Ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu  do 31.12.2023 r

SWZ:SWZ.pdf

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(FAKULTATYWNE NEGOCJACJE)
ZAMAWIAJĄCY:
Zlobek Samorządowy w Rzekuniu
ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń
teł. 029 643 24 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zaprasza do złoženia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości
zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art 3 ustawy z 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz 1710 tj.)
dalej p.z.p_ na dostawę pn.
„Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby
Złobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r.”
Nr postępowania. FPZ.271 1 1.2022
15.11.2022 R.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Zlobek Samorządowy w Rzekuniu
ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń
tel. 29 643 24 40 lub 884 830 500
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 384699330
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone i na
której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną
procedurą: https://ezamowienia.gov.pl
pracy: 6:30 16:30 od miedziaku do piątku.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o danych) (Dz U. UE LI 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej "RODO") informujemy, Ze:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Złobka
Samorządowego w Rzekuniu
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym možna się
kontaktować pod adresem e-mail: zlobek@rzekumnet
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym o udzielenie
publicznego,
prowadzonym w trybie
przetargu
zamowłenła
nieograniczonego.
odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy P.Z.P.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, z art 78 ust 1
P.Z.R przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a ježeli czas tnvania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w

7)
8)
9)
przepisanych ustawy P.Z.P., związanym
udzielenie zamówienia publicznego.
w odniesieniu do Pani/Pana danych
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art 22 RODO_
posiada Pani/Pan:
z udzłalem w postępowaniu o
osobowych decyzje nie będą
dostępu do danych osobowych
gdy skorzystanie z tego prawa
a)
b)
c)
d)
na podstawie art. 15 RODO prawo
Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
wymagałoby po stronie administratora niewwjłmiernie dužego wysiłku
može zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie žądania, w szczególności
podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
na pcKlstawie art 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie može skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani
zmaną postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie može naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
na podstawie art. 18 RODO prawo žądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeženiem okresu
trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
oraz przypadków, o których mowa w art 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wažne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;
c) na art 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyž podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa.

Edyt. zał: Edyt._zal..odt

Załącznik nr 2 do SWZ
……………………………………
(pieczątka wykonawcy) OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
składają: Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023r”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub są
w posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, ze
w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.
___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) / (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 3 do SWZ
……………………………………
(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp)
Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.: „Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r. ”
Oświadczam, iż:
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………….
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………..……….. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………….
zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………...
__________________ dnia __ __ _____ roku
_______________________________
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej
do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 4 do SWZ
………………………………………………
(pieczątka Wykonawcy) OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r.” prowadzonego przez Gminę Rzekuń oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………....,
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp;
nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r. ................................................................................…
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 5 do SWZ
Żłobek Samorządowy w Rzekuniu
ul. Nowa 12, 07-411 Rzekuń
tel. 029 643 24 40
…………………… dn. ……………
WYKAZ DOSTAW
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SWZ oświadczam, że Wykonawca którego reprezentuję wykonał następujące dostawy: Lp.
Przedmiot i ilość zrealizowanych dostaw
Wartość
w PLN (brutto)
Czas realizacji dostaw
(miesiąc, rok)
Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane (nazwa, adres)
początek
koniec
1
2
3
4
5
Należy załączyć dowody dotyczące dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (np. protokół odbioru, referencje, kopia FV wraz z przelewem). Nazwa Wykonawcy:
........................................................
.........................................................
Załącznik nr 6 do SWZ
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp
„Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r.”
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest ,, prowadzonego przez Gminę Rzekuń działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą. ……………………………………………………... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Formularz_cenowe_do_oferty__Za____cznik_nr_1.odt

Zał. nr 1a Formularz asortymentowo cenowy
część nr 1 – Pieczywo
L.p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. Równoważne jakością lub lepsze)
Ilość przewidywana w okresie objętym zamówieniem
J.M.
Cena jednostkowa netto zł.
Wartość zamówienia netto
Stawka podatku Vat
Wartość podatku VAT
Wartość brutto zł. (kol. (6+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Chleb
1
mieszany
572
szt.
2
żytni
561
szt.
3
orkiszowy
77
szt.
4
wieloziarnisty
286
szt.
5
bułka tarta 1 kg
25
szt.
6
Bułka grahamka
3937
szt.
7
Bułka pchełka
2222
szt.
8
Bułka szpinakowa
200
szt.
9
Bułka bagietka
99
szt.
10
Bułka chałka
50
szt.
RAZEM
Podpis i pieczątka wykonawcy
Część 2 – Produkty mleczarskie
L.p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
Ilość
przewidywana
w okresie objętym zamówieniem
J.M
Cena jedno-stkowa netto (zł)
Wartość zamówienia netto (zł)
iloczyn 3i 5
Stawka podatku VAT
Wartość podatku VAT (zł)
iloczyn /6i7/
Wartość brutto (zł)
(kol.6 i8)
-1-
-2-
-3-
4
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
1
Twaróg półtłusty 250 g
1100
szt
2
Mleko 3,2% 1l.
1390
szt
3
Mleko 2.0% 1l
660
szt
4
Maślanka naturalna 1l.
50
szt
5
Śmietana 30% 400ml
275
szt
6
Kefir 1l.
66
szt
7
Jogurt naturalny typu greckiego 400ml
396
szt
8
Serek kanapkowy śmietankowy 150g
88
szt
9
Napój owsiany bez cukru 1 l.
176
szt
10
Napój sojowy 1l.
55
szt
11
Ser żółty 1kg
30
kg
12
Jogurty owocowe 150g
500
szt
13
Masło 82% 200g
660
szt
14
Twaróg biały 1kg
55
kg
15
Ser mozzarella 14
kg
RAZEM:
Podpis i pieczątka wykonawcy
Część nr 3 – Dostawa mięsa, wędliny i drobiu
L.p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. równoważne jakością lub lepsze )
Iloścp rzewidywana w okresie objętym zamówieniem
J.m
Cena jedno-stkowa netto (zł)
Wartość netto (zł)
iloczyn /3i5/
Stawka podatku VAT
Wartość podatku VAT (zł)
iloczyn /6 i7/
Wartość brutto (zł)
/6i8/
suma
-1-
-2-
- 4-
-5-
-6-
-7-
-8-
-9-
1
łopatka wieprzowa b/k
511
kg
2
szynka wieprzowa b/k
9
kg
3
schab wieprzowy b/k
113
kg
4
korpus/porcja rosołowa z kurczaka
880
kg
5
filet z kurczaka
280
kg
6
filet z indyka
221
kg
7
szyja z indyka
20
kg
8
Skrzydło indycze
10
kg
9
podudzie z kurczaka
470
kg
10
Szponder wołowy
20
kg
11
Kark wołowy
11
kg
12
udziec wołowy
200
kg
13
Szynka gotowana - 11
kg
14
Szynka wieprzowa
9
kg
15
Polędwica drobiowa
40
kg
16
Szynka bankietowa
30
kg
17
Szynka wędzona dymem
20
kg
18
Szynka drobiowa
25
kg
RAZEM:
Podpis i pieczątka wykonawcy
Część nr 4 -Dostawa artykułów ogólnospożywczych
L.p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. Równoważne jakością lub lepsze)
Ilość przewidywana w okresie objętym zamówieniem
J.M.
Cena jednostkowa netto zł.
Wartość zamówienia netto
Stawka podatku Vat
Wartość podatku VAT
Wartość brutto zł. (kol. (6+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mąka:
1
orkiszowa
5
kg
2
Pszenna tortowa
580
kg
3
jaglana
10
kg
4
ziemniaczana
20
kg
5
cukier
100
kg
6
cukier puder 500g
15
szt.
7
cukier waniliowy 30g
385
szt.
8
Sól morska 1kg
70
kg
9
Sól ziołowa 30 g
165
szt
Kasza:
1
Gryczana 0,9 kg
110
kg
2
jaglana 400g
44
szt
3
kuskus 350g
44
szt
4
jęczmienna 1kg
88
kg
5
manna 1kg
25
kg
6
Pęczak kujawski 900 g
110
szt
7
Chrupki kukurydziane 230 g
99
szt
Płatki:
1
gryczane 400g
40
szt
2
jęczmienne 400g
85
szt
3
jaglane 400g
88
szt
4
owsiane 400g
80
szt
5
orkiszowe 400g
88
szt
6
kukurydziane 600g
55
szt
7
Ciecierzyca 1kg
50
kg
8
Fasola 1kg
50
kg
9
Groch 1kg
44
kg
10
Soczewica 1kg
77
kg
Makaron :
1
Świderki pełnoziarnisty 400g
132
szt
2
mini świderki 400g 132
szt
3
nitki spaghetti 500g
220
szt
4
literki 400g
50
szt
5
Świderki 500 g
187
szt
6
Pełnoziarnisty spaghetti 400g
220
szt
7
Ryż biały 1kg
220
kg
8
Proszek do pieczenia 30g
100
szt
9
Kakao ciemne sypkie 80g
55
szt
10
Dżem bez cukru 280g
80
szt
11
Groszek konserwowy 400g
22
szt
12
Kukurydza konserwowa 400g
80
szt
13
Fasola biała konserowowa 400g 11
szt
14
Fasola czerwona konserwowa 400g
44
szt
15
Ananas w puszce 565g
110
szt
16
Brzoskwinie w puszce 800g
110
szt
17
Pomidory w puszce 400g
132
szt
18
Koncentrat pomidorowy 190g
264
szt
19
Mleko skondensowane 400g
4
szt
Pieprz: 20
ziołowy 20g
5
szt
21
czarny 50g
110
szt
22
cytrynowy 20g
110
szt
23
Kurkuma 20g
100
szt
24
Ziele angielskie 15g
110
szt
25
Zioła prowansalskie 10g
110
szt
26
Liść laurowy 12g
110
szt
27
Majeranek 20g
33
szt
28
Papryka słodka 20g
110
szt
29
Bazylia 10g
55
szt
30
Oregano 10g
55
szt
31
Przyprawa do kurczaka 20g
55
szt
32
Gałka muszkatołowa 10 g
20
szt
33
Tymianek 10g
5
szt
34
Czarnuszka 10g
10
szt
35
Drożdże 100g
150
szt
36
Majonez 815 g
30
szt
37
Wafle ryżowe 130g
20
szt
38
Biszkopty 120g
20
szt
39
Herbatniki maślane 400g
20
szt
40
Galaretka 75g
100
szt
41
Soda oczyszczona 100g
22
szt
42
Kwasek cytrynowy 10g
10
szt
43
Woda niegazowana 6l
660
szt
44
Woda gazowana 1,5l
66
szt
45
Herbata czarna 100 szt
11
szt
46
Herbata owocowa 45g
8
szt
47
Rumianek 20szt
10
szt
48
Mieta 20szt
10
szt
49
Sok malinowy 420ml
6
szt
50
Miód 1kg/1,2kg
30
szt
51
Olej 3l
50
szt
52
Oliwa z oliwek 1 l
33
szt
53
Przyprawa do piernika 20g
5
szt
54
Cynamon 15g
20
szt
55
Ocet 1l
11
szt
56
Szczaw siekany 280g
60
szt
RAZEM:
Podpis i pieczątka wykonawcy
Część 5 – Dostawa ryb i mrożonek
L.p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. Równoważne jakością lub lepsze)
Ilość przewidywana w okresie objętym zamówieniem
J.M.
Cena jednostkowa netto zł.
Wartość zamówienia netto
Stawka podatku Vat
Wartość podatku VAT
Wartość brutto zł. (kol. (6+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
mieszanka warzywna 9 składnikowa 2,5 kg
30
szt
2
mieszanka warzywna 7 składnikowa 2,5 kg
30
szt
3
Kalafior 2,5 kg
30
szt
4
Brokół 450g
20
szt
5
Szpinak 450g 5
szt
6
fasola szparagowa 450g
20
szt
7
Mini marchew 450g
30
szt
8
Truskawka 2,5 kg
15
szt
9
mieszanka owocowa 450 g
10
szt
10
Miruna
510
kg
11 Łosoś wędzony 100g
55
szt
Razem: Podpis i pieczątka wykonawcy
Część 6 -Warzyna, owoce i jaja L.p.
Nazwa towaru (artykułu) (podane w treści nazwy pochodzenia art. nie są bezwzględnie obowiązujące, dopuszcza się art. Równoważne jakością lub lepsze)
Ilość przewidywana w okresie objętym zamówieniem
J.M.
Cena jednostkowa netto zł.
Wartość zamówienia netto
Stawka podatku Vat
Wartość podatku VAT
Wartość brutto zł. (kol. (6+8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Jajka rozm. L 6000
szt
2
Jabłka
605
kg
3
Banan
533
kg
4
Gruszka
165
kg
5
Śliwka
100
kg
6
Borówka amerykańska
70
kg
7
Nektarynka
50
kg
8
Kiwi
20
kg
9
Brzoskwinie
40
kg
10
Ananas
10
kg
11
Pomarańcze
30
kg
12
cytryna
80
kg
13
Truskawki
40
kg
14
Malina 250 g
90
szt
15
Mandarynki
35
kg
16
Morele
3
kg
17
Arbuz
50
kg
18
Melon
30
kg
19
Zimniaki
5500
kg
20
Marchew
1100
kg
21
Pietruszka
220
kg
22
Kalafior
330
szt
23
Seler
114
kg
24
Por
136
szt
25
Brokuł
220
kg
26
Cukinia
40
kg
27
Dynia
60
kg
28
Cebula
260
kg
29
Czosnek 1szt
90
szt
30
Fasola szparagowa
40
kg
31
Orzecy laskowe 100g
100
szt
32
Czekolada gorzka
22
szt
33
Czekolada mleczna
40
szt
34
Kapusta czerwona
100
kg
35
Kapusta pekińska
110
kg
36
Kapusta biała
250
kg
37
Kapusta kiszona
220
kg
38
Ogórek zielony
250
kg
39
Ogórek kiszony
99
kg
40
Ogórek małosolny
99
szt
41
Pomidor
200
kg
42
Pomidor malinowy
143
kg
43
Szpinak op. 125 g
66
szt
44
Jarmuż op. 400 g
5
szt
45
Awokado 22
kg
46
Szczypior pęczek
20
szt.
47
Natka pietruszki pęczek
80
szt
48
Koper pęczek
99
szt
49
Sałata/masłowa, główka
11
szt
50
Sałata lodowa
44
szt
51
Buraki czerwone
715
kg
52
Papryka
70
kg
53
Pieczarka
10
kg
Razem:
Podpis i pieczątka wykonawcy

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1172cacf-6420-11ed-aea3-5a7c432eaced


 • Czas wytworzenia: 09-12-23 16:55
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 16:55

Historia zmian

2435 Dodanie Sukcesywny zakup wraz z dostawą artykułów spożywczych na potrzeby Żłobka Samorządowego w Rzekuniu do 31.12.2023 r z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2