Ogłoszenie o zamówieniu na: ,,Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu":

Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Rzekuń, dn. 29.09.2022 r.
FPZ271.1.17.2022
Zawiadomienie o wyborze Ofe
1. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. I pkt. 1 u awy z dnia II września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.), informuje o wyborze oferty
najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275
i przebudowa budynku OSP
pkt. 2 ustawy Pzp na zadanie pn.: „Rozbudowa, nadbud
w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu".
2. Do wyznaczonego terminu wpłynęło 6 ofert.
legających odrzuceniu ofert
3. Zamawiający przeprowadził badanie i złożonych i ni
na podstawie kryterium okr"lonym w specyfikacji warunków zamówienia.
4. Wybrano następującą ofertę: Zielone Inwestycje Sp. z o.o. rzemysław Piersa ul. Antoniego
Spiro 1 , 07-410 Ostrołęka, oferta otrzymała maksymalną ilość nktów — 100.
5. poniżej przedstawiono zestawienie ze złożonych ofert wraz z przyznana
Kryterium cena wraz
z przyznaną
punktacją
Cena
60,00 pkt
60 pkt
Cena
59,98 pkt
60 pkt
rium okres
L.p.
2.
3
4.
5.
6.
Firma (nazvva) oraz adres
Zielone Inwestycje Sp. z o.o.
Przemysław Piersa ul. Antoniego
Spiro 1, 07-410 Ostrołęka
AND-BUD Andrzej Kulasiński
ul. Błękitna 14, 07-410 ostrołęka
Docieplanie Budynków Zygmunt
Mariusz, ul. Elizy Orzeszkowej 6,
07-420 Kadzidło
USŁUGI REMONTOWO-
BUDOWLANE "Arbud" Kaszuba
Arkadiusz, ul. Tadeusza
Kościuszki 16,06 -100 Pułtusk
Usługi Remontowo Budowlane
Jarosław Grzankowski,
ul. F. Chopina 3, 06 - 200 Maków
Mazowiecki
, „JAN' Usługi Remontowo
Budowlane Janusz Jabłoński
Bryki 28a, 18-200 wysokie
Mazowieckie
rangi
Okres
gwara
4? pkt
Okres
gwarancy
40 pkt
40,00 pkt
40,00 pkt
Łączna
punktacja
pkt.
99,98 pkt.
Oferta odrzucona na dstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 5
stawy Pzp
Cena
60 Pkt
Cena
60 pkt
Cena
60 pkt
48,46 pkt
45,85 pkt
45,40 pkt
Okres
gwarancy
40 pkt
gwarancji
4 pkt
gWarancji
4 pkt
pkt
40,00 Pkt
40,00 pkt
t?sz
88,46 pkt.
85,85 pkt.
85,40 pkt.
Podolak


Zawiadomienie o odrzuceniu ofert: Zawiadomienie_o_odrzuceniu_ofert.pdf

Rzekuń 16.09.2022 r.
FPZ271.1.17.2022
WSZYSCY WYKONAWCY
KTÓRZY ZŁOŻYLI
OFERTY
Zawiadomienie o odrzuceniu ofert
Na podstawie art. 253 ust 1 pkt 2 oraz art. 226 ust. 1 pkt. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn zm), zwanej
dalej w skrócie „Pzp•, Zamawiający zawiadamia o odrzuceniu ofert z postępowania na
SIRozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem
terenu".
1. Zamawiający informuje Wykonawców o odrzuceniu dwóch ofert złożonych w toku
1) Zamawiający informuje Wykonawców o odrzuceniu oferty nr 3, która wpłynęła od firmy:
Docieplanie Budynków —Zygmunt Mariusz, ul. Elizy Orzeszkowej 6, 07-420 Kadzidło
Uzasadnienie faktyczne
Oferta Wykonawcy nie opatrzona wymaganymi podpisami zawartymi w warunkach
zamówienia określonych przez Zamawiającąo. Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII pkt 9 SWZ
Zamawiający wskazał składania ofert: „W postępowaniu o udzielenie zamówienia wartości
mniejszej niż progi unijne OFERTĘ, OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy
Pzp, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej FM)dpisem zaufanym lub podpisem osobistym." Wykonawca
wysłał plik, który nie został opatrzony wymaganym przez Zamawiającego podpisem tj. podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Uzasadnienie prawne pdrzucenia:
W związku z gmvyžszym oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 i 5 w zw.
z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 11 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ponieważ oferta
nie została sporządzona lub przekazana w sgx)sób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi srx)rządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 63 ust. 2 usta" Pzp. oferta,
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie,
1

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Zgodnie z regulaminem zawartym w miniPortalu IJZP dokumenty zostały podpisane
w sposób nieprawidłowy. Oferta jest więc z przepisami ustawy (art. 226 ust 1 pkt 3 oraz
art 63 ust 2 ustawy Pzp), warunkami zamówienia zawartymi w SWZ (art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy
Pzp) oraz nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi
oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonymi przez zamawiającego (art. 226 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp).
2) Zamawiający informuje Wykonawców o odrzuceniu oferty nr 7, która wpłynęła firmy•
Przedsiębiorstwo Welobran20we Sp. z o.o. ul. Miła 8, 07-411 Rzekuń.
Uzasadnienie taktyczne odrzucenia:
Oferta Wykonawcy wpłynęła po terminie składania ofert tj. w dniu 13.09.2022 r. o gcxiz. 10:08.
Zgodnie z zapisami rozdziału XVIII pkt. 1 SWZ: „Oferty powinny być złożone za pośrednictwem
Platformy elektronicznej miniportalu w terminie do dnia 13.09.2022 r. godz. 10:00"
Uzasadnienie prawne ogrzucenia:
W związku z powyższym oferta rmega odrzucmniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych mieważ oferta złożona po terminie
składania ofert określonym w ogłoszeniu i SWZ ofertą niezgodną z warunkami zamówienia
okršlonymi przez Zamawiającego. to niezgodność zasadnicza i nieusuwalna
prowadzi do odrzucenia oferty.
mgr Ba sz dolak
2


Informacja z otwarcia: Informajca_z_otwarcia.pdf

1 lasza g,'llłna
FPZ271.1.17.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 13.09.2022 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający: Gmina Rzekuń, zgcxinie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019
r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.) przekazuje
informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na
zadanie pn.: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz
z zagospodarowaniem terenu".
Wykaz złożonych ofert:
Nr
ofe
rty
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
Zielone Inwestycje Sp. z o.o. Przemysła Piersa
ul. Antoniego Spiro 1 , 07-410 Ostrołęka
AND-BUD Andrzej Kulasiński
ul. Błękitna 14, 07-410 Ostrołęka
Docieplanie Budynków - Zygmunt Mariusz
ul. Elizy Orzeszkowej 6, 07-410 Kadzidło
Arbud" Kaszuba Arkadiusz
ul. Tadeusza Kościuszki 16, 06-100 Pułtusk
usługi Remontowo — Budowlane Jarosław
Grzankowski, ul. F. Chopina 3, 06-200 Maków
Mazowiecki
„JAN" IJsługi Remontowo-Budowlane Janusz
Jabłoński, Bryki 28a, 18-200 Wysokie Mazowieckie
przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.
07-411 Rzekuń, ul. Miła 8
Cena brutto
2 898 OOO,OO zł
2 898 499,92 zł
2 772 297,00 zł
3 588 OOO,OO zł
3 791 899,01 zł
3 829 665,43 zł
2 948 zł
mgr B
Uwagi
Oferta
odrzucona na
podstawie art.
226 ustl pkt. 1
i 5 PZP
sz Podolak
ul. 33
07-411
telefon:
29161
29 761 7302
faks:
29 643 20 93
intern
c „mail:


Informacja o kwocie: Informacja_o_kwocie.pdf

Rzekuń dnia 13.09.2022 r.
FPZ.271.1.17.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
dotyczy: postępowania
w trybie podstawowym na zadanie pn: „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP
w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu"
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm) informuję, że Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę 2 800 000,00 zł brutto.
mgr Ba
Podolak


Załącznik graficzny do pyt. nr 11: PZT_altana_do_pytania_nr_11.pdf

Do Wykonawców: Do_Wykonawc__w.pdf

nasza gnłina
FPZ.271.1.17.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 08.09.2022 r.
DO Wykonawców
ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
dotyczy: przetargu na „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz
z zagospodarowaniem terenu”
Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia
na „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz
z zagospodarowaniem terenu"
1. Zwracamy się z prc*bą o podanie wymiarów wycieraczek wewnętrznych montowanych przy
drzwiach wejściowych.
2. Prosimy o podanie obmiarów dotyczących wykonania posadzek i Ścian z płytek- brak pozycji
w przedmiarze na temat wykończenia posadzek.
3. W przedmiarze brakuje także pozycji dotyczących wykończenia ścian i sufitów w istniejących
(z wyłączeniem pomieszczenia 2.2 i gmnieszczeń klubu seniora, które nie są
objęte zamówieniem).
4. Czy w wycenie należy uwzględnić zakup kurtyn powietrznych? Jeśli tak prosimy o podanie ich
specyfikacji.
5. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie tematu wykonania części elewacji przy witrynach oraz
elewacji strony płn-zach i płd-zach z drewna modrzewiowego. Czy ma to być deska? Jeśli tak to
jakich rozmiarów (grubc*ć, szerokość), czy ma być lakierowana?
6. Prosimy o pcrianie informacji na temat balustrady schodowej oraz schodów klatki
schodowej. Brak informacji w projekcie na ten temat, prócz likwidacji istniejących (rzut I piętra).
Czy Zamawiający przewiduje wykonanie nowego biegu i balustrady? Jeśli tak to jaka balustrada i
jakiej dług"ci.
7. Prosimy o sprawdzenie w przedmiarze długości balustrady przy nowoprojektowanych schodach
(poz 149).
8. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat lokalizacji okien dachowych ODI i OD2
z stolarki. Na rzucie dachu widzimy tylko 2 okna- w zestawieniu 4szt.
Mres: ul. Kościuszki 33
Rzekuń
telefon: 29 761 73 01
29 761 73 02
faks: 296432093
strona .pl
e-mail: rzekun@rzekunpl

9. o zamieszczenie w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania schodów i
dla niepełnosprawnych z kostki brukowej.
10. Prosimy o udzielenie informacji na temat dostępności pięter budynku dla osób
11. zlokalizowana jest altana wymagająca Z czego jest zbudowana i jakich
jest wymiarów?
12. Czy w wycenie należy uwzględnić ewentualne konieczne wykonanie wzmocnienia istniejącej
konstrukcji budynku? Czy tego typu prace dodatkowe wynikające w trakcie trwania inwestycji
rozliczane dodatkowo?
13. Zwracamy się z prośbą o szczegółu wykonania balustrady w nowoprojektowanej
klatce schodowej- przekrój przez profil, jakiego szkła użyć, jakim drewnem wykończyć
na które udziela się następującej odpowiedzi:
Ad 1. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wycieraczek wewnętrznych jedynie zewnętrzne.
Ad 2. Pozycje wykonania znajdują się w dziale nr 4 kosztorysu w poz. 42 do poz.58.
Posadzki wykończone cokolikiem : poz:57.
Załączony przedmiar rot:ót nie jest sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma
jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego występować rozbieżności
pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach rotńt, a ilością
i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji
wykonania i robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac
wskazany w przedmiarach robót nie wiążący dla wykonawcy.
Ad 3. Pozycje wykończenia ścian i sufitów znajdują się w dziale 10 kosztorysu w poz. Od 125do
poz. 133.
Załączony przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez wyceny, a ma
jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego rrmą występować rozbieżności
pomiędzy il"cią i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach roMt, a ilością
i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac
wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy.
Ad 4. W części podlegającej opracnwaniu nie ma wymogu montažu kurtyn powietrznych
Ad 5. Zaprojektowano elewację z lameli drewnianych przekrój 3x5cm z modrzewia syberyjskiego
na podkonstrukcji drewnianej. Całość musi być zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi
oraz słońcem.
Ad 6. Zarówno klatka schodowa, jaki i balustrady wewnątrz budynku przeznaczone są do wymiany
na nowe zgodnie z projektem wykonawczym.
Ad 7. z kosztorysem długość balustrady schodów zew. i podjazdu wynosi 20,5m.
strołu 2 z 3

Załączony przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma
jedynie charakter informacyjny. Wobec powyższego nmą występować
rozbieżności gm•niędzy ilcŃcią i prac wykazanych w załączonych przedmiarach rotńt,
a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej,
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości
i zakres prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy.
Ad 8. Okna o oznaczeniu ODI i OD2 są oknami kolankowymi wraz z oknami dachowymi
znajdującymi się w pomieszczeniu 2.2. Okno kolankowe znajduje się w ścianie pionowej i jest
przedłużeniem okna z połaci dachowej.
Ad 9. Szczegóły wykonania schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych przedstawia załączona
dokumentacja projektowa i SWZ.
Załączony przedmiar robót nie jest podstawą przez Wykonawcę wyceny, a ma
charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą wystęFX)wać
rozbieżności pomi«lzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonych przedmiarach robót,
a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej,
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości
i prac wskazany w przedmiarach robót nie jest wiążący dla wykonawcy.
Ad 10. W wycenie należy uwzględnić dwie platformy schodowe dla osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich ( do projektowanej klatki wewnętrznej oraz w części
nowoprojektowanej).
Ad 11. Załączamy szkic usytuowania altany łącznie z jej wymiarami.
Ad 12. Projekt swoim zakresem nie dodatkowych wzmocnień elementów
konstrukcyjnych wad ukrytych lub powstałych w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych.
Ad. 13. Szkło bezpieczne hartowane ESG/VSG 55.2 grubość szkła IOmrn, Słupki ze stali
nierdzewnej 40x40m, Poręcz drewniana 40x40mm modrzew syberyjski.
mgr Bartosz podołek
strona 3 z 3


SWZ: SWZ.pdf

Treść ogłoszenia: Tre_____og__oszenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu
MAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667959
1.5) Adres zamawiającego
1.5.10 Ulica: Kościuszki 33
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.7.) Numer telefonu: 296432000
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: 'MW/ .rzekun.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu
u.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27b08286-2796-1 led-9071-8637ea33a6f9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022łazp 0032400"01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-29 15:01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00049832/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań :
1.1.12 Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu
2.11 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Projekt nr RPMA04.02.OO-14.1252/20 pt..
"Termomodemizacja budynków OSP Borawe, Kamianka i Rzekuń oraz Szkoły

Podstawowej w miejscowości Ołdaki na terenie Gminy Rzekuń"
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawny
EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN ZAM ENIA 1 KOMUNIKACJA
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
wm.rzekun.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani Są do składania Ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami adres strony internetowej: https:flminiportal_uzp.gov_pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającyrn a Wykonawcami
odby,vasię przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl\, eRIJAPu dostępnego pod
adresem:https:.qepuap_gov_pl\wps/portal) oraz poczty elektronicznej 2 Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamtmienia publicznego, musi posiadał konto na
ePIJAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:.ForrnuIarz
do złożenia, oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji". 3.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ( ePUAP ).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz *ożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku"i
„Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB. 5. Za dat? przekazania Oferty. wniosków,
zawiadomień,dokumentów elektronicznych. oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na eRUAP, 6. Zamawiający
przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postepowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców'" lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie Są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3,15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. I Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
I ) Administratorem danych osobowyn=h Wykonawcty.%' biorących udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest Urząd Gminy w Rzekuniu. adres: ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń,
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którv-n mogę się kontaktować w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@rzekunpl:
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. c RODO w
zw. z ustawą z dnia 1 1 września 2019 r, — Prawo zamówien publicznych (Pzp) w celu związanym z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
4) Dane osobowe mogą udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także podmiotom. z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacja usług na
rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. I ustawy z dnia I I września 2019 r. — Prawo
zamówień publicznych (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzec ego lub
organizacji międzynarodowej;
6) Mają państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
I ) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie pzp albo w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków unii Europejskiej)
przez okres wskazany w w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Pahstwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony DarlFh OsobOWFh, przy
czym: a. w przypadku obowiązków wynikających z art. 15 ust 14 RODO zamawiający ma prawo żądać od osoby, której dane

dotyczą wskazania dodatkov.ych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia; b. skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowien umowy w sprawie zamó,vienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników:
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postepowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub pahstwa członkowskiego,
3) Podanie darłFh osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbedne do przeprowadzenia postępowaniem O udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepodania danych określa ustawa Pzp_ Administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
EKCJ' - PRZEDMIOT
InformaCie ogólne odnosząCe sie do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) przed wszczęciem c ostęcowania trzecrowadzono .-onsuItaCie ryn.-owe. Nie
4.1-2.) Numer referencyjny. FPZ271.1.172022
41.3.1 Rodzai zamówienia. Roboty budowlane
4.1.' udziela zamówienia w CzęśCiaCh' z • tóryCh • ażda stanowi rzedmiot odrębnego c ostęcowania. Nie
4.1.8.) N ożliwe jest s. ladanie ofert Częściowych. Nie
4.1.13.) amawiaiFy uwzględnia asceLty OłeCzne' środowis..owe lub ety.. iety w oc isie trzedmiotu zamówienia. Nie
Informacje szczegółowe się do c rzedmiotu zamówienia.
42.2.1 Krót..i is przedmiotu zamówienia
przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP
w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem działki,
Budynek zlokalizowany jest na działkach budowlanych o numerach ewidencyjnych 124, 125, 712
w Rzekuniu przy LIL Kościuszki 44, obręb 0016 Rzekuń, gmina Rzekum
Działka zabudowana jest jednym budynkiem na potrzeby OSP oraz jako Dzienny Dom Seniora.
Budynek podłączony jest do sieci elektroenergetycznej, wod.- kan. oraz gazowej.
Projektowana rozbudowa, nadbudowa i przebudowa obejmuje zwiększenie powierzchni użytkowej oraz kubatury budynku
poprzez podwyższenie istniejącego poddasza nieużytkowego oraz dobudowę nowej klatki schodowej.
Dostęp do drogi publicznej z planowanej inwestycji poprzez istniejące dwa zjazdy.
Na przedmiotowej działce planuje się v."y'konanie drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych poprzez wykonanie nowej
nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, Wejścia do budynku oraz zagospodarowanie terenu zaprojektowano bez
progowo. Projektowana inwestycja nie będzie przysparzała trudności w poruszaniu się osobom na wózkach inwalidzkich.
426.) Główny . od cpv. 45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.7.) Dodał..owy Lod C pV.
45111000-8
45453000-7
45111200-0
45262300-4
45262500-6
45261000-4
45321000-3
- Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
- Roboty remontowe i renowacyjne
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
- Betonowanie
- Roboty murarskie i murowe
- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowy:h oraz podobne roboty
- Izolacja cieplna
4.2.8.) Zamówienie obeimuie occie. Nie
42.10.10. res realizaCii zamówienia albo umowy ramowei. 8 miesiące
4.2.11.) amawiaiFy wznowienia. Nie
4-2.13.) amawiaiFy udzielenie dotychczasowemu wy. zamówień na Odobne usługi lub roboty
budowlane. Nie

Edyt. zał: Edyt_za__..odt

Przedmiar: Rozbudowa_z_nadbudow___i_przebudow___budynku_OSP_w_Rzekuniu___PR.pdf

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANžA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA
Staw*a roboczogodziny
Koszty [KPI .
Zysk [Z)
VAT M .
Przedmiar robót
Rozbudowa z nadbudową i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu
07-411 Rzekuń
urząd Gminy Rzekuniu
07411 Rzekuń, uI Kościuszki 33
Budowlana/sanitarna/elektry:zna
sierpień 2022
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogć*em wartość kosztorysowa robót
Słownie:
Data opracwŕania
sierpień 2022
% R+S+Kp(R+S)
INWESTOR :
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy prwamu
NOR'.IA PRO

Rozbudowa z nadbudową i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu
Lp. Podstawa Nr spec.
techn.
Rozbudowa z nadbu
1 KNR-w 4_
01 0545-01
sozoo.oo_
2 KNR 13-23
0106-og
sozoo.oo_
3 KNR 4-01
0212-04
sozoo.oo_
4 KNR 4_04
0803-01
analogia
sozoo.oo_
5 KNR-w 4_
01 0545-04
sozoo.oo_
6 KNR-w 4_
01 0545-06
sozoo.oo_
7 KNR-w 4_
01 0441-06
sozoo.oo_
8 KNR 19-01
0358-06
sozoo.oo_
g KNR 19-01
1020-06
sozoo.oo_
10 KNR 4_04
0504-03
sozoo.oo_
11 KNR 4_04
0504-01
sozoo.oo_
12 KNR 4_04
0104-01
sozoo.oo_
13 KNR-w 4_
01 0346-06
sozoo.oo_
14 KNR-w 4_
01 0212-06
sozoo.oo_
N. FRO W
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
rzebudowa bu
ku OSPw Rzekuniu
Robo rozbiórkowe
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej sie do uzytku
538 14
Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej (nad garażem
157 15
Rozbłorka betoncn•rych czapek kominowych
0 6511 7+1 po 4+1 8+0704
Rozebranie konstrukcji daszku nad wejsciem do budynku
Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uzytku
8 7'2+21 79+31 84
Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku
Rozebranie elementcn•' włezb dachowy:h - wiezby dachcnue proste
538 14
Wikucie z muru podokiennikow
Ostrożny demontaz boazerii drewnianej, płytowe] lub z listew o pow.
ponad 50 m2
18-
15 144207+2706
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
"arter pom.oł,
świetlica} 139 30
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykow"2h
.1.0 1.1 1.2 44+12 82+7 37+23 53
Rozebranie murow z bloczkow z betonu komorkowego w budynkach o
vosokoścj do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapien-
4038+1 94 042
Rozebranie scianek z bloczkow lub z betonu komorkcn•łego o gru-
do 15 cni na zaprawie cementowo-wapiennej
iii —20'28+14 8
Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukgi zbrojonych
J.m.
Poszcz.
g 750
3g 900
500
19,340
13g 300
Razem
538 140
23 697
9 750
71 030
39 900
538 140
13 500
61 390
158640
59 160
(schody wewnętrzne )
1 4'015• 17+255+255+2
+1 co 191 5

Rozbudowa z nadbudową i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu
Lp. Podstawa
15 KNR 4_04
0305-03
sozoo.oo_
16 KNR2-31
0810-05
sozoo.oo_
17 KNR2-31
0813-01
sozoo.oo_
18 KNR-w 4_
01 0212-02
sozoo.oo_
łg KNR 4_04
1102-04
sozoo.oo_
20 KNR 4-04
1101-05
sozoo.oo_
21 KNR-w 4_
01 0353-06
sozoo.oo_
22 KNR-w 4_
01 0353-10
sozoo.oo_
23 KNR-w 4_
01 0353-09
sozoo.oo_
24 KNR-w 4_
01 0353-08
sozoo.oo_
25 KNR 4-01
0329-03
sozoo.oo_
26 KNR2-01
0122-01
s0400.oo_
27 KNR2-01
0217-06
s0400.oo_
28 KNR-W 2-
01 0222-01
s0400.oo_
N. FRO W
Nr spec.
techn.
PRZEDMIAR
Opis i wyliczenia
Rozebranie stropow żelbetowych (płyt, belek, żeber, vaencow) przy
grubości płyty stropowej do 20 cm - rozbiórka stropu nad pom kuchni
1 31 30 2
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm
16,86" , 3
1 311 0
Rozebranie krawężnikow betonowych 15x30 cm na podsypce piasko-
b nku arazu> 8 7 '2+92
Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukgi niezbrojo-
ny:h o do 15 cm
ska bet wokół dob
'ci aražu> 7•2+g 15
"wiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu
i ręcznym vMadowaniu samochodem ciężarowym na odl*ść I km
2 677+38 48*0 12+3 99+0 578
Transport gruzu z terenu rozbiorki przy ręcznym załadowaniu i wyłado-
Waniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpo-
czety I km
11 861
Wikucie z muru oscłeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
do I m2
Wikucie z muru oscłeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni m2
ponad 2 m2
Wikucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni
do 2 m2
roș5
Wikucie z muru oscłeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni
ponad 2 m2
5+411 5*12+15'12
Wikucie otworow scianach z cegieł o grubosci ponad 1/2 ceg. naza-
prawe wapienne] lub cementcn•n-wapiennej dla otworów drzwiowych i
okiennych
15104211 +0 291 0'2+10 0•025
Rob ziemne - nowa c
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizin-
g 83*10 73*1 3
Wikopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiemymi 0.40
m3 na odwad w gruncie kat III
1 83110 73
Zasypmanłe wykopow spmar*ami z przemieszczeniem gruntu na od-
10 m gruncie kat I-III
13711 6226+1 6+11
J.m.
m2
szt
szt
Poszcz.
0 576
38,418
861
861
3,000
3 000
2,000
5 000
4,851
137 lig
137 lig
508
Razem
0 578
38 418
26 600
11 861
11 861
3 000
6 000
7 000
20
50
137 119
137 119
103 508

Dokumentacja projektowa:

Audyt_Charakterystyka.zip

Inwentaryzacja.zip

PB_Bran__a_elektryczna.zip

PB_Bran__a_sanitarna.zip

Projekt_Budowlany.zip

Projekt_Wykonawczy.zip

ST__OSP_Rzeku__.pdf

s-oo.oo.oo
WYMAGANIA OGÓLNE
S-OO.OI.OO.WSTĘP
S-OO.01.01.Prndmiot Technicznej
Specyfikacja Techniczna —Wymagania Ogólne się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną
wykonane w ramach zadania inwc\stycyjnego pn.: Rozbudowa z nadbudową i przebudową
budynku OSP w Rnkuniu wraz z zagospodarowaniem terenu.
stffsowania ST
Techniczne IST/ stanowią zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych,
dotyczą•ych procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie
warunkuje uzyskanie c•wifflnich cech eksploatacyjnych budowli. ST uwzględniają
wymagania Zamawiającego i opracowane są w oparciu o ăwiązujące oraz zalecane normy,
normatywy i wytyczne.
Specyfikacje Techniczne stanowią cłțść Dokumentacji przetargowych i należy je stosować
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 01.01.
S-OO.01.03. Zakres Robót objętych ST
S-00.01.03.01.Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi specyfikacjami Technicznymi:
S-01 Roboty wstępne i przygotowawcT CPV 451()()()()()-8
Roboty rozbiórkowe CPV 45 1 1 1
s-03.oo.(N)- Răty izolacyjne cpv 45 320
Roboty ziemne CPV 45 1 1 1 200-0
s-05.oo.(M)- betonowe cpv 45 262 300-4
Zbrojenie betonu CPV 45 262
murowe cpv 45 26 25
s-08.oom -Tynki i okładziny cpv 45 321
Posadzki CPV 45 43 21
malarskie cpv 45 442
S-l I Konstrukcje drewniane CPV 45 261 (m-4
pokrywcze, obróbki blacharskie , rynny i rury spustowe CPV 45 261 210-9
Răty w zakresie stolarki i ślusarki budowlanej CPV 45233
Wykonanie dla osób nieNnosprawnych CPV 45 (MM) (m-7
S-15.00.(1)- ObrRła betonowe cpv 45 21 22 21-2
Podłoża z kruszywa łamanego
S-17 Podłoża z kruszywa naturalnego
s-18.oo.(H)- Nawierzchnie z kostki brukowej cpv 4523 30 (M)-9
Ścianki działowe G-K
s-20.oom- Wyposażenie cpv 364 00
S-21 —\lonlowanie balustrad stali nierdzmvnej
RotM)ty przy wznoszeniu rusztowań CPV 45 262 1 (M)-2
Konstrukcje stalowe
Trawniki
S-00.01.03.02. Niezależnie od Warunków Szczególnych normy państwowe,
instrukcje i prnłpisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez
Wykonawcę w języku [M)lskim.

S-00.01.04. Ogólne wymagania dotycz*ce robót
Wykonawca Robót jest odrx»wieălzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i Neceniami Inżyniera.
S-00.01.04.01.PrRkazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w terminie umowy prn*kaže Wykonawcy Teren Budowy
wraz wszystkimi wymaganymi uzg(Mlnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez inwestora, przed jej płTkazaniem na budowę
powinna być sprawdzona w przAlsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem
możliwości realizacji zgodnie z obowiązującymi prząisami BHP, rodzajem
stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych.
S-00.01.04.02.Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, opisy i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegółowych warunkach umowy.
S-00.01.04.03. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy 'kontraktu', a wymagania wyszczuólnione
choćby w julnym z nich są obowiązujące dla wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszcRń w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiălnich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszych jest
skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne
z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego pr•.wdzialu tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli mus74 być jednorodne i wykazywać bliską zgodność
z określonymi wymaganiami, a rcyzrzuty tych cech nie mogą pTkraezać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w Nni zgodne z dokumentacją Projektową
lub ST i nie wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
i odstępstwa MI dokumentacji.
WsRlkie uzasadnione zmiany o proponowane przez Wykonawcę,
być obustronnie uzgodnione w terminie zarw•niającym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny być każdorazowo
B)twierdzone wpisem Inżyniera do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez
niego za konieczne — również [Kytwierdzone przez autora projektu.
Wsnkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a jeżeli dotyczą zmiany
materiałów i elementów określonych w dokumentacji na inne , nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
Terenu Budowy
Wykonawca do Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, až do zakończenia i (Rlbioru ostatecznego Robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzmia
zalvzpieczające, w tym ogrodRnia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.
2

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich w sposób
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach ilościach określonych przez
inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdmna przez Inżyniera. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji
robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
S-00.01.04.06. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
W ykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wsnkie prnłpisy
dotyczą•e ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót
Wykonawca będzie:
A/ utrzymywać teren budowy w stanie Ivz wody stojącej
B/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stffiowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności i innych, a wynikających
skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego spcxsobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczuólny wzgląd na :
l/lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazmwych,
2/Środki (Istrožności i zabezpiecRnia pr•.wd:
a. zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi
b. zanieczyszczmiem powietrza pyłami i gazami
c. możliwością powstania pożaru.
S-00.01.04.07.Ochrona prneiwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów
W ykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzą wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w biurowych,
mit\szkalnych i magazynach oraz w maszynach i Ńazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z c•wiednimi przepisami i
przed dostępem osób trłecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowcRlowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
S-00.01.04.08. Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszuone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednio prłepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świaŔ•twa dopuszczenia, wydane
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na śr(NlowiSkO.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczmia tylko w czasie RoMt, a zakończeniu RoMt ich
szkodliwość zanika/np. materiały pykLste/, mogą być użyte pod warunkiem prłestrłegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego (•wiălnie przepisy.
Zamawiający IX)winien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów właściwych organów
administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia
zgodnie specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie śrcRlowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
S-00.01.04.09. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska (•wiălnich władz, będących właścicielami tych
urządnłń, potwierdmłie informacji dostarcmnych mu przez nmawiającego w ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe cyznaczenie i przfll uszkodzeniem tych instalacji i
w czasie tnvania budowy.
3 • Czas wytworzenia: 02-12-23 22:44
 • Czas udostępnienia: 02-12-23 22:44

Historia zmian

2427 Dodanie Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z zagospodarowaniem terenu z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2