Gmina Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń zaprasza do złożenia ofert na zadanie inwestycyjne pn.: „Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice” gmina Rzekuń.

IPZ_271_2_22_2023.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
nasza
Rzekuń, dnia 31.05.2023 r.
FPZ. 271.2.22.2023
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający: Gmina R7Skuń z siedzibą ul. Kościuszki 33, 07 - 411 Rzekuń zaprasza do złożenia oferty
na: i placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice".
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Urządzenie i doposażenie 3 placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy i Tobolice .
2.2. Urądzenia i doposażenie dostarczone przez Wykonawcę powinno być wykonane w oparciu o
obowiązujące normy oraz potwierdzone aktualnym certyfikatem
2.3. W koszt zakupu przcdmiotu zamówienia należy wliczyć dostawę oraz montaż na adresy 3 placów
zabaw w msc : Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice
- montaż trampoliny ziemnej, wiek: 3 do 15 lat, skoku - 100x100, maksymalne
obciążenie jednostkowe: Statyczne - 120 kg w msc. Susk Nowy
- montaż huśtawki bocianie gniazdo ze stelażem, z siedziskiem 1200x875mm w msc. Dzbenin
- montaż huśtawki bocianie gniazdo ze stelażem, z siedziskiem 1200x875mm w msc. Tobolice
2.4. Wymagania Zamawiającego:
- Wykonawca przed realizacją zamówienia zobowiązany jest przedstawić do uzgodnienia z
Zamawiającym przez niego rozwiązanie w formie uproszczonej dokumentacji
uwzględniającej założenia Zamawiającego dla urządzenia i doposażenia placów zabaw,
- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych
uzgodnień i pozwoleń zgodnie z prawem budowlanym i aktualnymi przepisami,
- Wykonawca wykona przed podpisaniem protokołu końcowego uproszczoną dokumentację
wykonawczą,
- wszystkie montowane urządzenia winny posiadać (słxu•ządzone w języku polskim jeżeli dostępne)
certyfikaty i deklaracje zgodności z Polskimi Normami, które zostaną przekazane Zamawiającemu przed
podpisaniem protokołu końcowego,
- urządzenia, które stanowią przedmiot zapytania muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych,

- Wszystkie montowane urządzenia, które stanowią przedmiot zapytania muszą posiadać dopuszczenie do
stosowania w kontakcie z dziećmi,
- Materiały, substancje, Śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy
produkcji i montażu urządzeń mają posiadać wymagane atesty i
- Urządzenia powinny być przeznaczone do instalacji i użytkowania w warunkach zewnętrznych;
- Elementy stalowe mają być malowane proszkowo, farbami przeznaczonymi do użytku zewnętrznego,
zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne oraz uszkodzenia mechaniczne;
- Urądzenia należy na fundamencie umieszczonym minimum 30 cm
powierzchnią gruntu. Fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią wskazaną przez
producenta);
- Urądzenia powinny być wykonane w oparciu o obowiązujące normy oraz potwierdzone aktualnym
certy fikałe m ;
- Wszystkie elementy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i ergonomii oraz wymagania określone w
przepisach BHP oraz pozostałych przepisach prawa;
- W celu zredukowania siły zderzeń urządzenia wolno opadające winny FN)siadać ograniczniki, które
uniemożliwią nadmierne wychylenie elementów wahających się 50 stopni, co ma na celu
zapobiegać niebezpiecznym uderzmiom;
- Każde urządzenie musi być wyposażme w instrukcję korzystania z urządzenia, kartę techniczną i
konserwacji oraz tabliczkę znamionową;
- po zakończonych pracach Wykonawca winien uporządkować teren i zutylimwać wszelkie wytworzone
odpady;
- Śruby metryczne nierdzewne, zasłonięte zaślepkami. Nakrętki kołpakowe zabezpieczające przed
odkręceniem. W przegubach łożyska kulkowe bezobsługowe zamknięte.
- Zamawiający wymaga minimum 36 gwarancji na wykonany zakres prac i urządzenia. Bieg
terminu gwarancji się od dnia E"isania protokołu odbioru przedmiotu Umowy przez obie
strony umowy.
2.5. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalngi stanu istniejącego, w zakresie niezlĘdnym dla
wykonania przedmiotu zamówienia oraz określenia zakresu prac i wyceny kosztów oraz robocizny.
Urządzenia należy dobrać do powierzchni użytkowej obiektów.
3. Klauzula informacyjna w związku z ROIM_:).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
3.1. Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Urząd Gminy w Rzekuniu, adres:
ul. Kościuszki 33, 07-411
3.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się kontaktować w sprawach
przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
3.3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) ROM), tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub
do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

I. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie prawa,
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz
administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, audytorem,
zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
2. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
3. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dcxiatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO infonnujemy, że:
l. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat końca roku kalendarzowego,
w którym umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi
na dochodzenie roszczeń.
2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia
danych Oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. Podanie danych osobowych dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4. Administrator nie pcxiejmuje w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osotmve.
4. Prace należy wykonać w terminie do dnia 31 lipca 2023 roku.
5. i termin złożenia oferty:
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń
Biuro podawcze w Urzędzie Gminy w Rzekuniu do dnia 07.06.2023r. do 10:00; lub przesłać drogą
mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z i doposażenie placów zabaw w
msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice".
6. Termin otwarcia oferty 07.06.2023r. gędz 10:15.
7. Warunki płatności: przedłożeniu faktury w ciągu 30 dni roboczych.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Monika Pawłowska 29 643 20 77.
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w zamknięței w formie pisemnej, w języku polskim, według danych:
l) nazwa wykonawcy

Unieważnienie zapytania ofertowego: Uniewa__nienie_zapytania_ofertowego.pdf

URZĄD GMINY W RZEKUNIU
nasza głllłna
Rzekuń, dnia 09.06.2023 r.
FPZ. 271.2.22.2023
Unieważnienie zapytania ofertowego
W związku z "stąpieniem istotnych zmian okoliczności powodujących, że
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, unieważnia się
zapytanie ofertowe nr FPZ.2.22.2023 na: „Urządzenie i doposażenie placów
zabaw w mSC. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice".
inż. Paweł
podinspektor ds. I f
i Zamówień
qef r
Jewski
ry technicznej
h - Zastępca
O Zwoju i Inwestycji • Czas wytworzenia: 15-07-24 11:02
 • Czas udostępnienia: 15-07-24 11:02

Historia zmian

2449 Dodanie Urządzenie i doposażenie placów zabaw w msc. Dzbenin, Susk Nowy, Tobolice z 15-06-2023 13:54:58 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Stan
 5. Kategoria
 6. Data utworzenia
 7. Autor
 8. Inny autor
 9. Data modyfikacji
 10. Autor modyfikacji
 11. Data opublikowania
 12. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2