Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:

 • ogloszenie.20100310.pdf
  Rzekuń: Roiudowa Budynku Remizy w R_zekuniu
  Numer ogłoszenia: 52525 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiąăwe
  Ogłoszenie dotyc4': zamówienia publicznego.
  SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń: WOJ. mazowieckie, tel. 029
  7617301 w. 47: faks 029 7617302.
  • Adres strony internetowej zamawiającego:
  1. 2) RODZAJ ZĂMAMAJACEGO: Administracja samorządowa.
  SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓMENLA
  II. 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Budynku Remizy w Rzekuniu.
  11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
  11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbudowę budynku projektuje
  się m od strony działki nr geodeąjny 126 ze Ścianą pehlą bez otworów stanowiącą Ścianę
  ddzielenia pożarowego _ Program ńunkcjonalny obejmuje vvydzielenie: - pomieszczenia garażowego o
  powierzchni 41 m2 - pomieszczenia magazynowego o powierzchni 13 10 m2 - pomieszczenia
  magazynowego o powierzchni 12:00 m2 dla prowadzonej działalności OSP _
  11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  11.1.5) Wspólny Słownik Zamó„ień (CPV):
  11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
  11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: me.
  11.2) CZAS TRWANLÂ ZĂMOMENLĂ LUB TERMIN Zakończenie: 30.09.2010.
  SEKCJA 111 _ INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM: EKONOMICZNYM: FINANSOWYMI
  TECHNICZNYM
  11L2) ZALICZKI
  • CO' przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: me
  11L3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPLS SPOSOBU DOKONYWANIA
  OCENY SPEŁNLĂNLA TYCH WARUNKÓW
  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

  prawa nakładają ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  Ocena spełnienia warunków udziału w dokonywana będzie w oparcm o
  dokumenty złożone przez •wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
  granicznego -słkhlia/nie spełnia
  • 111.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  o Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
  dokumenty złożone przez •wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
  granicznego - nie spehlia
  • 111.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  0 Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
  dokumenty złożone przez •wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
  granicznego -słkhlia/nie spełnia
  • 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  0 Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
  dokumenty złożone przez •wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
  granicznego nie spełnia
  11L4) INFORMACJA O OŠMIADCZENLĂCH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA
  DOSTARCZYC MYKONAWCY W CELU POTMER_DZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANL\ NA PODSTA"TE
  ART. 24 UST. 1 USTA"V
  • 111.4.1) W zakresie wykazania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
  22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o warunków udziału w postępowaniu, należy
  przedloă'ć:
  • vvykaz budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania u.•arunku
  M.ied4' i dośxviadczenia: wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upbAvem
  terminu składania ofert albo Aniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: a jeżeli
  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: z podaniem ich rodzaju i
  vvaŔoŔci: daty i miejsca vvykonania oraz załączeniem dokumentu że
  roboty zostały •wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • vvykaz narządzi: uyposaženia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wy•konawcy
  usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienła u.Taz z informacją o podstawie
  tymi zasobami
  • vvykaz osób: które będą uczestnicąć w wykonywaniu zamóvvienia, w szczególności
  za Świadczenie usług. kontrolę jakości lub kierowanie
  budowlanymi: wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodouych: doświadczenia
  i vvykształcenia niezbędnych dla vvykonania zamówienia: a także zakresu Aykonywanych
  przez nie cąnności: oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczeme: że osoby: które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: posiadają
  uymagane uprawnienia: jeżeli usta•wy nakładają obowiązek takich uprawnień
  • opłaconą polisę: a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający: że wykonawca
  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  związanej z przedmiotem zamówienia
  • Wykonawca słę prą' u-ykazywaniu spehlienia warunków udziału w postępowaniu na
  zdolność fmansową innych podmiotów: przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy
  oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu: z którego zdolności finansowej korzysta na
  podstawie art. 26 ust. 2b ustaŁvy: potwierdzającą ŁvysokoŚĆ posiadanych przez ten podmiot środków
  finansoŁvych lub jego zdolność kredytową, qystawioną nie wcześniej niž 3 miesiące przed upbrwem
  terminu składania uniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  albo składania ofert.
  • 111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. I
  ustauy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny dpis z właściwego rejestru: jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
  w celu wykazania braku podstaw do uykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 usta•wy,
  vvystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły,vem tenninu składania o
  dopuszczenie do udziału w o udzielenie zamówienia albo składania ofeŔ: a
  w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy
  III. 7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publicme tylko dla wykonawców, u
  których 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
  SEKCJA IV PROCEDURA
  IV.I) TRYB UDZIELENLÂ ZA.MÓMENLÂ
  IV.I.I) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERLÂ OCENY OFERT
  IV .2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV .2.2) Czy- przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
  IV.3) ZMIANA UMOWN
  Czy przewiduje się istotne nniany postanowień zawartej umovvy w stosunku do treści oferty, na
  podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
  IV.4) NFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV .4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
  zamówienia:
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uąskać pod adresem: Urząd Gminy Rzekuń ul.
  Kościuszki 33 07-411 Rzekuń.
  IV .4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w lub oŔrt: 25.03_2010
  godzina 10:00: miejsce: Urząd Gminy Rzekuń uL Kościusă 33 07-411 Rzekuń sekretariat Urządu Gminy.

 • SIWZ__Remiza.pdf
  Rzekuń, 2010-03-09
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
  zadania: Rozbudowa Budynku Remizy OSP w Rzekuniu.
  l. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
  1/03/2010.
  Nazwa
  Nazwa zamawiającego:
  Adres zamawiającego:
  Kod Miejscowość:
  Telefon:
  Faks:
  Gmina Rzekuń
  ulica Kościuszki 33
  07_411 Rzekuń
  29 761 7301 lub 29761 7394
  29 761 7302 lub 29761 73 94
  Adres strony internetowej: vnvw.rzekun.pl
  Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Godziny urzędowania.
  7-15- tej
  II. Tryb udzielenia zamówienia
  . Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami usta" z dnia 29 stycznia 2004 roku
  Prawo zamówień publicznych
  tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka
  Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustał'",
  opublikowany w Dz. LI. z 2007 r. Nr 223, poz 1655 oraz następujące zmiany opublikowane
  w Dziennikach Ustaw z 2008 Nr 171, poz 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z
  2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz
  1591, Nr 223, poz. 1778 także "dane na podstawne niniejszej ustawy Rozporządzenia
  wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a
  1)
  2)
  3)
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
  dokumentów, jakich može žądać zamawiający od "konawcy, oraz form, w jakich te
  dokumenty mogą być składane (Dz U. z 2009 r. Nr 226, poz 1817),
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie
  średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
  wartości zamóWeń publicznych (Dz. IJ z 2009 Nr 224 poz 1796),
  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot
  wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaležniony obowiązek
  przekazyvvania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich(Dz U.
  z 2009 Nr 224 poz. 1795)_
  2
  3.
  4.
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
  ponižej progów ustalonych na podstawne art. 1 1 ust 8 Prawa zamóvviefi publicznyctm
  Podstawa prawna "boru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art 10 ust. 1 oraz art
  3g - 46 Prawa zamówień publicznych.
  W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych

  III. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Zamawiający nie dopuszcza možliwości składania ofert częściowych
  2 Opis przedmiotu zamówienia:
  Na działce nr 125 w Rzekuniu przy ul. Kościuszki zaprojektowano rozbudowę budynku
  remizy OSP - obiektu z lat 1992-1993 aktualnie użytkowanego zgodnie z przeznaczeniem
  Rozbudowę budynku projektuje się 2,0m od strony działki nr geodezyjny 126 ze ścianą
  pełną , bez otworów , stanowiącą ścianę oddzielenia požarowego
  Program funkcjonalny obejmuje "dzielenie:
  1 _ pomieszczenie garażowe o powierzchni 41 m2
  2_ pomieszczenia magazynowego o powierzchni 13, 10 m2
  3 pomieszczenia magazynowego o powierzchni 12,00 m2
  dla potrzeb prowadzonej działalności OSP
  Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
  45212413-4 obiekty budowlane dotyczące straży pożarnej
  3. Zamawiający nie dopuszcza možliwości składania ofert wariantow.ych
  4. Przedmiotem niniejszego postępow'ania nie jest zawarcie umowy ramowej
  5. Zamawiający nie dopuszcza možliwość udzielenia zamóWeń uzupełniających.
  6. Informacja na temat možliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
  zamówienia podwykonawcom:
  wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia
  podvrykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do vrykazania w formularzu
  ofertovrym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podvrykonawcom_
  7. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  7 _ 1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
  i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  7.2 \Nymagana jest naležyta staranność przy realizacji zobowiązań umovvy,
  7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonwłania zamówienia uzgadniane będą przez
  zamawiającego z ustanoWonym przedstawicielem wykonawcy.
  7.4 Określenie przez VVykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
  niezbędnych dla sprawnego i terminowego "konania zamówienia.
  7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody Urządzone przez VVykonawcę
  podczas Ukonywania przedmiotu zamówienia.
  8. Wymagania organizacyjne
  zapewnienie Zamawiającemu możliwości korzystanie ze sprzętu stražackiego w razie nagłej
  akcji alarmowej
  g. Wymagania dot. gwarancji
  gwarancja 3 lata

  IV. Termin wykonania zamówienia
  vvymagany termin wykonania zamówienia
  2010-09-30
  V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
  tych warunków
  O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać słę "konawcy, którzy spełniają
  warunki:
  1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
  vvymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty
  budowlanej okresie ostatnich pięciu lat przed upb'vvem terminu składania ofert, a ježeli
  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
  odpowiadającej przedmiotowi zamówienia
  2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
  wykonania zamówienia,
  vvymagane jest wykazanie przez Wykonawcę -dyspozycji:
  - Kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie kwalifikacje do "konwłanie
  przedmiotu zamówienia
  - Kadrą techniczną - pracownicy min 5 osób
  3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
  vvymagane jest Ukazanie przez VVykonawcę — dysponowanie opłaconą polisą a w
  przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, že "konawca jest
  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
  zvviązanej z przedmiotem zamówienia
  2 Wykonawca może polegać na Wedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
  zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
  niezaležnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
  sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu ż będzie dysponował zasobami
  niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
  zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
  korzystania z nich przy "konywaniu zamówienia.
  3. Wykonawcy, którzy nie vvy•kažą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
  wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
  4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
  wykluczeniu na podstawie art 24 ust 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
  5. Ofertę wykonawcy "kluczonego uwaža się za odrzuconą
  6. Zamawiający odrzuca ofertę, ježeli:
  1) jest niezgodną z ustawą.
  2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamóvvienia, z
  zastrzeženiem art. 87 ust 2 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.
  3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 • poststanowienia_umowne.rtf
 • zal1_oferta.rtf
 • zal2_oswiadczenie.rtf
 • zal3_oswiadczenie_o_wykluczeniu.rtf
 • zal4_wykaz_robot_budowlanych.rtf
 • zal5_personel_techniczny.rtf
 • zal6_Urzadzenia_i_narzedzia.rtf
 • zal7_oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.rtf
 • dokumentacja.20100310.zip
 • Czas wytworzenia: 12-07-24 18:50
 • Czas udostępnienia: 12-07-24 18:50

Historia zmian

2130 Dodanie Rozbudowa Budynku Remizy w Rzekuniu z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2