszy opraw •,vysięgników słupów układów sterowniczych :
  kabli oświetleniovvych — po uprzednim zawiadomienłu Policji i zamawiającego
  10. w sprawłe Łvykrycia sprawcy i pokrycia kosztów z ubezpieczenia
  prowadzi vv-ykonawca , a należność za szkody stanowić będą •wy•konawcy•:
  11 _ Montaż w okresie przedświątecznym i demontaž po tym okresie iluminacji
  Świątecznej na słupach energetycznych w centrum wsi Rzekuń
  12. Przestrzeganie wanmkÓw PGE Dystrybucja Warszawa- Teren Sp z o.o. uL Marsa
  95 04-470 Warszawa Rejonu Energetycznego Ostrołęka podczas prac nad
  rozbudową budową linii oświetlenio•wych oraz montażem dodatko•wych opraw
  Świetlnych.
  a) przestrzegame postanowień Instrukcji współpracy przy eksploatacji
  oświetlenia zewnętrznego między konsenvatoramł oświetlenia a Zakładem
  Energetycznym Warszawa — Teren SA z lipca 2003 r,
  13. Pokrywame kosztów utylizacji zużytych lamp oświetlenia drogowego przez zawarcie

  urnouy z firmą specjalistyczną na odbiór odpadów
  14. Codzienne (w godzinach od do 16_00) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących
  awarii oświetlenia drogowego na podany na naszej stronie internetowej: numer
  telefonu uykonawcy
  15. Utrzymanie sprawności technicznej instalacji i urządzeń oświetlenia budynku
  kościoła w miejscowości Rzekuń oraz innych obiektów zabytkoŁvych i pomników:
  16. Wykonywanie okresourych podcinek drzewostanu w strefie linii oświetlenia
  drogowego zgodnie z protokołem z przeprowadzonego przeglądu po uzgodnieniu z
  zamawiającym,
  17 _ Konsemowanie oświetlenia i wykonywanie innych prac związanych z utrzymaniem
  urządzeń nie ujętych w SIWZ oraz w umowie.
  4. Termin wykonania zamówienia:
  od 01 042010rd031 03 2013 r
  5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
  tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać słę uykonawcy którzy spełnłają następujące warunki
  -posiadają uprawnienia do urykonnvania określonej działalności lub
  czynności$eželi ustmvy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,a także
  dysponują osobami zdolnymi do •vvykonania zamówienia.
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  -nie podlegają Łvykluczeniu z o udzielenie zamówienia.
  -spełmają u.•anłnki zawarte w SIWZ
  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów ,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełnienia warunków udziału w
  I aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej:ježeli odrębne przepłsy u-ymagają wpisu do rejestru lub
  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej ,qystawionego nie wcześniej niż 6
  miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczeniu o udzielenie
  zamówienia albo składania ofelt: a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie
  art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustau,-y.
  2 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że
  •wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane
  prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub ustrzymanie w całości
  •wykonania decyzji właściwego organu — wystawione nie wcześniej niž 3 miesiące przed
  terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia albo składania ofert
  3 aktualne zaświadczenie z z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego że Łvykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
  ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie ze uzyskał przewidziane prawem
  zwolnienie: lub rozłożenie na raty zaległych lub wstrzymanie w całości
  •wykonania decyzji właściwego organu — urystawione nie wcześniej niž 3 miesiące przed
  terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówienia albo składania ofert _
  4 wykaz kierownictwa firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację zamóvviema:
  5. oăviadczenie o słAnienłu warunków udziału w postșowaniu
  Wymagane •,vyžej dokumenty należy przedłożyć w formie pisemnej lub kserokopii potwierdzonej za
  zgodność z oryginałem

  7 .lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób uprawnionych do
  porozumiewania się z wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny-tel_029 7617301 w 47
  e-mail
  adres-07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska nr 18 w godz od 8 do 15
  oświadczenia i dokumenty mogą być składane drogą
  'kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/
  8. Wymagania dotyczące wadium:
  -nłe uymagane
  9. Termin związania ofertą:
  30 dm od dnia złożenia oferty
  10.Opis przygotowania oferty:
  1 _ Każdy oferent złoży tylko jedną ofe:ltę
  2 _Oferent:ktÓry złoży więcej niž jedną ofertę zostanie •wy•kluczony z postępowania.
  3 _Oferent poniesie wszelkie koszty z przygotowaniem oferty
  4 _Oferent zdobędzie wszelkie informacje :ktÓre mogą być konieczne do przygotowania
  oferty i podpisama umou-y_
  5 _Przed upływem terminu składama ofert: zamawiający może zmodyfikować
  treść dokumentów.
  6 _Každa zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich oferentów.
  7 _Zamawłający przedłuży tennin składania ofefi,w celu umożliwienia oferentom
  uwzględnienia w przygotowanych ofefiach zmian lub •,vyjaśnień W tym przypadku wszelkie
  prawa i zobowiązania zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego tenninu
  będą podlegały nowemu terminoxvi_
  8 Wykonawca może zxvrÓCIĆ się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ w
  tenninie nie krótszym nłž 6 dni przed terminem złożenia ofefi.
  9 _Zamawłający udzieli na piśmie i prześle jej treść do wszystkich
  oferentów:którzy debrali SIWZ:bez podarlia danych oferenta pytającego.
  10. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
  11 _ Wszelkie informacje finansowe należy podać w nouych polskich złotych.
  12 Wykonawca zamieści ofertę w kopercie:która będzie zaadresowana na
  zamawiającego:na adres podany w pkt 1 i będzłe posiadać oznaczenia”Oferta na
  wykonanie konserwacji urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rzekuń"
  11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  1 _Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Rzekuniu ul. Kościuszki 33 nie
  później niż do dnia 04.03.2010 do godz. 11.00,pok. nr 18
  2 _ Wszystkie oferty otrzymane pn tym terminłe będą zwrócone do oferentów bez
  otwłerama
  3 _ Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofaĆ złożoną ofertę pod
  vvamnkiem:že zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
  zmian lub •wycofanłu przed tenninem składania ofert j _ w.
  4 _Powiadomienie o wprowadzeniu zmłan lub u-ycofaniu oferty zostanie przygotowane
  opieczętowane i oznaczone a kołkrta zostanie dodatkowo oznaczona określeniami
  „zmiana” lub
  5 Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu
  składania ofert.
  6 _ZamawłaJący otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności oferentów:którzy
  zechcą przybyć w dniu określonym w pkt. 11 : do siedziby zamawiającego, pok_nr 18 0
  gdz_1130
  7 _Przed otwarciem ofert,zamawłający poinformuje oferentów o jaką może

 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.20100323.pdf
  OGŁOSZENIE
  O "'NBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Wójt Gminy
  ul. Kościuszki 33
  07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie
  teł. (029) 7617301, fax (029) 7617302
  zawiadamia, że w wyniku posted)owania prowadzonego zgdnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień
  publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie konserwacji urządzeń oświetlenia
  drogowego na terenie gminy Rzekuń— wybrano ofertę: Przedsiębiorstwa Usługowo
  Wykonawczego ENERGOS s.c. Ryszard Samsel i s-ka ul. Zacisze 10 07-410 Ostrołęka.
  — za cenę 2543,75 netto słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści trzy złote 75/100 i 3103,37 zł
  brutto słownie trzy tysiące sto trzy złote , 37/100 przy cenie konserwacji jednego urządzenia
  2:75 zł netto słownie: dwa złote 75/100 i 3,35 zł brutto słownie: trzy złote 35/100
  Streszczenie ocenv i porównania złožonvch ofert-
  Nr oferty
  2
  4
  Nazwa i adres wykonawcy
  U sługi Remontowo — Budowlarłe
  Jerzy Napiórkowski ul. Parkowa 8
  07-407 Czerwin
  ELZAN Zakład Elektrycznych ,
  ul. Wspólna 8 07-420 Kadzidło
  „BEMAR' : Przedsiębiorstwo Usług
  Projektowo- Inwestycyjnych Marzena
  Bębenek ul. Mazowiecka 46 07-
  411 Rzekuń
  Przedsiębiorstwo Usługowo-
  Wykonawcze ENERGOS
  Ryszard Samsel i s-ka ul. Zaciszna
  10 07-410 Ostrołęka
  Liczba punktów w
  kryterium Cena
  69
  78
  69
  100
  Razem
  69
  78
  69
  100
  inž_ Bogusław Tyszka
  Wójt Gminy Rzekuń

 • ogloszenie_o_zawarciu_umowy.20100427.pdf

 

 • Czas wytworzenia: 12-07-24 20:13
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 20:13

Historia zmian

2129 Dodanie Konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Rzekuń z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2