Ogłoszenie o zamówieniu: TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ

Zawiadomienie o unieważnieniu: Zawiadomienie_o_uniewa__nieniu_post__powania.pdf

Rzekuń 7.11.2022 r.
FPZ271.1.22.2022
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 255 pkt 1 oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 z póżn. zm), zwanej dalej w skrócie „Pzp"
Zamawiający zawiadamia 0 unieważnieniu na . Termomodernizacja rozbudowa
przebudowa i budynku szkoły QA W gm. Rzekuń
Uzasadnienie prawne;
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 1, ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r.
1710 z zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
- Zgodnie z art. 255 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w pstępowaniu albo żadnej oferty"
Uzasadnienie unieważnienia
Dnia 04.112022 roku o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na WIW zamówienia. Do wyznaczonego terminu
nie wpłynęła do Zamawiajączgo żadna oferta.
Zamawiający unieważnia postępowanie na art. 255 pkt I ustawy Prawo Zamówień
Publicznych. Zgodnie z powyžszym, powodem unieważnienia postępowania jest brak wymaganej
przepisami ustawy liczby ważnych ofert, a tym samym obiektywny brak możliwości wyboru przez
Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.
mgr Bartosz Podolak


Ogłoszenie o zamówieniu: Og__oszenie_o_zam__wieniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM.
W. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ
EKCJA I - ZAMAWIAJ
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzekuń
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667959
1.5) Adres zamawiającego
1.5.10 Ulica: Kościuszki 33
1.5.2.) Miejscowość: Rzekuń
1.5.3.) Kod pocztowy: 07-411
1.5.4.) Województwo:
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: •m•nv.rzekun.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego
1.7.) przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
- INFORMACJE PODSTAWOW
2.1 Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM,
W. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-1486ło-17cd59aO-5076-1 led-B832-4e4740e1B6ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402948/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-20 15A)
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postepowań w BZP: 2022/E3ZP 000498321058?
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
l. I. 13 Budowa sali sportowej przy Szkole podstawowej im. Czychowskiego w Dzbeninie — etap I
2.11 O udzielenie zamówienia ubiegać sie wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie umowa ramowa dotyczy projektu lub współfinansowanego ze Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na art. 275 pkt 2 ustawy
EKCJA III - UDOS PNIANIE DOKUMEN
ZAM ENIA I KOMUNIKACJA
3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
wnvw.rzekun.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wmioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami • adres strony internetowej: https:\/miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami
odbywasię przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp_gov.pl\, ePUAPu dostępnego pod
adresem:httpswepuap.gov.plft.vps/portal) oraz pcczty elektronicznej,2, Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na
epuAp,Wykonawca posiadający konto na ePUAR ma dostęp do następujących formularzy:.Formularz
do złożenia, zmiany.wycofania Oferty lub wniosku" oraz do Formularza do komunikacji". 3.Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortaIu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej ( epuAR Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia. zmiany, "cofania oferty lub wniosku"i
„Formularza do komunikacji" wynosi 150 Ma,5, Za date przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień,dokumentów elektronicznych. oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 6. Zamawiający
przekazuje link do postępowania oraz ID postw»vania jako załącznik do niniejszej SWZ Dane
postępowanie można Wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję Dla Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia Ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich być sporządzane dokumenty składane w
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust, I Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie (RODO) informujemy, że:
I ) Administratorem danych osobowych Wykonawców biorących udział w postępowaniu 0 udzielenie
zamówienia publicznego jest urząd Gminy w Rzekuniu, adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. z którym mogș się kontaktował w sprawach
przetwarzania moich danw.h osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na wjstawie art 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z ustawą Z dnia I I września 2Cłg — Prawo zamówień publicznych (Pzp) w celu związanym z
prowadzonym o udzielenie zamo,vienia publicznego;
4) Dane mogą byt udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na prjdstawie przepisów
prawa, a także podmiotom, z którv-ni Administrator zawan umowę w związku z realizacją usług na
rzecz Administratora (np. kanc.elaria prawną, dostawcą oprogramowania. zewnętrznym audytorem).
Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
w oparciu o art. 18 oraz art 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — prawo
zamówień publicznFh (Pzp);
5) Administrator nie zamierza przekazynvać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarrxjowej;
6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowy* w siedzibie Administratora.
Dodatkowo z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
I ) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie PZP albo w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. wspó'finansowanych ze Środków unii Europejskiej)
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przy
czym: a. w przypadku Obowiązków wynikających z art. 15 ust. 1-3 ROM) zamawiający ma prawo żądać Od osoby, której dane
dotyczą wskazania dodatkowych informacji mający* na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; b. skorzystanie z prawa do

sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień urnowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgrxjnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników;
c. prawo do przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osob0'Aych do czasu zakończenia
tego postepowania. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie ma zastosowania w [miesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Środków ochrony prav.nej w celu ochrony praw innej osoby fizycznej i prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
3) Podanie darłFh osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do przeprowadzenia postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Konsekwencje danych określa ustawa Pzp. Administrator nie KK3dejmuje decyzji w sposób
zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe
EKCJA IV - PRZEDMIOT
IENIA
4.1 Informacje ogólne odnoszące sie do przedmiotu zamówienia.
4.1 Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.20 Numer referencyjny: FPZ271.1.222022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot Odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4 Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
422.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Zadanie inwestycyjne, w trybie „zaprojektuj i wybuduj" polegać będzie na rozbudowie istniejącego budynku Szkoły
Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie w gminie Rzekuń.
Zakłada się rozbudowę obecnego budynku szkoty o część dydaktyczną zawierającą:
• 5 klasopracowni (dla Ok 20 dzieci w każdej) wraz z niezbędnyrni zapleczami,
• przedszkole dwuoddziałowym (2 oddziały do 20 dzieci każdy), z zapleczem szatniowym, sanitarnym. kuchennym i
administracyjnym
• salę gimnastyczna wraz z zapleczem sportowym i socjalnym,
• administracyjną,
• pomieszczenia socjalne, sanitariaty i pomieszczenia ogólnego przeznaczenia,
• pomieszczenia techniczne,
• Pomieszczenia funkcjonująmo w budynku OSP
Nowo wybudowany segment dydaktyczny ma powstać jako niezależny, konstrukcyjnie ale połączony
komunikacyjnie (funkcjonalnie) z istniejącą szkolą, korytarzami na wszystkich kondygnacjach w sposób zapev,miający
swobodną komunikację w szczególności dla osób niepełnosprawnych. Całość planowanej rozbudowy powinna umożliwiać
funkcjonowanie istniejącej części szkoły w nieprzerwany sposób, Zagospodarowanie terenu wokół szkoły również podlega
opracowaniu. Przewiduje się:
- wykonanie novwch ciągów pieszo- jezdnych,
- nty.•.nych miejsc postojowych,
- zagospodarowanie zieleni na terenie szkoły,
Zakres zamówienia w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje na podstawie udostępnianej przez Zamawiającego
oraz prc,gramu funkcjonalno-užytkowego:
• Sporządzenie wielobranżowych projektów (budowlanego, technicznego i wykonawczego) oraz dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (przedmiar. kosztorys. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych).
• Uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i zatwierdzeń opracowanego projektu budowlanego wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę,
• Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych na podstawie sporządzonych projektów wraz z odbiorem przez Nadzór
budowlany i inne służby oraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.
426.) Główny kod CPV: 45453COO-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy cpv:
4532mo-3
- Izolacja cieplna
45100LM)0-8
- Przygotowanie terenu pă budowę
45111LM)0-8-
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SWZ: SWZ_Dzbenin.pdf

BGK
nasza
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej SWZ
Zamawiający:
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07_411 Rzekuń
Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej progów
unijnych o jakich stanowi alt. 3 ustavry z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(DzlJ 2022 poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp" na roboty budowlane
pn. „TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.
W. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ”
TRYB ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ
Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu Rządowy Fundusz Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych"
Numer ogłoszenia (BZP): 2022/BZP 00402948/01
Identyfikator postępowania miniPortal: 31f45280-92ab-4ce8-bc69-9d57c9892cfb
Rzekuń 20.102022 r.

POLSKI
BGK
l. Nazwa oraz adres Zamawiającego
GMINA RZEKUŃ
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Tel.: (29) 643 20 77
faks: (29) 643 20 93
Adres e-mail:
adres skrytki ePUP: 120741wfcyh/skrytka
Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: hnpș.;ll.minipQnal.uQ.gQwp/l.
Godziny urzędowania:
pn, śr, cz, od 7:45 do 15:45
wt, od 7:45 do 16:45
pt, od 7:45 do 13:00
Znak postępowania: FPZ.271.1.22.2022
II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ
oraz inne dokumenty zamówień bezpośrednio związane z postępowania
o udzielenie zamówienia.
2
3
4
5.
6.
W postępowaniu
o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym,
a wykonawcami odbywa się przy užyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov_pl/, ePUAPu dostępnego pod adresem: httpsflepuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zmiany i "jaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniania na stronie internetowej Urzędu
Gminy w Rzekuniu: https•//www pekun Dlbarnowienia-puhliene/ przetargi html (zwanej
dalej „stroną internetowa").
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP_ Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz
„Formularz do komunikacji"
Wymagania techniczne i organizacyjne vwsyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich užyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złoženia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularz do komunikacji", Unosi
150 MB
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP
2

T
POLSKI
BGK
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie
možna wyszukać równiež na Liście vvszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej
opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
UWAGA:
W celu prawidłowego złoženia oferty czy wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
"konawcy powinni się posługiwać 32 znakami identyfikatora z miniPortalLL
W sytuacji, w której Wykonawca składając ofertę przez miniPortal, wprowadzi w formularz ID
z Platformy e-Zamówienia, oferta taka nie będzie widoczna na liście złožonych ofert i nie będzie
możliwości na jej odszyfrowanie.
III. T b udzielania zamówienia
. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w tłybie podstawovvym z fakultatywnymi negocjacjami,
o którym mowa w aft 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 poz 1710
z późn. zm.), zwaną dalej ustawą „Pzp" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SWZ".
2.
Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich
mowa w art 3 ustawy pzp.
3.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
4.
Zamawiający nie dopuszcza_składania ofert wariantowych
5.
Zamawiający nie przewiduje złoženia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
6.
Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej
7.
Zamawiający nie dzieli zamówienia i nie dopuszcza składania ofert częściowych, ponieważ
zamówienie jest niepodzielne na części ze względów technicznych, organizacyjnych i tworzy
nierozerwalną całość.
8.
Zamawiający nie zastrzega možliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp, tj mających status zakładu pracy chronionej,
spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub głównym celem
działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych.
9.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekvvowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy,
stanowiących załącznik nr 8 do SWZ
10. Zamawia]ący nie określa dodatkovvych wymagań związanych z zatrudnianiem osób,
o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim w związku z tym
wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp składane w trakcie postępowania między
zamawiającym, a vvykonawcą muszą być sporządzone w języku polskim.
12 W zakresie nieuregulowanym niniejsza SWZ, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz obowiązujące akty wykonawcze wydane na jej podstawie lub
wcześniej obowiązujących przepisów.
IV. Informacja czy zmawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
1. Zamawiający przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z možliwością prowadzenia
negogacJL
1) Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi aft. 288 ust 1 usta." Pzp.
2) W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający
poinformuje równocześnie wszystkich vvykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach:
3

Dokumentacja projektowa: PFU_Dzbenin.zip

Zał.:Edyt_za__..docx

Załącznik nr 1 do SWZ FPZ. 271.1.22.2022 pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy…....................................................................................................……......
Adres….....................................................………………………………………...........…….......… Numer REGON:......................……................... Numer NIP .......................…….......…….......... e-mail:...............................….....…, tel:............…..............…................, fax.......….…..……........ adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:…………………………………………..…..……………….…..
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na:
„Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”
2. Oferuję całość wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunków Zamówienia, za cenę:
Cena netto: …..................................................................zł
Słownie złotych....................................................…...............
VAT: …... % …...................................................................zł
Cena brutto: …................................................….................zł
Słownie złotych.....................................................................
3. W terminie: Termin realizacji: 13 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Udzielimy gwarancji i rękojmi na wykonywane przez siebie roboty na okres: …………………. (wyrażony w liczbie miesięcy)
5. Warunki płatności: zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi płatnościami częściowymi po zrealizowaniu etapu I, II w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury częściowej/końcowej będzie protokolarny odbiór robót ww. zakresów rzeczowych robót.
Uwaga: Wysokość ostatniej transzy wynagrodzenia będzie odpowiadać kwocie pozostałej do zapłaty z zastrzeżeniem, że jej wysokość nie może być wyższa niż 50% kwoty brutto określonej w ust. 1 łącznie dla Etapów I, II postanowień umowy.
6. Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 5% umowy w formie:.................................................. 7. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą oferta na czas wskazany w SWZ.
8. Oświadczam, że akceptuję warunki SWZ i nie wnoszę do nich uwag.
9. Akceptuję projektowane postanowienia umowy i zobowiązuję się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
10. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy (wypełnić jeżeli dotyczy): zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy niebędących podmiotem na którego zasoby powołuje się Wykonawca 1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,...............................................…. zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcy na którego zasoby powołuję/powołujemy się w niniejszym postępowaniu, tj.
1) Część zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy...........................................................
2) Nazwa (firm, imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi) podwykonawców,.................................................…
Uwaga: W przypadku braku wskazania robót których wykonanie będzie powierzone podwykonawcom, przyjmuje się, że całość zamówienia zostanie zrealizowana siłami własnymi wykonawcy.
12. Informuję (emy), że posiadam (y) status (wstawić x we właściwe pole)
1) mikroprzedsiębiorstwa □
2) małego przedsiębiorstwa □
3) średniego przedsiębiorstwa □
13. Informuję (emy), że: (wstawić x we właściwe pole)
1) wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego □
2) wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowegow odniesieniu do następujących towarów i/lub usług □
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
3) wartość (netto) towarów i/lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………………………………………………………………………………………………….
4) Niewypełnienie oferty w zakresie pkt 13 oznacza, że jej złożenie nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.
14. Oświadczam, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ____ do ____ - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjii zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
15. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej.
Nazwisko i imię …………………………………………………………
Stanowisko ………………………………………………………………
Telefon………………………. Fax…………………………………….
Zakres
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
16. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
17. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:
…………………………………………………………………………….……………………………………...
18. Inne informacje wykonawcy:…………………………………………………
19. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa- usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
(1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/69 z dnia 2 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
…………………,dn. ………………………. ………………………………….. /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 2 do SWZ FPZ. 271.1.22.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
OŚWIADCZENIE
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)
składają: Wykonawcy / Podwykonawcy /
Inny podmiot, na którego zasobach powołuje się Wykonawca*
DOTYCZĄCE NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”
(nazwa postępowania),
prowadzonego przez Gminę Rzekuń(oznaczenie Zamawiającego),
oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawyz dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
Oświadczam, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 n/n oświadczenia można uzyskać ze strony …………………………………………………… (wpisać adres bezpłatnej stronę internetowej) lub sąw posiadaniu Zamawiającego …………………………….. (wpisać gdzie – jeżeli dotyczy) i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.………………….ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, zew związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………...
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ.
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodnez prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu tych informacji.
___________________________________
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) / (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*wypełnia i składa odpowiednio
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 3 do SWZ FPZ. 271.1.22.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
FORMULARZ SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ (opcjonalnie)
(nazwa podmiotu oddającego potencjał)
ZOBOWIĄZANIE
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 118 ust. 4 ustawy Pzp)
Działając na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(określenie zasobu* – zdolności technicznej lub zawodowej )
do dyspozycji Wykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy)
na potrzeby realizacji zamówienia pn.: „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”
Oświadczam, iż:
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………….
sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………..……….. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:
………………………………………………………………………………………………………………………….
zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą:
………………………………………………………………………………………………………………………...
__________________ dnia __ __ _____ roku _______________________________ (podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)
*podać właściwe
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 4 do SWZ FPZ. 271.1.22.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
OŚWIADCZENIE PODMIOTU TRZECIEGO
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „ustawa Pzp”)
uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniachw zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących Ochronie Bezpieczeństwa Narodowego W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń” prowadzonego przez Gminę Rzekuń oświadczam/-y, że reprezentowany przeze mnie/przez nas podmiot, udostępniający Wykonawcy zasób w postaci
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………...., nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp; nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówieniaw zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na te zasoby.
Miejscowość ....................................... dnia ........................ 2022 r. ................................................................... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 5 do SWZ FPZ. 271.1.22.2022 WYKAZ WYKONANYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT ROBÓT BUDOWLANYCH
(składane na wezwanie Zamawiającego)
„Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń”
Lp.
Nazwa Odbiorcy
(nazwa+adres)
miejsce wykonania
Wartość brutto
zadania
(w zł)
Zakres wykonanych robót 1 (rodzaj)
Data wykonania(dd/mm/rr-dd/mm/rr)
UWAGI
1 - w załączeniu dowody należytego wykonania robót budowlanych ze wskazaniem czy zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończone.
Rzekuń, dn..........................… ................................................................... /podpis i pieczęć Wykonawcy/ Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Załącznik nr 6 do SWZ
FPZ. 271.1.22.2022
............................................................... (nazwa - pieczęć firmowa Wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA
Przedłożony na wezwanie Zamawiającego w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu pn. „Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń ”
Oświadczam(y), że niniejsze zamówienie wykonywać będą następujące osoby:
Lp.
Imię i nazwisko
Zakres czynności przy realizacji zamówienia
Doświadczenie
Posiadane uprawnienia (podać zakres zgodnie z SWZ)
1
np. Kierownik budowy branży…………..
Ilość lat ……….
2
Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba pełniła funkcję kierownika budowy w przypadku ubiegania się o realizację więcej niż jednej części zamówienia
Jednocześnie oświadczamy, że:
Zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu.
Nie zatrudniamy osobę/y wymienione w poz. …….. powyższego wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do udostępnienia ww. osób.
Miejscowość ..................... dnia ........................ 2022 r. .................................................................................. (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
UWAGA!
W zestawieniu należy uwzględnić osoby, które będą odpowiedzialne za realizację niniejszego zamówienia zatrudnione u Wykonawcy lub którymi będzie dysponował wykonawca.
W przypadku osób nie będących pracownikami Wykonawcy konieczne jest złożenie przez te osoby (lub przez podmiot udostępniający osoby) oddzielnego, pisemnego zobowiązania do współpracy, które należy dołączyć do oferty.
Załącznik nr 7 do SWZ FPZ. 271.1.22.2022
Gmina Rzekuń
ul. Kościuszki 33
07-410 Ostrołęka
Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielnie zamówienia
Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówienia publicznych ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)- dalej: ustawa Pzp
„Termomodernizacja, rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie gm. Rzekuń” Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest ,, prowadzonego przez Gminę Rzekuń działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczam, że:
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………………………… Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca:
……………………………………………………………………………………………………………………
Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą. ……………………………………………………... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

 • Czas wytworzenia: 03-12-23 06:19
 • Czas udostępnienia: 03-12-23 06:19

Historia zmian

2431 Dodanie TERMOMODERNIZACJA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. W. CZYCHOWSKIEGO W DZBENINIE GM. RZEKUŃ z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2