Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:
 • ogloszenie.20080617.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14CO EURO: odwołarłie nie przysługuje.
  Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
  Data zamieszczenia zamówiema w Biuletynie Zamówień Publicznych 17 06 2CH38 r
  Data zamieszczenia zamówiema na stronie U_G_ 17 06 2008 r.
  I. Zamawiający :
  1.1) Nazwa i adres
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail:
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18: w godz. od 8.00
  e-mail : mmierzej
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych wanmkÓw zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  Adres , na który należy składać oferȚ:
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18
  Informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:.
  N ie dotyczy
  1.2) Rodzaj zamawiającego:
  Administracja samorządowa
  II : Przedmiot zamówienia :
  11. 1)Opis
  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego
  Przebudoxva nawierzchni drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 332 w Rozworach
  II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia:
  -roboty pomiarowe — 277 mb
  -uykonanłe przepustów drogowych
  -profilowame i zagęszczanie istniejącej nawierzchni
  -podbudowa z mieszanki kruszyw łamanego i naturalnego — gr 15 cm
  -xvarstwa -profilująca z asfaltowego — 2 cm
  -xvarstwa Ścieralna — 4 cm
  -uzupełnianie i zagęszczame poboczy
  -oznakowanie pionowe — szt 3
  II. 1.3 ) Rodzaj zamówienia
  Roboty budowl arle
  Odwołanie nie przysługuj e
  11.1.4)Wspólny słownik zamówień (CPĐ
  Główny przedmiot
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  II. 2)Termin wykonania zamówienia: 30.09.2008 r

  III. 1) Warunki dotyczące zamówienia
  Informacje na temat wadium:
  me u-ymagane
  111.2) Warunki udziału
  W mogą brać udział •wy•konawcy : którzy
  -posiadają uprawnienia do uykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy
  nakładają posiadania takich uprawnień:
  -posiadają niezbędną Miedzę i dośxviadczenie oraz potencjał techniczny: a także dysponują osobami
  zdolnymi do Arykonania zamówienia ,
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
  -spehliają wanmki zawarte w SIWZ
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach , jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  w celu spełniema wamnkÓw uykonawcy dostarczą:
  1 _aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o \vpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej- •wystawłonego nie uczeŔniej niž 6 miesięcy przed upływem
  terminu składania ofert:
  2_aktua1ne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z
  ( datoxvane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert)
  3 _aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
  Ubezpieczenia Społecznego o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne — datou•ane
  nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert:
  4_aktua1na informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust 1
  pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych
  5 _aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w afi_ 24 ust 1
  pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych
  IV: PROCEDURA
  IV. 1.1)Tryb udzielenia zamówienia
  Przetarg ni e ograniczony
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert:
  Najniższa cena
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 10.07.2008 r do
  godz. 11.00
  Tennin ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofefi,
  Nie przewiduje Się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr IS w dniu 10.07.2008 r o godz.
  11.30.
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

 • siwz.20080617.pdf
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓMENIA
  na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym
  332 w miejscowości Rozwory .
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul_Kościuszki 33
  teł 029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony afi_39 ustavvy Prawo zamówień publicznych/
  3.Opis przedmiotu zamówienia:
  -przebudowa nawierzchni drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 332 w
  Rozworach ( od przystarłku autobusowego do P. Tyszków w tym
  -roboty pomiarowe na odcinku długości — 277m,
  -przepust ruroŁvy — 2 mb:
  -uykonanłe przepustu drogą i Ścianek czołowych z betonu — 1 szt
  profilowanie i zagęszczarłie istniejącej nawierzchni żwirowej- 1875 m2,
  górna warstwa podbudoqry z mieszanki kruszyw naturalnego i łamanego
  warstwa — profilująca z betonu asfaltowego — gr 2 cm
  warstwa Ścieralna z betonu asfaltowego — gr 4 cm:
  uzupełnianie poboczy
  oznakowanie pionowe — 3 kpl:
  4. Termin wykonania zamówienia:
  30 09 2008r
  gr 15 cm
  5.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
  tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się u-ykonawcy ,ktÓrzy słkłniają
  następujące warunki :
  -posiadają uprawnienia do urykonnvania określonej działalności lub
  czynności,ježeli ustaŁvy• nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny:a także
  dysponują osobami zdolnymi do •vvykonania zamówienia.
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówł enła:
  -nie podlegają Łvykluczeniu z o udzielenie zamówienia.
  -spełniają u.•anłnki zawarte w SIWZ
  6. Wykaz oświadczeń i dokumentów ,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
  spełnienia warunków udziału w :
  -aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej:ježeli odrębne przepisy u-ymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
  ewidencji działalności gospodarczej :vv-ystawionego me wcześniej niž 6 miesięcy przed upły,vem
  terminu składania wniosków o dopuszczeniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  -0Świadczenie /złožone w częscł jawnej postępowania/:že oferent nie pozostaje w stosunku
  zależności lub dominacji z Innymi oferentami i zamawiającym -zgodnie z alt. 17 ustawy Prauo
  zamówi eń publicznych
  -0Świadczeme o słkłnieniu warunków zawartych w afi 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
  uraz z zaświadczeniami:

  -z Urzędu Skarbowego o me zalegamu z podatkiem datou•ane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
  terminem składania ofefi:
  -z Urzędu Gminy,”właŔciwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej/ o nie zalegamu z
  podatkami. /3 m-ce przed terminem składania oferť
  -z Zakładu Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne
  datowane nie wcześniej niž 3 miesiące przed terminem składania oferť
  -Wykaz kierownictxva firmy i pracowników odpowiedzialnych za realizację robót na załączniku
  z udokumentowaniem ich dośxviadczenia i kwalifikacji zawodou,-ych
  -Wykaz sprzętu przewidzianego do Arykonania zamówienła_
  -lnformację o karalności z Centralnego Rejestru Skazanych na fonnularzu , Zapytame o
  karalność:Ŕystawłonego nie qcześnie niž 6 miesięcy przed tennmem składama oferty oraz
  oświadczenie Ze przeciwko oferentowi nie wszczęto postą)owanła o popełnienie przest.tw w
  z o udzielenie zamówienia publicznego:przestępstwo przeciwko
  prawom osób uykonujących pracę zarobkową. przestępstwo przekupstwa, lub innych przestępstw
  popehlionych w celu osiągnięcia korzyści majątkoqych
  7 .lnformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
  przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób uprawnionych do
  porozumiewania się z wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny -teL029 7617301 w 47 :e-mail: mmierzejewska@rzekun_net
  adres-07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska- pokój nr 1 8 w godz od g do 15
  oświadczenia i dokumenty mogą być składane drogą
  'kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/
  8. Wymagania dotyczące wadium:
  u•adium -nie wymagane
  9. Termin związania ofertą:
  30 dm od dnia złożenia oferty
  10.Opis przygotowania oferty:
  Każdy oferent złoży tylko jedną ofe:ltę
  Oferent:który złoży więcej niž jedną ofertę zostanie •wy•kluczony z
  Oferent poniesie wszelkie koszty z przygotowaniem ofe1Ț
  Oferent zdobędzie wszelkie informacje :ktÓre mogą być konieczne do
  przygotowania oferty i podpisania urnou-y
  Przed up"vem terminu składama ofert:zamawiający może zmodyfikować
  treść dokumentów. Każda zmiana stanle się częścią SIWZ i zostanie doręczona do wszystkich
  oferentów.
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych_
  Zamawiający przedłuży termin składania ofert: w celu umożliwienia oferentom uwzględniema w
  przygotowanych ofefiach zmian lub xvyjaśnień W tym przypadku M.szelkie prawa i
  zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu
  terminowi
  Oferent może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ w termime nie
  krótszym niž 6 dni przed terminem złożenia ofefi_ Zamawiający udzieli odpowiedzi na piśmłe i
  prześle jej treść do wszystkich oferentów:którzy odebrali SIWZ,bez podania danych oferenta
  pytającego.
  Oferta powinna obejmować całość zamówłenia_
  Oferent określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty vv-ymienione w Ślepym kosztorysie
  Pozycje zdła których oferent nie \vpisze cen jednostkouych:nie zostaną zapłacone po ich
  wykonaniu i uważać się będzie zostały ujęte w innych cenach uymienionych w Ślepym
  kosztołysie_ Ceny jednostkowe określone przez Oferenta zostaną ustalone na okres ważności
  umou.y i nie będą podlegały zmianom z Łvyjątkiem odpowiednich zapisów urnouy_

  Wszelkie informacje finansowe należy podać w nouych złotych.
  Oferent zamieści ofertę w kopercie: która będzie zaadresowana na zamawłającego,na adres podany
  w pkt. 1 i będzie oznaczenia"Oferta na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi
  oznaczonej numerem ewid. 332 w Rozworach”
  11.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
  Ofertę należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rzekuń ul_KoŔciuszki 33 nie "Źnłej niż
  do dnia 10.07.2008 r do godz. 11.00, pok. nr 18
  Wszystkie oferty otrzymane pn tym terminłe będą zwrócone do oferentów bez otwierania
  Oferent może wprowadzić zmiany lub ŁvycofaĆ złożoną ofertę
  wanmkiem:že Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmłan lub
  wycofaniu przed tenninem składania ofert j _ w.
  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub •,vycofaniu oferty zostanie przygotowane opieczętowane
  i oznaczone zgodnie z pkt 17: a kołkrta zostanie oznaczona określeniami „zmłana" lub
  : ăvycofanie::
  Oferent nie może ŁvycofaĆ oferty i wprowadzić zmian po upływie terminu składania ofeŔ_
  Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Oferentów:którzy zechcą przybyć
  w dniu określonym w pkt. 11 : do siedziby zamawiającego, 18 0 gdz_1130
  Przed otwarciem ofert:zamawłający poinformuje oferentów o kwocie jaką może przeznaczyć na
  realizację zamówienia. Pdczas otxvierarłia z ofertami Zamawiający ogłosi nazury
  oferentów i ceny ofertowe. Koperty oznaczone „wycofane” zostaną otwarte w pierwszej kolejnoŔc1_
  Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.
  12.Opis obliczenia ceny:
  wig kosztorysu ofertowego
  13.Opis kryteriów ,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,wraz z
  podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Przy •wyborze ofen zamawiający będzie kierował się kryteriamł
  cena — 100%
  Zamawiający przyzna zarnówieme oferentowi:którego ofefia będzie odpowiadać zasadom
  określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków
  zamówł
  Zamawiaj ący ofertę,j eželi
  -jest niezgodna z usta•Aą
  -jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówiema:
  -jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
  nieuczciwej konkurencji:
  -zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamóvvienia:
  -została złożona przez u-ykonawcę uykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
  zamówł enła
  -zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny:których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu
  -uykonawca w terminie 7 dni dnia otrzymania zau•iadomiema nie zgodził się na poprawienie
  omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny:
  -jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów:
  14.1nformacje o formalnościach ,jakie powinny zostać spełnione po wyborze oferty w celu
  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  Po 7 dniach od dnia otrzymania zawiadomienia o przyznaniu zamówienia (jednak nie
  niž do dnia 28 04 2CH37 r )oferent którego oferta została •,vybrana zobowiązany jest do
  podpisania umovvy
  15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  -nłe uymagane
  16.1stotne dla stron postanowienia ,które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umo'vy
  w sprawie zamówienia publicznego,ogólne warunki umowy albo wzór umowy ,jeżeli

 • wyjasnienie_do_siwz.20080709.pdf
  Gmina Rzekuń
  07-411 Rzekuń
  ul_KoŔciuszki 33
  Rzekuń 09 07 2008 r
  Do wszystkich Wykonawców nr post: 131936-2008
  Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: 131936 w trybie przetargu
  nieograniczonego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 332 w Rozworach.
  WYJAŚNIENIE TREŚCI słwz
  Wójt Gminy Rzekuń , działając zgodnie z afi_ 38 ust. 1 2 i 6 ustav.y z dnia 29 stycznia 2004 roku
  — Prawo zamóxvień publicznych ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2006 r Nr 164 poz 1163 ) Łvyjaśnia
  treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postQowaniu o udzielenie
  zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 332 w Romxorach_
  Pytanie:
  Jaka jest długość drogi do przebudowy ?
  Długość dcinka drogi do przebudovv-y wynosi 277 mb — zgodnie z dokumentacją przetargową .
  W poz. 1 przedmiaru robót błędnłe wpisano w opisie 1400.
  Pozostałe pozycje przedmiaru pozostają bez zmian.
  Wójt Gminy
  inž_ Bogusław Tyszka

 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.20080722.pdf
  Rzekuń 22.07.2008 r
  zpNr
  OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
  W z prowadzonym postępowaniem przetargo•wym zgodnie z alt 39
  ustawy Prmxo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na •vvykonanie
  przebudowy nawierzchni drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 332 w Rozworach-
  Gmina Rzekuń ogłasza ofefia Przedsiębiorstwa Robót Drogowo — Mostowych „OSTRADA” Sp
  z O.O. ulLoka1na2 07-410 Ostrołęka: została uznana za korzystną za cenę netto. 87.191:00 zł
  netto słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych netto
  brutto: 106.373:02 zł słownie: sto sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złotych 02/100
  Zestawienie złožonvch ofert:
  Nr 1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostouych OSTRADA Spz O.O. ulLoka1na 2 07-410
  Ostrołeka — za cenę netto: 87.191:00 zł słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt
  jeden złotych (brutto: 106.373,02 zł).
  n - Fert
  Oferta nr 1 : 100p
  inž_ Bogusław Tyszka
  Wójt
  Gminy Rzekuń

 • ogloszenie_o_zawarciu_umowy.20080811.pdf
 • Czas wytworzenia: 28-02-24 18:23
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 18:23

Historia zmian

2102 Dodanie Przebudowa nawierzchni drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 332 w Rozworach z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2