Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_post__powania.pdf

Rzekuń 28.02.2023 r.
FPZ.271.1.26.2022
WSZYSCY WYKONAWCY
KTÓRZY ZŁOZYLI OFERTY
Zawiadomieni' o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 255 pkt 3 i 7 oraz art. 260 ustavqcy' z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej w skrócie
Pzp", Zamawiający zawiadamia 0 unieważnieniu postępowania na zadanie
pn. „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku
szkoły podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń . "
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 i 7, ustawy Prawo
zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
- Zgodnie z art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych,
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zama-
wiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej Oferty;
7) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art.
263;
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnie z zawiadomieniem o oferty z dnia 20.01.2023r. wybrano ofertę
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Sp. z o.o. ul. Miła 8, 07-411 Rzekuń.
Dnia 27.02.2023r., godz. 13:19 na epuap wpłynęło oświadczenie Od wybranego
Wykonawcy o odstąpieniu podpisania umowy.
Kolejna oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia. Zamawiający unieważnia postępowanie na art. 255 pkt 3 i 7,
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z powyższym, powodem uniewa2nienia
postępowania jest Odstąpienie od podpisania umowy.
mgr Bartosz Podolak


Zawiadomienie o wyborze oferty: Zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf

Rzekuń, dn. 20.01*2023 r.
FPZ.271.1.26.2022
Zawiadomienie o wyborze oferty
1. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.), informuje
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP na zadanie pn.: „Termomodernizacja, rozbudowa,
przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M.
Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń".
2. DO wyznaczonego terminu wpłynęły 4 oferty.
3. Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu
ofert na podstawie kryterium określonym w specyfikacji warunków zamówienia.
4. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Wielobranžowe Sp. z o.o., ul. Miła 8, 07-411 Rzekuń, oferta otrzymała
maks maln ilość unktów — 100.
Kryterium cena
wraz z przyznaną
punktacją
Cena
60,00 pkt
60 pkt
Cena
15,50 Pkt
60 pkt
Cena
16,32 pkt
60 pkt
Cena
48,75 pkt
60 Pkt
1
Kryterium okres
L.p.
2.
3.
4.
Firma (nazwa) oraz adres
Wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wielobran20we Sp.
z o.o., ul. Miła 8, 07-411 Rzekuń
Konsorcjum firm: Zakład
Remontowo- Budowlany Piotr
Kapusta ul. Dr. Piotrowskiego 41, 28-
130 Stopnica — Lider Konsorcjum,
PJM Investment Spółka z o.o., ul.
Wincentego Witosa 25-561
Kielce — Partner Konsorcjum,
Jarosław Marciniec Zakład
Remontowo-Budowlany, Tuczępy
125, 28-142 Tuczępy — Partner
Konsorcjum
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo
Instalacyjno-Sanitarne Paweł
Woliński, ul Paderewskiego 4
06-400 Ciechanów — Lider
Konsorcjum;
"WŁOD - BUD - DACHY 2" Paweł
Włodkowski Gostomin 38, 06-456
Ojrzeń — Partner Konsorcjum
„Bomar 2" Tomasz Gajewski, ul.
Łochowska IA,
07-140 Sadowne
gwarancy
Okres
gwarancji
40 pkt
Okres
gwarancji
40 pkt
Okres
gwarancji
40 pkt
Okres
gwarancy
40 pkt
40,00 pkt
40,00 Pkt
40,00 pkt
40,00 pkt
Łączna
punktacja
100,00 pkt.
55,50 Pkt.
56,32 pkt
88,75 pkt
mgr Bartosz Podolak


Informacja z otwarcia ofert: Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf

nasza gnłina
Fpz.271.1.26.2022
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
Rzekuń, dn. 27.12.2022 r.
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Zamawiający: Gmina Rzekuń, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019
r. - prawo zamówień publicznych (Dz U. z 2022 poz. 1710 z późń. zm.) przekazuje
informacje z otwarcia Ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy PZP na
zadanie pn.: „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja
istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im.
w Dzbeninie gm. Rzekuń"
Wykaz złożonych ofert:
Nr
oferty
2.
3.
4.
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres Wykonawcy
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.,
ul. Miła 8, 07-411 Rzekuń
Konsorcjum firm:Zakład Remontowo- Budowlany Piotr
Kapusta ul. Dr. Piotrowskiego 41, 28-130 Stopnica —
Lider Konsorcjum, PJM Investment Spóółka z o.o., ul.
Wincentego Witosa 66D, 25-561 Kielce — Partner
Konsorcjum, Jarosław Marciniec Zakład Remontowo-
Budowlany, Tuczępy 125, 28-142 Tuczępy — Partner
Konsorcjum
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-
Sanitarne Paweł Woliński, ul Paderewskiego 4
06-400 Ciechanów — Lider Konsorcjum;
"WŁOD - BUD - DACHY 2” Paweł Włodkowski
Gostomin 38, 06-456 Ojrzeń — Partner Konsorcjum
„Bomar 2" Tomasz Gajewski, ul. Łochowska IA
07-140 Sadowne
M. Czychowskiego
Cena brutto:
8 856 OOO,OO zł
34 263 906,42 zł
32 555 098,80 zł
10 899 030, 00 zł
mgr Bartosz Podolak
adres: ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
telefon:
29 761 7301
29 761 73 02
faks:
29 64320 93
Strona in
e—mail;
www.rzekun.pl
*zekun.pl


Informacja o kwocie: Informacja_o_kwocie.pdf

Rzekuń dnia 27.12.2022 r.
FPZ.271.1.26.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na zadanie pn: „ TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA 1 MODERNIZACJA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁ Y PODSTAWOWEJ IM. W CZYCHOWSKIEGO w DZBENINIE
GM. RZEKUŃ"
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm) informuję, że Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia kwotę 8 100 000,00 zł brutto.
_Đ CLI
mgr Bartosz Podolak


Zmiana treści SWZ: Zmiana_tre__ci_SWZ.pdf

nasza gmina
ul. Kościuszki 33
07411
FPZ.271.1.26.2022
telefon: 29761 7301
29 64720 n
faks;
URZĄD GMINY W RZEKUNIU
internetowa: www.rzekun.pl
29 64320 93
Rzekuń dn. 22.12.2022L
Do
Wykonawców
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Termomodemizacja,
rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im.
W. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń"
Zmiana treści SWZ
Gmina Rzekuń działając z art. 286 ustawy z dnia II września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2022. poz. 1710 z późn. zm.) zmienia tršć projektowanych
postanowień umowy Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego.: „Budowę sieci
kanalizacyjnej w msc. Borawe gm. Rzekuń".
Zakres modyfikacji nastepuiący:
1. W projektowanych postanowieniach umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ
W S 8 ust. 2 pkt. 1) lit. b) — Kary umowne
„b) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w
ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrăzenia brutto, o którym mowa w S 5
ust. 1 , za każdy dzień opóźnienia licząc następnego dnia po upływie terminu określonego
przez Zamawiającego do waď
zmienia sie na

„b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego przy odbiorze lub w
ramach rękojmi i gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w S 5
ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upb,wie terminu określonego
przez Zamawiającego do usunięcia wad,"
• W S 8 ust 3— Kary umowne dodaje pkt 3.1 0 treści:
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto w przypadku od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od
Zamawiającego."
2. W pozostałym zakresie Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje
bez zmian.
WÓJT
mor Bo sz dolak


Wyjaśnienie treści SWZ: Do_Wykonawc__w.pdf

Rzekuń 22.12.2022
FPZ.271.1.26.2022
Do Wykonawców
ZAPYTANIA, ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
dotyczy: „Termomodemizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego
budynku Szkoły Podstawowej im. W. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń".
Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2022 r. poz. 1710 ze zm.) wyjaśnia treść warunków zamówienia ww. FM)stępowania:
Pytanie nr 1
Zamawiający w S7 ust. 1 wzoru umowy i rozdziale XXI pkt. 1 SWZ wskazał, że Wykonawca jest
zołwwiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny
całkowitej brutto podanej w ofercie.
Wnoszę o obniżenie tej wartości do 3%.
Żądana przez zamawiającego ustalona na maksymalnym „podstawowym"
poziomie 5% jest zbyt duża oraz nieadekwatna do skali zagrożenia związanego z nievwkonaniem
lub nienależytym wykonaniem umowy oraz stanowi nieuzasadnione znaczące obciążenie
potencjalnych wykonawców.
Mając na względzie: rodzaj zamówienia (tj. robotę budowlaną) oraz znaczną wartość zamówienia
stanowiącego przedmiot postępowania, złożenie w wysokc*ci 5% ceny oferty brutto,
może pozbawić m021iwości ubiegania się o zamówienie podmioty zdolne do jego wykonania,
posiadające kwalifikacje oraz doświadczenie, gdyż koszt złożenia zabezpieczenia w tak
znacznej wysokości stanowi istotny składnik cenotwórczy i bezpośrednio wpływa na wzrost ofert
potencjalnych wykonawców.
Ponadto, przychylenie się Zamawiającego do wprowadzenia zawnioskowanej zmiany pozwoli na
złoženie ofert przez szerszy krąg wykonawców, a co za tym idzie wpłynie na zwiększenie
konkurencyjności i pozwoli realnie obniżyć koszty inwestycji dla Zamawiającego.
Pytanie nr 2
Zamawiający w punkcie VIII pkt. 4 a) SWZ Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej i wskazał, że uzna, że Wykonawca spełnia warunek,
jeśli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończoną najmniej jedną robotę o charakterze porównywalnym

z zakresem przedmiotu zamówienia, realizowaną w systemie „zaprojektuj i wybuduj", polegająca na
budowie/przebudowie/rozbudowie budynku publicznego o wartości co najmniej 8 000 OOCłg) złotych
brutto.
W celu zwiększenia konkurencyjności na rynku wnoszę o zmianę warunku, poprzez rozszerzenie
zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj", polegającego
na budowie/przebudowie/rozbudowie/REMONClE budynku publicznego o wartości co najmniej
8 000 000,00 złotych brutto.
Wskazuję, że zakres przedmiotowy robót budowlanych polegających na remoncie jest tożsamy
z przebudową czy rozbudową nieruchomości.
Określenie warunku udziału w postępowaniu w zaproponowany przez Wykonawcę sposób będzie
adekwatne do przedmiotu zamówienia, tzn. pozostanie z nim w ścisłym związku i gr)zwoli na
wykazanie przez Wykonawcę, że jest on w stanie wykonać przedmiot zamówienia z należytą
starannością. Ponadto akceptacja zaproponowanego warunku udziału w postępowaniu będzie
wyrażeniem zasady uczciwej konkurencji, ponieważ FK)szerzy krąg potencjalnych Wykonawców,
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Pytanie nr 3
Zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym
postępmvaniu.
prowadzone jest w trybie „Zaprojektuj i wybuduj" i dotyka wielu branż m.in.
w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych, budowlanej oraz zagospodarowania terenu.
Zwracam uwagę, Ze Zamawiający nie załączył żadnych materiałów pomocniczych w postaci
przedmiarów, ułatwiających ustalenie zakresu i rodzaju prac do wykonania, w związku z tym
ustalenie tego zakresu leży po stronie Wykonawców.
Wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert 0 10 dni roboczych.
Pytanie nr 4
Wnoszę 0 zmianę postanowień wzoru umowy zawartych w paragrafie 8 ust. 2 pkt. l) lit. b) mrzez
ustalenie kar umownych w przypadku ZWŁOKI w usunięciu wad stwierdzonych przez
Zamawiającego
przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji, nie zaś w przypadku ogńźnienia. Zgodnie z art. 433
pkt 1 ustawy Pzp Projektowane umowy nie mogą przewidywać odpowiedzialności
Wykonawcy za opóźnienie, chyba Ze jest to uzasadnione okolicznościami lub
zakresem zamówienia, Skoro Zamawiający nie wskazuje uzasadnionych okoliczności lub zakresu
zamówienia skutkującego ustaleniem kar umownych za opóźnienie, to projektowane postanowienie
umowne jest niezgodne z przepisami PNszechnie obowiązującego prawa i powinno zostać
zakwalifikowane jako klauzula abuzywna.
pytanie nr 5
Wnoszę o ustalenie kar umownych, które Zamawiający miałby zapłacić Wykonawcy w przypadku
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10%
wysokości wynagrodzenia umownego brutto.
Brak regulacji w tym zakresie skutkuje naruszeniem zasady proporcjonalności. Dodanie
wnioskowanego zapisu będzie równoważyło pozycje stron i odzwierciedli dwustronnie
zobowiązujący charakter umowy o udzielenie zamówienia publicznąo.

pytanie nr 6
Zamawiający w punkcie VIII pkt. 4 a) SWZ Zamawiający określił warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej i wskazał, że uzna, że Wykonawca
spełnia warunek, jeśli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działaln«ci jest krótszy, w tym okresie, zgodnie
z przepisami prawa budovvlanego i prawidłowo ukończoną co najmniej jedną robotę o charakterze
porównywalnym z zakresem przedmiotu zamówienia, realizowaną w systemie „zaprojektuj
i wybuduj", polegająca na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku publicznego o wartości
najmniej 8 000 000,00 złotych brutto.
"Prosimy o potwierdzenie, Ze roboty związane z Termomodernizacja na obiekcie budowlanym, gdzie
były dokonywane zmiany parametrów użytkowych illub technicznych obiektu, akceptowane
jako budowa, przebudowa lub rozbudowa obiektu kubaturowego. Termomodernizacja jest
przykładem przebudowy budynku, rozumianej w świetle definicji zawartej w ustawie — Prawo
budowlane, w art. 3 pkt 7, jako wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana
parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem
charakterystycznych parametrów budynku jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość,
długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
Odpowiedź Zamawiającego:
Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakŔe.
Ad 2. Zamawiający nie dopuszcza zmian w powyższym zakresie.
Ad 3. Zamawiający nie wyraża zgody na terminu składania ofert.
Ad 4. Zamawiający w S 8 ust. 2 pkt. 1) lit. b) — Kary umowne wprowadza zmianę słów „opóźnienie"
na „zwłokę"
Ad 5. Zamawiający w S 8 ust 3 dodaje zapis: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
w wysokości 10% umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
Ad 6. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykazane roboty polegające na
termomodernizacji stanowiły część prac polegających na budowie lprzebudowie/rozbudowie
budynku publicznego o wartości co najmniej 8 000 ff10,OO złotych brutto zgodnie z definicją zawartą
w Prawie budowlanym art 3 pkt 6 i 7. Jednakże sama Termomodernizacja nie wyczerpuje w pełni
warunku stawianego przez Zamawiającego.
mgr
rtosz Podolak


Ogłoszenie o zamówieniu: TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ

Ogłoszenie o zamówieniu: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. W. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ
- ZAMAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667959
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kościuszki 33
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod 07411
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.60 Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzekun.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznFh - jednostka samorządu
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
EKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. W. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ
2.4.) Identyfikator postępowania : 48610-bc7dI 06a-7a48-I I 59
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022łazp 00491122
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP
2.10.) Identyfikator planu postępowań :
1.1.13 Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie — etap I
2.11 O udzielenie zamówienia ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze Unii
Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
EKCJA III - UDO PNIANIE DOKUMEN
ZAM ENIA KOMUNI
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani Są do składania Ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https:\/minigmtal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamo,vienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
Odbywasię przy użyciu miniPortaIu (https:/frniniportaLuzp_gov@.', ePUAPu dostępnego pod
adresem:https:.qepuap_gov_pl\wpsiportal) oraz poczty elektronicznej „2, Wykonav.ca zamierzający wziąć
udział w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. musi gKjsiadać konto na
ePLJAP.Wykonawca posiadający konto na ePlJAP ma dostęp do następujących formularzy:.Formularz
do złożenia, oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji". 3.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ( ePLJAP ).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia. zmiany, "cofania oferty lub wniosku"i
„Formularza do komunikacji" Wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania Oferty, wniosków,
zawiadomień,dokumentów elektronicznych, oświadczeh lub elektroniczny* kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się dat? ich przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający
przekazuje link do postępowania oraz ID postepowania jako załącznik do niniejszej SWZ, Dane
postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postepowań klikając wcześniej opcję .DIa lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) (Obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. I Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
I ) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postwjwaniu o udzielenie
zamówienia publicznego jest urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Ochrony Danych, z którym się kontaktował w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator przetwarzał Pahstwa dane osobowe na pcn%tawie art 6 ust. 1 lit, c RODO w
zw. z ustawą z dnia 1 1 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z
prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) Dane mogą byt udostępnione innym uprawnionym na p•adstawie przepisów
prawa, a także podmiotom, z którymi Administrator zawan umowę w związku z realizacja usług na
rzecz Administratora (np. kancŔarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
Odbiorcami danych będą także osoby lub którym udostepniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. I ustawy z dnia II września 2019 r. — prawo
zamów efi publicznych (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowy* do państwa trzec ego lub
organizacji
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowy* w siedzibie Administratora.
Dodatkov.o zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy,
1 ) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp alt:w: w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektó'.v (np. wspó'finansowanych ze Środków unii Europejskiej)
przez Okres wskazany w wytyczny* w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy
czym: a. w przypadku Obowiązków wynikających z art. 15 ust. 14 RODO zamawiający ma prawo żądać Od osoby, której dane
dotyczą wskazania informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postW)wania o udzielenie zamówienia; b. skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamó,vienia publicznego w zakresie z ustawą oraz nie może naruszać integralności

protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w Odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze grodków ochrony prawnej w celu cmrony praw innej fizycznej i prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowo'ne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje niepffjania danych określa ustawa Pzp. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
4.1 Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1 Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: FPZ.271. I .26.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia społeczne, Środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.20 Krótki opis przedmiotu zamówienia
2. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie inwestycyjne, w trybie „zaprojektuj i wybuduj" polegać będzie na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły
Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie w gminie Rzekuń.
Zakłada się rozbudowę obecnego budynku szkoły o część dydaktyczną zawierającą:
• 5 klasopracowni (dla ok 20 dzieci w każdej) wraz z zapleczami,
• przedszkole dwuoddziałowe (2 oddziały do 20 dzieci każdy), z zapleczem szatniowym, sanitarnym, kuchennym i
administracyjnym
• salę gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym i socjalnym,
• część administracyjną,
• pomieszczenia socjalne. sanitariaty i pomieszczenia ogólnego przeznaczenia,
• pomieszczenia techniczne.
• Pomieszczenia w budynku OSP
NOWO wybudowany segment dydaktyczny ma powstać jako niezależny, oddylatowany konstrukcyjnie ale połączony
komunikacyjnie (funkcjonalnie) z istniejącą szkołą, korytarzami na wszystkich kondygnacjach w sposób zapewniający
swobodną komunikację w szczególności dla osób nie*osprawnych. Całość planowanej rozbudo'."' powinna umożliwiać
funkcjonowanie istniejącej części szkoły w nieprzerwany sposób. Zagospodarowanie terenu wokół szkoły również podlega
opracowaniu. Przewiduje się:
- wykonanie nowych ciagów pieszo- jezdnych,
- wrykonanie nowych miejsc postojowych,
- zagospodarowanie zieleni na terenie szkoły,
Zakres zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje na podstawie udostępnianej przez Zamawiającego koncepcji
Oraz programu funkcjonalno-użytkowego:
• Sporządzenie wielobranżowych projektów (budowlanego, technicznego i wykonawczego) oraz dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i cdbioru robót budowlanych).
• uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.
• Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na IX)dstawie sporządzonych projektów wraz z odbiorem przez Nadzór
budowlany i inne służby oraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
426.) Główny CPV: - remontowe i renowacyjne
4.2.70 Dodatkowy kod CPV:
4532łwo-3
45łoowo-8
4511 łwo-8
- Izolacja cieplna
- przygotowanie terenu pod budowę
- Roboty w burzenia, roboty ziemne

SWZ: SWZ.pdf

BGK
nasza
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
Zamawiający:
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07_411 Rzekuń
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej
unijnych o jakich stanowi art 3 ustavry• z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(DzlJ 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp" na rotm,' budowlane
pn. „TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
W. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ”
TRYB ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych"
Numer ogłoszenia (BZP): 2022/BZP 00491122/01
Identyfikator miniPortal: 56b8407b-bef6-4837-9a29-
9fdbe99c502d
Rzekuń 12.12.2022 r.

POLSKI
BGK
l. Nazwa oraz adres Zamawiającego
GMINA RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Tel.: (29) 643 20 77
faks: (29) 643 20 93
Adres e-mail:
adres skrytki ePUP: 120741Mcyh/skrytka
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:
Godziny urzędowania:
pn, śr, cz, 7:45 do 15:45
wt, od 7:45 do 16:45
pt, od 7:45 do
Znak .tępowania: FPZ.271.1.26.2022
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówień bezpośrednio związane z postępowania
o udzielenie zamówienia.
2
3
4
5.
6.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,
a wykonawcami się przy užyciu miniPortalu, który dostępny jest adresem:
https://miniportal.uzp.gov_pl/, ePUAPu dostępnego pcKi adresem: https://epuap.gowpl/wps/portal
oraz elektronicznej: ppietrzak@rzekumnet
Zmiany i "jaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpM)średnio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniania na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Rzekuniu: https•//vww aekun Dlframowjenia-mhlfrne/ przetargi html (zwanej
dalej „stroną internetowa").
Wykonawca zamierzający wziąć udział w .t%mvaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz
„Formularz do komunikacji".
Wymagania techniczne i organizacyjne vwsyłania i dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich užyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złoženia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularz do komunikacji", "nosi
150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP
2

T
POLSKI
BGK
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane .tęwwanie
možna wyszukać również na Liście v,'szystkich .tępowafi w miniPortalu, klikając wcześniej
opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępmqania_
UWAGA:
W celu prawidłowego złoženia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
"konawcy powinni się 32 znakami identyfikatora z miniPortalu
W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularz ID
z Platformy e-Zamów'ienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złożonych ofert i nie będzie
możliwości na jej odszyfrowanie
III. T b udzielania zamówienia
. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawovvym z fakultatywnymi negocjacjami,
o którym mowa w aft. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz 1710
z późn. zm.), zwaną dalej ustawą „Pzp" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SWZ"
2.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza pruów unijnych o jakich
mowa w art 3 ustawy pzp.
3.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.
Zamawiający nie dopuszcza_składania ofert wariantowrych
5.
Zamawiający nie przewiduje złoženia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6.
Zamawiający nie prowadzi .tępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
7.
Zamawiający nie dzieli zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych,
zamówienie jest niepodzielne na części ze względów technicznych, organizacyjnych i tvvorzy
nierozenvalną cało"
8.
Zamawiający nie zastrzega možliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art 94 Pzp, tj. mających status zakładu pracy chronionej,
spółdzielnie scțalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które tĘclą realizowały zamówienie,
jest i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
9.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
VMrlstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących załącznik nr 8 do SWZ
10. Zamawiający nie określa dodatkovwch wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym
wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp składane w trakcie postępowania między
zamawiającym, a vvykonawcą muszą być sporządzone w języku polskim.
12 W zakresie nieuregulowanym niniejsza SWZ, zastosowanie mają przepisy ustał"ô' Prawo
zamówień publicznych oraz otmviązujące akty wykonawcze wydane na jej podstawie lub
wcześniej obowiązujących przepisów.
IV. Informacja czy zmawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z možliwością prowadzenia
negocjacy.
1) Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi aft. 288 ust 1 ustavvy Pzp.
2) W przypadku decyzji o prowadzeniu negocjacji w piewszym kroku zamawiający
poinformuje równocześnie v,'szystkich "konawców, którzy złožyli oferty, o "konawcach:
3

Dokumentacja projektowa: PFU_Dzbenin.zip

Zał: Edyt._zal..docx

Załącznik nr 1 do SWZ FPZ. 271.1.26.2022 pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy…....................................................................................................……......
Adres….....................................................………………………………………...........…….......… Numer REGON:......................……................... Numer NIP .......................…….......…….......... e-mail:...............................….....…, tel:............…..............…................, fax.......….…..……........ adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:…………………………………………..…..……………….…..
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:
„Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”
2. Oferuję całość wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:
Cena netto: …..................................................................zł
Słownie złotych....................................................…...............
VAT: …... % …...................................................................zł
Cena brutto: …................................................….................zł
Słownie złotych.....................................................................
3. W terminie: Termin realizacji: 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: …………………. (wyrażony w liczbie miesięcy)
5. Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi płatnościami częściowymi po zrealizowaniu etapu I, II i III w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót.
Uwaga: Wysokość ostatniej transzy wynagrodzenia będzie odpowiadać kwocie pozostałej do zapłaty z zastrzeżeniem, że jej wysokość nie może być wyższa niż 50% kwoty brutto określonej w ust. 2 łącznie dla Etapów I, II i III postanowień umowy.
6. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 5% umowy w formie:.................................................. 7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę do nich uwag.
9. Akceptuję projektowane postanowienia umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy): zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy niebędących podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca 1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,...............................................…. zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy na którego zasoby powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.
1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,.................................................…
Uwaga: W przypadku braku wskazania robót których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
12. Informuję (emy), że posiadam (y) status (wstawić x we właściwe pole)
1) mikroprzedsiębiorstwa □
2) małego przedsiębiorstwa □
3) średniego przedsiębiorstwa □
13. Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego □
2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegow odniesieniu do następujących towarów i/lub usług □
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………………………………………………………………………………………………….
4) Niewypełnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
14. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjii zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.
Nazwisko i imię …………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………………………………
Telefon………………………. Fax…………………………………….
Zakres
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
16. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
17. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………….……………………………………...
18. Inne informacje wykonawcy:…………………………………………………
19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa- usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
(1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 2 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
…………………,dn. ………………………. ………………………………….. /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 2 do SWZ FPZ. 271.1.26.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
składają: Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawyz dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub sąw posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, zew związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnez prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.
___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) / (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 3 do SWZ FPZ. 271.1.26.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp)
Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.: „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”
Oświadczam, iż:
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………….
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………..……….. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………….
zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………...
__________________ dnia __ __ _____ roku _______________________________ (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 4 do SWZ FPZ. 271.1.26.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń” prowadzonego przez Gminę Rzekuń oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...., nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówieniaw zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r. ................................................................................... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 5 do SWZ FPZ. 271.1.26.2022 WYKAZ WYKONANYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
(składane na wezwanie Zamawiającego)
„Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”
Lp.
Nazwa Odbiorcy
(nazwa+adres)
miejsce wykonania
Wartość brutto
zadania
(w zł)
Zakres wykonanych robót 1 (rodzaj)
Data wykonania(dd/mm/rr-dd/mm/rr)
UWAGI
1 - w załączeniu dowody należytego wykonania robót budowlanych ze wskazaniem czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.
Rzekuń, dn..........................… ................................................................... /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 6 do SWZ
FPZ. 271.1.26.2022
............................................................... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu pn. „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń ”
Oświadczam(y), że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby:
Lp.
Imię i nazwisko
Zakres czynności przy realizacji zamówienia
Doświadczenie
Posiadane uprawnienia (podać zakres zgodnie z SWZ)
1
np. Kierownik budowy branży…………..
Ilość lat ……….
2
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła funkcję kierownika budowy w przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia
Jednocześnie oświadczamy, że:
Zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu.
Nie zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia ww. osób.
Miejscowość ..................... dnia ........................ 2022 r. .................................................................................. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA!
W zestawieniu należy uwzględnić osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia zatrudnione u Wykonawcy lub którymi będzie dysponował wykonawca.
W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy, które należy dołączyć do oferty.
Załącznik nr 7 do SWZ FPZ. 271.1.26.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-410 Ostrołęka
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp
„Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń” Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest ,, prowadzonego przez Gminę Rzekuń działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………… Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą. ……………………………………………………... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 • Czas wytworzenia: 15-07-24 01:14
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 01:14

Historia zmian

2438 Dodanie TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2