Ogłoszenie o zamówieniu: Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń

Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

nasza gmina
FPZ.271.1.23.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 14.11.2022 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający: Gmina Rzekuń, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września
2019 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.)
przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt.
1 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Remont i wykonanie nakładek asfaltowych na
drogach w msc. Łav" gm. Rzekuń"
Wykaz złożonych ofert:
Nr
rty
2.
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
TRANS DROG SZLACHETKA SP Z O.O.
DYLEWO 48, 07-420 KADZIDŁO
DROGI MAZOWIECKIE sp. z o.o., sp. K.
ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka
Cena brutto
1 098,19zł
1 664 465,52 zł
mgr Bartosz Podolak
ul. Kościuszki 33
01-411 Rzekuń
29761 7301
29761 7302
faks:
296432093
strona inte
e-mail:
kun „pl


Informacja o kwocie: Informajca_o_kwocie.pdf

Rzekuń dnia 14.11„2022 r.
FPZ.271.1.23.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
dotyczy: postęrmvania
w trybie podstawowym na zadanie pn: „Remont i wykonanie nakładek asfaltowych na drogach w
msc. Ławy gm. Rzekuń"
Zgodnie z art. ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm) informuję, że Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę 1 400 000,00 zł brutto.Przedmiary: Przedmiaryv2.zip

Wyjaśnienie treści SWZ: do_Wykonawcy.pdf

Rzekuń 09.11.2022
FPZ.271.1.23.2022
Do Wykonawców
ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
dotyczy: „Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm.
Rzekuń".
Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022r, 1710 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia
na „Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń".
„1.Ławy ul Składowa dz. nr geod 630
Poz nr 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11-prosimy o podanie przewidzianych ilości do wykonania — ilość 1 kpl
nie zawiera konkretnych ilości potrzebnych do wyceny przedmiotu zamówienia
2.Ławy dz nr geod.624/1
Poz nr 2, 3,6, 7, —prosimy o podanie przewidzianych ilości do wykonania — ilość f kpi nie
zawiera konkretnych ilości potrzebnych do wyceny przedmiotu zamówienia
3Ławy dz. geod nr 618/7
Poz nr —prosimy o podanie przewidzianych ilości do wykonania — ilość 1 kpi
nie zawiera konkretnych ilości potrzebnych do wyceny przedmiotu zamówienia
Pozycje wskazane do wykonania w poszczególnych przedmiarach oraz opisy programach
funkcjonalno- użytkowych nie nam na prawidłową wycenę wykonania zadania. "
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający udostępnia przedmiary z uszczegółowionymi wartościami.
Zmawiający jednocześnie informuję że przedmiary pełnią funkcje pomocniczą przy sporządzaniu
Oferty.
mgr Bartosz Podolak
polska Cyfrowa 2014-2020.


Treść ogłoszenia: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
budowlane
Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń
MAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
pt*tępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON
1.5) Adres zamawiającego
1.5.10 Ulica: Kościuszki 33
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
1.5.4.) Województwo:
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: •m•nv.rzekun.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. gm. Rzekuń
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-948f9d I c-55fd-l I 186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 004141 woł
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-27 15:53
2.8.) Zamówienie umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postepowań w BZP: 2022/azp OC049832,'06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań
1.1.18 Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń
2.11 O udzielenie zamówienia ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane w trybie podstawowym na art. 275 pkt 2 ustawy

EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN
ZAM
ENIA I KOMUNIKACJA
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o Środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami adres strony internetowej: https:flminiportal_uzp.gov_pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywasię przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp_gov.pl\, ePUAPu dostępnego pod
adresem:https•..qepuap.gov.pl\wps/portal) oraz pwzty elektron cznej.2. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
epuAp,Wykonawca posiadający konto na ePUAR ma dostęp do następujących formularzy:.Formularz
do złożenia, zmiany,wycofania oferty lub Mliosku" oraz do „Formularza do komunikacji". 3.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i cxlbierania dokumentów elektronicznych elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ( epuAP Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz aoženia, zmiany, wycofania Oferty lub wniosku"i
„Formularza do komunikacji" wynosi 150 Mg,5, Za datę przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień,dokumentów elektronicznych. oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się date ich przekazania na ePUAP, 6. Zamawiający
przekazuje link do postepowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich być sporządzane dokumenty składane w
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust, I Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) informujemy. że:
I ) Administratorem danych osobowych Wykonawcó'.•,' biorących udział w postepowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z któryrn mogę się kontaktować w sprawach
przetwarzania moich danych osobo"ch za pośrednictwem pcczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na 'W'stawie art 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z ustawą z dnia I I września 2019 — Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z
prowadzonym o udzielenie zamó,vienia publicznego;
4) Dane osobowe mogą być udostșpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także pcK3miotom, z którymi Administrator zawan umowę w związku z realizacją usług na
rzecz Administratora (np. kanc,elaria prawną. dostawcą oprogramowania. zewnętrznym audytorem).
Odbiorcami danych będą także osoby lub którvn udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo
zamówień publicznFh (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osotmoych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopie swoich danych osobowych w siedzibie Administratora,
Dodatkowo zgrxjnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy. że:
I ) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie PZP albo w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. wsgWfinansowanych ze Środków Unii
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności Wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. przy
czym: a. w przypadku obowiązków wynikającyn-;h z art. 15 ust, 1-3 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający* na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwa,' lub daty zakończonego postępowania 0 udzielenie zamówienia; b. skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień urnowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgc:dnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz załączników;

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postepowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub pahstwa członkowskiego,
3) PcK3anie danych osobowych jest dobrowolne. jednakże niezbedne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp_ Administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
4.1 Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1. I Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.12) Numer referencyjny: FPZ271.1.232022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące sie do przedmiotu zamówienia:
422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
przedmiotem zamówienia jest
Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg gminnych w nlSC Ławy
w niżej wymienionych etapach zgodnie z załączonym Pmramem FunkcjonalncAJżytkowym.
Etap I
Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w msc. Ławy na dz. nr geod 624/1, 405/10, 404/6, 395/1 , 393/1 , 403/6,
403/8, 402/8, 40213, 401,2, 391/1, 389/14, 399/13, 399/8, 389/8
Etap II
Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w msc. Ławy na dz. nr geCKl 630 ul. Składow'a
Etap III
Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach w msc. Ławy na dz. nr 618/7
Zakres zamówienia dla Etapów l, II, III obejmuje:
1) Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
2) Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego,
3) Wykonanie warstv.ay ścieralnej z betonu asfaltowego,
4) Wykonanie Zjazdów 0 nawierzchni z betonu asfaltowego i Zjazdów 0 nawierzchni
z kruszywa łamanego,
5) Wykonanie regulacji wysokościowej zjazdów o nawierzchni z kostki,
6) Wykonanie regulacji wysokościowej infrastruktury technicznej, tj. regulacja skrzynek zasuw wodociągowych, włazów
studni kanalizacji sanitarnej lub deszczowej,
kanalizacji deszczowej, włazów studni teletechnicznych
7) Wykonanie poboczy z kruszwaa łamanego 0/31
Szczegółowy zakres do wykonania zawiera załączony do SWZ: program funkcjonalno-užytkowy. Przedmiot
zamówienia należy wykonać na podstawie dokumentów zgodnie z Obowiązującymi normami, przepisami,
Winien uwzględnić w Wycenie wszystkie elementy zawarte w programie funkcjonalno-užytkowym.
4.2.6.) Główny kod CPV: - usługi inżynieryjne
4.2.7.) Dodatkowy cpv:
- Roboty budowlane
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
428.) Zamówienie opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2. I I Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie


SWZ: SWZ_z_zal.pdf

POLSKI
gmina
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
Zamawiający:
Gmina Rzekuń
LIL Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Zaprasza do złożenia oferty w o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowoym
z fakultatywnymi negocjacjami o waltości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich
stanowi art 3 ustawny z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DzlJ 2022. poz. 1710 z
późn. zm), zwanej dalej „Pzp' na roboty budowlane,
pn. „Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm.
Rzekuń”
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc.
Ławy gm. Rzekuń'
Numer ogłoszenia (BZP): 20221BZP 00414115/01
Identyfikator miniPortal:
Rzekuń dnia 27 10.2022 r.
1

POLSKI
ROZDZIAŁ l. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiającym jest:
Nazwa:
Adres.
Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Gmina Rzekuń
07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www pekun DI
(29) 643 20 77
(29) 643 20 93
adres strony internetowej prowadzonego postW)wania:
https-/h.ww r7ekun pl/7amowienia-publiG7ne/P7etargi html
adres skrytki ePlJP: 120741Mcyh/skrytka Flektronic7na skr7ynka BPI JAP
pn, śr, cz, od 745 do 1545
GcHiziny urzędowania:
wt, od 745 do 1645
pt, od 745 do 1300
ROZDZIAŁ II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ
UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ ORAZ
INNE DOKUMENTY ZAMÓWIEŃ BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy užyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://minioortal_uzp.govpl/
.ePUAPu
dostępnego
pod
adresem:
https-//epłłap gov pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: poietvak@vekun net
2 Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio
związane z o udzielenie zamówienia będą udostępniania na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Rzekuniu:
https://wȚV.v_rzekun_pVzamowienia-publiczne/przetargi_htm1(zwanej dalej „stroną internetowa").
3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
ofeny lub wniosku" oraz „Formularz do komunikacji'
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
2
odbierania dokumentów

POLSKI
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich užyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularz do
komunikacje wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP_
T Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane
postępowanie možna wyszukać równie? na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu,
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
Postępowania.
UWAGA.
W celu prawidłowego zloženia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu wykonawcy powinni się posługiwać 32 znakami identyfikatora
z miniPortalu.
W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę prze miniPortal, wprowadzi
w formularz ID z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście
złožonych ofert i nie będzie možliwošci na jej odszyfrowanie.
ROZDZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Niniejsze prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi
art. 275 pkt 2 ustawy Pzp (fakultatywne negcgacje) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zwaną dalej "SWZ”
2 Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych
o jakich mowa w ałt 3 ustawy pzp.
3 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym
wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między
zamawiającym, a wykonawcą musza być sporządzone w języku polskim.
4. W zakresie nieuregulowanym niniejsza SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujące akty wykonawcze wydane na jej
3

Edytowalne załączniki: Edyt_za__..docx

Załącznik nr 1 do SWZ FPZ. 271.1.23.2022 pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy …...................................................................................................................
Adres…...................................................................................… Numer REGON:........................................... Numer NIP .................................................. e-mail:.....................................… tel:..........................................., fax..............................… adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:……………………………………………………………..
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu na: pn. „Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń”
2. Oferuję całość wykonania zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:
Cena netto: …..................................................................zł
Słownie złotych....................................................................
VAT: …... % …....................................................................zł
Cena brutto: …...................................................................zł
Słownie złotych.....................................................................
3. W terminie: Umowny termin zakończenia przedmiotu umowy oraz robót i wykonania wszystkich prac przez Wykonawcę do: 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy.
4. Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: …………………. (wyrażony w liczbie miesięcy)
5. Warunki płatności: zapłata za wykonane roboty budowlane nastąpi po protokolarnym odbiorze robót w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 5% umowy w formie:.................................................. 7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę do nich uwag.
9. Akceptuję projektowane postanowienia umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy): zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy niebędących podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca 1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,...............................................…. zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy na którego zasoby powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.
1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,.................................................…
Uwaga: W przypadku braku wskazania robót których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
12. Informuję (emy), że posiadam (y) status (wstawić x we właściwe pole)
1) mikroprzedsiębiorstwa □
2) małego przedsiębiorstwa □
3) średniego przedsiębiorstwa □
13. Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego □
2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i/lub usług □
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………………………………………………..
4) Niewypełnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
14. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.
Nazwisko i imię …………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………………………………
Telefon………………………. Fax…………………………………….
Zakres
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
16. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
17. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
………………………………………………………………………..
18. Inne informacje wykonawcy:…………………………………………………
19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa- usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
(1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 2 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
…………………,dn. ………………………. ………………………………….. /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 2 do SWZ FPZ. 271.1.23.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
składają: Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego„Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawyz dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub sąw posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, zew związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnez prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.
___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) / (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 3 do SWZ FPZ. 271.1.23.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp)
Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobóww zakresie
……………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )
do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.: „Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń”
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
……………………………………………………………………………………………………………zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………,dn. ………………………. _______________________________ (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 4 do SWZ FPZ. 271.1.23.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont i wykonanie nakładkiasfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń” prowadzonego przez Gminę Rzekuń oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………..., nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówieniaw zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r. ......................................................................... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 5 do SWZ FPZ. 271.1.23.2022
Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń WYKAZ WYKONANYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
(składane na wezwanie Zamawiającego)
„Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń”
Lp.
Nazwa Odbiorcy
(nazwa+adres)
miejsce wykonania
Wartość brutto
zadania
(w zł)
Zakres wykonanych robót 1 (rodzaj)
Data wykonania(dd/mm/rr-dd/mm/rr)
UWAGI
1 - w załączeniu dowody należytego wykonania robót budowlanych ze wskazaniem czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.
…………………,dn. ………………………. ................................................................... /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 6 do SWZ
FPZ. 271.1.23.2022 Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu pn.„Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń”
Oświadczam(y), że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby:
Lp.
Imię i nazwisko
Zakres czynności przy realizacji zamówienia
Doświadczenie
Posiadane uprawnienia (podać zakres zgodnie z SWZ)
1
Kierownik budowy
Ilość lat ……….
2
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła funkcję kierownika budowy w przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia
Jednocześnie oświadczamy, że:
Zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu.
Nie zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia ww. osób.
…………………,dn. ………………………. .................................................................................. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA!
W zestawieniu należy uwzględnić osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia zatrudnione u Wykonawcy lub którymi będzie dysponował wykonawca.
W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy, które należy dołączyć do oferty. Załącznik nr 7 do SWZ FPZ. 271.1.23.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-410 Ostrołęka
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp
„Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie dróg w msc. Ławy gm. Rzekuń” Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest prowadzonego przez Gminę Rzekuń działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………… Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………….. Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą. …………………,dn. ………………………. ……………………………………………... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej doskładania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

PFU: PFU___awy_618.7.zip

PFU___awy_624.1.zip

PFU___awy_ul._Sk__adowa.zip

Przedmiary:

Przedmiar_rob__t_618.7.pdf

Tomasz Tyszka
LIL Kozłowskiego 5/28, 07410 Ostrołęka
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rot:ót Wspólnego Słownika Zama•ńeń
45233000* Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
NAZWA I NWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANžA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Data opracwŕania
sierpień 2022
Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na dmach gminnych w niw Ławy gm. Rzekuń na dz nr geod
618,7
msc_ Ławy gn Rzekuń na dz nr geul 618/7
Wójt Gminy Rzekuń
uL Kościuszki 33, 07411 Rzekuń
DROGOWA
mgr Inż Tomasz Tyszka
sierpień 2022
INWESTOR :
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy prwamu
NOR'.IA PRO

PRZEDMIAR ROBOT
Opis i wyliczenia
Lp. Podstawa
Remont i
1 SST-OI 01
d. I Ola
2 SST-OI 03
05
3 SST-03 02
01
4 SST-03 02
01
5 SST-OI 02
da 04
6 SST-05
d.4 03_OSb
7 SST-05
03_05a
8 SST-05 03
dS 23a
g SST-05
d.5 03_OSb
10 SST-05
d.5 03_osa
N. FRO
Nr spec.
techn.
J.m.
m. Rzekun na dz. nr
Poszcz.
618/7
1 09
1 00
1 00
1 00
1 00
5 604 00
5 495 00
1 00
1 00
1 00
Razem
nie nakładki asfaltowe- na d ach mi
Robo omiarowe
w msc.
Robot/ pomiarowe przy linłomch robotach remontu drogi - trasa drog km
w terenie Wyznaczenie przebiegu projektowanej drogi
oraz elementów przekroju poprzecznego i projektowanych rzędnych ni-
welety drogi. Utrzymwvanie elementów wyznaczenia przebiegu drogi w
trakcie wykonywania robót Pozycja obejmuje koszty prac geodezyj-
ny:h związany:h drui oraz geodezyjnej
CJi powykonawczej odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej uszko-
dzonych w trakcie v,ykonmanła robót
Przedmiar: I
1 09
Koliz-
Regulacja skrzynek zasuw wcdociagov,ych
Przedmiar: I kpl
Regulacja studni kanalizacji sanitarnej
Przedmiar: I kpl
Regulacja wpustow studni kanalizacji deszczowe]
Przedmiar: I kpl
Frezowanie nawierzchni
kpa
kpi
kpi
Rozbłorka elementow drog Pozycja obejmuje frezowanie korekcyjne kpi
istniejącej nawłechni bitumicznej na počczeniach projektowanej na-
kładki z Istniejącą naw_ jezdni oraz frezowanie zjazdów w celu połącze-
nia wysokościowego z istm nawierzchnią zjazdów
Przedmiar: I kpl
Konstrukc-
dni d i
Navńerzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wars- m2
twa wyróvmawcza Pozycja obejmuje wykonanie warstw; vorównaw-
czej z betonu asfaltowego ACIIV./ 75kȘm2 jak dla KR I z rnny o
uziamieniu 0/11 wraz z oczyszczeniem skropieniem istnieŔcej naw.
bitumicznej oraz wypełnieniem ubytków w Istniejące] naweirzchni bitu-
m czneJ
Przedmiar:
jezdnia - logom x 5,1m + 45m2 = 5604m2
1090*5 1+45
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o
średniej 4 cm (warstwa ścieralnaX Poz,ga obejmuje wykona-
nie warstwy ścieralnej z betonu ACIIS o grmaści - 4 cm
jak dla KR I z o uziarnieniu OMI wraz z oczyszczeniem i skro-
pieniem emulsja bitumiczną w•.y wiążąco-profilującej
Przedmiar:
jezdnia - I Ogom x 5m + 45m2 = 5495m2
1090*5+45
Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe]
nie regulacji wysokościov.'ej Istm zjazdów
Przedmiar: I kpl
Pozycja obejmuje "'kona
betonowej kostki brukowe].
kpi
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wars- kpa
twa wyróvmawczej Pozycja obejmuje v,ykonanłe warstwy (na Istnieją-
cych zjazdach bitumicznych) mrównawczej z betonu asfaltowego
ACIIW 75kg/m2jakdIaKR I z mrm o uziarnieniu 0/11 wraz z
oczyszczeniem i skro*niem istniejącej naw bitumicznej
Przedmiar: I kpl
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o kpa
średniej grubości 4 cm (warstwa ścieralnaX Poz,cja obejmuje wykona-
nie warstwy ścieralnej (na istniejących zjazdach bitumicznych) z beto-
nu asfaltowego ACIIS o grubości - 4 cmjak dla KR I z m_nm o uziar-
nieniu 0/11 wraz z oczyszczeniem skropieniem emulsją bitumiczną
wiązaco-proflującej
Przedmiar: I kpl

Lp. Podstawa
11 SST-0502
dS 01, SST-04
04.01
12
03_01a
N. FRO
Nr spec.
techn.
PRZEDMIAR ROBOT
Opis i wyliczenia
Nawierzchnie ż'.vłrcn•łe_ Pozycja obejmuje wykonanie na istniejących
J.m.
kpa
zjazdach żwirowych nawierzchni z mieszanki kruszy.va łamanego CSU,'
30 fr 0/31 ,50mm zagęszczanego mechanicznie o gr 8crn
Przedmiar: I kpl
Pobocza
Profilowanie i zagęszczanie poboczy po "konaniu jezdni bitumicz- m2
neb Wykonanie poboczy drogi mieszanką kruszwła łamanego C50/30
frakcji - 0/31,50 mm oraz profilcwanieizageszczanie Grubość wars-
twy - 7cm.
Przedmiar: 1635m2
75
Poszcz.
1 00
1 635 00
Razem
1

Przedmiar_rob__t_624.1.pdf

Tomasz Tyszka
LIL Kozłowskiego 5/28, 07410 Ostrołęka
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rot:ót Wspólnego Słownika Zama•ńeń
45233000* Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
NAZWA I NWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANžA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Data opracwŕania
sierpłeh.2022
Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na dmach gminnych w niw Ławy gm. Rzekuń na dz nr geod
624/1
Msc Ławy gny Rzekuń na dz. nr geod 624/1
Wójt Gminy Rzekuń
uL Kościuszki 33, 07411 Rzekuń
DROGOWA
mgr Inż Tomasz Tyszka
sierpieńQ022
INWESTOR :
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy prwamu
NOR'.IA PRO

PRZEDMIAR ROBOT
Opis i wyliczenia
Lp. Podstawa
Remont i
1 SST-OI 01
d. I Ola
2 SST-OI 03
05
3 SST-OI 02
da 04
4 SST-05
d.4 03_OSb
5 SST-05
03_05a
6 SST-05 03
dS 23a
7 SST-05
d.5 03_OSb
8 SST-05
d.5 03_osa
g SST-05 02
dS 01, SST-04
04.01
N. FRO
Nr spec.
techn.
J.m.
m. Rzekun na dz. nr
Poszcz.
1 00
1 00
2 448 00
2 380 00
1 00
1 00
1 00
1 00
Razem
nie nakładki asfaltowe- na d ach mi
Robo omiarowe
w msc.
Robot/ pomiarowe przy linłomch robotach przebudow,• drogi - trasa km
dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej
drui oraz elementów przekroju poprzecznego i rzed-
ny:h niwelety drogi Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu
drui w trakcie wykonywania robót Pozy:ja obejmuje koszty prac ge-
odezyjnych związanych z wytyczeniem drogi oraz geodezyjnej inwen-
taryzacjl powykonawczej Odtworzenie reperów osnowy geodezyjnej
uszkodzonw:h w trakcie vokonmanła robót
Przedmiar: O ,68km
Koliz-
Regulacja skrzynek zasuw wcdociagov,ych
Przedmiar: I kpl
Frezowanie nawierzchni
kpa
Rozbłorka elementow drog Pozycja obejmuje frezowanie korekcyjne kpi
istniejącej nawłechni bitumicznej na počczeniach projektowanej na-
kładki z istniejącą naw_ jezdni oraz frezowanie zjazdów w celu połącze-
nia wysokościowego z istm nawierzchnią zjazdów
Przedmiar: I kpl
Konstrukc-
dni d i
Navńerzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wars- m2
twa wyróvmawcza Pozycja obejmuje wykonanie warstw; vorównaw-
czej z betonu asfaltowego ACIIV./ 75kȘm2 jak dla KR I z rnny o
uziamieniu 0/11 z oczyszczeniem skropieniem istnieŔcej
bitumicznej oraz wypełnieniem ubytków w Istniejące] naweirzchni bitu-
m czneJ
Przedmiar:
jezdnia - 680m x 3,6m = 2448m2
68013 6
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o
średniej 4 cm (warstwa ścieralnaX Poz,ga obejmuje wykona-
nie warstwy ścieralnej z betonu ACIIS o grmaści - 4 cm
jak dla KR I z o uziarnieniu OMI wraz z oczyszczeniem i skro-
pieniem emulsja bitumiczną w•.y wiążąco-profilującej
Przedmiar:
jezdnia - 680mx 3,5m = 2380m2
68013 5
Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe]
nie regulacji wysokościov.'ej Istm zjazdów
Przedmiar: I kpl
Pozycja obejmuje "'kona
betonowej kostki brukowe].
kpi
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wars- kpa
twa wyróvmawczej Pozycja obejmuje v,ykonanie warstwy (na Istnieją-
cych Zazdach bitumicznych) mrównawczej z betonu asfaltowego
ACIIW 75kg/m2jakdIaKR I z mrm o uziarnieniu 0/11 wraz z
oczyszczeniem i skro*niem istniejącej naw. bitumicznej
Przedmiar: I kpl
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o kpa
średniej 4 cm (warstwa ścieralnaX Poz,cja obejmuje wykona-
nie warstwy ścieralnej (na istniejących bitumicznych) z beto-
nu asfaltowego ACIIS o grubości - 4 cmjak dla KR I z m_nm o uziar-
nieniu 0/1 1 wraz z oczyszczeniem skropieniem emulsją bitumiczną
wiązaco-proflującej
Przedmiar: I kpl
Nawierzchnie ż'.vłrcn•łe_ Pozycja obejmuje wykonanie na istniejących kpa
zjazdach żwirowych nawierzchni z mieszanki kruszy.va łamanego CSU,'
30 fr 0/31 ,50mm zagęszczanego mechanicznie o gr. 7cm
Przedmiar: I kpl

PRZEDMIAR ROBOT
Opis i wyliczenia
Lp. Podstawa
10
03_01a
N. FRO
Nr spec.
techn.
J.m.
Profilowanie i zagęszczanie poboczy po "konaniu jezdni bitumicz- m
neb Wykonanie poboczy drogi mieszanką kruszwła łamanego C50/30
frakcji - 0/31,50 mm oraz profilcwanieizageszczanie Grubość wars-
twy - 7cm.
Przedmiar: 1020m2
75
Poszcz.
1 020 00
Razem
1

Przedmiar_rob__t_Sk__adowa.pdf

Tomasz Tyszka
LIL Kozłowskiego 5/28, 07410 Ostrołęka
PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rot:ót Wspólnego Słownika Zama•ńeń
45233000* Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
NAZWA I NWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANžA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Data opracwŕania
sierpień 2022
Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na dmach gminnych w niw Ławy gm. Rzekuń na dz nr geod
630 swadowa
Msc Ławy gny Rzekuń na dz. nr geod 630 - ul. Składffwa
Wójt Gminy Rzekuń
uL Kościuszki 33, 07411 Rzekuń
DROGOWA
mgr Inż Tomasz Tyszka
sierpień 2022
INWESTOR :
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy prwamu
NOR'.IA PRO

PRZEDMIAR ROBOT
Opis i wyliczenia
Lp. Podstawa
Remont i
1 SST-OI 01
d. I Ola
2 SST-OI 03
05
3 SST-03 02
01
4 SST-OI 03
04
5 SST-OI 02
da 04
6 SST-05
03_05b
7 SST-05
03_05a
8 SST-05 03
23a
g SST-05
d.5 03_OSb
N. FRO
Nr spec.
techn.
J.m.
m. Rzekun na dz. nr
Poszcz.
Razem
nie nakładki asfaltowe- na d ach mi
Robo omiarowe
w msc.
Robot/ pomiarowe przy linłomch robotach przebudow,• drogi - trasa km
dróg w terenie równinnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej
drui oraz elementów przekroju poprzecznego i rzed-
ny:h niwelety drogi Utrzymywanie elementów wyznaczenia przebiegu
drui w trakcie wykonywania robót Pozy:ja obejmuje koszty prac ge-
odezyjnych związanych z wytyczeniem drogi oraz geodezyjnej in-
wentaryzacji pcn»ykonawczej odtworzenie r.rów osnowy geodezyj-
nej uszkodzonych w trakcie '."konywania rot:ót
Przedmiar: OA9km
Koliz-
Regulacja skrzynek zasuw wcdociagov,ych
Przedmiar: I kpl
Regulacja studni kanalizacji sanitarnej
Przedmiar: I kpl
Regulacja v*azcnv studni sieci teletechnicznej, wraz z wymianą phfty i
włazu na typ cłezkl
Przedmiar: I kpl
Frezowanie nawierzchni
Rozbłorka elementowdrog Pozycja obejmuje frezowanie korekcyjne
țtniejącej nawłechni bitumicznej na počczeniach projektcw.'anej na-
kpa
kpi
kpi
kpi
kładki z Istniejącą naw_ jezdni oraz frezowanie zjazdów w celu połącze-
nia wysokościowego z istm nawierzchnią zjazdów
Przedmiar: I kpl
Konstrukc-
dni d i
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wars- m2
twa wyróvmawcza Pozycja obejmuje wykonanie warstw,' vorównaw-
czej z betonu asfaltowego ACIIW 75kg/m2 jak dla KR I z nyny o
uziamieniu 0/11 z oczyszczeniem skropieniem istniejącej naw.
bitumicznej oraz wypełnieniem ubytków w Istniejące] naweirzchni bitu-
m czneł
Przedmiar:
jezdnia - "lm x 5, Im = 2499m2
49015 1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o
średniej grubości 4 cm (warstwa ścieralnaX Poz,ga obejmuje wykona-
nie warstwy ścieralnej z asfaltcnvego ACIIS o grubości - 4 cm
jak dla KRI z o uziarnieniu 0,111 wraz z oczyszczeniem i skro-
pieniem emulsja bitumiczną w•.y wiążąco-profilującej
Przedmar
jezdnia - "lm x = 2450m2
49015
Nawierzchnie z betonowej kostki brukowe]. Pozycja obejmuje "'kona
nie regulacji wysokościov.'ej Istm zjazdów oraz parkingów z betonowe]
kostki
Przedmiar: I kpl
kpi
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych wars- kpa
twa wyróvmawczej Pozycja obejmuje v,ykonanłe warstwy (na Istnieją-
cych zjazdach bitumicznych) mrównawczej z betonu asfaltowego
ACIIW 75kg/m2jakdIaKR I z mrm o uziarnieniu 0/11 wraz z
oczyszczeniem i skro*niem istniejącej naw bitumicznej
Przedmiar: I kpl
.630 - ul. Składowa
1 00
1 00
1 00
1 00
2 4gg 00
2 450 00
1 00
1 00

PRZEDMIAR ROBOT
Opis i wyliczenia
Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o
Lp. Podstawa
10 SST-05
dS 03_05a
11 SST-0502
dS 01, SST-04
04.01
12
03_01a
N. FRO
Nr spec.
techn.
J.m.
kpa
Poszcz.
1 00
1 00
735 00
Razem
średniej 4 cm (warstwa ścieralnaX Poz,cja obejmuje wykona-
nie warstwy ścieralnej (na istniejących bitumicznych) z beto-
nu asfaltowego ACIIS o grubości - 4 cmjak dla KR I z m_nm o uziar-
nieniu 0/11 wraz z oczyszczeniem skropieniem emulsją bitumiczną
Przedmiar: I kpl
Nawierzchnie ż'.vłrcn•łe_ Pozycja obejmuje wykonanie na istniejących kpa
zjazdach żwirowych nawierzchni z mieszanki kruszy.va łamanego CSU,'
30 fr 0/31 ,50mm zagęszczanego mechanicznie o gr 7cm
Przedmiar: I kpl
Pobocza
Profilowanie i zagęszczanie poboczy po "konaniu jezdni bitumicz- m2
neb Wykonanie poboczy drogi mieszanką kruszwła łamanego C50/30
frakcji - 0/31,50 mm oraz profilcwanieizageszczanie Grubość wars-
twy - 7cm.
Przedmiar: 735m2
75


 • Czas wytworzenia: 24-06-24 11:52
 • Czas udostępnienia: 24-06-24 11:52

Historia zmian

2432 Dodanie Remont i wykonanie nakładki asfaltowej na drogach gminnych w msc. Ławy gm. Rzekuń z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2