Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.

Załączniki:
 • ogloszenie.pdf
  OGŁOSZENIE
  Wartość zamówienia — pouyžej 14CO EURO: odwołarłie nie przysługuje.
  Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
  Data zamieszczenia zamówiema w Biuletynie Zamówień Publicznych 22 10 2CH37 r
  Zamawiający:
  Gmina Rzekuń 07-411 Rzekuń uLKościuszki 33
  tel. 029 7617301 fax 029 7617302
  e-mail:
  Osoba upoważniona do kontaktów : Mirosława Mierzejewska
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń:pokój nr 18: w godz. od 8.00
  e-mail :
  Adres , pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia:
  Specyfikacja istotnych wanmkÓw zamówienia będzie zamieszczona na stronie intemetowej Gminy
  http _ rzekun_samorzady_pl
  Adres , na który należy składać oferty
  Urząd Gminy Rzekuń ul_Kościuszki 33 07-411 Rzekuń pokój nr 18_
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  Wykonarłie przebudovv-y ulicy Szkolnej w Rzekuniu w zakresie:
  przebudowy istniej ącej naxvierzchni bitumicznej ,
  budoŁvy• chodnika i ochxodnienia_- na odcinku długości 536 mb_
  Główny przedmiot (CPV) 45.23.30.00-9
  Nie dopuszcza się składania ofert częścio•wych
  Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  Nie zamierza się zawłeraĆ umowy ramowej
  Termin wykonania zamówienia: 31.05.2008 r
  W mogą brać udział Łvykonawcy : którzy
  -posiadają uprawnienia do uykonania zamówienia:
  -posiadają niezbędną Miedzę i dośxviadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i kadrowym
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej urykonanie zamówienia:
  -nie podlegają •vvykluczeniu z o udzielenie zamóvvienia:
  Wadium me jest wymagane _
  Kryterła oceny ofert:
  Cena-m
  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 do dnia 14.11.2007 r do
  godz. 11.00
  Tennin ofertą - 30 dni od ostatecznego terminu składania ofefi,
  N ie zamierza się ustanaxviać dynamicznego systemu zakuăw:
  Nie przewiduje słę •vvy•boru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
  Otwarcie ofen nastąpi w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 18 w dniu 14.11_2007 r o godz.
  Wójt Gminy
  inż. Bogusław Tyszka


 • siwz.pdf
  SPECYFIKACJA
  ISTOTNYCH WARUNKÓW
  ZAMÓWIENIA
  na wykonanie przebudowy ulicy Szkolnej w
  Rzekuniu .
  Instrukcja Dla Oferentów
  1.Nazwa i adres zamawiającego:
  Gmina Rzekuń, 07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  tel.029 7617301,fax 029 7617302
  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2.Tryb udzielenia zamówienia:
  przetarg nieograniczony ft. 39 ustawy Prawo zamóqień publicznych/
  3.0pis przedmiotu zamówienia:
  -przebudowa istniejącej naMierzchni bitumicznej , w tym:
  -regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych — 33 szt,
  -nawierzchnia asfaltowa -warstwa ścieralna o grubości 5 cm - 3500m2
  -budowa chodnika i odwodnienia , w tym:
  —na odcinku długości 536 mb
  -rozbieranie istniejącego krawężnika betonowego — 830 mb
  -qykonanie koryta chodnik i wjazdy bramowe- 324m2,
  -ustawianie nowego krawężnika o vvym. 15x30 cm — 1016mb,
  -ustawianie obrzeży betonoqych o qym.30x8 cm 900mb,
  -qykonanie podbudouy na wjazdach bramowych z kruszyw łamanych , grubość — 15
  cm - 465m2
  -qykonanie Mjazdów bramoqych z kostki brukowej grubości 6 cm- 465 m2,
  -qykonanie chodnika z kostki brukowej o gr. 6 cm, na podsypce piaskowej gr. 5 cm-
  1155m2,
  -qykonanie studzienek chłonnych z kręgów betonoqych o śr. 500 mm o głębokości
  1 m bez dna z kratkami ściekowymi — 3 szt,
  -qykonanie warstqy z betonu asfaltowego o grubości 5 cm na włączeniach ulic
  bocznych 100 m2 ,
  -regulacja qysokościowa studni kanalizacji telefonicznej na odcinku MykonyManego
  chodnika oraz regulacja wysokościowa skrzynek zasuw wodociągoqych i gazowych
  w pasie robót nawierzchni chodnika i wjazdów bramowych 57 szt,
  -ręczne plantowanie pov,ierzchni gruntu na pasie tramłika pomiędzy chodnikiem i

  ogrodzeniami — 250m2,
  -pionowe znaki drogowe — 36 kpl,
  -oznakowanie poziome — przejście dla pieszych — 98 m2,
  wykonanie rurociagów drenarskich z PCV o śr. 160 mm- 30 mb,
  -rozbieranie istniejących naqierzchni bitumicznej i późniejsze odtworzenie w celu
  wykonania przykanalika pomiędzy istniejącymi studzienkami na ulicy Miłej — 1 lm2,
  -qykonanie kanalika połączeniowego pomiędzy studzienkami ściekoqyni w ulicy
  Miłej 5,50 mb,
  4.Termin wykonania zamó"ienia:
  31.05.2008r
  5.0pis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania
  oceny spełnienia tych warunków:
  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się "konawcy ,którzy spełniają
  następujące warunki:
  -posiadają upraMmienia do "konywania określonej działalności lub
  czynności.ježeli usta•wy nakładają posiadania takich uprawnień.
  -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał także
  dysponują osobami zdolnymi do uykonania zamówienia.
  -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
  zamówłenła,
  -nie podlegają uykluczeniu z postQowania o udzielenie zamówienia.
  warunki zawarte w SIWZ
  6.Wykaz oświadczeń i dokumentów ,jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
  potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
  -aktualny odpis z właściwego rejestru aktualne zaświadczenie o wpisie do
  eqidencji działalności gospodarczeŃeżeli odrębne przepisy wymagają qpisu do
  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności nie
  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania vmiosków o
  dopuszczeniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  -0świadczenie o spełnieniu wanłnków zawartych w art.22 ustawy Prawo
  zamóMień publicznych wraz z zaświadczeniami :
  -z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkiem /datowane nie wcześniej niż 3
  miesiące przed terminem składania ofert,
  -z Urzędu Gminy/właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej/ o
  nie zaleganiu z podatkami. /3 m-ce przed terminem składania ofeft/
  -z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie
  społeczne /datowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert/
  -Wykaz kierownictwa finny i prac01M1ików odpoMiedzia1nych za realizację robót
  na załączniku z udokumentowaniem ich dośMiadczenia i kwalifikacji
  -Wykaz podstawowego sprzętu przewidzianego do uykonania zamówienia.
  -lnformację o karalności z Centralnego Rejestru Skazanych na formularzu

  „Zapytanie o karalność”vvystaMionego nie wcześnie niż 6 miesięcy przed
  terminem składania oferty oraz oświadczenie przeciwko oferentowi nie
  wszczęto postępowania o popełnienie w związku z o
  udzielenie zamówienia publicznego,przestępstwo przeciwko prawom osób
  'wykonujących pracę zarobkową,przestępstwo przekupstwa, lub innych
  przestępstw popełnionych w celu osiągnięcia korzysci majątkowych.
  7.1nformacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów ,a także wskazanie osób
  uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:
  Kontakt telefoniczny -tel.029 7617301 w 47,e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  adres:07-411 Rzekuń ul.Kościuszki 33
  Mirosława Mierzejewska-pokuj nr 18 w godz od 8 do 15
  oświadczenia i dokumenty mogą być składane drogą pocztową
  'kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem/
  8.Wymagania dotyczące wadium:
  wadium -nie wymagane :
  9.Termin związania ofertą:
  30 dni od dnia złożenia oferty
  10.0pis sposobu przygotowania oferty:
  Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę .
  Oferent,który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z
  postępowania.
  Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
  Oferent zdobędzie wszelkie informacje ,które mogą być konieczne do
  przygotowania oferty i podpisania umouy.
  Przed upływem terminu składania może zmodyfikować
  treść dokumentów. Każda zmiana stanie się częścią SIWZ i zostanie
  doręczona do wszystkich oferentów.
  Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
  Zamaqiający przedłuży termin składania ofert,w celu umożliwienia oferentom
  uwzględnienia w przygotowanych ofertach zmian lub wyjaśnień W tym przypadku
  wszelkie prawa i zob0Miązania zamawiającego i oferenta odnośnie wcześniej
  ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
  Oferent może się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia SIWZ w
  terminie nie krótszym niż 6 dni przed terminem złożenia ofert.
  Zamaqiający udzieli odpoqiedzi na piśmie i prześle jej treść do wszystkich
  oferentów,którzy odebrali SIWZ,bez podania danych oferenta pytającego.
  Oferta pov,inna obejmować całość zamówienia.
  Oferent określi ceny jednostkowe na wszystkie roboty uymienione w ślepym
  kosztorysie .Pozycje ,dla których oferent nie qpisze cen jednostkowych,nie zostaną
  zapłacone ich wykonaniu i uv,ażać się będzie ,že zostały ujęte w innych cenach
  wymienionych w ślepym kosztorysie. Ceny jednostkowe określone przez Oferenta
  zostaną ustalone na okres ważności umouy i nie podlegały zmianom z
  wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.

 • dokumentacja.zip
 • zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf
  Zawiadomienie o wyborze oferty
  W związku z prowadzonym postșowaniem przetargowym zgodme z art 39 ustawy Prawo
  zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy
  nawierzchni ulicy Szkolnej w Rzekuniu - Gmina Rzekuń zawiadamia Ze oferta Przedsiębiorstwa
  Robót Drogo•A0-Mostowych Sp z o.o. ul_Lokalna 2 07-410 Ostrołęka: została
  uznana za korzystną za cenę netto: 345525200 zł słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset
  dwadzieścia pięć złotych netto.
  Zestawienie złożonych ofert:
  Nr 1 _ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Drogi i Budowy: Hurtownia Materiałów
  Budowlany:h Wiesław Glinou•iecki ul_Kolonie 2A 07-411 Rzekuń — za cenę : 361784:50 netto
  Nr 2. Przedsiębiorstwo Robót Drogo•A0-Mostowych OSTRADA Sp z O.O. ulLoka1na 2 07-410
  Ostrołeka— za cenę : 345525:00 zł netto.
  Zestawienie punktacji złożonych ofert:
  Oferta nr 1
  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe , LASTMAR” Drogi i Budowy Hufiou•nia Materiałów
  Budowlany:h Wiesław Glinoxviecki ul_Kolonie 2A 07-411 Rzekuń
  345525:00 361784,50 0,9550x100 95,5 p
  Oferta nr 2 :
  Przedsiębiorstwo Robót Drogouo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z O.O.
  Ostrołęka
  345525:00 345525,00 Ixłoo 100p
  ulLoka1na 2 07-410

 • ogloszenie_o_zawarciu_umowy.pdf
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWTENIA
  Zamieszczanie obowiązko
  Ogłoszenie dotyczy:
  Zamóu•ienła publicznego
  Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
  Tak Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2007 Pozycja 201564
  L.ZAMAWLAJĄCY:
  I. 1 Nazwa i adres:
  Nazwa :
  Gmina Rzekuń
  Adres pocztowy:
  ul_KoŔciuszki 33
  Miejscowość :
  T elefon:
  029 7617301 w_47
  Kod
  07-411
  Fax:
  029 7617302
  Wojew"ztwo:
  mazowi eckie
  II_RODZAJ ZANIAWIAJACEGO_ Administracja samorządowa
  SEKCJA 11 : PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  OPIS
  II 1 _ 1 _ Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przebudowa nawierzchni ulicy Szkolnej w Rzekuniu
  II. 12. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
  II. 1_3. Określenie przedmiotu zamówienia:
  przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej, w tym: regulacja pionowa studzienek dla urządzeń
  podziemnych — 33 szt nawierzchnia asfaltowa — warsfiva Ścieralna — gr 5 cm , budowa chodnika i
  w tym- rozbierame istniejącego krawężnika betonowego — 830 mb •vvykonanie
  koryta pod chdnik i ujazdy bramowe — 324 m2 ustawianie nowego krawężnika o u,ym_ 15X30
  cm - 1016 mb ustawianie obrzeży betonoxvych o wym. 30X8 cm— 900mb uykonanie
  podbudo•wy• u-ykonanie studzienek chłonnych — 3 szt regulacja studzienek dla urządzeń
  podziemnych — 57 szt pionowe znaki drogowe — 36 kpl u-ykonanie przykanalika pomiędzy
  istniejącymi studzienkami na ulicy Miłej — 11 m2 wykonanie kanalika połączeniowego pomiędzy
  studzienkami Ściekowymi w ulicy Miłej — 5 : 50 mb_
  11.1 4 WSPÓLNY SŁO\n11K ZAMOWIEN ( CPV)
  Główny przedmiot: 45.23_30 00-9
  II. 1 5. Całkowita końcowa wartość zamóxvienia VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i
  części
  Wartość : 345525_OOWa1uta PLN
  SEKCJA IV : PROCEDURA
  IV. I.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
  Przetarg nieograniczony
  IV.2. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  Zamóu•ienłe dotyczy projektu/programu finansowanego ze śrdków Unii EuroŔskiej:
  Nie
  SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  V. 1. DATA LDZIELENI.AZAMÓWIENIA - 10/12/2007
  V NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  N azwa:

  Przedsiębiorstwo Robót Drogouo — Mostowych OSTRADA Sp. Z O.O.
  Adres pocztowy:
  Ostrołęka
  Miejscowość:
  Ostrołęka
  Kod
  07-410
  Kraj /wojeuÓdzt-Ao:
  mazowł eckie
  V INTORMACJE O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
  ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIZSZĄ CENĄ ( bez VAT)
  Cena •vvybranej oferty: 345525 00
  Ofefia z najniższą ceną: 345525 00 Oferta z najuyžszą ceną: 361784.50
  Waluta: PLN

 • Czas wytworzenia: 09-12-23 15:31
 • Czas udostępnienia: 09-12-23 15:31

Historia zmian

2092 Dodanie Wykonanie przebudowy ulicy Szkolnej w Rzekuniu z 15-06-2023 13:54:10 dokonane przez Tomasz Majewski
Zmiany
 1. Tytuł informacji
 2. Alias
 3. Tekst wstępny
 4. Tekst
 5. Stan
 6. Kategoria
 7. Data utworzenia
 8. Autor
 9. Inny autor
 10. Data modyfikacji
 11. Autor modyfikacji
 12. Data opublikowania
 13. Dostęp
Funkcje Biuletynu informacji Publicznej kontrolowane są przez pakiet rozszerzeń JooBIP 0.11.2