Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:
 • ogloszenie.20080903.pdf
  Udzielenie i obsługa bankowa długoterminowego kredytu w wysokości 1.150.000 PLN na
  dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Rzekuń w 2008r
  Numer ogłoszenia: 209748 - 2008; data zamieszczenia: 03.09.2ff)8
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
  Ogłoszenie dotyczy: zamówiema publicznego.
  SEKCJA 1: ZANLAWIAJĄCY
  I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33: 07-411 Rzekuń: woj. mazowieckie:
  teł. 029 7617301 w. 47: 029 7617302.
  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja
  SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  11.1) OPIS
  11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa bankowa
  długoterminowego kredytu w uysokości 1 _ 150.000 PLN na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
  ujętych w budżecie Gminy Rzekuń w 20081
  11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
  11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
  zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu o parametrach: a) wysokość
  kredytu 1.150.000:00 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych): b) okres spłaty 6 lat (z
  karencją w spłacie rat kapitałowych na okres jednego roku), c) spłaty rat kapitałoqych : półroczme
  poczynając od końca 11 miesiąca od umchomienia kredytu (patrz pkt. b - karencja 1 rok): d) spłata
  odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu w okresach kwartalnych, e) oprocentowanie kredytu
  ustalone według zasady: stawka WIBOR IM z ostatmego dnia miesiąca sierpnia 2008r_
  powiększona lub pomniejszona o marżę stałą wynikającą z oferty stanowi Aysokość
  w miesiącu jednorazowa prowizja uruchomienia kredytu : max
  0:50/0 kwoty kredytu - będzie płatna w momencie umchomienia kredytu, g) zabezpieczenie kredytu
  - weksel in blarłko: h) przeznaczenie kredytu - na sfinansowanie zadań inwestycyjnych: ujętych w
  budżecie Gminy na 2008r_: i) kredyt zostame przelany na konto wskazane przez Zamawiającego
  jednorazowo (w kwocie - 1.150.000:00 zł) - 5 dni od zawarcia umowy, j) bank nie pobierze żadnych
  opłat i prowizji z tytułu udzłelema: obsługi i administracji kredytu poza wyszczególnionymi w
  formularzu cenoqyrn, k) w umowie kredytowej dopuszczalna będzie możliwość wcześniejszej
  spłaty całości lub części kredytu bez żadnych dodatkoŁvych opłat prowizji przy czym każda spłata
  pomniejszona o wielkość urykorzystanego kredytu. Informacje uzupełniające: Uzupehlienie
  informacji o kredycie: Kredyt będący przedmiotem zamówienia ma być Aykorzystany na
  dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w uchwale Rady Gminy Rzekuń Nr XXX/ 130,”2008
  z dnia 30 maja 200Sr. w załączniku Nr 3: tj. - 600.000:00 zł na Budowę hali sportowej z zapleczem
  finansowym przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu: - 200.000:00 zł na Budowę sali gimnastycznej
  z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakach: - 100.000200 zł na Asfaltowanie drogi w
  Borawem w prawo za kościołem: - 150.000:00 zł na Asfaltowanie drogi w Ławach (w k. Państwa
  Głębockich) i drogi nr 617: - 100.000:00 zł na Budowę chodnika w Rzekuniu na
  i Ks. Skłodowskiego.
  11.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0
  11.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
  11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : Nie.
  11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach.

  72.
  SEKCJA 111: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM: EKONOMICZNYM:
  FINANSOWYM 1 TECHNICZNYM
  111.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
  Informacja na temat wadium: Nie wymaga słę wniesienia wadium
  111.2) WARUNKI UDZIAŁU
  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
  spełniania tych warunków : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
  którzy warunki określone zawarte w afi_ 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
  Publicznych tj. l) posiadają uprawnienła do wykonywania określonej działalności lub
  czynności: jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają
  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
  zdolnymi do wykonywania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają •vvykluczeniu z
  o udzieleme zamówienia. Komisja przetargowa oceni spełnienie przez
  wykonawców warunków udziału w w sposób nie spełniał na
  dokumentów: których u-ykaz przedstawiono w pkt. 6 _
  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) u-ypełnłony formularz
  oferty zgodnłe ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji, 2)
  formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2 do oferty: 3) ośxviadczenie w trybie art44
  ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do oferty 4) aktualny odpis z właściwego
  rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej urystawione nie
  wcześnłej nłž przed 6 miesiącami przed terminem składania ofefi: 5) Zezwolenie Komisji
  Nadzonu Bankowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
  sierpnia 1997r_ Prawo Bankowe (DzUZ 2002r_ Nr 72 poz. 665 z "Źn_ zm.), a w przypadku
  mającego siedzibę poza grarłicami RP - zezwolenie właściwego organu na
  prowadzenie działalności, 6) upowažnłenie do podpisania oferty winno być dołączone do
  oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta: 7) u•zÓr umowy
  kredytowej zawierającej istotne dla zamawiającego warunki umovvy• o kredyt: wzór Aniosku
  o wypłatę z kredytu. Informacje stanowiące tajemnicę Wykonawcy winny być przedłożone
  w zaklejonej kopercie z napisem poufre_ _
  SEKCJA IV: PROCEDURA
  IV.I) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
  IV.I .l) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
  IV.2.l) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
  Nie.
  IV.3) LNFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  IV.3.l) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
  zamówienia:
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem : Urząd gminy
  Rzekuń: 07-411 Rzekuń: uL Kościuszki 33.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postw»waniu lub ofert:
  17.09.2008 godzina 10:00: miejsce: Urząd Gminy Rzekuń: uL Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń: pok.
  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 • siwz.20080903.pdf
  Rzekuń: dnia 3 września 2008r
  ZNAK: ZP/1/RF/2ff)8
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZA-MÓ'MENIA
  Przedmiot zamówienia:
  Udzielenie i obsługa bankowa długoterminowego kredytu w wysokości
  zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na
  dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Rzekuń w
  2008r.
  Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
  Zamawiający: Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń, ul. Kościuszki 33
  Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Wanłnków Zamówienia
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka

  I.
  2.
  3.
  Zamawiający:
  I) Zamawiającym jest: Gmina Rzekuń
  Adres 07-411 Rzekuń uL Kościuszki 33
  Telefon: (0-29) 761 73 01 fax: (0-29) 761 73 02
  e-mail: net
  2) Numer postępowania
  którego doty:zy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:
  ZPn,RF/200S.
  Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na
  ten znak
  Tryb postępowania:
  o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu
  nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004
  r _ Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r_ Nr 223. poz. 1655 ze zm.) zwanej w
  dalszej części Specyfikacji „ustawą"
  Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówiema jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu o następujących
  parametrach-
  a) wysokość kredytu 1 _ 150 000:00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy
  złotych)
  b) okres spłaty 6 lat ( z karencją w spłacie rat kapitałowych na okres jednego roku):
  c) spłaty rat kapitałowych: półrocznie poczynając końca 11 miesiąca od uruchomienia
  kredytu (patrz pkt. b - karencja 1 rok)
  d) spłata odsetek wykorzystanej kwoty kredytu w okresach kwartalnych:
  e) kredytu ustalone według zasady. stawka WIBOR IM z ostatnłego
  dnia miesiąca sierpnia 200Sr powiększona lub pomniejszona o marżę stałą
  •wynikającą z oferty stanowi wysokość oprocentowama w miesiącu następnym,
  D jednorazowa prowizja uruchomionego kredytu max % kwoty kredytu — będzie
  płatna w momencie uruchomiema kredytu.
  g) zabezpieczenie kredytu — weksel in blanco:
  h) przeznaczenie kredytu — na sfinansou•anie zadań inwestycyjnych, ujętych w budżecie
  Gminy na 2008 r.:
  i) kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego jednorazowo
  (w — 1 _ 150.000:00 zł) 5 dni od zawarcia umowy
  2

  j) bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia: obsługi i administracji
  kredytu poza •wyszczególmonymi w formularzu cenowym
  k) w umowie kredytowej dopuszczalna będzie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub
  części kredytu bez żadnych dodatkowych opłat prowizji przy czym każda spłata
  pomniejszona o wielkość u-ykorzystanego kredytu.
  Informacje ące:
  Uzupełnienie informacii o kredvcie:
  Kredyt będący przedmiotem zamówienia ma być uykorzystany na dofinansowanie zadań
  inwestycyjny:h ujętych w uchwale Rady Gminy Rzekuń Nr XXX/ 130/2008 z dnia
  30 maja 2008 r _ w załączniku Nr 3: tj.
  600 000:00 zł na „Budowę hali sportowej z zapleczem finansoury•m przy Szkole Pdstawowej
  w Rzekuniu'
  - 2CH3 000:00 zł na , Budowę sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w
  Ołdakach”
  100 000:00 zł na „Asfaltowanie drogi w Borawem w prawo za kościołem"
  - 150 000:00 zł na „Asfaltowanie drogi w Łaxvach (w k. Państwa i drogi nr 617)”
  - 100.000:00 zł na , Budowę chodnika w Rzekuniu na ulicach Kopernika: Batorego: Słonecznej i
  4.
  5.
  K s _ Skłodowskiego
  Termin wykonania zamówienia
  Termin wykonania zamówienia — 5 dni zawarcia urnoury
  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonvwania ocenv
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: którzy spełniają warunki
  określone zau•arte w afi_ 22 ust. 1 ustaury• Prawo zamówień publicznych tj.
  1 posiadają uprawnienła do wykonywania określonej działalności lub czynności: jeżeli
  ustawy nakładają posiadania takich uprawnień;
  2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do •wykonywania zamówienia;
  3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej wykoname
  zamóvvłenła;
  4/ nie podlegają wykluczeniu z postq)owanła o udzielenie zamówienł&
  Komisja przetargowa oceni spełnianie przez wykonawców warunków udziału
  w p w spełnia/ nie spełnia,” na podstawie dokumentów: których
  wykaz przedstawiono w pkt. 6.
  3

 • siwz.zal1.20080908.odt
  Załącznik Nr 1 do SIWZ
  ..................... , .................... miejscowość data FORMULARZ OFERTY
  Do
  ......................................................................
  ......................................................................
  Nazwa wykonawcy .......................................................................................................................
  Adres Wykonawcy ......................................................................................................................
  Nr telefonu / faksu ......................................................................................................................
  Osoba do kontaktu ......................................................................................................................
  Imię i Nazwisko .....................................................................................................................
  Nr telefonu / faksu ...................................................................................................................... nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
  “Na udzielenie i obsługę bankową długoterminowego kredytu w wysokości 1.150.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Rzekuń w 2008r.”
  1. Oferujemy wykonanie usługi, objętej ogłoszeniem, zgodnie z wymogami specyfikacji i zobowiązujemy się do podpisania umowy kredytowej i uruchomienia kredytu w ciągu 5 dni roboczych od podpisania tej umowy na następujących warunkach (które będą zapisane w umowie kredytowej):
  prowizja (w ujęciu procentowym) od udzielenia kredytu (max 0,5%) - w wysokości....................%
  kwoty kredytu,
  stała w trakcie umowy marża banku (w ujęciu procentowym) sumowana (w przypadku marży ujemnej należy wpisać znak „-” przed cyfrą) ze stawką WIBOR 1 M będąca podstawą do ustalenia oprocentowania kredytu – w wysokości.....................................................
  co na dzień złożenia oferty skutkuje cenę wliczoną na potrzeby porównywania ofert zgodnie z formularzem cenowym w wysokości ...........................zł.
  Słownie złotych......................................................................................................................................
  2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
  4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
  5. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)
  6)
  Podpisano
  (Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona)
 • siwz.zal2.20080908.odt
  Załącznik Nr 2 do SIWZ
  “Na udzielenie i obsługę bankową długoterminowego kredytu w wysokości 1.150.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Rzekuń w 2008r.”
  FORMULARZ CENOWY Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na następujących warunkach cenowych:
  a) prowizja od udzielenia kredytu (max. 0,5%) ................. %
  b) stała w trakcie umowy marża banku*:............................ % Na podstawie powyższych wartości cena ** kredytu będącego przedmiotem postępowania wynosi:
  Cena = ..................................... zł.
  Słownie zł. .............................................................................................................................................
  została wliczona na podstawie wzoru:
  cena = (prowizja x 1.150.000,00 zł) + (920.000,00 zł x (4,12 % + marża banku) x 6 = Podpisano
  (wykonawca lub osoba przez niego upoważniona)
  * marża banku może mieć wartość dodatnią bądź ujemną: jest ona sumowana z uaktualnioną co miesiąc stawkę WIBOR IM ; suma stawki WIBOR IM i marży banku stanowi całkowite oprocentowanie kredytu.
  ** cena jest obliczona w celu wyboru najlepszej oferty; na rzeczywistą cenę będą mieć wpływ stopy rynkowe ze względu na fakt, że oprocentowanie jest zmienne i będzie liczone jako suma aktualizowanej miesięcznie stawki WIBOR IM i marży banku; wysokość prowizji i marży banku jest słała w całym okresie obowiązywania umowy kredytowej.
 • siwz.zal3.20080908.odt
  Załącznik Nr 3 do SIWZ
  ZAMAWIAJĄCY :
  Gmina Rzekuń
  WYKONAWCA:
  Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
  L.p.
  Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
  Adres(y) Wykonawcy(ów)
  OŚWIADCZENIE
  Stosownie do treści art. 44 w zw. Z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).:
  spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
  posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;
  znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;
  nie posiadam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
  Oświadczenie przekładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym : “Na udzielenie i obsługę bankową długoterminowego kredytu w wysokości 1.150.000,00 zł (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy)
  na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Rzekuń w 2008r.”
  ................................ , dn. ...................................
  Podpisano: ...................................................... (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
 • zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty.20080923.pdf
  Rzekuń: dnia 23 września 2008r,
  Gmina Rzekuń
  ul. Kościuszki 33
  07-411 Rzekuń
  Powszechna Kasa Oszczędności
  Bank Polski S.A.
  II Regionalny Oddział Korporacyjny
  w Warszawie
  ul. Nowogrodzka 35/41
  Dotyczy o udzielenie zamówienia publicznego Nr. Z P _ 1 / RF 2008 w
  trybie przetargu nieograniczonego Na udzielenie i obsługę bankową długoterminowego kredytu w
  wysokości 1.150.000:00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na
  dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na 2008r
  Zawiadomienie o odrzuceniu oferty
  Gmina Rzekuń: działając zgodnłe z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r_ - Prawo zamóxvień
  publicznych ( Dz. U. z 2007r_ Nr 223: poz. 1655 ze zm. zau•iadamia o odrzuceniu oferty
  Wykonawcy:
  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
  II Regionalny Oddział
  w Warszawie
  ul. Nowogrodzka 35/41
  o udzielnie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę bankową długoterminowego kredytu
  w u-ysokości I _ 150 000,00 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na
  dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy na 2008r
  Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt 2. ustawy z dnia 29 sty:znia 2004r_-
  Prawo zamóu•ień publicznych (Dz.U_ z 2007r_ Nr 223 poz. 1655 ze zm.).
  Uzasadnienie
  Wiw oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  W z powyższym postanowiono jak w sentencji.
  Wójt Gminy
  Otrzymu i ą :
  inž_ Bogusław Tyszka
  1) Bank DnB NORD Polska SA
  02-676 Warszawa
  ul. Postępu 15 C
  2) Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
  3) a/a

 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.20081020.pdf
  Rzekuń: 20 października 2CH38r_
  ZNAK : ZP 1 /RF / 2 / 08
  Ogłoszenie o wyborze oferty
  W związku z prowadzonym przetargovvym zgodme z art. 39 ustav.y
  Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego
  , udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 1 _ 150 000:00 zł
  (słownie jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
  ujętych w budżecie Gminy na 2008r_ - Gmina Rzekuń zawiadamia: że oferta Banku DnB NORD
  Polska SA została uznana za najkorzystniejszą — za cenę 369.380,00 zł.
  Zestawienie punktacji złożonych ważnych ofen
  Nr 1. Bank DnB NORD Polska S.A.
  369.380:00 369.380m 1 x100 100 p.
  Nr 2. Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
  369.380:00 461_150m Ix80 80p_
  Otrzymują
  Wójt Gminy
  inž_ Bogusław Tyszka
  2.
  Bank DnB NORD Polska SA
  Warszawa
  ul _ Postępu 15 C
  Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
  ul. Kilińskiego 42

 • ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.20081126_2.pdf
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZA-MÓ'MENIA
  Zamieszczanie obowiązko
  Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2ff8 Pozycja 209748
  I..ZAMAWLAJĄCY:
  I. 1 Nazwa 1 adres:
  N azwa:
  Gmina Rzekuń
  Adres pocztowy:
  ul_KoŔciuszki 33
  Miejscowość
  T elefon:
  029 7617301 w_47
  Kod
  07-411
  Fax:
  029 7617302
  Woj ew"ztwo:
  mazowi eckie
  II.RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
  SEKCJA 11 : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  11.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie i obsługa bankowa długoterminowego kredytu w wysokości 1 _ 150.000 PLN na
  dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Rzekuń w 2008 r.
  11.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
  11.1.3. Określenie przedmiotu zamówienia:
  udzielenie i obsługa bankowa długoterminowego kredytu w wysokości 1.150.000PLN o
  parametrach zawartych w SIWZ
  11.1.4 WSPÓLNY SŁOMNIK ZAMÓ',VIEŃ ( CPV)
  Główny przedmiot: 66.13 00 00-9
  11.1.5. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia
  częscł
  Wartość : 461.150:00 Waluta - PLN
  SEKCJA IV : PROCEDURA
  IV.I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony
  IV.2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
  Zamówienie dotyczy projektWprogramu finansowanego ze Unii EuroŔskiej
  Nie
  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  v.l. DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 27/10/2008
  V.2. NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY ,KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  Nazwa:
  Bank Spółdzielczy w Ostrołęce
  Adres
  Ostrołęka
  Miej scowoŚĆ:
  Ostrołęka
  Kod
  07-410
  mazowieckie
  V.4. INFORMACJE O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
  ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ CENĄ ( bez VAT)
  Cena •vvybranej oferty: 461.150:00
  Ofefia z najniższą ceną: 369.380:00 Oferta z najuyžszą ceną: 461.150:00 Waluta: PLN
  inż. Bogusław Tyszka
  Wójt
  Gminy Rzekuń


 

 • Czas wytworzenia: 28-02-24 17:31
 • Czas udostępnienia: 28-02-24 17:31

Historia zmian

2106 Dodanie Udzielenie i obsługa bankowa długoterminowego kredytu w wysokości 1 150 000 PLN na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy Rzekuń w 2008 r. z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2