Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:
 • ogloszenie.20080505.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14CO EURO: odwołarłie nie przysługuje.
  Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
  Data zamieszczenia zamówiema w Biuletynie Zamówień Publicznych 05 05 2CH38 r
  Data zamieszczenia zamówiema na stronie U_G_ 05 05 2008 r.
  I. Zamawiający :
  1.1) Nazwa i adres
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail:
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18: w godz. od 8.00
  e-mail : mmierzej
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych wanmkÓw zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  Adres , na który należy składać oferȚ:
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18
  Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:.
  N ie dotyczy
  1.2) Rodzaj zamawiającego:
  Administracja samorządowa
  II : Przedmiot zamówienia :
  11. 1)Opis
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  Przebudoxva nawierzchni drogi nr 530 w Dzbeninie
  II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
  -roboty pomiarowe — 380 mb
  -uycinka drzew — szt 1
  -uykonanłe przepustów drogowych
  -profilowame i zagęszczanie istniejącej nawierzchni
  -podbudowa z mieszanki kruszyw łamanego i naturalnego — gr 15 cm
  -xvarstwa -profilująca z asfaltowego — 2 cm
  -xvarstwa Ścieralna — 4 cm
  -uzupełnianie i zagęszczame poboczy
  -oznakowanie pionowe — szt 8
  -regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągouych — 12 szt
  II. 1.3 ) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowl arle
  Odwołanie nie przysługuj e
  11.1.4)Wspólny słownik zamówień (CPĐ
  Główny przedmiot
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych

  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  II. 2)Termin wykonania zamówienia: 30.09.2008 r
  III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium:
  me u-ymagane
  111.2) Warunki udziału
  W mogą brać udział Łvykonawcy : którzy
  -posiadają uprawnienia do uykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy
  nakładają posiadania takich uprawnień:
  -posiadają niezbędną Miedzę i dośxviadczenie oraz potencjał techniczny: a także dysponują osobami
  zdolnymi do Arykonania zamówienia ,
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  -spehliają wanmki zawarte w SIWZ
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  w celu słkłnienła wamnkÓw uykonawcy dostarczą:
  1 _aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o \vpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej- •wystawłonego nie uczeŔniej niž 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert:
  2_aktua1ne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zalegarłiu z
  ( datoxvane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)
  3 _aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne — datou•ane
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert:
  4_aktua1na informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust 1
  pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych
  5 _aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust 1
  pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
  IV: PROCEDURA
  IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg ni e ograniczony
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 30.05.2008 r do
  godz. 11.00
  Tennin ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofefi,
  Nie przewiduje Się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr IS w dniu 30.05.2008 r o godz.
  11.30.
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • siwz.20080505.pdf
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  na wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych oznaczonych numerami
  ewidencyjnymi : 530 w miejscowości Dzbenin.
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul_Kościuszki 33
  teł 029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony afi_39 ustavvy Prawo zamówień publicznych/
  3.Opis przedmiotu zamówienia :
  -przebudowa nawierzchni dróg gminnych oznaczonych numeramł ewidencyjnym
  Dzbeninie w tym:
  d
  droga nr 530-
  -roboty pomiarowe na odcinku długości — 380m:
  -usunięcie drzew — szt 1:
  -rozbieranie istniejących przepustów z nur — 12 mb,
  530 w
  -uykonanłe przepustu z lury PRHO 0 80 cm wraz z wykonaniem łavvy żwirowej o grubości 20 cm-
  7:50 mb,
  -uykonanłe przepustu z lury PEHO 0 60 cm \.vraz z ławą żwirową o grubości 20 cm — 9 mb:
  przepusty nurowe pod zjazdami — ścianki czołowe- 0 80 cm — 2 sztuki,
  przepusty nurowe pod zjazdami — ścianki czołowe — 0 60 cm — 2 szt:
  profilowanie i zagęszczarłie istniejącej nawierzchni żwirowej- 2600 m2,
  górna warstwa podbudoqry z mieszanki kruszyw naturalnego i łamanego
  warstwa — profilująca z betonu asfaltowego — gr 2 cm
  warstwa Ścieralna z betonu asfaltowego — gr 4 cm:
  uzupełnianie poboczy
  oznakowanie pionowe — 8 kpl:
  regulacja uysokościowa skrzynek zasuw — 12 szt:
  4. Termin wykonania zamówienia:
  30 09 2008r
  gr 15 cm
  5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
  tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się u-ykonawcy ,ktÓrzy słkłniają
  następujące warunki :
  -posiadają uprawnienia do urykonnvania określonej działalności lub
  czynności,ježeli ustaŁvy• nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny:a także
  dysponują osobami zdolnymi do •vvykonania zamówienia.
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówł enła:
  -nie podlegają Łvykluczeniu z o udzielenie zamówienia.
  -spełmają u.•anłnki zawarte w SIWZ
  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów ,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełnienia warunków udziału w

  -aktualny odpis z właściwego rejestnł albo aktualne zaświadczenie o \vpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej:ježeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej :vv-ystawionego me wcześniej niž 6 miesięcy przed upły,vem
  terminu składania wniosków o dopuszczeniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  -0Świadczenie /złožone w częscł jawnej postępowania/:že oferent nie pozostaje w stosunku
  zależności lub dominacji z Innymi oferentami i zamawiającym -zgodnie z alt. 17 ustawy Prauo
  zamówi eń publicznych
  -0Świadczenłe o słkłnieniu warunków zawartych w afi 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
  uraz z zaświadczeniami:
  -z Urzędu Skarbowego o me zalegamu z podatkiem datou•ane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  terminem składania ofefi:
  -z Urzędu Gminy,”właŔciwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej/ o nie zalegamu z
  /3 m-ce przed terminem składania oferť
  -z Zakładu Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
  datowane nie wcześniej niž 3 miesiące przed terminem składania oferť
  -Wykaz kierownictxva firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację robót na załączniku
  z udokumentowaniem ich dośxviadczenia i kwalifikacji zawodou,-ych
  -Wykaz sprzętu przewidzianego do Arykonania zamówiema_
  -lnformację o karalności z Centralnego Rejestru Skazanych na fonnularzu „Zapytame o
  karalność:Ŕystawłonego nie qcześnie niž 6 miesięcy przed tennmem składania oferty oraz
  oświadczenie Ze przeciwko oferentowi nie wszczęto postą)owanła o popełnienie przest.tw w
  z o udzielenie zamówienia publicznego:przestępstwo przeciwko
  prawom osób uykonujących pracę zarobkową. przestępstwo przekupstwa, lub innych przestępstw
  popehlionych w celu osiągnięcia korzyści majątkoqych
  7 .lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób uprawnionych do
  porozumiewania się z wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny -teL029 7617301 w
  adres-07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska- pokuj nr 1 8 w godz od g do 15
  oświadczenia i dokumenty mogą być składane drogą
  'kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/
  8. Wymagania dotyczące wadium:
  u•adium -nie wymagane
  9. Termin związania ofertą:
  30 dm od dnia złożenia oferty
  10.Opis przygotowania oferty:
  Każdy oferent złoży tylko jedną ofe:ltę
  Oferent:który złoży więcej niž jedną ofertę zostanie •wy•kluczony z
  Oferent poniesie wszelkie koszty z przygotowaniem ofe1Ț
  Oferent zdobędzie wszelkie informacje :ktÓre mogą być konieczne do
  przygotowania oferty i podpisania urnou-y
  Przed up"vem terminu składama ofert:zamawiający może zmodyfikować
  treść dokumentów. Każda zmiana stanle się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich
  oferentów.
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych_
  Zamawiający przedłuży termin składania ofert: w celu umożliwienia oferentom uwzględniema w
  przygotowanych ofefiach zmian lub xvyjaśnień W tym przypadku M.szelkie prawa i
  zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
  terminowi
  Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ w termime nie

  krótszym nłž 6 dni przed terminem złożenia ofefi_ Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmie i
  prześle jej treść do wszystkich oferentów:którzy odebrali SIWZ,bez podania danych oferenta
  pytającego.
  Oferta powinna obejmować całość zamówłenia_
  Oferent określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty vv-ymienione w Ślepym kosztorysłe
  Pozycje zdła których oferent nie \vpisze cen jednostkouych:nie zostaną zapłacone po ich
  wykonaniu i uważać się będzie zostały ujęte w innych cenach uymienionych w Ślepym
  kosztołysie_ Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności
  umouy i nie będą podlegały zmianom z Łvyjątkiem odpowiednich zapisów urnouy_
  Wszelkie informacje finansowe należy podać w noqych złotych
  Oferent zamieści ofertę w kopercie: która będzie zaadresowana na zamawłającego,na adres podany
  w pkt. 1 i będzie oznaczenia"Oferta na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi nr
  530 w Dzbeninie"
  11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń ul_KoŔciuszki 33 nie "Źnłej niż
  do dnia 30.05.2008 r do godz. 11.00, pok. nr 18
  Wszystkie oferty otrzymane pn tym terminłe będą zwrócone do oferentów bez otwierania
  Oferent może wprowadzić zmiany lub ŁvycofaĆ złożoną ofertę
  wanmkiem:že Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmłan lub
  wycofaniu przed tenninem składania ofert j _ w.
  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub •,vycofaniu oferty zostanie przygotowane opieczętowane
  i oznaczone zgodnie z pkt 17: a kołkrta zostanie oznaczona określeniami „zmłana" lub
  : ăvycofanie::
  Oferent nie może •wy•cofać oferty i wprowadzić zmian po upbwie terminu składania ofeŔ_
  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Oferentów:którzy zechcą przybyć
  w dniu określonym w pkt. 11 : do siedziby zamawiającego, 18 0 gdz_1130
  Przed otwarciem ofert:zamawłający poinformuje oferentów o kwocie jaką może przeznaczyć na
  realizację zamówienia. Pdczas otxvierarłia z ofertami Zamawiający ogłosi nazury
  oferentów i ceny ofertowe. Koperty oznaczone „wycofane” zostaną otwarte w pierwszej kolejnoŔc1_
  Koperty wewnętrzne nie będą otwierane _
  12.Opis obliczenia ceny:
  w/g kosztorysu ofertowego
  13.Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z
  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Przy •wyborze ofen zamawiający będzie kierował się kryteriamł
  cena — 100%
  Zamawiający przyzna zarnówieme oferentowi:którego ofefia będzie odpowiadać zasadom
  określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków
  zamówł
  Zamawiaj ący ofertę,j eželi
  -jest niezgodna z usta•Aą
  -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych xvanunków zamówienła:
  -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji:
  -zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamóxvienia:
  -została złożona przez u-ykonawcę Aykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówł enła
  -zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny:których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu

 • dokumentacja.20080505.zip
 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.20080616.pdf
  Rzekuń 16.06.2008 r
  zp Nr _9/08
  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  W z prowadzonym postępowaniem przetargo•wym zgodnie z alt 39
  ustawy Prmxo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na •vvykonanie
  przebudowy nawierzchni drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 530 w Dzbeninie —do
  drogi 531 - Gmina Rzekuń zawiadamia oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo — Mostouych
  „OSTRADA" Sp z OO. ul_Lokalna2 07-410 Ostrołęka: została uznana za korzystnąza cenę
  netto: 119.475:00 zł netto słownie: sto dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć
  złotych netto:
  brutto: 145.759:50 zł słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć
  złotych 50/100
  Zestawienie złożonych ofert:
  Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Spz O.O. ulLoka1na 2 07-410
  Ostrołeka — za cenę netto: 119.475:00 zł słownie: sto dziewiętnaście tysięcy cztełysta
  siedemdziesiąt pięć złotych (brutto: 145.759:50 zł).
  Nr 2 : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Hand10we , ZHYDROBUD" - Stefan Brzozowski
  ul_Targowa 26B 07-410 Ostrołęka — za cenę netto: 125.161:27 zł słownie- sto dwadzieścia płeć
  tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 27/100 brutto: 152696:75 zł.
  n - Fert
  Oferta nr 1
  145.759,50 : 145.759,50 = 1 x 100p
  Oferta nr 2
  145.759,50 : 152.696,75 = 95,4 p
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.20080701.pdf
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZA-MÓ'MENIA
  Zamieszczanie obowiązko
  Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008 Pozycja 92673
  I..ZAMAWLAJĄCY:
  I. 1 Nazwa 1 adres:
  N azwa:
  Gmina Rzekuń
  Adres pocztowy:
  ul_KoŔciuszki 33
  Miejscowość
  T elefon:
  029 7617301 w_47
  Kod
  07-411
  Fax:
  029 7617302
  Woj ew"ztwo:
  mazowi eckie
  II.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  SEKCJA 11 : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  11.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni drogi nr 530 w Dzbeninie
  11.1.2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  11.1.3. Określenie przedmiotu zamówienia:
  roboty pomiarowe — 380 mb vv-ycinka drzew — szt 1 wykonanie przepustów drogouych :
  profilowanie i zagęszczarłie istniejącej nawierzchni podbudowa z młeszankl kruszyw łamanego i
  naturalnego — gr w-v..y 15 cm warstwa wiążąco — profilująca z betonu asfaltowego — 2 cm
  warstwa Ścieralna 4 cm uzupełnianie i zagęszczanie poboczy oznakowanie pionowe— szt 8
  regulacja uysokościowa skrzynek zasuw wodociągoŁvych — 12 szt.
  11.1.4 WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓ',VIEŃ ( CPV)
  Główny przedmiot: 45.23_30 00-9
  11.1.5. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
  częscł
  Wartość : 119475.00 Waluta - PLN
  SEKCJA IV : PROCEDURA
  IV.I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony
  IV.2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze Unii EuroŔskiej -NIE
  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  v.l. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 30/06/2008
  V.2. NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY ,KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  Nazwa:
  Przedsiębiorstwo Robót Drogouo_ Mostowych „OSTRADA” Sp. Z O O.
  Adres
  Ostrołęka
  Miej scowoŚĆ:
  Ostrołęka
  Kod
  07-410
  mazowieckie
  V .4. INFORMACJE O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
  ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ ( bez VAT)
  Cena •vvybranej oferty: 119475.00
  Ofefia z najniższą ceną: 119475 00: Oferta z najuyžszą ceną: 125161.27_Wa1uta: PLN
  inż. Bogusław Tyszka
  Wójt

  yn-Fz-u Kugu9

 

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 18:00
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 18:00

Historia zmian

2101 Dodanie Przebudowa nawierzchni drogi nr 530 w Dzbeninie z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2