Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:
 • ogloszenie.pdf
  Znak sprawy: RF/341/2/07
  OGŁOSZENIE
  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŠCI SZACUNKO"TJ PONIŻEJ
  PROGOW USTALONYCH NA PODSTAWIE art. 11 ust. 8 - Prawo zamówień publicznych
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  ZANIAWIAJACY:
  GMINA RZEKUŃ
  07-411 Rzekuń
  ul. Kościuszki 33
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Ogłasza przetarg nieograniczony na
  „ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w 2007 r”
  - miejsce realizacji zamówienia
  miejscowość Rzekuń
  rodzaj zamówienia:
  usługi
  Polska norma (Wspólny Słownik Zamówień CPV):
  661300000
  Termin realizacji zamówiema:
  Dziewięć lat od daty podpisania umowy.
  F ormularz zawierający Specyfikację Istotnych WanunkÓw Zamówienia (SIWZ)
  można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Rzekuń: 07-411 Rzekuń ul. Kościuszki 33:
  pok. Nr 15 lub z Biuletynu Informacji Publicznej http://rzekun.samorzadv.pl
  Osobą upoważnioną do kontaktów jest.
  Zofia Gumowska
  Skarbnik Gminy
  telefon 029 7617301 w 43
  pok. Nr 15
  godz. w których udzielone zostaną informacje dotyczące przetargu: do
  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy: którzy spełmają wymogi określone w art. 22
  ust. 1 ustawy Pra\A0 Zamówień Publicznych: i nie podlegają wykluczenłu z na
  podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego
  pokój Nr 7 - Sekretariat
  w terminie do 21 grudnia 2007r godz. 900
  Otwarcie ofełt w siedzibie zamawiającego pok. Nr 1 — Sala Konferencyjna w dniu
  21 grudnia 2007r o godz. 900
  Kryterium wyboru oferty jest — najniższa cena

 • siwz.pdf
  Zamawiaj ący
  Gmina Rzekuń
  07-411 Rzekuń
  ul. Kościuszki 33
  e-mail:rzekun@rzekun_pl
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
  Kredyt długoterminowy w ogólnej kwocie 801.000,00 zł (słownie
  złotych;osiemset jeden tysięcy) z przeznaczeniem na:
  sfinansowanie zadań inwestycyjnych zuiązanych z budową hal
  sportowych przy Szkołach Podstawowych w tym:
  -budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej
  w Rzekuniu
  500.000,00 zł
  -budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
  w Ołdakach
  oraz
  151.000,00 zł
  -asfaltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w kierunku torów do
  przystanku PKP)
  150.000,00 zł
  Specyfikacja
  Istotnych Warunków ZamóMienia
  Zatwierdzam:
  (podpis)

  1. INFORWÂCJE OGÓLNE ZAMAWIAJACEGO
  Nazwa i adres zamawiającego:
  GIMINA RZEKUŃ
  ul. Kościuszki 33
  07-411 Rzekuń
  Teł. 029 761-73-01
  Fax. 029 761-73-02
  2. Tryb udzielenia zamó"ienia:
  Przetarg nieograniczony
  3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamóqienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu
  długoterminowy o następujących parametrach:
  a) wysokość kredytu 801.000,00 zł (słoqnie złotych: osiemsetjeden tysięcy),
  b) okres spłaty 9 lat ( z karencją w spłacie rat kapitałowych na okres jednego roku)
  c) spłaty rat kapitałowych: półrocznie poczynając od końca 1 1 m-ca od
  uruchomienia kredytu ( patrz pkt b- karencja 1 rok) -
  d) spłata odsetek od "korzystanej kwoty kredytu w okresach kwartalnych,
  e) oprocentowanie kredytu ustalone według zasady: stawka WIBOR IM z ostatniego
  dnia miesiąca listopada 2007r poqiększona lub pomniejszona o marżę stałą
  qynikającą z oferty stanowi uysokość oprocentowania w miesiącu następnym,
  f) prowizja od uruchomionego kredytu: max. 0,5% kwoty kredytu,
  g) zabezpieczenie kredytu — weksel in blanko,
  h) przeznaczenie krecMu — na sfinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z
  budową hal sportovvych przy Szkołach Podstawowych w tym:
  -budowa hali społtowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej
  w Rzekuniu 500.000,00 zł
  -budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
  w Ołdakach 151.000,00 zł
  oraz
  -asfaltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w kierunku torów do przystanku
  PKP) - 150.000,00zł
  i) w umowie kredytowej dopuszczalna będzie możliwość wcześniejszej spłaty
  całości lub części kredytu bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji przy czym
  każda spłata pomniejszona o wielkość Mykorzystanego kredytu,
  j) bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i
  administracji kredytu poza wyszczególnionymi w formularzu cenowym.

  Uzupełnienie informacji o kredycie:
  Kredyt będący przedmiotem zamówienia ma być wykorzystany na zadania
  inwestycyjne związane z budową hal sportowych przy Szkołach Podstawoqych w
  -budowa hali społtowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej
  w Rzekuniu 500.000,00 zł
  -budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
  w Ołdakach 151.000,00 zł
  oraz
  -asfaltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w kierunku torów do przystanku
  PKP)
  150.000,00 zł
  Środki pochodzące z kredytu będą stanov,iły udział własny Gminy w finansov,aniu
  zadań związanych z budową hal sportowych oraz asfaltowaniem drogi.
  Z aktualnej prognozy długu Gminy Rzekuń na dzień 30 listopada 2007r i lata
  następne qynika, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku
  budżetowym kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w okresie spłaty
  będzie kształtowała się na poziomie 6-7% i mieści się w ustawowo określonym
  limicie, któły nie przekroczy 15% planowanych na dany rok budżetouy dochodów
  Gminy Rzekuń.
  Gmina na bieżąco dokonuje spłat wcześniej zaciągniętych i pożyczek i
  posiada ustawowo określone dochody, regularnie spływające, umožliMiające obsługę
  zadłużenia ujętego w niniejszej SIWZ.
  4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
  częściowych:
  Nie dotyczy.
  5. Informacja o przewidywanych zamó"ieniach uzupełniających, których mowa
  w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:
  Nie dotyczy.
  6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki,
  jakim muszą odpo»iadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich
  składanie:
  Nie dotyczy.
  7. Termin wykonania zamó"ienia:
  Termin "konania w dniu podpisania umowy.

 • siwz.odt
  Zamawiający
  Gmina Rzekuń
  07-411 Rzekuń
  ul. Kościuszki 33
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
  na:
  „ Kredyt długoterminowy w ogólnej kwocie 801.000,00 zł (słownie złotych;osiemset jeden tysięcy) z przeznaczeniem na:
  sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową hal sportowych przy Szkołach Podstawowych w tym:
  -budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu - 500.000,00 zł
  -budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
  w Ołdakach - 151.000,00 zł
  oraz
  -asfaltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w kierunku torów do przystanku PKP) - 150.000,00 zł
  Specyfikacja
  Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdzam:
  data
  .......................................
  (podpis)
  1. INFORMACJE OGÓLNE ZAMAWIAJACEGO
  Nazwa i adres zamawiającego:
  GMINA RZEKUŃ
  ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń
  Tel. 029 761-73-01
  Fax. 029 761-73-02
  2. Tryb udzielenia zamówienia:
  Przetarg nieograniczony 3. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu długoterminowy o następujących parametrach:
  a) wysokość kredytu 801.000,00 zł (słownie złotych: osiemset jeden tysięcy),
  b) okres spłaty 9 lat ( z karencją w spłacie rat kapitałowych na okres jednego roku)
  c) spłaty rat kapitałowych: półrocznie poczynając od końca 11 m-ca od uruchomienia kredytu ( patrz pkt b- karencja 1 rok) - d) spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu w okresach kwartalnych,
  e) oprocentowanie kredytu ustalone według zasady: stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca listopada 2007r powiększona lub pomniejszona o marżę stałą wynikającą z oferty stanowi wysokość oprocentowania w miesiącu następnym,
  f) prowizja od uruchomionego kredytu: max. 0,5% kwoty kredytu,
  g) zabezpieczenie kredytu – weksel in blanko,
  h) przeznaczenie kredytu – na sfinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z budową hal sportowych przy Szkołach Podstawowych w tym:
  -budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu – 500.000,00 zł
  -budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakach – 151.000,00 zł
  oraz
  -asfaltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w kierunku torów do przystanku
  PKP) - 150.000,00 zł
  w umowie kredytowej dopuszczalna będzie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji przy czym każda spłata pomniejszona o wielkość wykorzystanego kredytu,
  j) bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu poza wyszczególnionymi w formularzu cenowym.
  Uzupełnienie informacji o kredycie:
  Kredyt będący przedmiotem zamówienia ma być wykorzystany na zadania inwestycyjne związane z budową hal sportowych przy Szkołach Podstawowych w tym:
  -budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu – 500.000,00 zł
  -budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ołdakach – 151.000,00 zł oraz
  -asfaltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w kierunku torów do przystanku PKP) - 150.000,00 zł
  Środki pochodzące z kredytu będą stanowiły udział własny Gminy w finansowaniu zadań związanych z budową hal sportowych oraz asfaltowaniem drogi.
  Z aktualnej prognozy długu Gminy Rzekuń na dzień 30 listopada 2007r i lata następne wynika, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami w okresie spłaty będzie kształtowała się na poziomie 6-7% i mieści się w ustawowo określonym limicie, który nie przekroczy 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów Gminy Rzekuń.
  Gmina na bieżąco dokonuje spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i posiada ustawowo określone dochody, regularnie spływające, umożliwiające obsługę zadłużenia ujętego w niniejszej SIWZ.
  4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
  Nie dotyczy.
  5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:
  Nie dotyczy.
  6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie:
  Nie dotyczy.
  7. Termin wykonania zamówienia:
  Termin wykonania w dniu podpisania umowy.
  8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp.
  Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona wyłącznie na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 9 SIWZ.
  9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy złożą niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
  wypis z rejestru handlowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz ewentualne pełnomocnictwa,
  zezwolenie Prezesa NBP na wykonanie czynności bankowych,
  oświadczenie o spełnieniu wymagań wynikających z art.22 ust. 1 i nie podlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 – Prawo zamówień publicznych dnia 29.01.2004 roku.
  wypełnioną tabelkę do wyliczenia ceny usługi bankowej, której formularz jest załączony do niniejszej specyfikacji (Zał. Nr 3),
  wzór umowy kredytowej zawierającej istotne dla zamawiającego warunki umowy o kredyt, wzór wniosku o wypłatę z kredytu,
  oświadczenie i dokumenty o których mowa wyżej powinny być orginałami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę ze strony Wykonawcy oraz muszą być sporządzone w języku polskim.
  10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną:
  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i wszelkie informacje dotyczące postępowania mogą być przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców w formie pisemnej.
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
  11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
  Zofia Gumowska - Skarbnik Gminy tel. 029 761 73 01 w. 43
  12. Termin związania ofertą:
  30 dni
  13. Opis sposobu przygotowania ofert:
  1. Wymaga się aby oferta była sporządzona na piśmie, w języku polskim, na formularzu oferty.
  2. Wymaga się, aby oferta była napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
  3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana na każdej stronie
  przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  4. Upoważnienie do popisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
  5. Załączniki do oferty muszą zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i
  ściśle według warunków i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę
  W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”.
  6. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednim
  postanowieniem punktu 9 SIWZ.
  7. Dokumenty, będące załącznikami do oferty mogą być przedstawione w formie
  oryginałów lub kserokopii samodzielnie poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
  8. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie spowoduje odrzucenie oferty.
  9. Wykonawca powinien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do zamawiającego na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia:
  10. Oferta – na kredyt długoterminowy w ogólnej kwocie 801.000,00 zł
  z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową hal sportowych przy Szkołach Podstawowych oraz asfaltowaniem drogi”.
  11. Poza podanymi wyżej oznaczeniami koperta może posiadać nazwę i adres
  Wykonawcy.
  12.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać założoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w punkcie 15 SIWZ.
  13. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie
  przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami punktu 11, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
  14. Wykonawca nie może wycofać i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
  14. Miejsce oraz termin składania i otwierania ofert:
  Miejsce składania ofert Urząd Gminy w Rzekuniu
  ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
  pokój Nr 5 - sekretariat
  Termin składania ofert 21 grudnia 2007r godz. 9ºº
  Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna Nr 1
  21 grudnia 2007r godz. 9:10
  16. Opis sposobu obliczenia ceny:
  1. Cena ofertowa powinna wynikać z założeń formularza cenowego i powinna zostać obliczona przy wykorzystaniu przygotowanego na potrzeby niniejszego postępowania wzoru – sumującego koszty wynikające z zapłacenia prowizji i oprocentowania w całym okresie kredytowania:
  Cena = (prowizja x 801.000 zł) + (550.687,50zł x (4,12% + marża banku) x 9),
  gdzie:
  a) prowizja - prowizja zaproponowana przez Bank w ofercie;
  b) marża banku – stały w okresie umownym składnik oprocentowania sumowany z aktualizowaną miesięczną stawką WIBOR 1M; marża banku może być wartością dodatnią bądź ujemną;
  c) 550.687,50 zł - uśredniony kapitał kredytu;
  d) 4,12% - jest wartością stawki WIBOR 1M z dnia 30.11.2007r,
  która jest przyjmowana dla wyliczenia ceny do porównania ofert.
  Przykład wyliczenia ceny:
  prowizja - 0,25%
  marża banku – 0,5%
  cena = (0,25% x 801.000 zł) + (550.687,50 x (4,12% + 0,50%) x 9 ) = 2.002 zł +
  228.976 zł = 230.978 zł
  zatem w formularzu cenowym należy wpisać cenę ofertową: 230.978 zł.
  2.Cena ofertowa obliczona według powyższych zasad jest obliczona w celu wyboru najlepszej oferty. Na rzeczywistą cenę będą mieć wpływ stopy rynkowe ze względu na fakt, że oprocentowanie jest zmienne i będzie liczone w oparciu o aktualizowaną miesięcznie stawkę WIBOR 1 M. Niemniej, tak prowizja jak i marża Banku nie może się zmieniać w okresie kredytowania, bank nie pobierze również żadnych dodatkowych opłat z tytułu administracji i obsługi kredytu.
  16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie sie kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
  Jedynym kryterium oceny jest cena przy czym oferta z ceną najniższą stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą.
  17. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
  Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą na podstawie przyjętych kryteriów oceny oferty.
  O wyniku postępowania Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.
  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak iż przed upływem terminu związania ofertą.
  18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
  Nie dotyczy
  19. Istotne dla stron postępowania, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:
  Bank nie będzie wprowadzał żadnych dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu np. Prowizji od wcześniejszej spłaty, opłaty za obsługę itp.
  Bank dopuszcza możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji.
  20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
  Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), tj. Protest, odwołanie i skarga do sądu okręgowego.
  FORMULARZ OFERTY
  miejscowość, dnia ................. OFERTA PRZETARGOWA Do
  ...................................................................
  ...................................................................
  Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy...
  Nr telefonu / faksu .. Adres E-mail...........
  nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
  Udzielenie i obsługa bankowa kredytu w wysokości 801.000zł ( słownie złotych; osiemset jeden tysięcy) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową hal sportowych przy Szkołach Podstawowych oraz asfaltowaniem drogi.
  l. Oferujemy wykonanie usługi, objętej ogłoszeniem, zgodnie z wymogami specyfikacji i zobowiązujemy się do podpisania umowy kredytowej i uruchomienia kredytu w ciągu 3 dni roboczych od podpisania tej umowy na następujących warunkach (które będą zapisane w umowie kredytowej):
  prowizja ( w ujęciu procentowym ) od udzielenia kredytu ( max 0,5 % ) - w wysokości...........%
  kwoty kredytu,
  stała w trakcie umowy marża banku ( w ujęciu procentowym ) sumowana ( w przypadku marży ujemnej należy wpisać znak „-" przed cyfrą) ze stawka WIBOR l M będąca podstawą do ustalenia oprocentowania kredytu - w wysokości...............................................
  co na dzień złożenia oferty skutkuje cenę wyliczoną na potrzeby porównywania ofert zgodnie z formularzem cenowym w wysokości ..........................zł.
  Słownie złotych............................................................................................................................
  Oświadczamy,że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
  2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
  3. Oświadczamy, że zawarty w istotnych warunkach zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wniesionych warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego*
  4. Załącznikami do niniejszej oferty są:
  1).
  2).
  3).
  4)
  5)
  6)
  Podpisano (Wykonawca lub osoba przez niego upoważniona)
  jeśli do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie załączono wzoru umowy - pkt 3 Wykonawcy nie dotyczy.
  Załącznik Nr 3 do oferty
  na udzielenie i obsługę kredytu w wysokości 801.000zł(słownie złotych; osiemset jeden tysięcy) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową hal sportowych przy Szkołach Podstawowych oraz asfaltowaniem drogi.
  FORMULARZ CENOWY
  Oferujemy wykonanie usługi zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach cenowych:
  a) prowizja od udzielenia kredytu (max. 0,5%): .................................. %
  b) stała w trakcie umowy marża banku*: ................................... %
  Na podstawie powyższych wartości cena** kredytu będącego przedmiotem postępowania wynosi:
  Cena =.......................................... zł.
  Słownie zł. .........................................................................................................................................
  została wyliczona na podstawie wzoru:
  cena = ( prowizja x 801.000 zł.) + ( 550.687,50 zł. x (4,12 % + marża banku) x 9 ) =
  Cł Podpisano
  (wykonawca lub osoba przez niego upoważniona )
  * marża banku może mieć wartość dodatnią bądź ujemną: jest ona sumowana z uaktualnioną co miesiąc stawkę WIBOR IM ; suma stawki WIBOR IM i marży banku stanowi całkowite oprocentowanie kredytu.
  ** cena jest obliczona w celu wyboru najlepszej oferty; na rzeczywistą cenę będą mieć wpływ stopy rynkowe ze względu na fakt, że oprocentowanie jest zmienne i będzie liczone jako suma aktualizowanej miesięcznie stawki WIBOR IM i marży banku; wysokość prowizji i marży banku jest stała w ałym okresie obowiązywania umowy kredytowej. Załącznik Nr 2
  ............................................
  (pieczęć wykonawcy)
  OŚWIADCZENIE
  Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:
  Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową hal sportowych przy Szkołach Podstawowych w tym:
  -budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu - 500.000,00 zł
  -budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
  w Ołdakach - 151.000,00 zł
  oraz
  -asfaltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w kierunku torów do przystanku PKP) - 150.000,00 zł
  Oświadczam, że:
  W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania Firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub też wyrządzona szkoda została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania.
  W stosunku do firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości.
  Firma nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
  Firma będąca:
  osobą fizyczną/spółką jawną/spółką partnerską/spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną/osobą prawną nie został(a) prawomocnie wskazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
  Wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz.177 z późn. zm.)
  ...........................dnia ..................... ............................................
  podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Załącznik Nr 1
  .........................................
  pieczęć wykonawcy
  OŚWIADCZENIE
  Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na:
  Kredyt długoterminowy z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową hal sportowych przy Szkołach Podstawowych w tym:
  -budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu - 500.000,00 zł
  -budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Szkole Podstawowej
  w Ołdakach - 151.000,00 zł
  oraz
  -asfaltowanie drogi w Borawem (od remizy OSP w kierunku torów do przystanku PKP) - 150.000,00 zł
  Oświadczam, że:
  Firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności/czynności* określonej w przedmiocie zamówienia, co do której ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
  Firma posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  Firma znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.
  Firma nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)
  ................................... dnia ....................... ...................................................... podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
  * niepotrzebne skreślić
 • ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf
  Rzekuń, dnia 21 grudnia 2(Mr
  Zp.RF/341/2/07
  Ogłoszenie o wyborze oferty.
  W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zgodnie z art.39 ustawy Prawo
  zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na kredyt długotermino"y w kwcwie
  801 .ff)Ozl z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową hal
  W)rtowych przy Szkołach Podstawowych oraz asfaltowania drogi — gmina Rzekuń zawiadamia,ie
  oferta Banku SIMildzielczego w Ostrołęce została uznana za korzystną za cenę 356.885zł.
  Zestawienie złożonych ofert;
  Nrl. Bank SIMildzielczy w Ostrołęce— za cenę 356.885zł.
  Wójt Gminy Rzekuń.

 • Czas wytworzenia: 09-12-23 14:53
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 14:53

Historia zmian

2091 Dodanie Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne w 2007 r. z 15-06-2023 13:52:50 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2