Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r.

SWZ: SWZ_z_za__..pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(FAKULTATYWNE NEGOCJACJE)
ZAMAWIAJĄCY:
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
ul. Nowa 7A, 07-411 Rzekuń
teł. 297 617 379, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zaprasza do złoženia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1710 tj.)
dalej p.z.p_ na dostawę pn.
„Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby
Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r. "
Nr postępowania: PSRz_26.1.2022
GRUDZIEŃ 13.12. 2022 R.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
ul. Nowa TA, 07-411 Rzekuń
tel. 297 617 379
REGON: 0009127(Y
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na
której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną
procedurą: https://ezamowienia.gov.pl
pracy: 6.iod000 do 17_00 od do piątku.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobcmego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o danych) (Dz U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej "RODO") informujemy, Ze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Złobka
Samorządowego w Rzekuniu
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym možna się
kontaktować pod adresem e-mail: iodo@fi-netpl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie
publicznego,
prowadzonym w trybie
przetargu
zamowłenła
nieograniczonego.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub pcmłioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy P.Z.P_
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, z art 78 ust 1
PZ P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a ježeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas tn.vania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisanych ustawy P.Z.P., związanym z udzłalem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.

7)
8)
9)
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art 22 RODO_
posiada Pani/Pan:
a)
b)
c)
d)
na podstawie art 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa
wymagałoby po stronie administratora dužego wysiłku
može zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie žądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowanła o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
na pcKlstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie može skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie može naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo Zadana od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeženłem okresu
tłwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wažne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
c) na alt. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyž podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
III.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


Edyt. zał: Edyt._za__..odt

Załącznik nr 1 do SWZ
……………………………………………..
(pieczątka Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
Dane dotyczące Wykonawcy/Pełnomocnika
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………….......................... Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………… NIP…………………………………….REGON………………………………………………
Tel./fax………………………………… adres e-mail:………………………………………..
Zamawiający:
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
ul. Nowa 7A
07 –411 Rzekuń
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na "Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r. .", oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia kwoty ogółem:
Część 1 zamówienia: Dostawa pieczywa za:
L.p.
Nazwa placówki
Cena netto
Podatek VAT
Cena
brutto
1.
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
………………..zł
……………….zł
………………..zł
słownie :
…………………
………………zł
……………….
…..............zł
………………..
…................zł
Część 2 zamówienia: Dostawa produktów mleczarskich za:
L.p.
Nazwa placówki
Cena netto
Podatek VAT
Cena
brutto
1.
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
………………..zł
……………….zł
………………..zł
Słownie ZŁ:
………………..
………………zł
……………….
….................zł
………………..
….................zł
Część 3 zamówienia: Dostawa mięsa, drobiu. wędlin za:
L.p.
Nazwa placówki
Cena netto
Podatek VAT
Cena
brutto
1.
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
………………..zł
……………….zł
………………..zł
Słownie ZŁ:
……………….....
………………zł
………………......
…..................zł
………………..
…................zł
Część 4 zamówienia: Dostawa artykułów ogólnospożywczych za:
L.p.
Nazwa placówki
Cena netto
Podatek VAT
Cena
brutto
1.
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
………………..zł
……………….zł
………………..zł
Słownie ZŁ:
……………….............................zł
………………...
…...............zł
……………………
………………..zł
Część 5 zamówienia: Dostawa ryb i mrożonek za:
L.p.
Nazwa placówki
Cena netto
Podatek VAT
Cena
brutto
1.
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
………………..zł
…………….zł
………………..zł
Słownie ZŁ:
…………………
…....................zł
………………
…............zł
……………………
………...……......zł
Część 6 zamówienia: Produkty warzywnictwa i ogrodnictwa za:
L.p.
Nazwa placówki
Cena netto
Podatek VAT
Cena
brutto
1.
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
………………..zł
……………….zł
………………..zł
Słownie ZŁ:
………………
…………..zł
………………......
…….. ……....zł
………………..
….......……..zł
Deklarowany Czas reakcji ……………………...
Czas reakcji dla części I, Dostawa pieczywa
Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub o obniżonej jakości, niezgodnego z zamówieniem wynosi od momentu zgłoszenia”
powyżej 1,5 godz.
od 1 do 1,5 godziny do 1 godziny **Zaznaczyć właściwe.
Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (2 godzin).
Czas reakcji dla części II, Dostawa produktów mleczarskich
Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub o obniżonej jakości, niezgodnego z zamówieniem wynosi od momentu zgłoszenia”
powyżej 1,5 godz.
od 1 do 1,5 godziny do 1 godziny **Zaznaczyć właściwe.
Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (2 godzin).
Czas reakcji dla części III Dostawa mięsa, drobiu. wędlin
Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub o obniżonej jakości, niezgodnego z zamówieniem wynosi od momentu zgłoszenia”
powyżej 1,5 godz.
od 1 do 1,5 godziny do 1 godziny **Zaznaczyć właściwe.
Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (2 godzin).
Czas reakcji dla części IV, Dostawa artykułów ogólnospożywczych
Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub o obniżonej jakości, niezgodnego z zamówieniem wynosi od momentu zgłoszenia”
powyżej 1,5 godz.
od 1 do 1,5 godziny do 1 godziny **Zaznaczyć właściwe.
Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (2 godzin).
Czas reakcji dla części V, Dostawa ryb i mrożonek
Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub o obniżonej jakości, niezgodnego z zamówieniem wynosi od momentu zgłoszenia”
powyżej 1,5 godz.
od 1 do 1,5 godziny do 1 godziny **Zaznaczyć właściwe.
Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (2 godzin).
Czas reakcji dla części VI, Dostawa warzyw, owoców i jaj
Oferowany przez nas czas reakcji, rozumiany jako termin dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub o obniżonej jakości, niezgodnego z zamówieniem wynosi od momentu zgłoszenia”
powyżej 1,5 godz.
od 1 do 1,5 godziny do 1 godziny **Zaznaczyć właściwe.
Brak zaznaczenia będzie oznaczał iż Wykonawca, w przypadku dostarczenia towaru wadliwego, niezgodnego z zamówieniem zobowiązuje się do dostawy artykułów żywnościowych właściwych do siedziby Zamawiającego w maksymalnym dozwolonym terminie/ czasie (2 godzin).
Termin płatności faktury
Zamawiający oświadcza, że termin płatności faktury wyniesie 14 dni.
Ceny jednostkowe określa formularz cenowy stanowiący załącznik do niniejszej oferty.
Potwierdzamy zapoznanie się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ, tj. przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, iż zawarte w SWZ ustalenia dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie środki transportu do przewozu przedmiotu zamówienia
Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie / przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:
……………………………………………………………………………………………*
Nazwy (firm) proponowanych podwykonawców (z podaniem adresu i tel.): …………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, że firma, którą reprezentuję jest:
….. małym przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro,
……. średnim przedsiębiorstwem - przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
…... żadne z powyższych.
(proszę postawić znak "X" przy właściwym polu)
Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego . 2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów i/lub usług ?
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ……………………………………………………………………………..
4) Niewypełnienie oferty w zakresie powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
załącznikami do niniejszej oferty są:
1.....................................................................
2.....................................................................
3.…………………………………………………
.................................................…......................................................................................................
(miejscowość i data) (pieczęć i podpis osoby upoważnionej)
* - niepotrzebne skreślić.
Zał. nr 1a Formularz asortymentowo cenowy
część nr 1 – Pieczywo
L. p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
Ilość
przewidywana
w okresie objętym zamówieniem
J.M
Cena jedno-stkowa netto (zł)
Wartość zamówienia netto (zł)
/3x5/
Stawka podatku VAT
Wartość podatku VAT (zł)
Wartość brutto (zł)(kol.6+8)
-1-
-2-
-3-
4
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
1
Chleb zwykły krojony pszenny 500g
3 200 szt
2
Chleb razowy 500 g
1 400 szt
3
Bułka wrocławska 300 g
1 000
szt
4
Bułka tarta 1 kg
100
kg
5
Bułka grahamka 50 g
5 000 szt
6
Bułka maślana 80 g 3 000 szt
7
Bułka pchełka 50 g
3 000 szt
8
Chleb żytni 500 g
1 000 szt
9
Chałka
200
szt
Podpis i pieczątka wykonawcy
Część 2 – Produkty mleczarskie
L. p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
Ilość
przewidywana
w okresie objętym zamówieniem
J.M
Cena jedno-stkowa netto (zł)
Wartość zamówienia netto (zł)
Stawka podatku VAT
Wartość podatku VAT (zł)
Wartość brutto (zł)
(kol.6+8)
-1-
-2-
-3-
4
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
1
Śmietana 30% tł. 1l.
2 000 szt
2
Masło śmietankowe zawartość tł. 82,5 % w 200 g.
1 200 szt
3
Twaróg półtłusty 360
kg
4
Ser żółty pełnotłusty, plastry 200
kg
5
Jogurty naturalny 165 ml
300 szt
6
Mleko spożywcze 3,2 % w 1l.
4 000 l
7
Jogurt owocowy gratka165 ml
3 000
szt
8
Serek waniliowy 150 ml
200
szt
9
Serek kanapkowy do smarowania150 g.
100
szt
10
Jogurt pitny
17 800
szt
Podpis i pieczątka wykonawcy
Część nr 3 – Dostawa mięsa, wędliny i drobiu
L. p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
Ilość p rzewidywana w okresie objętym zamówieniem
J. m Cena jedno-stkowa netto (zł)
Wartość netto (zł)
/3x5/
Stawka podatku VAT
Wartość podatku VAT (zł)
Wartość brutto (zł)
/6+8/
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
1
Schab wieprzowy- 1 kg
600 kg
2
Łopatka wieprzowa b/ kości
1 000 kg
3
Karkówka wieprzowa b/ kości
300 kg
4
Filet z piersi indyka
500
kg
5
Kurczak świeży
200 kg
6
Parówki wieprzowe cienkie o zawartości nie mniej niż 70 % mięsa
200 kg
7
Filet z piersi kurczaka
600 kg
8
Szynka wieprzowa wędzona 120 kg
9
Schab pieczony wieprzowy 120 kg
10
Polędwica drobiowa min. 70% mięsa w 1 kg
50 kg
11
Żeberka wieprzowe przykarczkowe
1 200 kg
12
Polędwica wieprzowa wędzona
50 kg
13
Kiełbasa cienka min. 70% mięsa 1 kg
50 kg
14
Pasztet drobiowy op.140g
1 50 szt
15
Żeberka wieprzowe paski 1 kg
1 500
kg
16
Podudzie z kurczaka 1 000
kg
Podpis i pieczątka wykonawcy
Część nr 4 -Dostawa artykułów ogólnospożywczych
L. p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
Ilość przewidywana w okresie objętym zamówieniem
J. m Cena jedno-stkowa netto (zł)
Wartość netto (zł)
/3x5/
Stawka podatku VAT
Wartość podatku VAT (zł)
Wartość brutto (zł)(6+8)
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
1
Cukier biały kryształ op. 1 kg
500 kg
2
Cukier waniliowy -30 g
100
szt
3
Kakao ciemne sypkie - 80 g 20 szt
4
Marmolada 500 g
40 szt
5
Kawa inka op. 150 g
20 szt
6
Herbata czarna ,,EXP” 140 g.
100
op.
7
Koncentrat pomidorowy 30% op. 1l
300
szt
8
Kukurydza konserwowa op. 400g
50
Szt.
9
Kwasek cytrynowy- 20 g
100
szt
10
Ketchup 500 ml 30
szt
11
Majeranek torebka -20 g
300
szt
12
Miód naturalny wielokwiatowy op. słoik 0,9 kg
200
szt
13
Kasza jęczmienna op. 1 kg 180
kg
14
Pieprz ziołowy torebka op 20 g
1200
szt
15
Mąka ziemniaczana op.1 kg
100
szt
16
Cukier puder 500 g
10 szt
17
Sos słodko–kwaśny - 5l
30
szt
18
Sól morska 1 kg
200 kg
19
Ziele angielskie torebka 15g.
300
szt
20
Liść laurowy torebka 12 g
300
szt
21
Ryż 1 kg
200 kg
22
Mąka pszenna op. 1 kg
400
kg
23
Olej jadalny uniwersalny - 1 l 600
szt
24
Kasza manna 1 kg
30 kg
25
Kasza gryczana jasna 1 kg
180
kg
26
Płatki kukurydziane 1kg 150 szt
27
Kostka rosołowa 180 g
50
szt
28
Makaron świderki 1 kg
800
szt
29
Groszek konserwowy 400 g
30
Szt.
30
Płatki ryżowe błyskawiczne 1 kg
30
szt
31
Herbata owocowa ekspresowa 45 g
2 000 szt
32
Herbatniki 100 g
500 szt
33
Kisiel- 58 g
300
szt
34
Budyń- 64 g
300
szt
35
Wafle ryżowe- 130 g
150 szt
36
Przyprawy oregano- 10 g 100 szt
37
Przyprawa bazylia- 10 g
100 szt
38
Papryka słodka, sypka- 20g
200 szt
39
Zioła prowansalskie 10 g
50
szt
40
Proszek do pieczenia 30 gr
20 szt
41
Woda niegazowana- 6l
400 szt
42
Woda niegazowana - 0,5 l
500 szt
43
Drożdże piekarnicze - 100 g
80 szt
44
Czekolada gorzka- 100 g
40 szt
45
Rodzynki- 100 g
50 szt
46
Ciastka zbożowe -300 g
500
szt
47
Majonez 500 ml
20
szt
48
Dżem owocowy 280 ml 100%
200
szt
49
Pieprz naturalny 20 g
200
szt
50
Sok owocowy 300 ml
17 800
szt
51
Sok owocowy, kartonik 200 ml
6 400
szt
52
Mus owocowy
3 200
szt
Podpis i pieczątka wykonawcy
Część 5 – Dostawa ryb i mrożonek
L. p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
Przewidywana ilość w okresie objętym zamówieniem
J. m. Cena jedno-stkowa netto (zł)
Wartość netto
(zł)
3x5/
Stawka podatku VAT
Wartość podatku VAT (zł)
Wartość brutto (zł)
/6+8/
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
8
9-
1
Filet z miruny 1 kg.-mrożony /nie więcej niż 4% glazury/
1 500 kg
Razem
L. p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
Przewidywana ilość w okresie objętym zamówieniem
J. m Cena jedno-stkowa netto (zł)
Wartość netto (zł)
/3x5/
Stawka podatku VAT
Wartość podatku VAT (zł)
Wartość brutto (zł)
/6+8/
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
6
-7-
8
-9-
1
Mrożona wiśnia 200
kg
2
Mrożona truskawka
100
kg
3
Mrożona marchew, kostka
500
kg
4
Mrożony kalafior
50
kg
5
Mrożony brokuł
300
kg
6
Mrożona czarna porzeczka 100
kg
7
Mieszanka kompotowa- mrożona
400
kg
8
Mieszanka warzywna mrożona
300
kg
Podpis i pieczątka wykonawcy
Część 6 -Produkty warzywnictwa i ogrodnictwa L. p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
Przewidywana ilość w okresie objętym zamówieniem
J. m Cena jedno-stkowa netto (zł)
Wartość netto (zł)
/3x5/
Stawka podatku VAT
Wartość podatku VAT (zł)
Wartość brutto (zł)
/6+8/
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
-7-
8
9
1
Pietruszka 500 kg
2
Marchewka 1 400 kg
3
Seler korzeń
300 kg
4
Por 50 kg
5
Kapusta kiszona 200 kg
6
Kapusta biała
100 szt
7
Kapusta czerwona 50 kg
8
Buraki 500 kg
10
Kapusta Pekińska
250 kg
11
Kalafior świeży
180 szt
12
Papryka świeża 70 kg
13
Szczypior- pęczek
80 szt
14
Koper - pęczek
200 szt
15
Natka pietruszki- pęczek
200 szt
16
Cebula 100 kg
17
Ogórek świeży 400 kg
18
Ogórek kiszony 500 kg
19
Pieczarki 150 kg
20
Fasola 150 kg
21
Groch 150 kg
22
Czosnek główka
30
szt
23
Ziemniaki 10 000 kg
24
Jabłka 2 500 kg
25
Banany
1 000 kg
26
Brzoskwinie
300 kg
27
Nektarynka 300 kg
28
Pomarańcza 400 kg
29
Mandarynka 800 kg
30
Arbuz 100 kg
31
Rukola
50 szt.
32
Truskawki
100 kg
33
Śliwka
300 kg
34
Gruszki 600 kg
35
Cytryna 100 kg
36
Winogrona
300
kg
37
Rzodkiewka 50 pęcz
38
Sałata 500 szt
39
Pomidor 500 kg
40
Brokuł
280
szt.
40
Jajka kurze gat. L
5 000 szt
Załącznik nr 2 do SWZ
……………………………………
(pieczątka wykonawcy) OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
składają: Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r. ”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub są
w posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, ze
w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.
___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) / (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 3 do SWZ
……………………………………
(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp)
Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.: „Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r. ”
Oświadczam, iż:
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………….
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………..……….. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………….
zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………...
__________________ dnia __ __ _____ roku
_______________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 4 do SWZ
………………………………………………
(pieczątka Wykonawcy) OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r. ” prowadzonego przez Gminę Rzekuń oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………....,
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r. .................................................................................. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 5 do SWZ
Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
ul. Nowa 7A 07-411 Rzekuń
tel. 297617379, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
…………………… dn. ……………
WYKAZ DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję wykonał następujące dostawy: Lp.
Przedmiot i ilość zrealizowanych dostaw
Wartość
w PLN (brutto)
Czas realizacji dostaw
(miesiąc, rok)
Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane (nazwa, adres)
początek
koniec
1
2
3
4
5
Należy załączyć dowody dotyczące dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (np. protokół odbioru, referencje, kopia FV wraz z przelewem). Nazwa Wykonawcy:
........................................................
.........................................................
Załącznik nr 6 do SWZ
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp
„Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r. ”
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest ,, prowadzonego przez Gminę Rzekuń działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą. ……………………………………………………... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Treść ogłoszenia: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do
31.12.2023 r.
- ZAMAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000912706
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Nowa 7a
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07411
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.60 Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.90 Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://rzekun.przedszkolovvo.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznFh - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesnvny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do
31.12.2023r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-1486ło-2e71af07-7a5e-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491168
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postepowań w BZP: 2022/E3ZP 00491159/018?
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań
I „2. I Sukcesy.vny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do
31.12.2023r.
2.11 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze Środków Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 usta'"
CJA II - UDO PNIANIE DOKUMEN
ZAM ENIA KOMUNI
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/pli
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani Są do składania Ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu Środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https:\/ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum
P Ornocy•
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Opisane w dziale XIV
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w dziale II
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
4.1 Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1. I Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PSRz.26. I „2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 6
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1 .I I Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, Środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące sie do przedmiotu zamówienia:
część 1
422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w
Załączniku nr la do SWZ;
4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wryroby piekarskie i ciastkarskie
4.2.80 Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11 Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium I

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.60 waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: ser.•.'is posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawny,
oraz okresu realizacji,
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcj
4.3.60 waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, Żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.20 Krótki opis przedmiotu zamówienia
2) Część II
Dostawa produktów spożywczych i mleczarskich zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr 1 a do
swz;
4.2.60 Główny kod cpv: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze
427.) Dodatkowy kod Cpv:
15500000-3 - Produkty mleczarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.110 Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny Ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościoae
Kryterium I
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy,
oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji
4.3.60 waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, Środowiskowe lub innowacyjne, Żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny Ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
3) część III
Dostawa świeżego mięsa wieprzowego i Wędlin zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym w Załączniku nr I a do
swz
4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
427.) Dodatkowy kod Cpv:


Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9c8e2c3a-7a62-11ed-94da-6ae0fe5e7159


 • Czas wytworzenia: 09-12-23 15:48
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 15:48

Historia zmian

2439 Dodanie Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r. z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2